Rozdział II Planowanie strategiczne i operacyjne

 

 

 

Cel rozdziału

 

Celem rozdziału jest wyjaśnienie pozytywnego wpływu, jaki może mieć planowanie strategiczne na aktualną sytuację Twojej organizacji, a także wypracowanie procesu planowania strategicznego dostosowanego do jej konkretnych potrzeb i stylu działania.

 

 

Podstawowe zasady

 

 

 

Lekcje

 

1. Proces planowania strategicznego

2. Proces planowania operacyjnego

3. Proces sporządzania budżetu - czynności podstawowe

4. Kontrola i ocena oraz propozycje dotyczące podtrzymania procesu planowania

 

Umiejętności i ich wykorzystanie

 

Definicje pojęć

 

Cel - konkretny, przewidywalny wynik, który chcesz osiągnąć poprzez działania w ramach programu.

Planowanie strategiczne - proces, w którym organizacja określa miejsce jakie chce zajmować w przyszłości oraz sposoby jakie wykorzysta, by w nim się znaleść.

Strategia - koncepcja prowadzenia działań na 3-5 lat, na której opiera się plan operacyjny.

Plan operacyjny - opis poszczególnych zadań i działań, obejmujący skład osobowy, wymagane środki i czas potrzebny na wykonanie.

 

 

Wprowadzenie

 

Codziennie każdy z nas coś planuje. Myślimy o tym, co mamy osiągnąć i na podstawie tego rozplanowujemy czynności na dzień, decydując, co musi być zrobione, a co może poczekać. Obojętne, czy jesteśmy naukowcami, murarzami, lekarzami czy urzędnikami - robimy plany w życiu osobistym i zawodowym.

Planowanie umożliwia nam bardziej efektywne gospodarowanie zasobami. Kiedy rozplanowujemy swój czas, udaje nam się zrobić więcej rzeczy. Ze względu na nieustanne zmiany, które zachodzą w organizacji, menadżerom potrzebne są realistyczne plany, żeby sobie z nimi skutecznie radzić. Planowanie jest więc jedną z istotnych praktyk zarządzania.

Planowanie strategiczne to proces, w którym określa się, drogę i miejsce, w którym organizacja ma się znaleŸć w przyszłości. Planowanie strategiczne obejmuje szeroką perspektywą organizację, warunki jej działania oraz to, co chce się osiągnąć. Tak pojęte planowanie jest zawsze długoterminowe, zwykle obejmuje ono okres od roku do trzech lat.

Wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i stopnia rozwoju, czerpią korzyści z planowania strategicznego. Dostarcza ono silnej podstawy, na której prowadzi się wspólne działania w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Przedstawimy Ci kilka prostych etapów, które należy uwzględnić w procesie planowania strategicznego.

Lekcja 1 - Proces planowania strategicznego

 

W tej lekcji postaramy się przekonać Cię, że planowanie pomaga:

Na wstępie rozważań o planowaniu chcielibyśmy omówić korzyści jakie płyną z planowania.

Korzyści z planowania strategicznego

Na początek zajmijmy się praktycznie pytaniem "dlaczego?" w odniesieniu do planowania strategicznego, tzn. korzyściami, jakie odnoszą organizacje, które stosują tę praktykę.

Opracowanie planu strategicznego nie jest łatwym zadaniem; wymaga dużych nakładów pracy ze strony wszystkich działaczy organizacji. A jednak korzyści są niezaprzeczalne i istotne dla rozwoju organizacji. Oto sześć głównych korzyści:

 

1. Plan wytycza tor, po którym się poruszasz.

Pociąg, samochód wyścigowy czy biegacz - poruszają się szybko i sprawnie po torach. Tory są zwykle prostsze i równiejsze niż pola, strumienie i lasy; trasa jest jasno wytyczona. Znajdując się na torze, możesz się lepiej skoncentrować na rytmie, tempie i mecie, a nie na omijaniu każdej kałuży, kamienia czy koleiny.

 

2. Plan wytycza priorytety.

Nie możemy zrobić wszystkiego naraz. Niektóre rzeczy muszą być przełożone na póŸniej; niektórymi trzeba się zająć natychmiast. Nawet zadania, którym przyznajemy priorytety nie mogą być wszystkie wykonane w jednym czasie. Mając plan wiesz, co należy zrobić najpierw, a co potem. Oszczędzone Ci są niemiłe niespodzianki i możesz skoncentrować swoje umiejętności na poszczególnych zadaniach. Zabierając się do rzeczy po kolei możesz pracować wydajniej.

 

3. Plan zwiększa Twoje dochody.

"Co się zaplanuje, to się zrobi". Jeżeli masz dobry, rozsądny plan jak poprawić swoje działanie i zdobyć środki na ich realizację, masz znacznie większą szansę doprowadzenia do stabilizacji finansowej organizacji.

 

4. Plan oszczędza czas.

Unikasz nadaremnej pracy, błędów i marnotrawstwa pieniędzy i wysiłków ludzi. Nikt nie może pamiętać setek szczegółów, kiedy ma się dziesiątki rzeczy do zrobienia. Plan rozdziela zadania, przewiduje problemy i wychwytuje nadarzające się okazje.

 

5. Plan wykorzystuje Twoje mocne strony, kwalifikacje, zdolności i możliwości.

Każdy człowiek i każda grupa ma jakieś talenty, ale często pozostają one niezauważone, niedocenione i niewykorzystane. Dobry plan pomaga odkrywać te cenne zasoby i wykorzystać je w sposób konstruktywny.

 

6. Plan stwarza poczucie bezpieczeństwa.

Wszyscy pracownicy, wolontariusze, członkowie organizacji potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Dobry plan stwarza wrażenie, że lider wie co robi i że przyszłość organizacji nie jest zagadką.

 

 

 

Pamiętaj...

Nie ma "jedynie słusznego" sposobu przeprowadzania planowania strategicznego; istnieją tylko modele, które mogą być rozpatrzone i wykorzystane przez organizacje zgodnie z włansymi potrzebami. Jedyna niepodważalna prawda dotycząca planowania strategicznego, to fakt, że jest to proces bardzo elastyczny i wciągający wszystkich graczy (członków zarządu, kierownictwo, pracowników, działaczy, ochotników, itd.). Opracowanie takiego planu powinno się systematycznie opierać na wszystkich osobach i stronach zainteresowanych - nie tylko na kierownictwie, ale na wszystkich, którzy pomagają zrealizować misję organizacji.

Opracowywanie planu strategicznego

 

Większość liderów wie z doświadczenia, że ludzie i organizacje są odporni/ne na zmiany. Z tego powodu organizacje społeczne powinny wypracować systematyczną i elastyczną metodę kierowania swoim rozwojem. Na dodatek muszą to zrobić w obliczu raptownego wzrostu liczby problemów politycznych, społecznych i środowiskowych.

Plan strategiczny, w najszerszym ujęciu, umożliwia lepsze radzenie sobie ze zmianami. Używając planów strategicznych możesz wciąż od nowa analizować i przekształcać strukturę, programy i działania swojej organizacji.

Wiele organizacji planuje w cyklach rocznych, opracowując roczne cele, zadania i budżety. Kierownictwo często ocenia działalność organizacji poprzez porównanie wyników z początkowymi celami i zadaniami. W ten sposób liderzy zachowują stałą kontrolę obejmując przeszłe trudności, obecne zadania i przyszłe możliwości.

Mimo, że staranne planowanie roczne jest niezbędne dla rozwoju organizacji i jej programów na krótką metę, to dopiero planowanie długoterminowe (3, 5, 10 lat) pozwala organizacji na pełny rozkwit. Przy pomocy planu strategicznego ustala się priorytety, tak, aby można było osiągnąć realistyczne cele. W ten sposób osiąga się również świadomość prawdziwych mocnych i słabych stron organizacji oraz rozpoznaje możliwości funkcjonowania w środowisku zewnętrznym grupy.

 

 

Pamiętaj...

 

 

Plan strategiczny nie jest odlany ze stali. Podlega on rewizji, jeżeli zmieniają się cele i okoliczności.

Plan strategiczny zarysowuje obraz tego, gdzie jesteś dziś i dokąd chcesz iść. Jest to zarazem zestaw możliwości osiągnięcia celu. Nawet obdarzeni największą intuicją i wyobraŸnią menadżerowie pracują według planów - inaczej nie mieliby czasu wykorzystać swoich nadzwyczajnych talentów! Znacznie łatwiej jest myśleć z wyprzedzeniem niż reagować na coś, co niespodziewanie wyrasta tuż przed nami.

 

Kroki planowania strategicznego

 

Proponowany przez nas model planowania obejmuje 8 podstawowych kroków. Kroki te powinny być stawiane w takiej kolejności, w jakiej są tu przedstawione. Dzieje się tak, ponieważ efekt jednego kroku jest punktem wyjścia dla następnego.

 

1. Przygotowanie planowania

Zastanów się kto, kiedy i jak będzie planował. Zbierz podstawowe informacje o Twojej organizacji.

2. Ustalenie aktualnej wizji i misji organizacji

Odpowiedz sobie na pytanie, jaka jest wizja Twojej organizacji, zapytaj też o to innych członków zespołu. Opracuj misję organizacji wyjaśniającą w klarowny sposób funkcję społeczną organizacji.

3. Analiza otoczenia zewnętrznego - możliwości i zagrożenia

Określ środowisko, w którym działasz - uwarunkowania społeczne, gospodarcze, polityczne i techniczne oraz ludzi i podmioty, od których organizacji jest zależna.

4. Analiza słabych i mocnych stron organizacji

Określ swoje zasoby organizacyjne - finansowe, ludzkie i fizyczne.

5. Wyznaczenie celów strategicznych

Wyznacz kilka dobrze sprecyzowanych celów, które powiązane są z konkretnymi elementami funkcji społecznej organizacji.

6. Opracowanie strategii

Opracuj kilka strategii dla osiągnięcia misji.

7. Podejmowanie decyzji strategicznych

W sposób logiczny i przemyślany dokonaj wyboru właściwej strategii.

8. Opracowanie systemów oceny procesu planowania

Zastanów się, w jaki sposób zrewidujesz opracowany plan i podjęte decyzje.

 

Krok 1 - Przygotowanie planowania

 

Przystępując do planowania należy przedsięwziąć następujące kroki:

1. Zorganizować zespół planujący.

- podzielić odpowiedzialność w procesie planowania

- wybrać odpowiednich ludzi do zespołu planującego (z samej organizacji i z zewnątrz)

- poinformować wszystkich członków i pracowników o sposobie planowania i przydzielonych im zadaniach (pamiętajmy, że najlepiej w proces planowania zaangażować jak największą liczbę osób z organizacji)

2. Ustalić czas planowania i kalendarz spotkań

- jak długo ma trwać proces planowania

- kiedy, ile spotkań i z kim ma się odbyć

3. Ustalenie wspólnej dla całej organizacji procedury planowania i formatu planu (dokumentu)

- cała organizacja powinna mieć ten sam system planowania i każdy uczestnik procesu powinien być z nim zaznajomiony

- w wyniku planowania powstaje dokument - plan strategiczny, warto ustalić, jaki będzie miał format

4. Zebranie aktualnych informacji o status quo organizacji (statut, ważne porozumienia i uchwały, intencje członków, fundatorów)

Krok drugi - Określenie wizji i misji swojej organizacji

 

Jeżeli Twoja organizacja nie ma nadrzędnego celu - jasno określonej wizji i misji - jest mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek rozkwitła. Będzie ona po prostu reagowała na różne pojawiające się na bieżąco problemy i presje, co jest drogim, mało skutecznym i zachęcającym sposobem działania na dłuższą metę.

Określenie wizji organizacji (wypadkowej wizji jej członków) pozwala na wytyczenie kierunku rozwoju organizacji, obszaru działania, odbiorców, uznawanego systemu wartości, itp. Wizja jest niejednokrotnie niezrozumiała dla osób spoza organizcji. Dlatego dla jej lepszego zakomunikowania na zewnątrz i jednolitego rozumienia wewnątrz grupy opracowuje się misję organizacji, precyzującą kluczowe informacje o grupie.

Przedstawienie misji na piśmie nie jest łatwe, ponieważ trzeba znaleŸć równowagę między chęcią zrobienia całej masy rzeczy, a racjonalną oceną możliwości organizacji. Deklaracja misji powinny wyrażać to, co w najbardziej podstawowy sposób oddaje specyfikę organizacji.

Deklaracja misji nie powinna być długa (kilka zdań) i może być wyrażona w kilku oddzielnych paragrafach.

 

Deklaracja misji powinna zawierać:

1. Nazwę organizacji

2. Cel działania

3. Sposób działania

4. Efekty działania

5. Krąg odbiorców

6. System preferowanych wartości

 

Deklaracja misji powinna być w miarę zwięzła, napisana przystępnym zrozumiałym językiem

i ... powinna zachęcać do przyłączenia się do organizacji.

Poniższe pytania pomogą Ci przygotować się do sformułowania lub oceny misji Twojej organizacji:

 

1. Jakimi problemami ochrony środowiska/przyrody zajmuje się aktualnie Twoja organizacja?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Czy są to problemy najbardziej palące w geograficznym obszarze działania organizacji? Czy istnieją inne bardziej palące problemy? Jeśli tak, wymień je.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jaka jest aktualnie sformułowana misja Twojej organizacji?

 

 

 

 

 

4. Czy misja ta jest właściwa? Czy organizacja działała w ramach innej, nie wyrażonej formalnie misji? Jeżeli tak, jakiej? Jaka byłaby najbardziej stosowna misja dla organizacji, zarówno teraz, jak i w ciągu najbliższego okresu od jednego do trzech lat?

Poniżej spróbuj określić misję Twojej organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok trzeci - Analiza otoczenia zewnętrznego: możliwości i zagrożenia

 

Po dokonaniu oceny zewnętrznych możliwości i zagrożeń możesz lepiej określić, które strategie planowania strategicznego będą realistyczne w warunkach, w jakich działasz. W ramach tej analizy zwróć uwagę na następujące kwestie.

 

* Czynniki prawne

Jakie regulacje prawne ułatwiają lub utrudniają Ci prowadzenie działania lub pozyskanie wsparcia? Czy prawo przyznaje ulgi podatków donatorom?

* Czynniki kulturowe

Czy istnieje tradycja wspierania organizacji prywatnych? Jaka percepcja społeczna sprawy, której służysz, pomogłaby Ci zbierać środki lub utrudniłaby Ci zadanie? Jakie normy kulturowe rządzą dawaniem i otrzymywaniem pieniędzy?

* Czynniki logistyczne

W jaki sposób warunki geograficzne, środki łączności, skuteczność poczty, transport inne dodatnie lub ujemne czynniki logistyczne wpływają na Twoją zdolność uzyskiwania wsparcia finansowego i oddziaływania na opinię publiczną?

* Czynniki ekonomiczne

Czy istnieje na miejscu potencjał umożliwiający zdobycie funduszy? Które sektory gospodarki są najbardziej zasobne - przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, banki, rząd? Jaki jest kurs wymiany walut? Jakie jeszcze czynniki ekonomiczne trzeba uwzględnić?

Przedstawiony poniżej zestaw arkuszy roboczych pomoże sprawniej przeprowadzić analizę możliwości i zagrożeń zewnętrznych.

 

Czynniki prawne

 

Możliwości: Jakie możliwości otwiera przed Twoją organizacją aktualny stan prawny?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby wykorzystać te

możliwości?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia: Jakie są główne zagrożenia związane są z obecnym systemem prawnym?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co można zrobić, aby uniknąć tych zagrożeń?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki kulturowe

 

Możliwości: Jakie możliwości oferuje Twojej organizacji kultura, tradycja?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, żeby wykorzystać te

możliwości?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia: Jakie zagrożenia dla organizacji wypływają z tradycji, kultury?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby uniknąć tych zagrożeń?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki logistyczne

 

Możliwości: Jakie korzyści dla Twojej organizacji wypływają z położenia geograficznego i innych czynników logistycznych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby wykorzystać te możliwości?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia: Jakie zagrożenia dla Twojej organizacji wypływają z położenia geograficznego i innych czynników logistycznych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, żeby uniknąć tych zagrożeń?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki ekonomiczne

 

Możliwości: Jakie możliwości dla Twojej organizacji wypływają z sytuacji ekonomicznej?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, żeby wykorzystać te możliwości?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia: Jakie główne zagrożenia wiążą się z sytuacją ekonomiczną?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby uniknąć tych zagrożeń?

 

 

 

 

 

 

 

Krok czwarty - Analiza mocnych i słabych stron Twojej organizacji

 

Każda organizacja ma swoje mocne i słabe strony. Im lepiej wykorzystujesz swoje mocne strony i kompensujesz słabe, tym większe będzie powodzenie Twojego planu strategicznego.

Zanim zajmiemy się szczegółowo planowaniem strategicznym, spróbujmy przyjrzeć się pięciu zasadniczym elementom organizacji. Elementy te występują niemal w każdej organizacji, a plan strategiczny pomaga liderom organizacji połączyć te elementy w jedną całość, podporządkowaną jasno sprecyzowanemu celowi społecznemu. Tych pięć elementów, to:

 

1. Zarząd - Zarząd nadaje ogólny kierunek i opracowuje procedury organizacyjne. Jest on również odpowiedzialny za wytworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym zasoby organizacji są zarządzane skutecznie, a programy są sprawnie realizowane.

 

2. Zasoby finansowe - Zasoby finansowe obejmują środki pochodzące od członków, fundacji, przedsiębiorstw, osób fizycznych, sprzedaży towarów lub usług oraz Ÿródeł specjalnych, jak loterie czy bankiety. Zasoby te finansują programy i działania organizacji.

 

3. Ludzie - Ludzie to najcenniejszy zasób organizacji. Ponieważ zdolności każdej jednostki zwiększają szanse powodzenia grupy, rekrutacja i motywacja właściwych ludzi jest jednym z zasadniczych zadań liderów organizacji.

 

4. Programy - U sedna każdej organizacji leżą działania lub usługi, które ona oferuje. Najlepsze działania i usługi opierają się na wszystkich zasobach organizacji; to znaczy, są one zgodne z celem społecznym (misją) organizacji, kwalifikacjami jej członków oraz profilem finansowym.

 

5. Informacja/opinia publiczna - Organizacja musi informować ogół społeczeństwa nie tylko o konkretnych problemach związanych ze środowiskiem, ale także o sobie i swoich działaniach. Do instrumentów oddziaływania na opinię publiczną można zaliczyć m.in. artykuły prasowe, wywiady dla radia i telewizji, broszury i wystąpienia.

 

Analizę mocnych i słabych stron organizacji przeprowadzamy więc opierajac się o rozważania podanych poniżej elementów.

 

 

* Funkcje społeczne i programy

Jak ściśle związane są programy Twojej organizacji z jej nadrzędnymi celami? Co możesz zrobić, żeby uściślić te związki?

 

* Zasoby ludzkie

Czy masz wystarczająco dużo pracowników, ochotników i członków Zarządu? Czy Zarząd Twojej organizacji jest aktywny i skuteczny? Czy działacze społeczni i kontakty mogą być wykorzystani/e lepiej? Czy personel jest odpowiednio wyszkolony?

 

* Zasoby finansowe i fizyczne

Czy w tym momencie Twoja organizacja jest finansowo stabilna? Czy posiada niezbędne zasoby materialne, aby sprawnie działać na co dzień? Czy masz do dyspozycji różnorodne mechanizmy zdobywania funduszy?

 

* Rola i reputacja w kraju

Jak inne grupy (w kraju i za granicą) odbierają Twoją organizację? Jaką rolę Twoja organizacja pełni w opinii społecznej w kraju (zagranicą).

 

Przedstawiony poniżej zestaw arkuszy roboczych pomoże sprawniej przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron organizacji.

Misja i programy

 

Mocne strony:

Jakie są mocne strony Twojej organizacji w odniesieniu do jej misji i programów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możesz wykorzystać te mocne strony?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony:

Jakie są główne słabe strony organizacji w odniesieniu do programów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby usunąć te słabości i przekształcić je w strony mocne?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby ludzkie

 

 

Mocne strony: Jakie są mocne strony Twojej organizacji w odniesieniu do jej pracowników, członków zarządu, ochotników i kontaktów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możesz wykorzystać te mocne strony?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony: Jakie są główne słabe strony organizacji w odniesieniu do zasobów ludzkich?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby usunąć te słabości i przekształcić je w strony mocne?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby finansowe i materialne

 

Mocne strony:

Jakie są mocne strony Twojej organizacji w odniesieniu do jej zasobów materialnych i finansowych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możesz wykorzystać te mocne strony?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony:

Jakie są główne słabe strony organizacji w odniesieniu do zasobów materialnych i finansowych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby usunąć te słabości i przkształcić je w strony mocne?

 

 

 

 

 

 

 

Rola i reputacja w kraju

 

Mocne strony:

Jakie są mocne strony Twojej organizacji w odniesieniu do jej roli i reputacji na skalę lokalną i/lub krajową?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możesz wykorzystać te mocne strony?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony:

Jakie są główne słabe strony organizacji w odniesieniu do jej reputacji i roli?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, aby usunąć te słabości i przekształcić je w strony mocne?

 

 

 

 

 

 

 

Krok piąty - Wyznaczanie celów strategicznych

 

W odróżnieniu od deklaracji misji, która mówi ludziom, czym jest organizacja, cele są konkretnymi, określonymi punktami, czy stacjami końcowymi. Cele strategiczne odzwierciedlają konkretne warunki zewnętrzne i wewnętrzne możliwości każdej organizacji.

Cele strategiczne określa się w oparciu o problemy kluczowe wynikające z analizy otoczenia zewnętrznego organizacji i jej wewnętrznych zalet i słabości. Problemy kluczowe są to największe przeszkody, jakie stoją na drodze do realizacji misji organizacji. Cele strategiczne przekładają te problemy na działania zmierzające do ich rozwiązania.

Kryteria prawidłowo określonego celu:

1. Zgodny z funkcją społeczną/misją organizacji.

2. Sprawdzalny. Można stwierdzić, kiedy został osiągnięty.

3. Skoncentrowany na wynikach, nie tylko na działaniach.

4. Krótki, prosty, precyzyjny i zrozumiały.

5. Zawiera czasownik opisujący konkretne działanie.

6. Realistyczny i wystarczający. Ani za trudny, ani za łatwy.

Spróbuj określić cele strategiczne Twojej organizacji:

 

 

Krok szósty - Opracowanie strategii

W tym etapie będziesz opracowywać strategie osiągnięcia swoich celów. Na początek wróć do swoich ocen czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na Twoją organizację. Celem tej analizy jest określenie sposobu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji korzyści. (Na przykład, jeżeli rząd Twojego kraju jest niestabilny, prawdopodobnie nie będziesz dążyć do wspólnych przedsięwzięć z rządem, ani nie będziesz oczekiwać znaczącego finansowania. Jeżeli dowiadujesz się, że pewna fundacja wyraziła chęć wspierania działań w obszarze Twojego zainteresowania, skontaktujesz się z tą fundacją). Pamiętaj, że wciągnięcie do procesu formułowania strategii różnych osób zapewni zróżnicowane widzenie problemów.

W tym etapie tworzysz różne kombinacje celów strategicznych bazując na przyznawanych im priorytetach. Różne prirorytety dla różnych celów dadzą różne strategie działania na najbliższe kilka lat.

Istnieje wiele sposobów generowania strategii planowania strategicznego. Możesz poprosić personel i członków zarządu o pomysły w sposób nieformalny, możesz także z wyżej wymienionymi i innymi osobami odbyć spotkanie, na którym rozpętacie "burzę mózgów", aby wyłonić możliwości zdobycia środków. Jeszcze innym sposobem generowania opcji jest rozmowa z członkami innych organizacji i dowiedzenie się, co było skuteczne w ich przypadku. Używanie wielorakich technik generacji jest najkorzystniejszym sposobem opracowywania alternatywnych strategii. Jeżeli organizujesz zebranie z pracownikami i członkami zarządu, będzie Ci zależało na wytworzeniu atmosfery otwartości, aby każdy swobodnie zgłaszał swój pomysł.

 

Krok siódmy - Podejmowanie decyzji strategicznych

 

Następnie przejrzyj wszystkie opcje, aby wyłonić te, które są najbardziej obiecujące i właściwe. Dobrze byłoby przeprowadzić ten proces w ramach grupy obejmującej zarząd, pracowników i członków. Możesz ewentualnie wykorzystać poniższe pytania, aby ocenić każdą z opcji, a wyniki przedstawić całej grupie pod rozwagę i dyskusję.

* Czy strategia da się zrealizować, wziąwszy pod uwagę warunki działania i inne okoliczności?

* Czy opiera się na doświadczeniu i umiejętnościach organizacji?

* W jaki sposób strategia wykorzystuje dostępne zasoby materialne, ludzkie i finansowe?

* Czy podejmujecie wysiłek, który będzie odbiegał od działań programowych, czy też będzie je umacniał?

* Czy działania w ramach tej strategii są zgodne z celem społecznym/misją organizacji?

* Jakie zasoby finansowe i inne będą konieczne, aby zrealizować tę strategię? Czy jest ona ekonomicznie opłacalna?

 

Krok ósmy - Ocena planu strategicznego

 

W celu przekonania się, że plan jest dobry, po zakończonym procesie planowania, powinieneś przeprowadzić ocenę wyników. Można to zrobić różnymi sposobami. Zaangażować osoby z zewnątrz do przeczytania planu (dokumentu). Przede wszystkim powinieneś przyjrzeć się zgodności wybranej strategii z misją Twojej organizacji, a następnie skonfrontować z wynikami analizy (zewnętrznej jak i zewnętrznej). Jeszcze raz przeanalizuj alternatywne strategie i zastanów się, czy któraś z nich napewno nie znajdzie zastosowania.

Najlepiej, gdy cały planujący zespół plus inni członkowie organizacji mają możliwość weryfikacji planu.

Lekcja 2 Proces planowania operacyjnego

 

Po wybraniu odpowiedniej strategii musisz opracować plan, który zawiera wszystkie działania, które mają zostać wykonane w celu wprowadzenia w życie przyjętej strategii. Plan taki opisuje, co musi zostać, zrobione w celu realizacji strategii, kiedy należy to zrobić i kto to zrobi. Należy również odnotować realistyczne, szacunkowe koszty realizacji działań. Przy każdym działaniu należy uwzględnić:

 

Poprzez wyszczególnienie działań i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych koordynujesz je tak, że nastąpią we właściwej kolejności i we właściwym czasie. Jeżeli na tym etapie pojawią się problemy, masz dużą swobodę w decydowaniu o sposobach uporania się z nimi, gdyż jeszcze nie zacząłeś działać.

Kiedy plan jest już gotowy, dopilnuj, żeby pracownicy, członkowie i działacze społeczni mieli do dyspozycji wymagany czas, środki, nadzór, wsparcie i fachowe doradztwo. Jeżeli sytuacja w trakcie realizacji ulega zmianie, to plan operacyjny powinien się do nich dostosować. Sporządzanie planów operacyjnych, a następnie realizacja działań w oparciu o nie, w pozwala Ci w sposób ciągły kontrolować etap realizacji oraz na czas i elastycznie reagować na niezbędne zmiany.

Arkusz roboczy A pomoże Ci zaplanować te działania oraz określić związane z nimi potrzeby osobowe i koszty. (Załączamy plan niewypełniony oraz wypełniony przykładowo.)

Arkusz roboczy A -1 Arkusz planowania operacyjnego (przykład)

 

Działania

Osoba odpowie-dzialna

Początek

data

Koniec

data

Koszt

1. Opracowanie

wstępnych pomysłów dotyczących organizacji zbiórki makulatury na osiedlu X w oparciu o plan strategiczny

2. Analiza możliwości wykonania oraz rachunek

zysków i strat

3. Nawiązanie współpracy z odbiorcami makulatury

4. Zorganizowanie akcji zbiórki makulatury na osiedlu

 

5. Ocena wyników akcji

 

 

 

 

Uwagi:

 

 

 

Koordynator Programu Gospodarki Odpadami

 

 

Wolontariusz Paweł

 

Wolontariusz Paweł

Koordynator Programu Gospodarki Odpadami

 

Koordynator Programu Gospodarki Odpadami

 

 

1.10.1995

 

 

 

 

 

1.11.1995

 

 

1.11.1995

 

15.12.1995

 

 

 

 

Pierszy przegląd postępów 1.11.1995 i następne co 2 tygodnie.

 

1.11.1995

 

 

 

 

 

1.12.1995

 

 

15.11.1995

 

17.12.1995

 

 

 

 

20.12.1995 oscena podsumowująca efekty akcji.

-1/2 miesięcznego wynagrodzenia koordynatora

-telefony

 

 

-podróże

-telefony

-konsultacje

-podróże

 

-plakaty, ulotki

-transport

 

 

 

1/2 miesięcznego wynagrodzenia koordynatora

Arkusz roboczy A-2 Arkusz planowania operacyjnego (przykład)

 

Działania

Osoba odpowie-dzialna

Początek

data

Koniec

data

Koszt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 3 Procrs sporządzania budżetu - czynności podstawowe

 

Budżet jest to plan finansowy, który wyszczególnia ile pieniędzy organizacja otrzyma, a ile wyda w danym okresie. Okres ten wynosi zwykle 12 miesięcy, dlatego często używa się terminu "rok finansowy". Mała organizacja może mieć jeden budżet na całą działalność. Organizacje bardziej złożone mają budżety na poszczególne programy czy wydziały. Budżety pełnią określone funkcje w zarządzaniu i planowaniu. Rozdział 4 zawiera szczegółowe informacje na temat procesu opracowywania budżetu, który będzie wykorzystywany przy zarządzaniu zasobami finansowymi w ciągu roku finansowego. W tym rozdziale przyjrzymy się budżetowi jako instrumentowi planowania. Opracowanie części budżetowej planu operacyjnego obejmuje osiem etapów. Etapy te są zestawione poniżej (Wolf, 1984).

 

1. Zrób listę życzeń

Wykorzystaj okazję, jaką jest proces planowania na przygotowanie listy działań, które chciało by się zrobić, gdyby były na to środki. Taka lista powinna być zgodna z celami społecznymi/misją organizacji i planem strategicznym i operacyjnym.

 

2. Zrób kosztorys tej listy

Oszacuj ile by kosztowało zrobienie wszystkiego z listy? Pamiętaj, żeby ująć tu zarówno koszty ogólne jak i koszty związane z konkretnymi programami. Poniżej znajdziesz pięć pytań, które pomogą Ci w przypisaniu kosztów poszczególnym działaniom. Znajduje się tam również tabela, która ukazuje, jak można obliczyć budżet z wszelkimi opcjami pomiędzy wariantem optymistycznym i pesymistycznym, a także wariant najbardziej prawdopodobny.

 

3. Rozdziel przychody

Wykorzystując listę życzeń utworzoną na początku tego ćwiczenia, rozdziel spodziewane przychody pomiędzy poszczególne działania i wydatki ogólne.

Tabela 1 Proces opracowywania budżetu: pięć pytań

 

Pytanie

Rozważania

1. Jakie zasoby są potrzebne?

Jakich będziesz potrzebować zasobów:

* fizycznych (infrastruktura, wyposażenie, materiały, telefony itd.);

* osobowych (pracownicy etatowi, wolontariusze)

* finansowych (pieniężnych)?

Postaraj się wyliczyć wszystkie potrzeby odnośnie zasobów, niezależnie od tego, czy masz je aktualnie w organizacji. Omów te potrzeby z zarządem i innymi pracownikami.

 

2. Ile te zasoby będą kosztowały?

Na podstawie własnego doświadczenia (lub rozmów telefonicznych z dostawcami) określ, ile wymagane zasoby będą kosztowały.

Nie zapomnij wziąć pod uwagę inflacji. Pamiętaj, że zdobywanie funduszy również kosztuje.

 

3. Kiedy będą potrzebne?

Na podstawie planów operacyjnych, harmonogramu przychodów i rozchodów oraz planu płac, opracuj harmonogram ukazujący, kiedy będą potrzebne określone środki. Harmonogram taki możesz przygotować miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Im dłuższy okres obejmuje harmonogram, tym bardziej szczegółowy i konkretny musi być budżet.

 

4. Kogo będzie sprawa dotyczyła?

Dopilnuj, żeby wszyscy, których dotyczą wydatki, wzięli udział w pracach - o ile to konieczne. Być może budżety muszą być przedstawiane na kilka tygodni lub nawet miesięcy przed datą zatwierdzenia rocznego

 

5. Skąd zdobyć potrzebne środki?

Wiele z tych środków, które są Ci potrzebne, już istnieje, lub też znane jest ich Ÿródło. Inne trzeba będzie wytworzyć lub zebrać.

Nie zapominaj o możliwościach wykorzystania ochotników, oraz wkładach i darowiznach rzeczowych.

 

 

Arkusz roboczy B Proces opracowywania budżetu:

Przypadek opracowywania budżetu dla sytuacji najlepszej, najgorszej i prawdopodobnej

Program

Źródło

Najlepszy

(kwota)

Wariant najgorszy (kwota)

Wariant prawdopodobny (kwota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychód ogółem

 

 

 

 

4. Porównaj spodziewane koszty ze spodziewanymi przychodami

Ten etap często jest określany jako "wyciskacz łez". W większości procesów planowania planuje się więcej działań, niż jest pieniędzy na ich realizację. Organizacja musi sobie wypracować kryteria wg których będzie porównywała poszczególne działania. Mogą to być np.: ekonomiczność; ilość osób/zwierząt, które otrzymują pomoc; widowiskowość; duża szansa powodzenia; największa użyteczność dla celów społecznych/misji organizacji.

 

5. Ustal hierarchię ważności

Sesje, na których ustala się hierarchię ważności bywają bardzo trudne. Często brakuje zgody, co do tego, które cele i działania są najważniejsze. Decyzje co do priorytetów muszą być związane nie tylko z pieniędzmi, ale również z celami/misją organizacji.

 

6. WprowadŸ poprawki i zbilansuj budżet

Po ustaleniu hierarchii ważności jest jeszcze miejsce na negocjacje, poprawki i końcowe zbilansowanie. Pamiętaj, aby nie przenosić "środków zastrzeżonych" (pieniędzy pochodzących z darowizn przeznaczonych na określone zadania) na konta "niezastrzeżone" (pieniądze, które mogą być wydane wg uznania organizacji).

 

7. ZatwierdŸ

Uzyskaj zatwierdzenie budżetu od odpowiednich osób.

 

8. Kontroluj i koryguj

Często popełnianym błędem jest zakładanie, że proces opracowywania budżetu jest zakończony po uzyskaniu zatwierdzenia. Rok finansowy rzadko kiedy toczy się tak, jak zaplanowano, zatem aktywne zarządzanie budżetem przez cały rok jest bardzo ważne. Jak już wspomnieliśmy, rozdział 4 zawiera narzędzia, które pomogą Ci w kontroli i zarządzaniu budżetem organizacji.

 

Etap opracowywania budżetu w procesie planowania strategicznego wymaga dostępu do wielu informacji, które są niedostępne w czasie trwania warsztatów. Arkusz roboczy B zawęża nieco proces opracowywania budżetu, aby Ci umożliwić przećwiczenie prognozowania przychodów i rozchodów, tworzenie kryteriów oceny i hierarchizowanie celów.

Arkusz roboczy C Ćwiczenie na opracowanie budżetu

Dla każdego z celów wypisanych w Arkuszu A (arkusz planowania operacyjnego) przeprowadŸ następujące czynności:

1. Określ związane z nimi koszty i przychody: poszczególne rodzaje wydatków, które poniesiesz (reklama, wynajem urządzeń itd.) oraz potencjalne dochody (gotówkowe lub w otrzymanych usługach).

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przedstaw trzy kryteria wg których oceniasz każde działanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SporządŸ hierarchię ważności spodziewanych wydatków.

 

 

Lekcja 4 Kontrola i ocena oraz propozycje dotyczące podtrzymania procesu planowania

 

Kontrola, ocena, sprawozdawczość

Proces kontroli i oceny towarzyszący planowi strategicznemu i operacyjnemu pozwala organizacji na ocenę postępu prac w stosunku do pierwotnych celów oraz na określenie realistycznego okresu, w którym powinny się pojawiać rezultaty. Proces kontroli i oceny pomaga Ci również wypracować sposoby podniesienia skuteczności planów. Wybrany przez Ciebie proces powinien również obejmować pewną metodę sprawozdawczą. Metoda taka pozwoli na udokumentowanie postępu.

 

Kontrola

Kontrola oznacza okresowe pomiary postępu poprzez konfrontacje planów operacyjnych z datami badania postępu. System kontroli powinien odpowiedzieć na następujące pytania:

 

Kontrola dostarcza informacji o faktycznych wynikach. Dzięki kontroli można dostrzec różnicę pomiędzy planowanym pozyskaniem funduszy a faktycznie otrzymanymi.

 

Ocena

Należy również ocenić skuteczność Twojej strategii. Ocena może odbyć się w którymkolwiek punkcie pośrednim realizacji strategii i po jej zrealizowaniu. Ocena powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

Dobra ocena jest korzystna dla całej organizacji, ponieważ zwiększa się w ten sposób ogólną świadomość tego, co trzeba zrobić, aby zrealizować określoną strategię zbierania funduszy (a także, które strategie są skutecznejsze od innych).

 

Sprawozdawczość

Sprawozdania zawierają trzy podstawowe elementy:

 

Żeby sporządzić dobre sprawozdanie przed rozpoczęciem realizacji planowanych działań powinieneś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 

Sprawozdania mogą być pisane dla wielu różnych odbiorców: personelu, członków zarządu, wolontariuszy, sponsorów, agend rządowych czy innych organizacji. Język i styl sprawozdań może się zmieniać w zależności od odbiorcy. Niemniej jednak, zawarte w nich informacje powinny zawsze być spójne i dokładne.

Arkusz roboczy D pomoże Ci w zaplanowaniu procesu kontroli, oceny i sprawozdawczości.

 

 

Arkusz roboczy D-1 Przykład zestawienia wyników kontroli i oceny

Działania

Oczekiwane

wyniki

Data

wykonania

działania

Daty,

wskaŸniki dla

kontroli i oceny

Rzeczywiste

wyniki

Metoda

przedstawiania sprawozdań

Usprawnienie

Nawiązanie stosunków z fundacją zagraniczną i zaproponowanie udzielenia wsparcia

 

 

 

 

 

Impreza:

koncert z udziałem zespołu

rockowego

Określenie dostępności funduszy oraz zainteresowanie fundacji projektem

 

 

 

 

Zaprezentowanie organizacji młodym ludziom

 

Uzyskanie 2000zł ze sprzedaży biletów

Uzyskanie innych wkładów w naturze w wysokości 1000zł

1 marzec:

skontakto-wanie się z

fundacją

 

 

 

 

 

13 maja

 

 

 

do 15.maja

 

 

do 15 maja

Sprawozdanie czy

propozycja została

otrzymana oraz kiedy decyzja zostanie podjęta

 

 

 

 

 

30 kwiecień: sprawdzić jak przebiega sprzedaż

biletów oraz sprawdzić wszystkie ustalenia

15 maja:obliczenie

dochodu ze sprzedaży; określenie wyników

1 marca: ocena postępu; 1 maja: ocena postępu

15 maja podsumować wielkość pomocy w naturze.

 

Odmowa udzielenia finansowania ze względu na niekompletność propozycji

 

 

 

 

 

 

Bilety są prawie wyprzedane do

30 kwietnia

 

Uzyskano 2000zł ze sprzedanych biletów na koncert

Uzyskano 500zł w naturze

Dyskusja z kierownictwem i pracownikami zajmującymi się projektem.

 

 

 

 

Opublikowanie informacji o koncercie i ponowne opublikowanie wyników

Spotkania w organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobycie większego pomieszczenia dla większej widowni

 

Znalezienie odpowiednich osób kontaktowych przed ustaleniem spotkań

 

 

 

 

 

 

Arkusz roboczy D-2 Przykład zestawienia wyników kontroli i oceny

 

Działania

Oczekiwane

wyniki

Data

wykonania

działania

Daty,

wskaŸniki dla

kontroli i oceny

Rzeczywiste

wyniki

Metoda

przedstawiania sprawozdań

Usprawnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj o tym, że plany operacyjne mogą być zmieniane. Są to narzędzia, których się używa w codziennej pracy. Jeżeli zmieniły się cele społeczne/misja organizacji, warunki zewnętrzne lub środki pozostające w gestii organizacji, to zrewiduj i zaktualizuj plany.

 

Propozycje dotyczące podtrzymania procesu planowania

Utrzymanie tempa nadanego na etapie planowania strategicznego jest niemałym zadaniem. Można jednak sprawić, aby planowanie odbywało się w sposób ciągły, a nie zrywami.

 

Elastyczność

Być może najważniejsze, to pozostać elastycznym w działaniach. Jak już zobaczyliśmy, w obliczu nieuchronnych zmian zewnętrznych i wewnętrznych, pewne modyfikacje będą konieczne. Jeżeli menadżerowie podtrzymują zdolność organizacji do reagowania na zmiany, organizacja może odnieść więcej korzyści z planowania strategicznego.

 

Wykorzystywanie dat badania postępu

Daty, które wyznaczają postęp w określonych obszarach działania zapewniają regularne pozyskiwanie informacji na temat planowej realizacji działań. Na tej bazie możesz się przekonać czy dane działania powinny być kontynuowane, czy też należy opracować nową taktykę.

Dla oceny postępu działania organizacji zalecany jest przegląd coroczny. Jednakże przeglądy bieżące często dają poczucie bezpieczeństwa ludziom zaangażowanym na codzień w realizację planów.

 

Wykorzystywanie zebrań pracowników

Regularne zebrania robocze mogą być niezwykle ważne. Jeżeli kierownictwo i personel razem wypracowali sobie sposoby przedstawienia i omawiania realizacji bieżących zadań, usuwania trudności i rozwiązywania problemów, to tym samym przyczynia się to do umocnienia ich entuzjazmu i zaangażowania w sprawę. Wytyczne do prowadzenia zebrań znajdują się w Aneksie A. Wytyczne te będą również użyteczne dla organizacji, które nie zatrudniają pracowników etatowych, polegając całkowicie na pracy społecznej.

Podsumowanie

Planowanie strategiczne jest procesem wyjaśniania kierunku, w którym idzie Twoja organizacja. Pokazuje on, gdzie jesteś, gdzie chcesz się znaleŸć i jak się tam dostać. Podnosi skuteczność, zmniejsza szansę popełnienia błędu oraz mocniej angażuje osoby włączone w ten proces.

Miejsce na wytyczne do proponowanego planu działania Twojej organizacji:

Ţ