STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ JAKO PRZEDMIOTU

Program przeznaczony jest do realizacji ścieżki ekologicznej jako przedmiotu w zreformowanej szkole podstawowej. Jest on zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenia MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego - Dz. U. Nr 14 z 1999 po. 129).

Zawiera sześć działów tematycznych związanych z elementami przyrody oraz z życiem i działalnością człowieka w środowisku przyrodniczym. Główny nacisk położony jest na poznanie przez ucznia najbliższego otoczenia.

Przewiduje się realizację działów w następującej kolejności:

Proponuje się, aby zajęcia były prowadzone w ciągu jednego semestru po jednej godzinie tygodniowo lub przez cały rok po jednej godzinie co drugi tydzień.

Taki układ treści umożliwia uczniom poznanie pełnego cyklu edukacji ekologicznej.

Różnorodność zadań oraz metod i sposobów pracy pozwoli osiągnąć zamierzone cele i realizację planowanych zadań szkoły. Proponuje się stosowanie metod aktywizujących w szczególności metod badawczych i obserwacji zjawisk zachodzących w środowisku. Wprowadza się również metodę projektów, metaplanu, tworzenia map (pojęciowych), prowadzenia wywiadów, zajęć warsztatowych wyzwalających u uczniów swobodną inwencję twórczą i inne.

Celem edukacji ekologicznej jest nabycie przez ucznia wiedzy o zagrożeniach środowiska a zwłaszcza środowiska lokalnego oraz konieczności zapobiegania i likwidowania zagrożeń. Uczeń ma możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które sprawią, że będzie człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska, w którym żyje i pracuje.

Program ma charakter otwarty. Można go uzupełniać i modyfikować wg indywidualnych potrzeb nauczyciela i uczniów.

Po zrealizowaniu niniejszego programu uczniowie powinni umieć:Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6
STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >