BZB nr 1 - Ekorozwój 2020


Drodzy czytelnicy!

Drodzy czytelnicy!

Miesięcznik "ZIELONE BRYGADY - pismo ekologów" został założony pod auspicjami Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w marcu 1989 (pierwszy numer wydany został w maju). Dotychczas ukazało się 46 numerów. Celem tego pisma była i jest nadal wymiana informacji pomiędzy rożnymi grupami działającymi na rzecz szeroko pojetej ekologii, ochrony przyrody i środowiska, praw zwierząt, wegetarianizmu, zdrowego stylu życia - niezależnie od różnic politycznych, religijnych, organizacyjnych, światopoglądowych, pokoleniowych itd. pomiędzy nimi. Stąd sporo miejsca zajmują polemiki, dyskusje itp. Większość materiałów pochodzi od ekologów - amatorów, nie zaś od profesjonalnych dziennikarzy. Uważamy, że taka polityka redakcji sprzyja stymulowaniu aktywności ekologicznej! Nie unikamy tematów takich jak służba wojskowa, faszyzm, feminizm i in. które interesują ludzi z kręgu tzw. alternatywy. Jako, że większość polskich grup ekologicznych (nawet ogólnokrajowych) nie ma własnego pisma, ZB zastępują czasem biuletyny wewnętrzorganizacyjne. Obecny nakład wynosi ponad 3 tys. egz. (miesięcznie), co na polskie warunki jest całkiem dużo. ZB służą też jako pomost wymiany informacji pomiędzy ruchem ekologicznym a administracją odpowiedzialną za ochronę środowiska.

Od jesieni 1989 wydawany jest też kwartalnik w języku angielskim pt. "Green Brigades - ecologists paper". Celem tego pisma jest prezentacja zarówno polskich problemów ekologicznych, jak i dokonań (prezentacja działających w kraju inicjatyw proekologicznych) na forum międzynarodowym. Pismo zawiera wybór ciekawszych artykułów z ZB (jak i z innych pism ekologicznych) oraz z prasy ogólnopolskiej. Niektóre artykuły są pisane specjalnie dla tego wydania. Dotychczas ukazało sie 10 numerów, nakład wynosi 2 tys. egz.

Działalność redakcji nie ogranicza się tylko do wydawania pism. ZB służą także informacjami dla różnych osób i organizacji związanych z ochroną środowiska, dla prasy, radia i TV. Mogą oni korzystać z wielu czasopism i książek z redakcyjnej biblioteczki. Wielu przedstawicieli zagranicznych grup ekologicznych odwiedza skromne biuro redakcji w Instytucie Chemii UJ. Redaktorzy uczestniczą w wielu spotkaniach, konferencjach, warsztatach ekologicznych w kraju i za granicą, publikują artykuły w popularnych czasopismach. ZB rozsyłały też materiały różnych innych organizacji (Greenpeace International, Regional Environmental Center, Międzynarodowy Instytut Makrobiotyczny, Ruch "Wolność i Pokój") i są koordynatorami wschodnioeuropejskiej sieci ekologicznej GREENWAY. We współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Ekologicznej redakcja przygotowuje adresową bazę danych ruchu ekologicznego. Zdarza jej się doradzać zagranicznym organizacjom ekologicznym np. nt. organizowanych dla Polaków szkoleń. Warto dodać, że większość prac redakcja wykonuje społecznie.

Oprócz polskiego miesięcznika i angielskiego kwartalnika redakcja wydała kilka małonakładowych broszur nt. praw zwierząt (także po rosyjsku) i zdrowego odżywiania oraz w dużym nakładzie "Ekorozwój 2020".

Amerykański Korpus Pokoju przydzielił redakcji do pomocy swą ochotniczkę Katy Wimble. Prof. Stefan Kozłowski, Doradca Prezydenta RP d/s Ekologii i Ochrony Środowiska, ex minister ochrony środowiska, zwrócił się ostatnio do redakcji z propozycją udziału w formułowaniu Rady Ekologicznej przy Prezydencie.

ZB to nie tylko pismo ruchu ekologicznego. Znajdziecie w nim informacje o organizacjach podejmujących działania na rzecz środowiska naturalnego, bieżące informacje o ich dokonaniach i planowanych imprezach. Ponadto wiele różnorodnych artykułów, opinii i dyskusji - od głęboko-ekologiczno-filozoficznych począwszy, a na budowie słonecznej kuchenki i gniazda dla bocianów skończywszy. Nie zapominamy oczywiście o uważnym śledzeniu działań strony przeciwnej.

Zadaniem redakcji jest wspieranie wymiany informacji oraz ułatwianie kontaktów pomiędzy różnymi grupami ekologicznymi, propagowanie ekologicznego stylu życia i ekorozwóju. ZB wciąż są jedynym regularnym "zielonym" pismem w Polsce i jedynym wydawanym w wersji angielskiej.

REKLAMA W ZB/GB

Dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, zdrowym stylem życia, zdrową żywnością, energo- i materiałooszczędnością, recyklingiem, kulturą ekologiczną itd. istnieje możliwosć taniej reklamy. 3000 egz. ZB dociera co miesiąc do środowisk ekologicznych w całym kraju. 2000 egz. GB co kwartał rozsyłamy do ekologów na całym świecie. Reklamy są wliczane w koszty produkcji - obniżają więc płacony podatek!!! (DZ.U. Nr 3 poz. 12 art. 8 Ustawa o podatku dochodowym z 31.1.89.) Cena reklamy jest umowna - zależnie od możliwości finansowych reklamowanego, od "ekologiczności" produktu czy usługi itd. Redakcja zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia propozycji reklamy, co do której wiarygodności nie ma pewności.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego. GB mają na celu popularyzację działań polskiego ruchu ekologicznego na forum międzynarodowym, przezentację polskich problemów ekologicznych. Prosimy więc o nadsyłanie:

PROSIMY O ZAZNACZANIE, CZY MATERIAŁ BYŁ WYSYŁANY DO INNYCH REDAKCJI!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, naklejki, zdjęcia itp. oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

REDAKCJA NIE PODEJMUJE SIĘ KOLPORTAŻU CUDZYCH WYDAWNICTW!

Przedruki mile widziane, pod warunkiem podanie źródła (najlepiej z adresem). Prosimy w takich wypadkach o przysłanie 1 egz. wydawnictwa z przedrukiem.

MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH NIE ZWRACAMY!!!

Redakcja poszukuje też osoby chętne w pomocy przy tłumaczeniach - na angielski do GB i na polski (nie tylko z angielskiego!!!) do ZB.

Adres:
Red. "Zielonych Brygad",
Wydział Chemii UJ
Ingardena 3/100,
30-060 Kraków
tel. 12/336377 w. 234
fax: 12/340515 lub 226306 lub 216460
tlx: 0322297 UJ PL
E-mail: gn: zielbryg lub: UCZWAWA@PLKRCY11.BITNET

Konto:
FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-132 BOS SA O/Kraków

ZASADY PRENUMERATY ZB/GB

Dzięki prenumeracie będziecie je otrzymywać regularnie (drogą pocztową), po stałej cenie. Oczywiście zapewniamy bezpłatny egzemplarz okazowy.

Wpłaty przyjmujemy wyłącznie na konto. Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego poniżej. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB/GB "od... do...".

Jeśli zależy Wam na czasie to prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas dużo dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek.

Przy prenumeracie ZB wpłacana kwota powinna być wielokrotnością 5000 zł (80% aktualnej ceny) - sugerujemy:

Cena GB w prenumeracie wynosi rocznie (cztery wydania):

ZASADY KOLPORTAŻU ZB/GB

Możecie zamówić praktycznie dowolną ilość ZB/GB, przy czym macie prawo do 20% ze sprzedaży oraz zwrotu kosztów ewentualnej dopłaty za doręczenie przesyłki od nas, odesłania wybrakowanych egzemplarzy, kosztu wysłania pieniędzy i przysłania kopii potwierdzenia wpłaty itp. kosztów związanych ze współpracą.

Prosimy tylko, aby rozliczać się nie rzadziej, jak co 3 m-ce, informować o zmianach ilości zamawianych egz. z wyprzedzeniem (czas trwania druku ZB/GB ok. tygodnia - kwit via bank otrzymujemy po ok. 2 tygodniach). Pieniądze należy przesyłać na konto podane poniżej, z zaznaczeniem na odwrocie, którego numeru i jakiej ilości wpłata dotyczy. To samo przy kopii potwierdzenia wpłaty.

Prosimy naszych kolporterów o podawanie do druku swych adresów lub miejsc, gdzie sprzedają ZB/GB. Chcemy w ten sposób skierować do was pojedynczych czytelników z waszych miejscowości, aby pomóc w nawiązaniu kontaktów lokalnych oraz obniżyć koszty korespondencji.

Dla kolporterów mamy gratis plakaty z miejscem na wpisanie, gdzie można ZB/GB kupić.

NUMERY ARCHIWALNE ZB/GB

Redakcja zwykle nie posiada starych egz. ZB, więc prosimy nie wpłacać na nie bez uzgodnienia. Można natomiast kupić na spakowane dysku (pkzip lub arj) archiwum ZB/GB w cenie 30 tys. zł za numer w kraju i 60 tys. zł za granicą. Można też zwrócić się do czytelników o przysłanie zbędnych, starych numerów.


BZB nr 1 - Ekorozwój 2020 | Spis treści