Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?


dr inż. Bolesław Maksymowicz
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW ORGANICZNYCH
(Synteza)

 

1. Wprowadzenie

Gospodarowanie odpadami, w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, to: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Według tej samej ustawy (art. 3):

Ustawa o odpadach definiuje także (art. 3):

Gospodarowanie odpadami realizowane jest w różnych systemach. Systemy te integrują działania wytwórców odpadów, organy administracji lokalnej (zarządzania) i kontroli (sanitarnej, ochrony środowiska) oraz jednostki organizacyjne gminy lub przedsiębiorców w celu zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z ww. zasadami i najbardziej racjonalny, tj. najmniej obciążający finansowo wytwórców odpadów. O nowoczesności systemu gospodarki odpadami decyduje znaczenie jakie ma w nim składowanie, a w szczególności co (ilość i rodzaj odpadów), gdzie (rodzaj składowiska) i jak (technologia) jest składowane. Oznacza to, że im więcej odpadów zostało zebrane w postaci zmieszanej i przekazane do składowania na "dzikich wysypiskach" [3], bez unieszkodliwiania biologicznego, fizycznego lub chemicznego, tym mniej nowoczesny jest system gospodarki odpadami.

Jak nowoczesna jest gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w świetle tak sformułowanego kryterium nowoczesności? Odpowiedź na to pytanie dają dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce wg danych GUS ze szczególnym uwzględnieniem kompostowania

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dają obraz naszej gospodarki odpadami stałymi komunalnymi obserwatorowi krajowemu i zagranicznemu, ponieważ są one jedynymi na dzień dzisiejszy, danymi oficjalnymi i ogólnie dostępnymi.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie – na ile dane te są wiarygodne? Można przypuszczać, że podane ilości odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez kompostowanie dotyczą odpadów komunalnych zebranych w postaci zmieszanej i w takiej postaci poddanych procesowi kompostowania. Dane GUS nie podają składu morfologicznego odpadów komunalnych (np. średniego dla kraju w danym roku) oraz prawdopodobnie nie obejmują kompostowni przydomowych oraz użytkowanych przez: zakłady zieleni miejskiej, większe parki miejskie, zakłady ogrodnicze i owocowo-warzywne, działkowiczów itd.

Zestawione w tab. 1 dane GUS dotyczą ilości i sposobów zagospodarowania odpadów stałych komunalnych w Polsce dla roku 1995 i roku 1996. 1995 r. jest bazowym dla określenia masy odpadów biodegradowalnych przewidzianych do zredukowania (art. 5 ust. 2 i art. 18 Dyrektywy 1999/31/EC o składowiskach odpadów) docelowo w roku:

Polska negocjuje zrealizowania tych poziomów w latach odpowiednio 2010, 2013 i 2020. Rok 1999 – to ostatni z opisanych w dostępnych ogólnie danych GUS ("Ochrona środowiska 2000", GUS, W-wa, 2000)

Odpady stałe komunalneJednostka Rok
19951999
12345678
1.Zebrane i wywiezione w roku:m3%43 661 000100,0049 219 000100,00
t%11 351 860 [4]12 316 900
a. z budynków mieszkalnychm3%30 608 00070,1033 277 00067,61
b. wyselekcjonowane: m3%bd 1 629 0003,31
– makulatura m3%bd 433 0000,88
– szkłom3%bd 443 0000,90
– tworzywa sztucznem3%bd 231 0000,47
– metalem3%bd 160 0000,32
– inne m3%bd 362 0000,74
c. pozostałe m3%13 053 00029,9014 313 00029,08
2.Unieszkodliwione na składowiskum3%42 886 00098,2247 590 00096,70
t 11 150 417 11 907 020 
3.Unieszkodliwione w kompostownit%200 6381,77225 0001,80
4.Unieszkodliwione w spalarni t%8050,01  
5.Ludność w Polsce-38 609 00038 654 000
6.Gęstość odpadówkg/m3260,0250,2
7.Wskaźniki nagromadzeniakg/M/rok294,0318,6
  m3/M/rok1,1311,273

kg/M/rok – uśredniona ilość odpadów stałych komunalnych w kilogramach (kg) wytworzona przez statystycznego mieszkańca Polski (M) w roku

W świetle danych zestawionych w tabl. 1:

 1. Ok. 96,7 % obj. odpadów było składowane na składowiskach, z których tylko ok. 2% zbliżało się do wymagań stawianych przez przepisy Unii Europejskiej [5].

 2. Tylko ok. 3,3 % obj. odpadów było wyselekcjonowane (zebrane selektywnie, wysortowane) z przeznaczeniem do wykorzystania jako surowce wtórne.

 3. Tylko 1,8 % wag. wszystkich zebranych odpadów było unieszkodliwione w kompostowniach.

 4. Nie zanotowano odzysku energii z odpadów w instalacjach do tego przeznaczonych (np. spalarniach).

O takiej gospodarce odpadami bardzo trudno powiedzieć, że jest nowoczesna.

Dla porównania, zakresie kompostowania odpadów:

 1. Wg Przywarskiej [3] stopień upowszechnienia metody kompostowania w różnych krajach świata jest różny i np. w Japonii kompostowaniu poddaje się zaledwie ) 2% odpadów, w Niemczech 2,2 %, we Francji 8%, w Portugalii 17%, w Hiszpanii 16%, w Danii 9%.

 2. Wg Jędrczaka [11, 12, 13] w 1995 r.:

  1. z potencjalnej ilości ok. 60 mln. ton wywarzanych w krajach UE odpadów organicznych (w tym zielonych) odzyskiwano ok. 10 mln ton (17%),

  2. z odpadów tych wyprodukowano ok. 4 mln. ton kompostu w kompostowniach przemysłowych i przydomowych,

  3. poziom odzysku opadów organicznych w zbiórce selektywnej jest bardzo zróżnicowany, w różnych krajach UE; największy w Austrii, Belgii (Flandria), Danii, Niemczech i Holandii (dochodzi do 85% całej ilości zbieranych i przetwarzanych odpadów organicznych), najmniejszy w Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii.

 

3. Kompostowanie i fermentacja beztlenowa odpadów w Polsce wg dostępnych publikacji

Nie wnikając w szczegóły techniczne, organizacyjne i ekonomiczne [6], zinwentaryzowano większe instalacje (zakłady) do kompostowania (tlenowego rozkładu) i beztlenowego rozkładu (fermentacji metanowej), działające aktualnie w Polsce (tab. 2):

Tab. 2. Rozkład tlenowy (kompostowanie) i beztlenowy odpadów stałych komunalnych w Polsce

LokalizacjaTechnologia, producent, projektant (kraj) Rodzaj odpadów komunalnych Wydajność
12345
1.Białystokkontenerowa KNEER -
HORSTMANN (Polska)
– roślinne zebrane selektywnie,
– osady ściekowe
24 tys. t/rok*
2.Braniewo pryzmy energetyczne -
SWECO (Szwecja)
– zmieszane6 tys. t/rok
3.Czarnkówpryzmowa polowa – "zielone"bd.
4.Elblągpryzmy energetyczne -
SWECO (Szwecja)
– zmieszane 
5.Gdańsk

Szadółki

pryzmowa polowa – "zielone"5 tys. t/rok
6.Gorzów Wlkp.pryzmowa zamknięta –
ACMB (Francja) /
ARKA KONSORCJUM (Polska)
– zmieszane
– roślinne zebrane selektywnie,
– roślinne wysortowane ze zmieszanych
– osady ściekowe
 
7.Grodzisk Maz.z biostabilizatorem bębnowym obrotowym - MAKRUM Dano (Polska) – zmieszane90 t/dobę
8.Grudziądzpryzmy energetyczne – zmieszane25 tys. t/rok
9.Inowrocław kontenerowa KNEER –
HORSTMANN (Polska)
– roślinne zebrane selektywnie
– roślinne wysortowane ze zmieszanych,
– osady ściekowe
bd.
10.Katowicez biostabilizatorem bębnowym obrotowym – M-U-T Dano (Austria) – zmieszane 240 t/dobę
11.Kobierniki k/Płockaz biostabilozatorem bębnowym obrotowym HORSTMANN / ARKA KONSORCJUM (Polska) – zmieszane
– roślinne wysortowane ze zmieszanych,
– osady ściekowe
 
12.Kołobrzeg z biostabilizatorem bębnowym obrotowym – MAKRUM Dano (Polska) – zmieszane90 t/dobę
13.Kraków Płaszówkontenerowa –
M-U-T KYBERFERM (Austria)
– roślinne zebrane selektywnie,
– "zielone"
10 tys t/rok
14.Łężyce k/Wejherowapryzmowa polowa – "zielone"6 tys. t/rok
15.Łódźpryzmowa polowa – "zielone" 6 tys. t/rok
16.Machnacz k/Włocławkakorytowa (boksy) zamknięta z przerzucaniem przy pomocy ładowarki – ARKA KONSDORCJUM – roślinne wysortowane ze zmieszanych
– osady ściekowe
47,5 tys. t/rok odp. zmiesz. i 4,3 tys. ton osadów ściekowych.
17.Police k/Szczecina
(rozruch technologiczny)
pryzmowa zamknięta – ARKA KONSORCJUM (Polska) – roślinne zebrane selektywnie
– roślinne wysortowane ze zmieszanych
– "zielone"
bd.
18.Puławypryzmowa polowa – "zielone"bd.
19.Puławyfermentacja beztlenowa w komorach – EKOSYSTEM (Polska) – roślinne zebrane selektywnie
– roślinne wysortowane ze zmieszanych
– osady ściekowe
22 tys. t/rok
20.Racula k/Zielonej Góry (6 km)komorowa otwarta z napowietrzaniem KKO-100/A BIPROWOD (Polska) – zmieszane100 t/dobę
21.Radompryzmowa polowa – "zielone"5 tys. t/rok
22.Sopotpryzmowa polowa – "zielone"6 tys. t/rok
23.Suwałki z biostabilizatorem bębnowym obrotowym - MAKRUM Dano (Polska) – zmieszane90 t/dobę
24.Świętochłowicekontenerowa KNEER -
HORSTMANN (Polska)
– roślinne zebrane selektywnie
– roślinne wysortowane ze zmieszanych,
– "zielone"
– osady ściekowe"
bd.
25.Warszawa Radiowoz biostabilizatorem obrotowym bębnowym –
M-U-T Dano (Austria)
– zmieszane580 t/dobę
26.Warszawa
ul. Gwarków
ZUOSK
korytowa z automatyczn. sterowaniem przerzucania kompostu – zmieszanebd.
27.Warszawa
ul. Marywilska
pryzmowa polowa – "zielone" 5 tys. t/rok
  kontenerowa "ABU 3+1" - ANLAGENBAU UMWELT-PROJEKT GmbH (Niemcy) – doświadczalna – roślinne zebrane selektywnie
– roślinne wysortowane ze zmieszanych
bd
28.Warszawa
ul. Tobruk
pryzmowa polowa – "zielone"  
29.Zabrzekontenerowa KNEER -
HORSTMAN (Polska)
– roślinne zebrane selektywnie
– "zielone"
– osady ściekowe
24 tys. t/rok
(8 szt.)
30.Zgorzelecfermentacja bezlenowa w komorach – roślinne zebrane selektywnie
– roślinne wysortowane ze zmieszanych
– osady ściekowe
10 tys. t/rok
31.Żywiec kontenerowa -
M-U-T HERRHOF (Austria)
– roślinne zebrane selektywnie
– "zielone"
1,4 tys. t/rok

* wydajność całego zakładu

Wg OTZO "3R" kompostownie są także w:

 1. Olsztynie – kontakt: Urząd Miasta, Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn, tel. (0-89) 527-31-11; Wydział Ochrony Środowiska, Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1 pok.218, tel. (0-89) 527-50-82, 527-31-11 wew. 324.

 2. Lądku Zdroju – kontakt: Urząd Miasta i Gminy, Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój, tel. (0-74) 814-63-00, 814-64-45.

 3. Dębicy - Powiatowy Kompleks Śmieciowy. Kompostownia w Paszczynie. Kontakt: Urząd Miasta, Parkowa 28, 39-200 Dębica (woj. Podkarpackie, powiat Dębicki), tel. (0-14) 682-23-26, Urząd Gminy, Rzeszowska 11, 39-200 Dębica (woj. Podkarpackie, powiat Dębicki), tel. (0-14) 670-32-24

Jednostkowy koszt przerobu odpadów w kompostowni działającej w warunkach naturalnych lub sztucznych uzależniony jest od jej przepustowości i wynosi odpowiednio:

Rysunek 1

Rys. 1. Jednostkowy koszt przerobu odpadów metodą kompostowania w zakładach o różnej przepustowości
(źródło: OBREM Łódź)

 

Podsumowanie i uwagi końcowe

 1. Można przyjąć, że w roku 1995 (bazowym):

  • w masie 11,4 mln ton zebranych odpadów komunalnych było średnio 5,2 mln ton odpadów biodegradowalnych (ok. 45%);
  • unieszkodliwiono przez kompostowanie ok. 0,2 mln ton odpadów zmieszanych czyli ok. 0,09 mln. ton odpadów biodegradowalnych (ok. 0,017 % wag).

 2. Z danych GUS wynika, że:

  • w Polsce dominuje kompostowanie odpadów zmieszanych, jako unieszkodliwianie biologiczne,
  • ilość odpadów unieszkodliwionych przez kompostowanie to 1,77÷1,8 % wag odpadów wytworzonych w danym roku (200,6 – 225,0 tys. ton).

 3. Przed Polską stoi trudne i kosztowne zadanie zredukowania w procesach tlenowego lub beztlenowego rozkładu lub termicznego przekształcenia lub ich kombinacji:

  • ok. 1,3 mln. ton odpadów biodegradowalnych najpóźniej do roku 2010 (14- krotny wzrost w stosunku do 1995 r.);
  • ok. 2,6 mln ton – najpóźniej do roku 2013 (29-krotny wzrost);
  • ok. 3,5 mln. ton – najpóźniej do roku 2020 (39-krotny wzrost).

 4. Wyprodukowanie kompostu o wysokich walorach nawozowych, możliwego do użycia pod uprawy zależy od właściwego procesu kompostowania, w tym:

  • zapewnienia odpowiedniego składu chemicznego odpadów,
  • utrzymywania właściwej wilgotności masy kompostowej,
  • właściwą regulację stosunków powietrznych,
  • udział odpowiednich mikroorganizmów w procesie,
  • odpowiednią temperaturę przebiegu kompostowania.

 5. Komposty z odpadów komunalnych mają z reguły zbyt dużo fosforu i potasu w stosunku do ilości azotu. Fakt ten nie dyskwalifikuje jednak kompostu jako nawozu rolniczego:

  • w kompoście wyprodukowanych z wyselekcjonowanych odpadów roślinnych nie stwierdza się ilości zanieczyszczeń dyskwalifikujących kompost jako nawóz rolniczy; po poddaniu takiego kompostu procesowi uszlachetniania (przesiewanie i wzbogacanie w składniki nawozowe) jego ziarnistość i właściwości zbliżone będą do zasobnej w związki humusowe ziemi "próchniczej",
  • w kompoście wytworzonym w biostabilizatorze z odpadów mieszanych nie selekcjonowanych, ilość i rodzaj zanieczyszczeń w kompoście może (ale nie musi) wyraźnie ograniczyć możliwość jego wykorzystania rolniczego, sadowniczego itp. Związane jest to z dużym prawdopodobieństwem obecności w odpadach składników niebezpiecznych (np. świetlówek, baterii, lekarstw).

  Ocenę jakości kompostu przeprowadzi się (na dzień dzisiejszy) w oparciu o następujące normy: BN-88/9103-05, BN-88/9103-06, BN-88/9103-07 pkt.6, BN-88/9103-08, BN-89/9103-09, BN-90/9103-10, BN-90/9103-11, BN-90/9103-12, PN-81/C-04570 i PN-1/Z-15005. W normie BN-89/9103-09 wyróżniono trzy klasy jakościowe dla kompostów z odpadków miejskich (tab.3.), dla których określono przedziały wielkości badanych właściwości. Niektóre kryteria zawarte w tej normie są dyskusyjne.

  Tab. 3. Klasy kompostów wytwarzanych z odpadów komunalnych (wg BN-89/9103-09)

  WyszczególnienieKlasa IKlasa IIKlasa III
  kompost
  drobny
  kompost
  gruby
  kompost
  drobny
  kompost
  gruby
  -
  234567
  pH w H2O6,5 – 86,5 - 86,5 - 86.5 - 86 - 9
  Wielkość cząstek [mm]0 – 1515 – 250 - 1515 - 250 - 40
  Wilgotność [%]25 – 4025 – 4025 - 4025 - 4050
  Substancja organ. [%]> 40> 4030 - 4030 - 40> 20
  Węgiel organicz. C [%]> 18> 1813 - 1813 - 18> 8
  Azot organiczny N [%]> 0,8>0,80,6 - 0,80,6 - 0,8> 0,3
  P2O5 [%]> 0,6> 0,60,4 - 0,60,4 - 0,6> 0,3
  K2O [%]> 0,2> 0,20,1 - 0,20,1 - 0,2> 0,1
  Szkło [%]< 0,5< 0,50,5 - 10,5 - 1< 2
  Kadm Cd [ppm]< 5< 55 - 155 - 15< 25
  Chrom0 Cr [ppm]< 300< 300300 - 500300 - 500< 800
  Miedź Cu [ppm]< 300< 300300 - 600300 - 600< 800
  Nikiel N [ppm]< 100< 100100 - 200100 - 200< 200
  Ołów Pb [ppm]< 350< 350350 - 500350 - 500< 800
  Cynk Zn [ppm]< 500< 15001500-25001500-2500< 2500

  Dyskusyjne są:

  • przedziały uziarnienia kompostu i wyróżnienia w klasach I i II podklas "kompost drobny" o uziarnieniu 0÷15 mm i "kompost gruby" o uziarnieniu 15÷25 mm. O ile w "kompoście drobnym" udział frakcji zbliżonej do górnej granicy uziarnienia (15 mm) traktować można jako marginalny, o tyle w "kompoście grubym" przedział wielkości ziarn to 15÷25 mm. Przy takim uziarnieniu trudno mówić o kompoście. Są to rozdrobnione resztki roślinne. Duży udział frakcji grubych świadczy o niewłaściwym przebiegu procesu kompostowania lub o złym doborze odpadków do kompostowania. Podklasy "komposty grube" nie powinny być wyróżniane. Dla celów rolniczych kompost powinien mieć uziarnienie zbliżone do zasobnej w związki humusowe ziemi "próchniczej";

  • przedziały zawartości metali ciężkich w kompoście: np przy zawartych w normie górnych przedziałach zawartości tych metali istnieje możliwość stosowania kompostów w dawkach poniżej 5 t/ha. Przy takich dawkach maleje wartość nawozowa kompostu. Stosowanie kompostu w dawkach zalecanych w praktyce rolniczej (20÷30 t/ha), do użyźniania zieleni miejskiej czy w pracach rekultywacyjnych (50 t/ha), powoduje przekroczenie dopuszczalnych, jednorazowych ilości cynku i miedzi (Kabata-Pendias, Piotrowska. 1984) wprowadzanych do gleby, i to przy stosowaniu kompostu klasy I o najniższej zawartości metali ciężkich. Zawartość tych metali w kompostach jest jednym z najważniejszych kryteriów stosowania w rolnictwie, szerzej w środowisku przyrodniczym. Dlatego tak ważne jest zalecenie minimalizowania zawartości metali ciężkich w kompostach.

   W IUNG opracowane zostały kryteria stopni zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi (Kabata-Pendias, Piotrowska, Witek).

   Kryteria te stanowią podstawę przy rozpatrywaniu możliwości rolniczego czy innego przyrodniczego wykorzystania kompostów z odpadków miejskich. Zasadą powinna być zawsze ochrona gleb przed nadmiernym ich skażeniem metalami ciężkimi. Istnieje bowiem zależność między zawartością metali ciężkich w glebach i roślinach. W glebach użytkowanych rolniczo skala wzbogacenia gleb w metale ciężkie z tytułu stosowania kompostów nie może docelowo przekraczać I-go stopnia zanieczyszczenia. Przy innym użytkowaniu gleb tolerancja jest większa.

   Tab. 4. Graniczne zawartości metali śladowych w powierzchniowej warstwie gleb (0(20 cm), odpowiadające I stopniowi zanieczyszcz. w mg/kg

   ? Grupa gleby           Metal ?PbZnCuNiCd
   123456
   a ÷ g
   b ÷ g
   c ÷ g
   70
   100
   200
   100
   200
   300
   30
   50
   70
   30
   50
   75
   1,0
   1,5
   3,0
   Dopuszczalne jednorazowe ilości metali wprowadzane do gleby z odpadami w kg/ha - w nawiasie co ile lat.10 (10)10 (3)5 (5)3 (10)0,2 (4)

   a ÷ ggleby bardzo lekkie o zawartości frakcji spławialnej 10%, niezależne od pH,
   gleby lekkie o zawartości frakcji spławialnej 10 ÷ 20%,
   gleby bardzo kwaśne (pH 4,5) i kwaśne (pH = 4,6 ÷ 5,5),
   gleby lekkie o odczynie obojętnym (pH 6,5),
   b ÷ ggleby średnie o zawartości frakcji spławialnej 21÷35%, bardzo kwaśne (pH 4,5) i kwaśne (pH = 4,6 ÷ 5,5),
   gleby mineralne organiczne (6 ÷ 10% substancji organicznej);
   gleby ciężkie o zawartości frakcji spławialnej 35%, bardzo kwaśne (pH 4,5);
   c ÷ ggleby średnie i ciężkie, słabo kwaśne (pH = 5,6(6,5) lub obojętne, gleby organiczno mineralne i organiczne (o zawartości substancji organicznej wyższej od 10%.

   Zależnie od układu warunków glebowych (oznaczenia a ÷ g, b ÷ g, c ÷ g) zawartości w glebach nie mogą przekraczać: ołowiu i chromu 70 ÷ 200 ppm, miedzi 30 ÷ 70 ppm, kadmu i rtęci 1 ÷ 3 ppm, niklu 30 ÷ 75 ppm. Różnice między aktualną (przed stosowaniem kompostu) zawartością metali ciężkich w określonym układzie glebowym i podanymi wyżej wartościami granicznymi wskażą o ile ppm można dana glebę docelowo "wzbogacić" w konkretny metal ciężki; można przyjąć, że dla wzbogacenia 20 cm warstwy o 1 ppm trzeba wprowadzić na 1 hektar 3 kg określonego pierwiastka.

 6. Rozpatrując możliwości rolniczego wykorzystania kompostów uwzględnić należy zawartość metali ciężkich w określonej glebie i w kompoście, a także ustalone w cytowanych opracowaniach IUNG: Dopuszczalne jednorazowe dawki danego metalu i częstotliwość wprowadzania takiej dawki do gleby oraz graniczne wartości dla pierwszego stopnia zanieczyszczenia gleby. Aby dotrzymać kryteria podane przez Kabatę-Pendias i Piotrowską, przy wprowadzeniu 20 t/ha s.m. kompostu, może zawierać najwyżej: 750 ppm Cr, po 500 ppm Zn i Pb, 250 ppm Cu, 150 ppm Ni i po 10 ppm Cd i Hg. Wartości te odbiegają wyraźnie od podanych dla klasy I w BN-89/9103-09.

  Trzeba pamiętać, że w przypadkach, gdy ilości metali ciężkich w kompoście wykluczają jego zastosowanie w rolnictwie, możliwe jest jego wykorzystania do celów nierolniczych np. do rekultywacji: składowisk odpadów, szkód powydobywczych, nasypów kolejo-wych i drogowych, w leśnictwie itp.

 

Źródła:

 1. Janka W.: "Gospodarka odpadami – system "PREKO ZG" Zielona Góra", Międzynarodowe Sympozjum Szkoleniowe nt. "Przebudowa systemów gospodarki odpadami", Kiekrz k. Poznania, 15-17 październik 1996 r.

 2. sJędrczak A., Haziak K.: "Techniczno-ekonomiczne warunki wyboru technologii fermentacji odpadów komunalnych", IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami nt. "SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI", Poznań, Piła, 27-30 maj 2001 r.

 3. Przywarska R.: "Kompostowanie odpadów i perspektywy rozwoju tej metody w Polsce", Instytut Inżynierii i Technologii Wody, Ścieków i Odpadów , Politechnika Śląska w Gliwicach.

 4. "W Płocku ruszył zakład utylizacji odpadów", Przegląd Komunalny 9 (108) / 2000

 5. Niedziałkowski A.: "KYBERFERM w Polsce", Przegląd Komunalny 6 (105) / 2000.

 6. Niedziałkowski A.: "Technologie kompostowania przyśpieszonego. Porównani systemu KNEER i M-U-T KYBERFERM", Przegląd komunalny 11 (98) / 1999.

 7. Alankiewicz T.: " Nowe w Zabrzu", Przegląd Komunalny 11 (98) / 1999.

 8. Niedziałkowski A.: "Technika w procesie kompostowania", Przegląd Komunalny 7-8 (94-95) 1999.

 9. Skalmowski K.: "Ewolucja gospodarki odpadami komunalnymi", Przegląd Komunalny 3 (114) / 2001.

 10. Staszczyk J.: "Kyberferm w Krakowie", artykuł promocyjny M-U-T Stockerau (Austria), Przegląd Komunalny 5 (116) / 2001.

 11. Jędrczak A.,Haziak K.: "Fermentacja odpadów komunalnych metodą mokrą", Przegląd Komunalny 5 (116) / 2001.

 12. Jędrczak A., Haziak K.: "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów", Przegląd Komunalny 5 (116) / 2001.

 13. Jędrczak A.: "Biologiczne przetwarzanie odpadów", Przegląd Komunalny 6 (117) / 2001.

 14. Malara A.: "Ocena efektów unieszkodliwiania odpadów komunalnych w katowickiej kompostowni", Przegląd Komunalny 5 (116) 2001.

 15. Chmielewski R.: "Unieszkodliwianie odpadów w pryzmach", Przegląd Komunalny 5 (116) / 2001.

 16. Wróblewski M.: "Mechaniczno-biologiczne unieszkodliwianie odpadów w Gorzowie Wlkp.", Przegląd komunalny 5 (116) / 2001.

 17. Kaliński T.: "Kompostownie poligonowe na odpady zielone", wyd. OTZO "3R", pt.: "Gospodarka Odpadami. Przykładowe rozwiązania".

 18. Główny Urząd Statystyczny : "Ochrona Środowiska", roczniki 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

 


 

 1. odpady ulegające biodegradacji - to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

 2. o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;.

 3. nie spełniających wymogów ochrony zdrowia ludzi i środowiska;

 4. wielkość obliczona dla przyjętej średniej rocznej gęstości odpadów stałych komunalnych 260 kg/m3, analogicznie do przyjętej przez GUS dla lat 1996-1998;

 5. wg raportu OBREM dla Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na 978 sprawdzonych, formalnie działających składowisk odpadów komunalnych tylko 19 można było uznać za spełniające większość podstawowych wymagań stawianych przez przepisy Unii Europejskiej składowiskom odpadów;

 6. są one przedmiotem innych referatów i prezentacji;