Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?


HORSTMANN
Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o.

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH W KOMPOSTOWNIACH SYSTEMU "KNEER"

 

Opis przedsiębiorstwa

Firma HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Spółka z o.o.z siedzibą w Wągrowcu przy ulicy Kcyńskiej 100 została powołana do życia dnia 26.05.1993 roku. Według zapisu w rejestrze handlowym przedmiotem działalności firmy jest: planowanie i sprzedaż urządzeń do przemieszczania i techniki środowiskowej.

Działając ósmy rok na rynku polskim uważamy, że zgromadziliśmy niezbędny bagaż doświadczeń by sprostać stawianym przez rynek i klientów zadaniom. Korzystaliśmy i nadal korzystamy z bogatych doświadczeń firmy HORSTMANN GmbH&Co.KG z Bad Oeynhausen Niemcy, dysponując pełnym know-how w dziedzinie technik gospodarki odpadami. Nasza macierzysta firma funkcjonuje na rynku niemieckim od ponad czterdziestu lat, a w branży ekologicznej dzięki jakości i terminowości realizowanych prac zyskała miano solidnego partnera.

Firma HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. projektuje, produkuje i montuje:

 

Charakterystyka procesu kompostowania.

Największymi zagrożeniami związanymi z każdym składowiskiem odpadów są powstawanie odcieków i biogazów. Oba te elementy stanowią największe ryzyko dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Odcieki stanowią duże niebezpieczeństwo, szczególnie, gdy zbiornik znajduje się w bliskim sąsiedztwie ujęć wody.

Gazy pochodzące ze składowiska odpadów zawierają głównie metan i dwutlenek węgla oraz niewielką ilość gazów nie metanowych. Metan może spowodować wybuch, jeżeli jego stężenie w powietrzu wynosi od 5 do 15%. Metan może migrować ze składowiska i wnikać w najbliższe zabudowania. Udokumentowano, że metan migruje nawet na odległość l kilometra od obszaru składowiska. Metan i dwutlenek węgla to dwa najważniejsze czynniki mające wpływ na globalne ocieplenie. Wpływ metanu na ten efekt jest 25 razy większy niż dwutlenku węgla. Ze składowisk odpadów pochodzi 15% ogólnej emisji metanu do atmosfery ziemskiej, na skutek dekompozycji składników organicznych odpadów składowanych.

Kompostowanie odpadów organicznych eliminuje biologiczną aktywność na składowisku, co wpływa na znaczne zmniejszenie powstawania odcieków i generowania się gazów.

Dobrze przystosowany kompost w postaci humusu wprowadza próchnicę do gleby. Zdekompostowane substancje organiczne, jako składniki odżywcze roślin, biorą udział w sposób pośredni i bezpośredni w wegetacji roślin. Właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne kompostu poprawiają właściwości przepływu gleby, jej napowietrzanie strukturę gleby i zdolność zatrzymywania wody. Dobrze przygotowany kompost wiąże składniki odżywcze i zapobiega ich wypłukiwaniu z gleby, jak również poprawia poziom pH.

Wpływ kompostu na środowisko naturalne również jest przekonujący:

Badania naukowe przeprowadzone między innymi w Kalifornii i w Niemczech dowiodły, że stosowanie kompostu poprawiło plony poprzez lepsze wykorzystanie azotu znajdującego się w glebie, jak również poprawiło jakość owoców, wydłużyło czas ich składowania i obniżyło ilość azotanów w pomidorach. Ponadto stosowanie kompostu w ilości 50 Mg na 1/4 ha w ciągu roku - znacznie zwiększyło odporność gleby na wypłukiwanie substancji odżywczych.

Kierowanie odpadów organicznych do procesu kompostowania zmniejsza koszty składowania odpadów na składowisku. W większości przypadków produkcja kompostu z tej samej ilości odpadów organicznych jest tańsza niż opłaty za składowanie odpadów na składowisku, jednakże przygotowanie terenu, zakup maszyn, uzyskanie niezbędnych uzgodnień wymaga czasu i nakładów finansowych, powinno więc być brane pod uwagę przy tworzeniu systemu kompostowania.

Wielu producentów kompostu przekonało się, że dodatni wynik finansowy uzyskuje się w przypadku, gdy stworzony przez nich system:

Opracowano cały szereg komercyjnych sposobów kompostowania. Generalnie dzielą się one na metody przy użyciu reaktora oraz bez jego użycia. Systemy bez użycia reaktora (otwarte):

Systemy z użyciem reaktora:

Kompostowanie kontenerowe odbywa się w napowietrzanych kontenerach, w których kontrola odoru odbywa się poprzez filtr biologiczny zainstalowany dla całego systemu. Pełna kontrola procesów odbywa się dzięki zainstalowaniu aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowemu sterowaniu procesem. Nadaje się całkowicie do kompostowania odpadów częściowo zagniłych, o bardzo nieprzyjemnym zapachu; współpracuje z innymi systemami np. w połączeniu z systemem napowietrzanych pryzm, jako uzupełnienie procesu. Producentami tych urządzeń są: Horstmann (Polska - Niemcy) oraz Green Mountain Technologies (USA).

Poprzez kontenerowe urządzenia do kompostowania optymalizuje się za pomocą środków technicznych proces biologiczny zachodzący w naturze, dzięki czemu poszczególne fazy procesu kompostowania ulegają znacznemu skróceniu. Kierowanie procesem odbywa się komputerowo, bez udziału obsługi. Modularna budowa systemu umożliwia instalowanie urządzeń o przeciętnej wydajności od 3.000 t do 24.000 t rocznie.

 

Wyposażenie kompostowni

Kompostownia kontenerowa systemu KNNER jest urządzeniem modułowym, co pozwala dobrać zestaw tak, aby spełniał aktualne wymagania użytkownika, a także może zostać rozbudowany jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jeden moduł podstawowy składa się z:

Dla takiej jednostki wymagany jest wybetonowany plac o wymiarach 30m x 35m i przyłącze energetyczne (25 kW).

Moduł podstawowy osiąga wydajność średnią ok. 3 000 t materiału wsadowego rocznie i morze być rozbudowany do 8 modułów (24 000 t/rok).

 

Opis kontenerowej technologii kompostowania

Celem technologii jest przerób organicznych części składowych odpadów domowych, przemysłowych, osadów z oczyszczalni ścieków, odpadów zielonych oraz pozostałości po przycince krzewów, na wysokowartościowy produkt humusowy.

Kompostowanie rozpoczyna się od przygotowania, segregacji, homogenizacji i załadunku dostarczonego materiału. To bardzo ważny etap, ponieważ od niego zależy to, czy proces będzie przebiegał prawidłowo i czy otrzymywany kompost będzie posiadał właściwą strukturę i jakość. Jeśli podstawowym źródłem materiału organicznego są osady pościekowe, to wystarcz dokładnie je wymieszać z materiałem strukturalnym w właściwych proporcjach i załadować do kontenerów kompostujących. Jeśli jednak chcemy uzyskać kompost z odpadów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki lub bezpośrednio z odpadów komunalnych i bytowych, to musimy poddać je (tzn. odpady) segregacji polegającej na odseparowaniu surowców wtórnych i balastu. Do tego celu firma Horstmann proponuje specjalnie dobrane do potrzeb klienta linie sortownicze.

Materiał strukturalny używany do produkcji kompostu to najczęściej pozostałości po przycince drzew i krzewów, trociny, liście itp. Bardzo ważne jest, aby materiał ten został właściwie rozdrobniony i dokładnie wymieszane we właściwych proporcjach z pozostałymi składnikami. Proporcje te powinny zostać dobrane indywidualnie przez użytkownika z uwzględnieniem jakości kompostowanego materiału (np.: wilgotność, porowatość czy zawartość składników szkodliwych – metali ciężkich). Dla przykładu: badania w kompostowni MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice wykazały, że optymalny efekt uzyskuje się stosując następujące proporcje:

 1. osad – około 25%,
 2. materiał strukturalny:

  • liście – około 35%,
  • zrąbki – około 40%.

Ogólne wskazania doboru składu materiału dla kompostowni systemu KNEER mówią, aby dla odpadów biologicznych zostały zachowane następujące proporcje:

Dla kompostowania osadów pościekowych stosuje się proporcje objętościowe 1:1 z materiałem strukturalnym przy uwodnieniu osadów nie przekraczającym 70%.

Ten etap procesu może być w dużym stopniu zautomatyzowany- zależy to od potrzeb i możliwości użytkownika i wynika z kalkulacji ekonomicznej całej inwestycji.

Zasadnicze kompostowanie odbywa się w specjalnych hermetycznie zamkniętych i izolowanych kontenerach dołączonych do systemu na- i odpowietrzania. Po ich załadowaniu następuje tlenowy, biologiczny rozkład substancji organicznej. Odbywa się to w temperaturze 55 – 75°C i trwa ok. 14 dni. Całość sterowana i kontrolowana jest przez komputer. Komputer i system pomp regulują też stopień wilgotności zawartości kontenerów. Woda w procesie znajduje się w obiegu zamkniętym, a powietrze poprocesowe wydostaje się na zewnątrz pozbawione odorów dzięki zastosowaniu filtra biologicznego. Dzięki komputerowemu sterowaniu i zamontowanym czujnikom użytkownik ma możliwość wglądu, i kontrolowania procesu oraz uzyskania raportów potwierdzających prawidłowość przebiegu.

Efektem tych 2 tygodni intensywnego kompostowania jest świeży kompost (stopień dojrzałości II – III), o zredukowanej o 30% masie, stabilny biologicznie i wolny od nieprzyjemnych zapachów.

Kolejnym etapem jest dojrzewanie kompostu w pryzmach na specjalnie przygotowanym placu. Trwa to 4–6 tygodni i kończy się uzyskaniem dojrzałego (stopień dojrzałości III-IV) produktu. Dla celów komercyjnych uzyskany kompost może zostać jeszcze poddany procesowi uszlachetniania polegającemu na przesianiu w celu uzyskaniu właściwej ziarnistości, odsiani lekkich zanieczyszczeń i ewentualnym domieszaniu składników wzbogacających (np.: torf, nawozy mineralne itp.). Dla tego celu proponujemy sito mobilne typu TWISTER.

Zastosowanie dla celów zagospodarowania odpadów organicznych kompostowni systemu KNEER ma wiele zalet:

Biorąc pod uwagę wszystkie omówione tu aspekty kompostowania w kompostowniach kontenerowych systemu KNEER chcielibyśmy polecić Państwu to rozwiązanie, jako atrakcyjną i nowoczesną metodę zagospodarowania odpadów organicznych.

 

HORSTMANN
Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o.
producent i dostawca urządzeń kompostowni systemu KNEER

62–100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 100; tel. 067/26 80 100, fax 067/26 80 109;
e-mail: horst@horstmann.pl; http://www.horstmann.pl

 

Literatura:

 1. Tadeusz Wolny: Opis technologiczny kompostowania oraz wynikające wnioski na przykładzie kontenerowej kompostowni typu KNEER w MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o., Katowice 2000.

 2. Tadeusz Wolny: Ocena materiału wsadowego do kompostowania w kontenerowej kompostowni typu KNEER w MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o." Katowice 2000.

 3. WCI NATCOL Sp. z o.o. j.v.: Program zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla miasta Świętochłowice, Katowice 1997.

 4. WCI NATCOL Sp. z o.o. j.v.: Projekt budowlany. Kontenerowy system kompostowania w Świętochłowicach, Jastrzębie Zdrój 1998.

 5. HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. – materiały własne.