Rozdział I Określanie indywidualnej motywacji do działania

 

 

Cel rozdziału

 

Celem rozdziału jest odnalezienie Twojej motywacji do działania w organizacji społecznej.

 

wyjaśnienie, w jaki sposób umocowanie osobiste wynika ze znajomości tego, co Cię motywuje, zarówno w działaniach w organizacji jak i poza nią. Umocowanie osobiste polega na uzyskaniu poczucia/przeświadczenia, że potrafisz, że zrobisz to pewnie oraz że masz odpowiednie kompetencje do tego, aby osiągnąć pewien cel - osobisty lub dla organizacji.

 

Podstawowe zasady

1. Twoja rola w organizacji powinna odpowiadać Twoim aspiracjom w życiu.

2. Twoje codzienne działania powinny służyć celom organizacji.

3. Funkcjom i obowiązkom najważniejszym poświęć większość swojego czasu.

 

Umiejętności i ich wykorzystanie

Określenie i ocena własnych kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji i obowiązków organizacyjnych

 

 

Definicje pojęć

Działanie - Zadanie podjęte dla osiągnięcia pewnego wyniku (póŸniej zostanie on zdefiniowany jako zamierzenie lub cel).

Wprowadzenie

 

Określanie indywidualnej motywacji do działania jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o Twoją świadomość tego, kim jesteś jako osoba i jaka jest Twoja motywacja do podejmowania różnych działań. Znajomość Twojej motywacji pomoże Ci zrozumieć rolę, jaką pełnisz w organizacji, ocenić, w jakim stopniu Twoja praca pokrywa się z tym, co naprawdę chciałbyś/łabyś robić oraz pozwoli na refleksję nad przyszłością w organizacji.

Określenie indywidualnej motywacji do działania nie daje odpowiedzi na pytanie co powinieneś/powinnaś zrobić. Jest to jedynie ważna próba określenia związku pomiędzy Tobą a organizacją.

OdpowiedŸ na pytanie o motywacje ludzi i ich wizję organizacji jest jedną z podstawowych czynności, które warto wykonać przed rozpoczęciem procesu planowania. Świadomość ról i funkcji pełnionych w organizacji pozwoli pracownikom (członkom, wolontariuszom) lepiej uczestniczyć w planowaniu przyszłości.

Arkusz nr 1 Poznanie samego siebie poza organizacją

 

Wypełnij ten arkusz w celu uświadomienia sobie własnych zainteresowań, sposobu spędzania czasu, obowiązków i przyjemności, które są dla Ciebie ważne poza pracą w organizacji.

W pierwszej kolumnie wymień role, obowiązki, czynności wykonywane przez Ciebie np. w rodzinie, klubie, w ramach hobby, zainteresowań, itp. W drugiej kolumnie umieść swoje motywacje do podejmowania takich, a nie innych ról czy obowiązków, a następnie w trzeciej kolumnie postaraj się wymienić posiadane w tej chwili cechy, umiejętności czy talenty, które pozwalają Ci wykonywać daną czynność lub pełnić dane obowiązki.

Role, obowiązki, czynności

Motywacje

Posiadane umiejętności, kwalifikacje, talenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrozumienie własnej roli w organizacji

Działanie całej organizacji (a w szczególności projektowanie i realizacja planu strategicznego) opiera się także na Tobie, Twojej pracy i Twoim rozumieniu organizacji i własnej w niej roli. Spróbuj więc w poniższych arkuszach odpowiedzieć sobie na pytanie o własne postrzeganie związku pomiędzy Twoją pracą a celami i funkcją organizacji.

Arkusz nr 2 Określenie tego co robisz poza organizacją

Przez chwilę postaraj się uświadomić sobie czynności, które aktualnie wykonujesz w ramach swojej pracy w organizacji i spośród nich wybierz cztery - według Ciebie najważniejsze - które następnie wpisz do pierwszej kolumny Arkusza nr 2. W drugiej kolumnie umieść swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do każdej wykonywanej czynności.

Przyglądając się czterem wymienionym czynnościom zakreśl te, które zgadzają się z opisem Twojego stanowiska pracy.

Czynność

Mocne i słabe strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od tego ile zakreśliłeś/łaś czynności, zastanów się nad powiązaniem tego co robisz z tym, co jest przypisane do Twojego stanowiska pracy. Może należy zmienić opis stanowiska lub jego nazwę?

Arkusz nr 3 Co daję organizacji i co z niej biorę?

W poniższym arkuszu w punkcie A postaraj się opisać wszystko to, co uważasz, że wnosisz do organizacji. Możesz wymienić konkretne rzeczy, które podarowałeś/łaś lub użyczyłeś/łaś, wkład finansowy, swój czas, energię, zaangażowanie, umiejętności, itp.

A. Mój wkład do organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz zastanów się, jaką satysfakcję odczuwasz, kiedy już wniesiesz swój wkład oraz jakiego rodzaju gratyfikację otrzymujesz w zamian od organizacji.

 

B. Satysfakcja i gratyfikacja, które otrzymuję od organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównaj teraz treści wymienione w punkcie A z Arkuszem nr 1 i zobacz, czy Twój wkład do organizacji pokrywa się jakoś z tym, co Cię interesuje, co umiesz i lubisz robić.

Arkusz nr 4 Aktualne działania Twojej organizacji

Proponujemy Ci teraz szersze spojrzenie na organizację i odpowiedŸ na pytanie o Twoją wiedzę na temat bieżących działań organizacji. Spróbuj wymienić tyle działań ile potrafisz (nie więcej jednak niż 7) na pierwszym miejscu umieszczając te, które są traktowane przez organizację jako działania główne.

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

Arkusz nr 5 Twoja wizja organizacji w przyszłości

Narysuj swoje wyobrażenie organizacji, w której pracujesz. Wizja ma dotyczyć przyszłości, czyli do kilku lat od teraz.

 

Arkusz nr 6 Przyszłe działania Twojej organizacji

OdpowiedŸ na to pytanie wskazuje na stopień Twojej znajomości planów organizacji na najbliższe rok lub kilka lat. Poniżej wymień działania zaplanowane przez organizację.

Najbliższy rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe dwa lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe trzy lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównaj teraz plany organizacji z Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami z Arkusza nr 1, wykonywanymi czynnościami z Arkusza nr 2, satysfakcją z Arkusza nr 3 oraz z Twoją własną wizją organizacji przedstawioną na Arkuszu nr 5. Jakie widzisz podobieństwa i różnice?

Arkusz nr 7 Twoja przyszłość w organizacji

W tym arkuszu opisz ewolucję swoich funkcji i obowiązków w organizacji. Napisz wszystko co przychodzi Ci do głowy, choćbyś tego aktualnie nie wykonywał/ła w ramach swoich obowiązków. Uruchom swoją wyobraŸnię i wolę!

Najbliższy rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe dwa lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe trzy lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spróbuj znaleŸć podobieństwa i różnice z zamierzeniami Twojej organizacji na najbliższe lata (Arkusz nr 6) i odpowiedz sobie na pytanie, czy podążasz Tą samą drogą, co Twoja organizacja, jakie są punkty wspólne i gdzie drogi się rozchodzą. Zobacz też, czy to, co chcesz robić w przyszłości, zgadza się z Twoimi zainteresowaniami i talentami z Arkusza nr 1? Czy Twoja przyszłość w organizacji ma więcej punktów wspólnych z Twoją wizją z Arkusza nr 5 czy planami organizacji z Arkusza nr 6?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że wnioski płynące z przeprowadzonej przez Ciebie analizy, a następnie podjęte na ich bazie decyzje, są Twoim dziełem i to jest ich największa wartość.

 

 

 

 

 

Uwagi i pomysły:

Ţ