BZB nr 1 - Ekorozwój 2020


rysunek

POLICJA 2020

Rola, zakres i funkcje policji przyszłości (r. 2020) zależeć będą od politycznego kształtu społeczeństwa polskiego. W szczególności od tego, czy w ciągu trzydziestu lat społeczeństwo to stanie się w pełni rozwiniętym społeczeństwem obywatelskim, czy będzie demokratycznie powiązanym zbiorem lokalnych wspólnot obywatelskich. Rolę, zakres i metody działania policji będa wyznaczały również przyszłe zagrożenia i niebezpieczeństwa w funkcjonowaniu tego społeczeństwa.

Ze względu na wyjątkowo długi horyzont czasowy naszej wizji społecznej należy uwzględnić nie tylko najbardziej optymistyczny i pożądany bieg wypadków, ale również możliwość odwrotną. O ile pierwszy wariant można nazwać prognozą normatywną (pożądaną), o tyle drugi wariant może spełniać rolę prognozy ostrzegawczej. Takie dwubiegunowe postawienie sprawy jest daleko idącym uproszczeniem, ponieważ chyba najbardziej prawdopodobny jest "zmienny bieg wydarzeń". To znaczy, że tendencje pozytywne i negatywne mogą występować w różnym nasileniu, równolegle, na przemian, wzmacniać się lub znosić. Jednakże ze względu na długi horyzont czasowy proponowanej wizji określenie najbardziej prawdopodobnego "biegu rzeczy" jest mało realistyczne. Pozostaje nam zatem naszkicowanie wizji w postaci dwubiegunowego - pozytywnego i negatywnego - obrazu przyszłości. Uczynimy to analizujac pokrótce możliwe uwarunkowania i możliwe role policji w przyszłości.

Istotne dla funkcjonowania policji przyszłości mogą być następujace uwarunkowania:

Możliwe role policji.

Trzeba pamiętać o tym, iż sytuacja wyjściowa w tym zakresie wynika z funkcji, doświadczeń, zadań, a także mentalności odziedziczonych po rozkładającym się systemie totalitarnym. Co więcej, tylko w modelu idealnym można zakładać "jedynie słuszna" i nie poddającą się żadnym degeneracjom rolę policji. Można założyć, że w praktyce obok zmian radykalnych (rewolucyjnych) zachodzić też będą zmiany o charakterze bardziej ewolucyjnym. Niewykluczone są też różne zakręty i cofnięcia. W modelu (wizji) pozytywnym, w gruncie rzeczy życzeniowym, przeważać powinny pozytywne role, funkcje i cechy policji, w modelu przeciwnym będzie odwrotnie.

Możliwe role sa następujace:

Jak widać, ogólne zadanie policji - efektywna ochrona porządku publicznego - może być realizowane w różny sposób i z różnym nachyleniem (odnośnie struktur, interesów i celów społecznych).

Tyle wstępnych ustaleń, które powinny być rozwinięte i modyfikowane w zależności od przyjętego wariantu ogólnej wizji społeczeństwa polskiego do r. 2020. Nie rozwijając tematu podamy jedynie kilka istotnych wskazań, które powinny być przedmiotem dalszych rozważań:

Prof. dr hab. Lech W. Zacher
(Instytut Nauk Politycznych UMCS)
Al. Solidarności 104/63
01-016 Warszawa
25.10.90

Ps. W związku z podpisaniem przez Polskę umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską (grudzień '91) struktura, rola i funkcja policji będą zapewne pod rosnacym wpływem standardów i doświadczeń zachodnioeuropejskich.

Warto też dodać, iż przyszłe zadania i funkcja policji będą też efektem jej doświadczeń, osiągnięć i dewiacji z okresu przechodzenia do systemu demokracji obywatelskiej i państwa prawa. A więc tego, czy uda się skutecznie zwalczyć czy radykalnie ograniczyć korupcję polityczna, bezprawie, przestępczość gospodarczą, mafie i gangi, drugi obieg gospodarczy, rosnący trend przestępczości kryminalnej oraz skutki otwarcia granic, wywołujące nie tylko zjawisko trudno kontrolowalnej imigracji, ale też wzrostu międzynarodowych powiązań przestępczych.


BZB nr 1 - Ekorozwój 2020 | Spis treści