Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Towarzystwo na rzecz Ziemi

 

Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej

 

W publikacji zamieszczono teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji
"Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej"
w Osieczanach k. Myślenic w dniach 17-19.10.2001r.

Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego na dotacje projektów własnych dla Organizacji Pozarządowych - 2001

Copyright © 2001

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p. 31-014 Kraków
tel./fax: (012) 4222264, 4222147, 4218858
e-mail: zarzad@fwie.eco.pl


Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: (033) 8441 934
e-mail: office@tnz.most.org.pl


licznik


SPIS TREŚCI:

Alicja Zawadzka
Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych

Maria Suchy
Zadania i obowiązki organów administracji publicznej we wdrażaniu nowych ustaw ekologicznych

Maria Suchy
Rola Inspekcji Ochrony Środowiska we wdrażaniu przepisów Ustawy o odpadach, Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Marek Sobiecki
Krajowe regulacje w zakresie zużytych wyrobów (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o Opłacie produktowej i Opłacie depozytowej) a obowiązujące i projektowane dyrektywy Unii Europejskiej

Marek Sobiecki
Nowe zasady finansowania odzysku i recyklingu odpadów w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Bolesław Maksymowicz
Postępowanie z odpadami komunalnymi w świetle nowej Ustawy o odpadach i przepisów UE

Bolesław Maksymowicz
Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów niebezpiecznych i specjalnych i ich implementacja do prawa krajowego, transgraniczny obrót odpadami

Bolesław Maksymowicz
Nowe regulacje prawne w zakresie spalania odpadów a dyrektywy UE w sprawie spalania odpadów

Bolesław Maksymowicz
Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - nowe obowiązki i uprawnienia gmin

Laura Drobna
Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej Ustawy o odpadach oraz Ustawy o opakowaniach

Dyrektywa 2000/76/we w sprawie spalania odpadów