Grasshopper no 6, Spring '95


Logo

ETNOJ KAJ NATURO: LINGVO-KULTURO-EKOLOGIO
INVITO AL KUNAGADO
ETHNOSES AND NATURE: LANGUAGE-CULTURE-ECOLOGY
AN INVITATION FOR COOPERATION

Agantoj de la scienco kaj kulturo, tiuj kiuj konscias pri neceso KONSERVI BONKVALITON KAJ DIVERSECON DE LA KULTURA KAl NATURA VIVMEDIO DE LA HOMARO. estas invitataj partopreni en la Forumoj "ETNOJ KAJ NATURO" (ETNA) por analizi etno-naturajn interrilatojn vidpunkte de la scienco, arto kaj edukado.

La unua Forumo, ETNA'95, reflektos rilatojn inter la eÉropaj etnoj kaj medio de la modera naturzono kaj okazos en Slovakio, en Altaj Tatroj dum 24.6-4.7.95. La dua. ETNA'97, analizos tiujn interrilaltojn en subtropikoj kaj tropikoj de Australio kaj Oceanio. ETNA'99 aÉ 2001 pasos en ekvatoro zono de la Sud-Ameriko... Rezulto de la Forumoj estos ANTOLOGIO de la spiritaj, sociaj, ekologiaj aspektoj kaj de la praktika sperto de la etno-naturaj interrilatoj en la diversaj naturzonoj de la mondo.

Praktika celo estas helpe de la diversetnaj kunlaborantoj analizi kaj diskonigi sperton de la harmoniaj etno-naturaj interrilatoj. Tiucele estas kreata INTERNACIA LERNEJO DE LA EKOLOGIA VIVMANIERO, kiu en la unua Forumo prezentos la sperton de la europaj etnoj. Tio estos kontribuo al la E€ROPA NATURPROTEKTA JARO 1995.

Rusio, duonon de la teritorio en kiu okupas la glacigrundoj, estos loko de la Subarkta kaj/aÉ Eurazia Forumo. Funkcianta en Moskvo Centro "Lingvo-Kulturo-Ekologio" de la Akademio de Nova Pensado (ANM) kunordigas la tutan projekton kaj ellaboron de ties teoria bazo en la METODOLOGIAL SEMINARIOJ ETNA. Unu el gravaj taskoj estas koncepti serion de ETNA-Forumoj surbaze de ETNO-NATURAl REGIONOJ DE LA TERO. Eblas partopreni koresponde.

Informa kaj organiza infrastrukturo de la monda Esperanto-movado estis unu el premisoj en la sukceso de la projekto "Lingvo-Kulturo-Ekologio" kies parto estas Forumoj ETNA. Ni esperas je aktiva kunlaboro en evoluigo de la projekto kaj ties diskonigo pere de la nacilingvaj komunikiloj kaj personaj kontaktoj. ╔IU POVAS ESTI VOLONTULO DE LA INTERNACIAJ ETNA-KOMITATOJ kun konkreta libervola tasko. Kaze de Ia sukceso ni helpos reciproke kaj dankos en la Forumaj libroj.

Se esperantistoj partoprenos multnombre en ETNA-Forumoj Esperanto rolos kiel labora kaj ponta lingvo por la loka kaj unu-du lingvoj de UN. En 1995j.: por la slovaka, angla kaj, eble rusa aÉ germana, franca. Ni invitas profesiajn esperanto-interpretistojn kontraÉ SENPAGA PARTOPRENO EN ETNA'95. Iliaj familianoj havos precipan rabaton.

BONVENON!

Individuals working in the fields of science and culture and all others who realize the NEED TO SAVE THE QUALITY AND DIVERSITY OF HUMANITY'S NATURAL & CULTURAL ENVIRONMENT are invited to take part in the forums entitled "ETHNOSES AND NATURE" (ETNA) with the aim of combining the scientific analysis of links between ethnicity and nature with the fields of art and education

The first Forum, ETNA'95, will reflect the relationships between European ethnic groups and the natural environment of the temperate belt. This first forum will take place in the High Tatra Mountains of Slovakia June 24 - July 4, 1995 The second Forum, ETNA'97, will analyze these relationships in the tropics and subtropics of Australia and Oceania. The third Forum, ETNA'99, will be devoted to the equatorial belt in South America. The result of these forums will be a series of publications on the relationships between ethnic groups and nature in the different climate/nature zones of the world.

With the help of collaborators the project aims to inventorise and widely distribute information on the existence of harmonious ethno-natural relationships. The International School of Ecological Living is being established for this purpose. The school will study and dis-seminate the experience of European ethnic groups as to be discussed in the first Forum. This will be a contribution to the EUROPEAN NATURE CONSERVATION YEAR 1995.

Russia, which has the largest territory characterized by permafrost in the world, will be the location for the Subarctic or/and Euro-Asiatic Forum. The Moscow Center "Language-Culture-Ecology" of the Academy of New Thinking (ANM) coordinates the entire project and its methodological seminars ETNA. One of the main task is Basing of the Forum series ETNA on the concept of the "ETNIC-NATURAL REGIONS OF THE EARTH". Long-distance participation is possible through correspondence.

The information and organizing network of the world Esperanto-movement was one of the assumptions in success of the Project "Language-Culture-Ecology" including the ETNA Forums. We hope for active collaboration in this project.

Everyone can be a VOLONTEER OF THE INTERNATIONAL ETNA COMMITTEES and select a task. In the event of success, they will be mutually helped, and their contribution acknowledged in the Forum books.

YOU ARE WELCOME!

Direktoro de la Centro
'Lingvo-Kulturo-Ekologio' de ANM
prezidanto de la lnternacia Komitato ETNA '95
Dr. Lev Medvedev
Akademija Novego Myslenia (ANM)
Pjatnickaja 7
RUS-113035 Moskva
7095-2330781, 1870222, 9287608
Fax: 7095-2330731, 2069790, 9380600
soceco@glas.apc.org, anthpub@iea.msk.su (ETNA'95)

FORUMO ETNA'95

Provizora programo

24-25.06 - Registrado. Folklora Festivalo VYCHODNA'95.

26.06 - Inauguro de la Forumo, de Konferenco kaj Ekspozicio kun Seminario pri Tibor Sekelj ("trofeoj" el 56 landoj de 5 kontinentoj).

27.06 - Sekcioj "Lingvo" kaj "Kulturo" (9-17). Ronda tablo "Malgrandaj etnoj kaj medio". Kurso "Geoekologio - scienco pri la Tero".

28.06 - Sekcio "Ekologio" (9-12). Inauguro de Karpata Renkonto kaj folklora koncerto (13-17). Kursoj "Naturo en trikitaj ornamoj de etnoj de la mondo" kaj "Geoekologio". Komunikad-trejnado: ludo por akcepti la kolektivan decidon (18-20).

29.06 - Akademiano O.Malyuta. Lernejo "Novaj intelektaj teknologioj" (7-10). Sekcio "Karpatoj: Konservo de la natura kaj kultura heredajo" (10-17). Kursoj "Ornamoj" kaj "Geoekologio". Kunvenoj de la regionaj organizoj (18-20).

30.06 - Lernejo de Malyuta. Kurso "Ornamoj" (7-10). Sekcio "Karpatoj: Ronda tablo "Montaraj etnoj de EÉro-Azio" (11-13). Fermo de la Konferenco. Akcepto de la rezolucio (14-17). InaÉguro de la Lernejo de ekologia transvivado" (44-hora) per konkuro en la baseno "Kavaliroj de Neptuno".

1.07 - Ekolernejo de transvivado: 24-hora pilgrimado en la naturo. - Lernejo de Malyuta (7-10). Ekskursoj: 1.Glaci-grotoj kaj Slovaka muzeo de naturprotekto kaj speleologio (L.Mikulas), UNESKO - monumento vila┴o Vlkolinec. 2. Altmontara observatorio kaj Tatra Nacia Parko, UNESKO-monumento Spisskij Hrad. Renkonto kun Papo Iohano II.

2-3.07 - Tuttagaj ekskursoj en Altaj kaj Malaltaj Tatroj, Slovakia Paradizo (ekologio, etnografio, kulturo, historio).

4.07 - Ekumena Celebrado de St.Cirilo kaj Metodeo. Fermo de la forumo.

LaÉmende:

20-24.06 - Ekspres-kursoj de la Slovaka lingvo kaj Esperanto.

5 - 9.07 - Ekolernejo de transvivado.

LINGVOJ: la Slovaka, Esperanto, Angla, Rusa (simultana traduko).

KOSTOJ: ALI╦-KOTIZO: $140, por ekssocialistaj landoj $70, por 3-taga restado kaj Karpata Renkonto - 70 kaj 35 USD resp. RABATOJ: 30% - lernantoj, studentoj, prelegantoj, membroj de AIS, Monda Kunagado, SEU, SZOPK kaj kultur-ekologiaj organizoj de la regiono; 100% - infanoj ┴is 12-jara┴aj.
RESTADO KAJ EKSKURSOJ: de $18 (de $9 sen man┴o) ┴is $60/tage; Karpata Renkonto (tagman┴o 28.06 - vesperman┴o 1.07) de $54 ($27) ┴is $180. RABATOJ: slovakianoj, éehianoj, infanoj, helpantoj.

KONTO: Slovenska Sporitelna a.s. Poprad: c.u.135641-569 (ETNA'95) aÉ pagi surloke.

RESUMOJ (1 pago) kaj TEKSTOJ de la prelegoj estas akceptataj ┴is 15.05 en 2 lingvoj: la angla kaj unu el du: slovaka, esperanto, rusa.

Internacia Komitato ETNA'95
Poprad, 20.04.1995

FORUM ETNA'95

Provisional program

24-25.06. - Registration. Folklore festival VYCHODNA'95

26.06. - Opening of the Forum, Conferences and Exhibitions with seminars about Tibor Sekelj (materials from 56 countries of 5 continents)

27.06. - Sections "Language" and "Culture" /9-17/. Round table "Small nations and environment". Course "Geoecology - science about the Earth /18-20/

28.06. - Section "Ecology" /9-12/. Carpathian Meeting opening and folklore concert /13-17/. Courses "Nature on knitted ornaments of peoples of the world" and "Geoecology". Communication training: game on acceptance of collective decision /18-20/

29.06. - Academician O.Malyuta. School "New intellectual technologies" /7-10/. Section "Carpathians: Conservation of natural and cultural heritage" /10-17/. Courses "Ornaments" and "Geoecology". Meetings of carpathian region organisations /18-20/.

30.06. - Malyuta's school. Course "Ornaments" /7-10/. Section "Carpathians: Round table "Mountain ethnic groups of Euro-Asia" /11-13/. Closing of conference. Resolution acceptance /14-17/. Opening of "School of Ecological Survival" /44 hours/ by competition "Neptune's knights" in the swimming pool.

1.07. - Eco-school of survival: 24 hour stay in countryside. - Malyuta's school /7-10/. Trips /10-18/: 1. Glacial Caves and Slovak museum of the nature conservation and speleology (L.Mikulas), Memorial UNESCO-village Vlkolinec. 2. High mountain observatory and TANAP, Memorial UNESCO - castle Spisskij Hrad. Meeting with pope John Paul II.

2-3.07. - Whole day trips to the High and Low Tatras, Slovak Paradise (ecology, ethnography, culture, history).

4.07. - Ecumenical celebrations of St.Cyril & Method. Forum Closing.

According to offer:

20-24.06. - Intensive courses of Slovak and Esperanto.

5- 9.07. - Eco-school of survival.

LANGUAGES: Slovak, Esperanto, English, Russian (simultaneous translation)

PAYMENTS: PARTICIPATION FEE: $140, for ex-socialistic countries $70, for 3 days and Carpathian meeting 70 and 35 USD resp. RABAT: 30% - students, pupils, reporters, members of AIS, SZOPK and other regional cultural-ecological organisations; 100% - children until 12 years old.

ACCOMMODATION, TRIPS: from 18 (9 without food) to 60 USD/day. Carpathian Meeting (dinner 28.06.- supper 1.07.) from 54 (27) to 180 USD. RABAT: 30% - Slovaks, Czechs, children, volunteers.

ACCOUNT: Slovenska Sporitelna a.s. Poprad: c.u.135641-569 (ETNA'95) or payment in cash at the place.

ABSTRACTS (1 page) and COMPLETE TEXT (3-6p.) are accepted before 15.05 in 2 languages: English and one of Slovak, Russian, Esperanto.

Committee ETNA'95
Poprad, 20.04.95


Grasshopper no 6, Spring '95 | Contents