BZB nr 29 - W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie


BIBLIOGRAFIA

Dzieła zwarte:

 1. Abramowski E.: Filozofia społeczna. Wybór pism. Warszawa 1965.
 2. Ajdukiewicz K.: O sprawiedliwości. W: Ajdukiewicz K.: Język i poznanie. Warszawa 1985.
 3. Ani książę, ani kupiec: Obywatel (red.: J. Szacki). Kraków-Warszawa 1997.
 4. Arendt H.: O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Warszawa 1998.
 5. Arendt H.: O rewolucji. Kraków 1991.
 6. Arystoteles: Polityka. Wrocław 1953.
 7. Arystoteles: Etyka nikomachejska. W: Arystoteles: Dzieła wszystkie. Tom 5. Warszawa 1995.
 8. Ash T. G.: Polska rewolucja: Solidarność 1980-1981. Warszawa 1990.
 9. Bay Ch.: The Structure of Freedom. Stanford 1975.
 10. Bay Ch.: Civil Disobedience W: International Encyklopaedia of Social Sciences. Nowy Jork 1968.
 11. Berlin I.: Cztery eseje o wolności. Warszawa 1994.
 12. Le Bon G.: Psychologia tłumu. Warszawa 1994.
 13. Braud P.: Rozkosze demokracji. Warszawa 1995.
 14. Buchner W.: Kant - państwo i prawo. Kraków 1996.
 15. Camus A.: Człowiek zbuntowany. Kraków 1991.
 16. Canetti E.: Masa i władza. Warszawa 1996.
 17. Civil Disobedience and Violence. (red.: J. G. Murphy). Belmont 1971.
 18. Civil Disobedience in America. A documentary History (red.: D. R. Weber). Ithaca-Londyn 1978.
 19. Clark H., Crown S., McKee A., MacPherson H.: Preparing for Nonviolent Direct Action. Londyn 1984.
 20. Copleston F.: Historia filozofii. Tom 8. Warszawa 1989.
 21. Cranston M.: What Are Human Rights? New York 1962.
 22. Crozier M.: Friedberg E.: Człowiek i system ograniczenia zespołowego działania. Warszawa 1982.
 23. Czapiński W.: Dzieje Danii nowożytnej. Warszawa 1975.
 24. Czapiński W.: Ruch Oporu w Danii. Wrocław 1973.
 25. Dahrendorf R.: Nowoczesny konflikt społeczny. Warszawa 1993.
 26. Davies N.: Boże igrzysko. Historia Polski. Tom I Od początków do roku 1795. Kraków 1994.
 27. Demokracja a ideał społeczny (red.: J. Ostaszewski). Londyn 1967.
 28. Devall B., Sessions G.: Ekologia głęboka. Warszawa 1995.
 29. Domański H., Rychard A.: Elementy nowego ładu. Warszawa 1997.
 30. Dyskursy rozumu: między przemocą i emancypacją. Z recepcji Jü rgena Habermasa w Polsce (red.: L. Witkowski). Toruń 1990.
 31. Elity, demokracja, wybory (red. J. Szczupaczyński). Warszawa 1993.
 32. Emerson - A Collection of Critical Essays (red. M. R. Konvitz, S. Whicher). Nowy Jork 1962.
 33. Emerson R. W.: Eseje. Warszawa 1997.
 34. Ferguson M.: The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 1980s. Los Angeles 1980.
 35. Forsythe D. W.: Taxation and Political Change in the Young Nation 1781-1833. Nowy Jork 1977.
 36. Fromm E.: Ucieczka od wolności. Warszawa 1997.
 37. Furet F.: Prawdziwy koniec rewolucji francuskiej. Kraków - Warszawa 1994.
 38. Gandhi M. K.: Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Warszawa 1974.
 39. Gayet C.: The Intellectual Developement of Henry David Thoreau. Uppsala 1981.
 40. Gliński P.: Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa 1996.
 41. Gorzkowski J., Morawski W.: Jesień narodów. Warszawa 1991.
 42. Graczyk R.: Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory. Kraków-Warszawa 1997.
 43. Gramsci A.: Zeszyty filozoficzne. Warszawa 1991.
 44. Grindberg D.: Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1941. Warszawa 1994.
 45. Hallowell J. H.: Moralne podstawy demokracji. Warszawa 1993.
 46. Hegel G. W. F.: Zasady filozofii prawa. Warszawa 1969.
 47. Herngren P.: Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kraków 1997.
 48. Hobbes T.: Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa katolickiego i świeckiego. Warszawa 1954.
 49. Hook S.: The Paradoxes of Freedom. Los Angeles 1962.
 50. Huntington S. P.: Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa 1995.
 51. International Encyclopaedia of Social Sciences. Now Jork 1968.
 52. Jaszczuk A.: Wolność polityczna a demokracja formalna. Z dziejów anglosaskiej myśli politycznej. Warszawa 1971.
 53. Jawłowska A.: Drogi kontrkultury. Warszawa 1975.
 54. Justyński J.: Historia doktryn polityczno-prawnych. Toruń 1997.
 55. Justyński J.: Państwo i prawo w ideologii M. K. Gandhiego. Toruń 1975.
 56. Kant I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa 1984.
 57. Kelsen H.: O istocie i wartości demokracji. Warszawa, brw.
 58. King M. L.: Dlaczego nie możemy czekać? Warszawa 1967.
 59. Konstytucja Gaudium et Spes. W: Dokumenty Soboru Watykańskiego II.
 60. Kosewski M.: Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa 1985.
 61. Król M.: Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi. Kraków-Warszawa 1996.
 62. Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (red. E. Mokrzycki). Warszawa 1984.
 63. Lang W., Wróblewski J.: Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA. Warszawa 1984.
 64. Lasswell H. D., Kaplan A.: Power and Society. A Framework for Political Inquiry. New Haven 1961.
 65. Lazari-Pawłowska I.: Etyka Gandhiego. Warszawa 1965.
 66. Lazari-Pawłowska I.: Gandhi. Warszawa 1967.
 67. Locke J.: Dwa traktaty o rządzie. Warszawa 1992.
 68. Ludwikowski R. R.: Murzyński radykalizm w USA. Warszawa 1976.
 69. Między lobbingiem a akcją bezpośrednią (red.: P. Frączak). Kraków-Warszawa 1997.
 70. Mika S.: Psychologia społeczna. Warszawa 1987.
 71. Mill J. S.: Utylitaryzm. O wolności. Warszawa 1959.
 72. Millon-Delsol Ch.: Zasada pomocniczości. Kraków 1995.
 73. Misztal B.: Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania. Wrocław 1977.
 74. Miziniak W.: Od Marszów Wielkanocnych do "gorącej jesieni". Poznań 1985.
 75. Miziniak W.: Zieloni w Republice Federalnej Niemiec. Poznań 1990.
 76. Modzelewski W.: O skuteczności i nieskuteczności walki bez użycia przemocy. W: Studia nad ruchami społecznymi (red.: E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski). Warszawa 1987.
 77. Modzelewski W.: Pacyfizm i okolice. Warszawa 1995.
 78. Modzelewski W.: Pacyfizm w Polsce. Warszawa 1996.
 79. Modzelewski W.: Walka bez użycia przemocy. Metody i idee. Warszawa 1986.
 80. Muller J.-M.: Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy. Warszawa 1984.
 81. Muszyński J.: Anarchizm. Rzecz o nieziszczalnej idei wolności. Warszawa 1982.
 82. Namboodiripad E. M. S.: Mahatma i gandhyzm. Warszawa 1959.
 83. Nazajutrz...Reakcje społeczeństwa polskiego na katastrofę w Czarnobylu (red.: A. Siciński). Warszawa 1989.
 84. Nehru J.: Odkrycie Indii. Warszawa 1957.
 85. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1985.
 86. Obuchowski K.: Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993.
 87. Obywatel. Odrodzenie pojęcia (red.: B. Markowska). Warszawa 1993.
 88. Ogrodziński P.: Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim. Warszawa 1991.
 89. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim (red.: M. Załuska, J. Boczoń). Warszawa 1996.
 90. Ortega y Gasset J.: Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa 1982.
 91. Osiatyński W.: Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański. Warszawa 1984.
 92. Ossowska M.: Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa 1986.
 93. Pacewicz P.: Pomiędzy myślą a rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne. Warszawa 1983.
 94. Parrington V. L.: Główne nurty myśli amerykańskiej. Romantyczna rewolucja w Ameryce. 1800-1860. Warszawa 1970.
 95. Pawłowski A.: Terroryzm w Europie XIX i XX wieku. Zielona Góra 1984.
 96. Perez-Diaz M.: Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Kraków-Warszawa 1996.
 97. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe (red.: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik). Toruń 1993.
 98. Prawa i obowiązki obywatelskie w państwach kapitalistycznych (red.: W. M. Góralski). Warszawa 1979.
 99. Przemoc zbiorowa, ruch masowy, rewolucja (red.: E. Kaczyńska, Z. W. Rykowski). Warszawa 1990.
 100. Putnam R. D.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków - Warszawa 1995.
 101. Rawls J.: Teoria sprawiedliwości. Warszawa 1994.
 102. Reich Ch.: Zieleni się Ameryka. Warszawa 1976.
 103. Rieseman D.: Samotny tłum. Warszawa 1996.
 104. Rolland R.: Świadek epoki. Warszawa 1965.
 105. Rousseau J. J.: Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa 1956.
 106. Ruchy i organizacje ekologiczne w Europie (red.: P. Czajkowski). Warszawa 1989.
 107. Rudniański J.: Elementy prakseologicznej teorii walki. Warszawa 1983.
 108. Russell B.: Droga do pokoju. 1937.
 109. Russell B.: Przebudowa społeczna. Warszawa 1933.
 110. Russell B.: Władza i jednostka. Warszawa 1997.
 111. Rybicki P.: Struktura społecznego świata. Warszawa 1979.
 112. Sartori G.: Teoria demokracji. Warszawa 1994.
 113. Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa 1985.
 114. Semczuk A.: Lew Tołstoj. Warszawa 1967.
 115. Sharp G.: Polityka działań bezprzemocowych. Opracowanie na potrzeby Szkoły Umiejętności przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na podstawie: Sharp G.: The Politics of Nonviolent Action. Warszawa 1998.
 116. Simmel G.: Socjologia. Warszawa 1975.
 117. Słownik Języka Polskiego (red.: M. Szymczak). Warszawa 1996.
 118. Sobolewska B., Sobolewski M.: Liberalizm. Warszawa 1970.
 119. Socjologia Polityki w Polsce (red.: O. Sochacki). Gdańsk 1991.
 120. Sofokles: Antygona. W: Antologia tragedii greckiej. Kraków 1989.
 121. Sudre F.: Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Warszawa 1993.
 122. Szczurkiewicz T.: Studia socjologiczne. Warszawa 1969.
 123. Szmatka J.: Małe struktury społeczne. Warszawa 1989.
 124. Sztumski J.: Konflikt społeczny. Katowice 1987.
 125. Świderski B.: Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce. Warszawa 1996.
 126. Terroryzm polityczny (red.: J. Muszyński). Warszawa 1981.
 127. Thoreau H. D.: Walden. Civil Disobedience. New York 1986.
 128. Thoreau H. D.: Walden, czyli życie w lesie. Warszawa 1991.
 129. Thoreau H. D.: Życie bez zasad (red.: H. Cieplińska). Warszawa 1983.
 130. Tischner J.: Etyka solidarności. Warszawa 1989.
 131. de Tocqueville A.: Dawny ustrój i rewolucja. Kraków - Warszawa 1994
 132. de Tocqueville A.: O demokracji w Ameryce. Kraków - Warszawa 1997.
 133. Toczek E.: Władza i społeczeństwo w kolonialnych Indiach. Indyjski Kongres Ogólnonarodowy 1885-1920. Wrocław 1977.
 134. Tołstoj L. N.: Dzienniki. Kraków 1973.
 135. Tołstoj L. N.: Listy. Kraków 1976.
 136. Tomczak M.: Terroryzm w RFN i Berlinie Zachodnim. Źródła, strategie i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy. Poznań 1986.
 137. Tö nnies F.: Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa 1988.
 138. Touraine A., Strzelecki J., Dubet F., Wieviorka M.: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. bmw 1989.
 139. Touraine A.: May Movement. Revolt and Reform. New York 1971.
 140. Treadgold D.: Wolność. Zarys historii. Warszawa 1996.
 141. Wagińska-Marzec M.: Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej. Poznań 1996.
 142. Walzer M.: Obligations: Essays on Disobedience, War and Citizenship. Nowy Jork, 1970.
 143. Walzer M.: The Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics. Nowy Jork 1974.
 144. Whitman W.: Demokracja i personalizm. Lublin 1994.
 145. Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki (red.: J. Szczupaczyński). Warszawa 1995.
 146. Wolff J.: Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State. Stanford 1991.
 147. Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (red.: A. Żwawa). Kraków 1997.
 148. Zagadnienia patologii społecznej (red.: A. Podgórecki). Warszawa 1976.
 149. Ziembiński Z.: O pojmowaniu sprawiedliwości. Lublin 1992.
 150. Zimmer K. Sz.: Henry David Thoreau. Londyn 1970.
 151. Zimmer K. Sz.: U źródeł amerykanizmu H. D. Thoreau i jego otoczenie. Londyn 1983.
 152. Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1974.
 153. Żyro T.: Boża plantacja. Historia utopii amerykańskiej. Warszawa 1994.
 154. Żywczyński M.: Historia Powszechna. 1789-1870. Warszawa 1996.

Artykuły i studia:

 1. Appel K.-O.: Uniwersalistyczna etyka współodpowiedzialności. [w:] "Etyka" 1996, nr 29.
 2. Bieszczadzki sukces. [w:] "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" 1998, nr 3 (105).
 3. Bożek J.: Punkt widzenia zależy od punktu zamieszkania. [w:] "Roczniak" 1997, nr 3.
 4. Claver F. SJ.: Kościół a rewolucja: rozwiązanie filipińskie. [w:] "Wieź" 1987, nr 5 (343).
 5. Fisher L.: Epitafium. [w:] "Wieź" 1987, nr 5 (343).
 6. Górski E.: Kryzys socjaldemokracji. [w:] "Przegląd Polityczny" 1997, nr 33-34.
 7. Gross-Mayr H.: Non-violence w Ameryce Łacińskiej. [w:] "Wieź" 1979, nr 4.
 8. Jackowski R.: Megahurtownia "Makro Cash and Carry" nie powstanie w Gdańsku-Zaspie!!! [w:] "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" 1997, nr 1 (91).
 9. Korbel J.: Dlaczego akcja wilcza? [w:] "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" 1997, nr 11.
 10. Kowalewski Z.: Społeczeństwo obywatelskie a politea i res publica. [w:] "Studia Filozoficzne" 1987, nr 9 (262).
 11. Królikowska J.: "Trzecia strona" konfliktu społecznego. [w:] "Studia socjologiczne" 1993, nr 2.
 12. Krzaklewski M.: Kiedy wolno być nieposłusznym? List do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 grudnia 1996. [w:] "Gazeta Wyborcza", 3 stycznia 1997.
 13. Luft B., Słodkowska I.: Długo się przygotowywali. [w:] "Wieź" 1987, nr 5 (343).
 14. Morawska A.: Martin Luther King - Czarny Gandhi Ameryki. [w:] "Znak" 1966, nr 5 (143).
 15. Mroczkowski I.: Non-violence i cywilizacja miłości. [w:] "Chrześcijanin w Świecie" 1989, nr 185.
 16. Nhat Hahn: Dlaczego się palą? [w:] "Tygodnik Powszechny" 1966, nr 41.
 17. Nowicka-Włodarczyk E.: Postulat non-violence jako program moralności potocznej. [w:] "Studia Filozoficzne" 1985, nr 7.
 18. Ogrodziński P.: Społeczeństwo obywatelskie w brytyjskiej literaturze filozoficznej (1640-1830). [w:] "Studia Filozoficzne" 1989, nr 9 (262).
 19. Pilczyński J.: Tarcza dla obywatela. [w:] "Rzeczpospolita", 15 października 1997.
 20. Siciński A.: Społeczeństwo obywatelskie. [w:] "Przegląd Polityczny" 1997, nr 33-34.
 21. Słodkowska I.: Serce gołębicy i roztropność węża. [w:] "Wieź" 1987, nr 5 (343).
 22. Skodvin M.: Non-violence w norweskim ruchu oporu. [w:] "Wieź" 1976, nr 4.
 23. Skrzypiec R.: Pomiędzy anarchią a przyzwoleniem. [w:] "ResPublika Nowa" 1998, nr 1 (112).
 24. Zambrowski Z.: Edukacja Indiry. [w:] "Wieź" 1987, nr 5 (343).
 25. Żwawa A.: Sabotaż czy prowokacja? [w:] "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" 1998, nr 2 (104).

BZB nr 29 - W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie | Spis treści