Grasshopper no 4, Autumn '94


Wskaźniki zanieczyszczeń źródłdowych wód powierzchniowych.

Indices of pollution of surface inland waters in Poland.

Nazwa wskaźnika

Indices of pollution Jednostka

Unit Klasa czystości

Class of purity I II III

Temperatura Temperature OC 22 i poniżej (and below) 26 i poniżej (and below) 26 i poniżej (and below)

Odczyn

Reaction pH 6,5 - 8,5 6,5 - 9,0 6,0 - 9,0

Zawiesiny ogólne (z wyj. nagłych przyborów wody)

All suspended solids (with exception of flooding) mg/l 20 i poniżej (and below) 30 i poniżej (and below) 50 i poniżej (and below)

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

Biochemical oxygen demand in 5-day period (BOD5) mg O2/l 4 i poniżej (and below) 8 i poniżej (and below) 12 i poniżej (and below)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową (ChZTMn)

Chemical oxygen demand determined by permanganate method (CODMn) mg O2/l 10 i poniżej (and below) 20 i poniżej (and below) 30 i poniżej (and below)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą chromianową (ChZTCr)

Chemical oxygen demand determined by chromate method (CODCr) mg O2/l 25 i poniżej (and below) 70 i poniżej (and below) i poniżej (and below)

Tlen rozpuszczony

Dissolved oxygen mg O2/l 6 i powyżej (and above) 5 i powyżej (and above) 4 i powyżej (and above)

Azot amonowy

Ammonia nitrogen mg NNH4/l 1,0 i poniżej (and below) 3,0 i poniżej (and below) 6,0 i poniżej (and below)

Azot azotanowy

Nitrate nitrogen mg NNO3/l 5,0 i poniżej (and below) 7,0 i poniżej (and below) 15,0 i poniżej (and below)

Fosforany rozpuszczone

Dissolved phosphates mg PO4/l 0,2 i poniżej (and below) 0,6 i poniżej (and below) 1,0 i poniżej (and below)

Fosfor ogólny

Total phosphorus mg P/l 0,1 i poniżej (and below) 0,25 i poniżej (and below) 0,4 i poniżej (and below)

Twardość ogólna

Total hardness mg CaCO3/l 350 i poniżej (and below) 550 i poniżej (and below) 700 i poniżej (and below)

Chlorki

Chlorides mg Cl/l 250 i poniżej (and below) 300 i poniżej (and below) 400 i poniżej (and below)

Siarczany

Sulphates mg SO4/l 150 i poniżej (and below) 200 i poniżej (and below) 250 i poniżej (and below)

Substancje rozpuszczone

All dissolved substances mg/l 500 i poniżej (and below) 1000 i poniżej (and below) 1200 i poniżej (and below)

Żelazo ogólne

Total iron mg Fe/l 1,0 i poniżej (and below) 1,5 i poniżej (and below) 2,0 i poniżej (and below)

Fenole lotne

Volatile phenols mg/l 0,005 i poniżej (and below) 0,02 i poniżej (and below) 0,05 i poniżej (and below)

Miano Coli typu kałowego

Coli titre (coliform index) of excremental type 1,0 i powyżej (and above) 0,1 i powyżej (and above) 0,01 i powyżej (and above)

Bakterie chorobotwórcze

Pathogenic bacteria niewykrywalne (undetectable)


Grasshopper no 4, Autumn '94 | Contents