BZB no. 30 - With or without Union. Polish environmental NGOs'attitude towards European integration


Wersja polska

WITH OR WITHOUT UNION
- POLISH ENVIRONMENTAL NGOs'ATTITUDE
TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION

Tomasz Perkowski

September 1998


TABLE OF CONTENTS


BZB no. 30 - With or without Union. Polish environmental NGOs'attitude towards European integration | Spis treści