BZB nr 1 - Ekorozwój 2020


rysunek

ZDROWIE - ALTERNATYWA - KONSPEKT

Koncepcje reformowania medycyny współczesnej winny zmierzać do nadania jej holistycznego charakteru. Oznacza to konieczność stworzenia i upowszechnienia nowej wizji człowieka, wkomponowanego w otaczającą go Naturę, żyjącego zgodnie z jej rytmem i prawami.

Konsekwencją takiej wizji jest zanegowanie celowości wielu tzw. zdobyczy cywilizacyjnych, zmiana aspiracji, oczekiwań, motywacji ludzi, wyrzeczenie się eksploatatorskiego stosunku do świata nieożywionego, świata roślin, zwierząt, ludzi innych ras.

Z holistycznego charakteru medycyny wynika, że powinna ona być:

W tych aspektach problem zdrowia będzie rozważany poniżej.

I. Profilaktyka. Sposób życia.

 1. Właściwy rozkład czasu aktywności i wypoczynku:
 2. Odpowiedni poziom aktywności ruchowej, np.:
 3. Ochrona przed hałasem, np.:
 4. Ochrona infosfery, np.:
 5. Ochrona miejsca życia, np.:
 6. Właściwa jakość życia duchowego, uwzględniająca potrzeby człowieka, jak:
 7. Eliminacja społecznych nałogów, np.:
 8. Odżywianie, np.:

II. Leczenie

Kierunek rozwoju współczesnej medycyny w ostatnich dziesięcioleciach spowodował, że w zakresie jej działań prawie nie istnieje zjawisko leczenia przyczynowego.

Praktyka leczenia przyczynowego wymaga rewolucji pojęć w zakresie fizjologii i diagnostyki. Wiąże się to z koniecznością zapoznania świata medycyny zachodniej z medycyną Wschodu, która w swych 3 głównych nurtach pochodzących ze wspólnego źródła - chińskim, tybetańskim, indyjskim, nie utraciła ciągłości przekazu doświadczeń przez ok. 5000 lat.

Najodpowiedniejszym dla potrzeb medycyny europejskiej uzupełnieniem wydaje się kierunek tradycyjnej medycyny chińskiej, który prawdopodobnie jest systemem najbardziej rozwiniętym, dojrzałym i odpowiada potrzebom klimatu Europy. To klimat, między innymi, determinuje powszechne typy schorzeń i zarazem odpowiednie drogi ich naturalnego leczenia. Diagnostyka tradycyjnej medycyny chińskiej umożliwia rozpoznawanie chorób z wyprzedzeniem do 10 lat w porównaniu z diagnostyką zachodnią. Jest nieinwazyjna i nie wymaga żadnej aparatury. Jej aspektem ograniczającym jest ogrom wiedzy, jaką praktykujący lekarz musi posiąść oraz świadomość, że edukacja taka nie ma końca.

Biorąc pod uwagę samowystarczalność diagnostyki tradycyjnej medycyny chińskiej, rozległość jej repertuaru terapii, oraz paradygmat fizjologiczny umożliwiający postępowanie głęboko przyczynowe, można uznać ją za dobry wzorzec medycyny holistycznej. Jednak bezwzględnie należy łączyć ją z doświadczeniami medycyny zachodniej oraz medycyny naturalnej naszej kultury. Przykładem niech będzie możliwość adaptacji niezwykle rozwiniętego ziołolecznictwa chińskiego (opartego o nieznaną u nas energetyczną klasyfikację ziół), które w wydaniu europejskim musi być oparte na ziołach naszej strefy, ale sklasyfikowanych według systemu chińskiego.

Drugim, obok przyczynowości parametrem medycyny holistycznej, jest kompleksowość. Leczenie kompleksowe istnieje w wysoce niezadawalającym wymiarze w praktyce medycyny zachodniej.

Poniższy schemat jest propozycją działań kompleksowych.

 1. Leczenie dietetyczne.
 2. Ziołolecznictwo.
 3. Homeopatia.
 4. Techniki organizujące obieg energii w kanałach energetycznych:
 5. Leczenie ruchem.
 6. Leczenie przez pracę, np. rolną, twórczą pracę artystyczną (różne formy rękodzieła) lub inne formy twórczości, jak muzyka, zajęcia plastyczne.
 7. Psychoterapia.
 8. Chromoterapia.
 9. Bioenergoterapia.
 10. Receptoryka.
 11. Kontakt ze zwierzętami, np. jazda konna.

Należy jasno określić negatywny stosunek medycyny naturalnej do takich zjawisk, jak farmakoterapia syntetyczna jako rutynowe postępowanie w leczeniu chorób przewlekłych a w szczególności:

W zakresie medycyny zabiegowej zjawiskiem negatywnym jest taktyka leczenia chirurgicznego przez częściowe lub całkowite usunięcie narządów z powodu zaburzeń ich funkcji. Ten zakres chirurgii winien być w miarę możliwości zastąpiony przez istniejące metody leczenia naturalnego zmierzające do przywrócenia funkcji prawidłowych.

Krzysztof Romanowski
Krasińskiego 38/72
01-779 Warszawa


BZB nr 1 - Ekorozwój 2020 | Spis treści