Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się:

1.   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

2.   Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

3.   Powiatowe fundusze ochrony środowiska

4.   Gminne fundusze ochrony środowiska

5.   Ekofundusz

6.   Ministerstwo Środowiska (MŚ)

 

Budżety czterech pierwszych funduszy są tworzone głównie z:

¨   opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wszystkie firmy korzystające gospodarczo z zasobów środowiska (zużywające wodę, zanieczyszczające powietrze czy produkujące odpady) płacą za to zgodnie ze stawkami wyznaczanymi przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Ministra OŚZNiL). Każda firma otrzymuje pozwolenie na korzystanie z określonej ilości tych zasobów.

¨   kar za przekroczenie dopuszczalnych norm - płacą je firmy, które korzystają z większych ilości zasobów środowiska niż im na to zezwolono oraz wszystkie inne instytucje nie przestrzegające wymogów ochrony środowiska.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów w 1998 roku podział środków funduszy ochrony środowiska z tytułu opłat i kar przebiegał następująco:

Nazwa funduszu

w procentach

w mln zł

 

1. Gminne fundusze

22,1

403,8

 

2. Powiatowe fundusze

9,0

164,0

 

3. Wojewódzkie fundusze

42,3

774,7

 

4. Narodowy Fundusz

26,6

486,0

 

Razem

100,0

1828,5

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska mają własną osobowość prawną. Fundusze powiatowe i gminne działają w ramach struktury samorządu lokalnego.

EkoFundusz zarządza środkami z tzw. ekokonwersji. Jest to część Polskiego długu zagranicznego, którą wierzyciele Polski zgodzili się umorzyć, o ile sumy te zostaną przekazane na ochronę środowiska w Polsce.

Środki, którymi zarządza Ministerstwo Środowiska są częścią budżetu państwa.


Fundusze publiczne a POE

W większości funduszy publicznych znajduje się wydzielona pozycja w budżecie - edukacja ekologiczna. Pozarządowe organizacje ekologiczne finansowane są. najczęściej w ramach tej pozycji.

Pozarządowe organizacje ekologiczne realizują swoje zadania statutowe w różny sposób, nie tylko w obszarach edukacji ekologicznej. Toteż mogą korzystać z funduszy publicznych w różnej formie: dotacji, pożyczek i kredytów. Dotyczy to zwłaszcza funduszy publicznych, które dysponują szerokim wachlarzem możliwych instrumentów finansowych, często nie uwzględniają podziału na podmiotowość prawną, a biorą pod uwagę cel przedsięwzięcia i wiarygodność partnera.

 

Ministerstwo Środowiska

MŚ w ramach swojego budżetu posiada środki na edukacje ekologiczną. Środki te są w około 15% przeznaczane na działalność POE. Pozostała część służy finansowaniu działań własnych MŚ, placówek oświatowych, parków oraz promocję w mediach. Organizacje ekologiczne otrzymują corocznie około 150 - 250 tysięcy złotych na swoje działania. MŚ od 1998 roku posiada czytelne kryteria udzielania pomocy finansowej pozarządowym organizacjom ekologicznym. Pod koniec 1998 roku powołano Społeczny Zespół Ekspertów ds. Finansowania Edukacji Ekologicznej przez MOŚZNiL. W wyniku prac Zespołu powstały zasady ubiegania się o dofinansowanie działań w dziedzinie edukacji ekologicznej.

Procedura udzielania dotacji

Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej mogą zgłaszać wnioskodawcy posiadający osobowość prawną. Nie są finansowane zadania statutowe realizowane przez instytucje i organizacje takie jak: parki narodowe, szkoły, uczelnie wyższe (studia podyplomowe). Terminy składania wniosków:

do 31 stycznia 2000 - rozpatrywane do 31 marca 2000

do 30 czerwca 2000 - rozpatrywane do 30 września 2000.

Kierownictwo MŚ zastrzega sobie możliwość utworzenia grupy wniosków rezerwowych, dotyczących krótkich zadań, bez konieczności wykonania ich w danym momencie, które mogą być zaakceptowane do realizacji w przypadku wolnych środków budżetowych. Lista wniosków rezerwowych jest rozpatrywana na bieżąco od połowy stycznia do końca października.

Jak składać wnioski

Wnioski winny być opracowywane na formularzu dostępnym w Biurze Edukacji i Komunikacji Społecznej MŚ e-mail: info@mos.gov.pl lub na stronie internetowej Ministerstwa: www.mos.gov.pl

Wnioski muszą mieć charakter regionalny lub ogólnopolski.

MŚ w ramach wspierania nieformalnej (pozaszkolnej) edukacji ekologicznej może finansować:

¨   wkładki edukacyjne w czasopismach o nakładzie do 5 tys. egzemplarzy;

¨   wydawnictwa (bez publikacji o charakterze naukowym - podręczniki, skrypty);

¨   seminaria, sympozja, konferencje, szkolenia itp. (bez kosztów delegacji, wyżywienia, noclegów, z wyjątkiem organizowanych wspólnie z MŚ;

¨   konkursy - w tym nagrody rzeczowe;

¨   programy edukacyjne;

¨   kampanie informacyjno-promocyjne;

Wnioski zaopiniowane pozytywnie i zatwierdzone do realizacji przez Ministra Środowiska muszą zostać zrealizowane najpóźniej do końca listopada danego roku budżetowego. Oceny wniosków zewnętrznych dokonuje Społeczny Zespół Ekspertów ds. Finansowania Edukacji Ekologicznej powołany decyzją Ministra. Ustalenia zespołu wymagają akceptacji Ministra.

Umowa i sposób rozliczania

Wszystkie środki budżetowe będące w gestii MŚ podlegają wydatkowaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Podmioty otrzymujące dofinansowanie winny wydatkować je zgodnie z przepisami tej ustawy. Po zaakceptowaniu przez Ministra zadań do realizacji, z każdym z wnioskodawców zawierana jest umowa. Do podpisania umowy niezbędne są następujące dokumenty i informacje:

¨   aktualne dokumenty osobowości prawnej (najdalej sprzed trzech miesięcy) - wypis z rejestru, statut;

¨   nazwa banku i numer konta;

Przy zamówieniach z wolnej ręki powyżej 20.000 ECU niezbędne jest dostarczenie dodatkowo: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatku, zaświadczenia z ZUS-u, bilans z poprzedniego roku, zaświadczenie o niekaralności.

Uwaga

Dofinansowane książki nie mogą być sprzedawane a treść dofinansowanych wkładek musi być zgodna z priorytetami MŚ co jest sprawdzane przed ich drukiem. Wypłata środków następuje po wystawieniu MŚ rachunku po wykonaniu danego zadania (etapu).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW jest samodzielną instytucją finansową, powołaną w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii. Utworzony został na mocy znowelizowanej "Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska" z dnia 27 kwietnia 1989 r. Nadzór nad działalnością NFOŚiGW sprawuje Minister OŚZNiL.

Organa Narodowego Funduszu

Organami NFOŚiGW są Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Rada Nadzorcza liczy od 13 do 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra OŚZNiL. W składzie Rady ustawowo ma zapewnione miejsce reprezentant POE. Zarząd Narodowego Fundusz składa się z pięciu osób, prezesa i czterech wiceprezesów, którzy są powoływani i odwoływani przez Ministra OŚZNiL.

Dochody Narodowego Funduszu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gospodaruje środkami pochodzącymi z:

¨   opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń,

¨   spłat pożyczek udzielanych na cele proekologiczne i ich oprocentowania,

¨   opłat za wydobycie kopalin,

¨   operacji finansowych i udziału w spółkach.

Narodowy Fundusz administruje także środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ekologię w Polsce, pochodzącym z Banku Światowego, Programu PHARE, Funduszu Partnerskiego PHARE, Funduszu Partnerskiego BITS, funduszu darów fińskich.

Zadania do finansowania przez Narodowy Fundusz

Ze środków Narodowego Funduszu finansowane są zadania:

¨   o charakterze krajowym i regionalnym,

¨   mające znaczenie lokalne, ale których koszt przekracza możliwości finansowe władz lokalnych i miejscowych podmiotów gospodarczych,

¨   dotyczące obszarów szczególnej ochrony środowiska.

Zasady udzielania pomocy finansowej dla POE

POE traktowane są w NFOŚiGW jak każdy inny podmiot prawny. Mogą korzystać one z pomocy finansowej na obowiązujących wszystkich wnioskodawców zasadach.

NFOŚiGW uchwala na każdy rok:

¨   listę programów priorytetowych

¨   zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji

Procedura ubiegania się o wsparcie finansowe

Pierwszym krokiem w celu pozyskania środków z NFOŚiGW jest wypełnienie Karty Informacyjnej i Wniosku. Odpowiednie formularze otrzymuje się w Kancelarii lub Wydziale Promocji i Informacji NFOŚiGW. Są one rozpatrywane w ciągu roku w dwóch sesjach - zimowej i letniej. Dla przedsięwzięć, których dofinansowanie rozpocznie się w I połowie 2000 roku, Kartę Informacyjną należało złożyć do 30 sierpnia 1999 roku, natomiast dla przedsięwzięć, których dofinansowanie rozpocznie się w II połowie 2000 roku - formalności należy dopełnić do 15 stycznia 2000*).

W ciągu miesiąca od wpływu Karty wnioskodawca jest informowany pisemnie o fakcie jej zarejestrowania i terminie jej rozpatrzenia. W tym czasie dokonywana jest ocena według ustalonych kryteriów: zgodności z programem priorytetowym, wymogów formalno-prawnych, warunków brzegowych (dotyczy ochrony wód i gospodarki wodnej).

Gdy Karta Informacyjna spełnia wszystkie kryteria zostaje skierowana do dalszego postępowania. Wnioskodawca zostaje o tym poinformowany i otrzymuje do wypełnienia formularz Wniosku. Po nadesłaniu Wniosku następuje porównanie zawartych w nim informacji, z informacjami znajdującymi się w Karcie. Po tej procedurze następuje rejestracja wniosku i ocena jego kompletności. Wnioski kompletne oraz warunkowo dopuszczone do dalszego postępowania, podlegają ocenie ekologiczno-technicznej oraz finansowej (co nie dotyczy wniosków na edukację ekologiczną i innych ściśle określonych przez NFOŚiGW). Na podstawie tych ocen sporządza się listy:

¨   rankingowe wniosków o udzielenie pożyczki,

¨   rankingowe wniosków o udzielenie dotacji,

¨   wniosków wyłączonych z dalszego postępowania, z możliwością rozpatrzenia w następnej sesji, po uzupełnieniu brakujących danych,

¨   wniosków wyłączonych z dalszego postępowania, bez możliwości ponownego rozpatrzenia, w świetle obowiązujących zasad, kryteriów i priorytetów.

Wszystkie listy zatwierdza Zarząd Narodowego Funduszu. Następnie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o decyzji i w sytuacji akceptacji wniosku zostaje zaproszony do szczegółowych negocjacji prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół NFOŚiGW. Po zakończeniu negocjacji Zarząd zatwierdza wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć i następuje podpisanie umowy.

 

*) Radzimy sprawdzić te daty

 


Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska podstawowym źródłem przychodów wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymogów jego ochrony, uzyskiwane przez wojewodów i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Ministerstwo Finansów prognozowało w 1998 roku, że po reformie administracyjnej kraju wojewódzkie fundusze będą dysponowały 28,8% wpływów ze składowania odpadów, 50,4% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych na terenie województwa, co da im około 42% wszystkich środków będących w dyspozycji funduszy.

Przeznaczenie środków wojewódzkich funduszy

Środki wojewódzkich funduszy przeznacza się zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska (art. 88), priorytetami NFOŚiGW.

NFOŚiGW nie jest jednostką nadrzędną nad funduszami wojewódzkimi, nie ma więc uprawnień kontrolnych w stosunku do nich, a nadzór nad funduszami wojewódzkimi pełnili do reformy samorządowej wojewodowie, a obecnie zarządy sejmików wojewódzkich. Współpraca przy realizacji wspólnych zadań związanych z polityką ekologiczną państwa jest realizowana poprzez udział przedstawiciela Narodowego Funduszu w dziewięcioosobowych radach nadzorczych wojewódzkich funduszy. Organizowane są również okresowe narady przedstawicieli zarządów funduszy wojewódzkich i Zarządu Narodowego Funduszu poświęcone wymianie doświadczeń.

Finansowanie działalności POE

Obecnie na terenie Polski działa 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po jednym w każdym z województw. Podobnie jak w przypadku Narodowego Funduszu POE korzystać mogą zarówno z dotacji, jak i pożyczek oraz kredytów. Każdy wojewódzki fundusz posiada własny statut i regulamin, w którym określone są zasady korzystania z jego środków. Przedstawiciele POE pragnący korzystać z tych środków powinni udać się do biura danego funduszu w celu zapoznania się z procedurami niezbędnymi do uzyskania wsparcia. Między poszczególnymi województwami mogą być duże różnice np. w maksymalnym udziale procentowym dotowanego projektu. W 1997 roku na edukację ekologiczną wszystkie wojewódzkie fundusze przeznaczyły kwotę blisko 18,7 mln zł. Jednak POE otrzymały jedynie niewielką część tych środków.

W razie problemów ze współpracą z wojewódzkim funduszem działacze POE powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem w radzie nadzorczej. Ustawodawca zagwarantował, że w skład dziewięcioosobowej rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu wchodzi również przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych popierany przez największą ich ilość.

Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. część środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaje do dyspozycji gmin i powiatów, na terenie których zostały pobrane. Wpływy za składowanie odpadów stanowią w 50% dochód funduszu ochrony środowiska gminy i w 10% dochód funduszu ochrony środowiska powiatu, na których obszarze składowane są te odpady. Dochodami gminnego funduszu jest także całość wpływów z tytułu kar i opłat z terenu danej gminy za usuwanie drzew lub krzewów. Z zastrzeżeniem ust. 7, dochodami gminnego funduszu jest 20%, a powiatowego funduszu 10% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Ogółem powiatowe fundusze będą dysponowały około 9%, a gminne 22% wszystkich środków zgromadzonych w funduszach tworzonych w ten sposób.

Możliwości korzystania z funduszy gminnych przez POE

POE może korzystać z gminnych funduszy w formie dwóch podstawowych rozwiązań: dotacji i kontraktu. Podstawę prawną wyznacza tu ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. Wszystkie POE o ile działają na rzecz mieszkańców danej gminy, mogą otrzymać odpowiednią dotację, ale tryb ubiegania się o takie dofinansowanie jest różny w zależności od zasad wypracowanych w poszczególnych gminach i powiatach.


Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 roku przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy i Szwecja, tak więc EkoFundusz zarządza środkami tych krajów (łącznie ponad 530 mln USD do roku 2010).

W czasie dotychczasowej swojej działalności Fundacja EkoFundusz sfinansowała lub jest w trakcie finansowania blisko 50 projektów realizowanych przez POE na łączną kwotę ponad 8,3 mln zł.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe w skali europejskiej lub światowej. Ta specyfika EkoFunduszu uniemożliwia mu finansowanie przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie tylko lokalnych problemów. Zadaniem EkoFunduszu jest też ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

Priorytety EkoFunduszu

Do priorytetów EkoFunduszu należą:

1)   ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi;

2)   ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji;

3)   ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej;

4)   ochrona różnorodności biologicznej;

5)   gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

POE korzystały dotychczas z pierwszego i czwartego priorytetu. W celu zmniejszenia emisji gazów, powodujących zmiany klimatu Ziemi, takich jak dwutlenek węgla, metan, czy freony (CFCs), EkoFundusz wspiera realizację projektów związanych przede wszystkim z oszczędnością energii i poprawą efektywności jej wykorzystania, a poza tym promuje możliwie szerokie użycie odnawialnych źródeł energii. W dziedzinie ochrony przyrody EkoFundusz wspiera działania mające na celu ochronę bądź renaturyzację ekosystemów najcenniejszych z przyrodniczego punktu widzenia oraz ochronę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Warunki finansowania projektów

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

W odniesieniu do projektów prowadzonych przez POE dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projektach z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. EkoFundusz może wspierać finansowo zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Procedura rozpatrywania wniosków i uzgadniania umów o udzieleniu dotacji

Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków EkoFunduszu składa się z reguły z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest przesłanie na adres Fundacji ankiety projektu na kwestionariuszu dostępnym w Biurze EkoFunduszu. Powinna ona zawierać komplet informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd EkoFunduszu decyzji o możliwości dofinansowania proponowanego przedsięwzięcia ze środków Fundacji. Szczególnie istotne na tym etapie jest uwypuklenie zgodności projektu z priorytetami EkoFunduszu, korzyści ekologicznych i nowatorskich rozwiązań technologicznych, a także wykazanie znacznego udziału środków własnych oraz środków z innych źródeł w finansowaniu przedsięwzięcia.


Adresy najważniejszych instytucji państwowych finansujących
działania pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce:

 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 0-22 8250001-09

fax: 0-22 8253355

e-mail: info@mos.gov.pl

http://www.mos.gov.pl

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

tel. 0-22 8490079, 8492280

fax: 0-22 8497272

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

http://www.nfosigw.gov.pl

 

Fundacja EkoFunduszu

ul. Belwederska 18A

00-762 Warszawa

tel. 0-22 8400901, 8400950

fax: 0-22 8400942

e-mail: info@ekofundusz.org.pl

http://www.ekofundusz.org.pl

 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

woj. mazowieckie

Al. Wilanowska 372

02-665 Warszawa

tel. 0-22 8573866, 8574001, fax 0-22 6473875

 

woj. dolnośląskie

ul. Traugutta 1/7

50-449 Wrocław

tel. 0-71 3439588, fax 0-71 3439591

 

woj. kujawsko-pomorskie

ul. Szosa Chełmińskiego 28

87-100 Toruń

tel. 0-56 6554281-85, fax 0-56 6554286

 

woj. lubelskie

ul. Spokojna 7

20-074 Lublin

tel. 0-81 7424648, fax 0-81 7424649

 

woj. lubuskie

ul. Westerplatte 11

65-954 Zielona Góra

tel. 0-68 3271673, fax 0-68 3270708

 

woj. łódzkie

ul. Łąkowa 11

90-562 Łódź

tel. 0-42 6371461, fax 0-42 6300309

woj. małopolskie

ul. Kanoniczna 12

31-002 Kraków

tel. 0-12 4229490, fax 0-12 4223046

 

woj. opolskie

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

tel. 0-77 4546542, fax 0-77 4537611

 

woj. podkarpackie

ul. Szopena 51

35-055 Rzeszów

tel. 0-17 8522344, fax 0-17 8522060 w.251

 

woj. podlaskie

ul. Św. Rocha 5

15-879 Białystok

tel. 0-85 7460241, fax 0-85 7460166

 

woj. pomorskie

ul. Piwna 1 /2

80-831 Gdańsk

tel./fax 0-58 3055631

 

woj. śląskie

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

tel. 0-32 2518071-175, fax 0-32

 

woj. świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

tel. 0-41 3421709, fax 0-41 3680213

 

woj. warmińsko-mazurskie

Al. Piłsudskiego 7 /9

10-950 Olsztyn

tel. 0-89 5232514, fax 0-89 5232481

 

woj. wielkopolskie

Al. Niepodległości 16 /18

61-713 Poznań

tel. 0-61 8541611, fax 0-61 8541615

 

woj. zachodniopomorskie

ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin

tel. 0-91 4861556, fax 0-91 4861557


Lista używanych skrótów:

MOŚZNiL       - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

                  - Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW      - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

POE                - pozarządowe organizacje ekologiczne

WFOŚiGW     - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

 

 

 

 

Spis treści:

1.   Najważniejsze instytucje na szczeblu krajowym:                                                                              1

¨   Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa                                      2

¨   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                 4

2.   Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska                                                                                    6

3.   Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska                                                                         7

4.   Fundacja EkoFunduszu                                                                                                                      8