Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zielona Inicjatywa Gospodarcza

Program „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w�ramach dw�ch projekt�w:
1. "Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej sektora małych i�mikroprzedsiębiorstw w�Krakowie" wspartego przez Islandię, Liechtenstein i�Norwegię poprzez dofinansowanie ze
środk�w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a�także ze środk�w budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w�ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
2. "Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia proces�w adaptacyjnych i�modernizacyjnych w�sektorze proekologicznym w�Krakowie" wsp�łfinansowanego�ze środk�w Unii Europejskiej w�ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program ma charakter kompleksowy i�obejmuje kilka etap�w, kt�rych najważniejszym rezultatem ma być zwiększenie zdolności adaptacyjnych małych i�mikroprzedsiębiorstw branży ekologicznej z�terenu Krakowa do zmieniających się warunk�w ekonomiczno-społecznych, w�tym do podniesienia ich efektywności ekologicznej oraz standard�w zatrudnienia.
Gł�wne tematy poruszane w�programie to:
 • realizacja standard�w ekologicznych
 • zatrudnienie
 • zaopatrzenie i�dystrybucja
 • marketing
W ramach programu zawiązane zostało PARTNERSTWO międzysektorowe obejmujące ponad 55 podmiot�w, w�tym:
1) Firmy działające w�branży ekologicznej, np:
 • sklepy z�żywnością ekologiczną i�bary wegetariańskie
 • firmy sprzedające produkty przyjazne środowisku (np. panele słoneczne, torby wielorazowe)
 • firmy oferujące usługi przyjazne dla środowiska (np. wypożyczanie i�naprawa rower�w oraz innego sprzętu)
 • firmy reusingowe i�recyklingowe, w�tym także antykwariaty
 • firmy promujące zdrowy i�zr�wnoważony styl życia
2) Organizacje pozarządowe
3) Instytucje publiczne
4) Plac�wki szkoleniowo-doradcze i�naukowo-badawcze
Instytucje te stworzyły grupę założycielską partnerstwa. Partnerstwo ma charakter otwarty, tzn. chętni mogą podpisać deklarację uczestnictwa i�wziąć udział w�projekcie.
Program obejmuje następujące działania:
 1. przeprowadzenie profesjonalnych badań na temat problem�w i�kondycji branży za pomocą kwestionariuszy ankiet oraz wywiad�w pogłębionych z�przedstawicielami firm ekologicznych a�także monitoringu prasy i�informator�w gospodarczych
 2. spotkania grup seminaryjnych członk�w partnerstwa, podejmujących problemy w�zakresie blok�w tematycznych poruszanych w�programie
 3. indywidualne konsultacje dla firm-członk�w partnerstwa w�zakresie realizacji standard�w ekologicznych, zaopatrzenia i�dystrybucji oraz promocji
 4. opracowanie strategii przewidywania i�zarządzania zmianami gospodarczymi a�także strategii wsp�łpracy międzysektorowej w�branży ekologicznej
 5. wydanie publikacji na temat najlepszych rozwiązań i�najlepszych praktyk z�kraju i�z zagranicy, odpowiadających modułom tematycznym programu
 6. międzynarodowe konferencje prezentujące najlepsze praktyki wsp�łpracy międzysektorowej z�kraju i�z zagranicy oraz podsumowujące program i�upowszechniające jego rezultaty
W ramach programu prowadzimy szeroką promocję partner�w i�partnerstwa za pomocą strony internetowej, comiesięcznego newslettera, ulotek, toreb ekologicznych, opasek dla rowerzyst�w, stojak�w z�„wizyt�wkami” partner�w, ogłoszeń w�mediach, udziału w�krakowskich targach i�festiwalach.
Program rozpoczął się w�listopadzie 2008 i�trwał będzie do sierpnia 2010. W tym czasie umocni się wsp�łpraca między jego podmiotami, podniesione zostaną standardy ekologiczne i�społeczne ich działalności a�także wzrośnie ich wiedza na temat dobrych praktyk stosowanych w�innych krajach.
Udział w�programie oraz wszelkie jego produkty są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do wsp�łpracy!

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) powstała w 1989 r. i jest jedną z najstarszych pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce. Jest niezależna od jakichkolwiek podmiotów publicznych, politycznych czy komercyjnych. Działa na zasadach non profit, od 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Od 2008 r. jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci.
Misją FWIE jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje, firmy a także zwykłych obywateli.
W ciągu prawie 20 lat FWIE zrealizowała szereg projektów w zakresie edukacji ekologicznej, budowania infrastruktury sektora pozarządowego, monitoringu, poradnictwa, interwencji, promocji, gospodarki odpadami, ochrony przyrody oraz zielonej ekonomii i przedsiębiorczości ekologicznej.
Szczegółowe sprawozdania na temat projektów realizowanych w ostatnich latach znajdują się pod adresem: www.fwie.eco.pl/raporty.htm
Opisy bieżących projektów znajdują się pod adresem: www.fwie.eco.pl/projekty.htm

Inne języki: English