BZB nr 30 - Z Unią lub bez Unii. Stosunek ekologicznych organizacji pozarządowych do integracji europejskiej


Mojej mamie, która nigdy nie ustała w wysiłkach aby wychować mnie na porządnego człowieka.

WSTĘP

W lipcu 1993 roku Rada Europy na spotkaniu w Kopenhadze zadecydowała, że kraje stowarzyszone z Europy Środkowej i Wschodniej mogą stać się członkami Unii Europejskiej, gdy tylko będą w stanie wypełnić ekonomiczne i polityczne wymagania związane z członkostwem. Na tej podstawie Komisja Europejska zarekomendowała do rozpoczęcia negocjacji Węgry, Polskę, Estonię, Słowenię i Republikę Czeską. Komisja stwierdziła także, ze ochrona środowiska jest jednym z priorytetów wzajemnej współpracy, a także ważnym polem działania w harmonizacji prawa państw starających się o członkostwo z przepisami panującymi w krajach Unii. Priorytety polityki ekologicznej Unii, według Komisji, to: integracja zagadnień ochrony środowiska z polityką sektorową, akcje zapobiegające zanieczyszczeniom, polluter pays principle (zasada: zanieczyszczający płaci), zwalczanie zanieczyszczeń u źródła, czystsza produkcja i współodpowiedzialność za stan środowiska. Kraje chcące wejść do Unii Europejskiej powinny przestrzegać tych zasad i planować swoją politykę gospodarczą zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Deklaracje polityków powinny być jednak przyjmowane ostrożnie. Zwykle względy ekonomiczne, a nie ekologiczne stawiane są na pierwszym miejscu w dyskusjach o zjednoczeniu Europy. Organizacje ekologiczne zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i krajów aspirujących do tej organizacji, często podkreślają swoje obawy, że jeżeli przestrzeganie zasad ekorozwoju będzie hamowało wzrost gospodarczy, to zasady te zostaną po prostu pominięte w procesie akcesyjnym. Wiele polskich organizacji ekologicznych (POE) staje właśnie przed koniecznością zdefiniowania swojego stosunku do Unii. Pozytywne aspekty integracji nie powinny zostać pominięte, jednak przedstawienie jej negatywnych stron może mieć istotne znaczenie w procesie negocjacji warunków przystąpienia do Unii. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie poziomu wiedzy POE nt. Unii i ich stosunku do integracji europejskiej oraz porównanie tej opinii z opiniami organizacji ekologicznych z krajów UE.


BZB nr 30 - Z Unią lub bez Unii. Stosunek ekologicznych organizacji pozarządowych do integracji europejskiej | Spis treści