BZB nr 4 - Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska


OD REDAKCJI

Prof. dr hab. Marek Górski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1973r. i od października tegoż roku podjął pracę w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, na stanowiskach asystenta-statysty, asystenta i starszego asystenta, a od października'81 - adiunkta. Rozprawą doktorską, poswięconą administracyjno-prawnym zagadnieniom ochrony srodowiska naturalnego Morza Bałtyckiego obronił przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UŁ w czerwcu'81. Jego zainteresowania skupiają się głównie wokół zagadnieć prawnej ochrony srodowiska, a także organizacji i funkcjonowania aparatu administracji terenowej i samorządu terytorialnego. Efektem tych badań jest opublikowana monografia pt. "Ochrona srodowiska jako zadanie administracji publicznej" wyd. UŁ, Łódź'92; ponad dwadziescia artykułów naukowych, kilkanascie opracowań wyników badań empirycznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. W 1987r. otrzymał nagrodę naukową Rektora UŁ. Brał udział w pracach Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, opiniując projekty aktów prawnych dotyczących zagadnieć ochrony srodowiska. W 1985r. ukończył kurs prawa porównawczego na Uniwersytecie w Strasbourgu.


BZB nr 4 - Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska | Spis treści