Rozdział IV Zarządzanie Finansami

 

 

Cel

W tym rozdziale nauczysz się jak, zarządzać finansami Twojej organizacji poprzez planowanie, kontrolę i ocenę budżetów.

Podstawowe zasady

Lekcje

1. Wprowadzenie do zarządzania finansami

2. Proces opracowywania budżetu

Umiejętności i ich wykorzystanie

Podstawowe pojęcia

Budżet - narzędzie planowania opierające się na potrzebach zidentyfikowanych w procesie planowania operacyjnego.

Koszty bezpośrednie - koszty służące pokryciu wydatków bezpośrednio związanych z realizowanym programem lub działaniem merytorycznym Twojej organizacji.

Koszty ogólne/pośrednie - patrz Koszty ogólnoorganizacyjne.

Koszty ogólnoorganizacyjne - koszty ponoszone przez organizację w związku ze stworzeniem warunków dla realizacji programów/działań. Obejmują zadania związane z zarządzaniem i administracją organizacji (np. pensja prezesa, księgowej, opłaty za elektryczność).

Koszty programowe - patrz Koszty bezpośrednie

Fundusze zastrzeżone - środki, które muszą być przeznaczone na z góry określony program lub wydatki.

Fundusze niezastrzeżone - środki, które Twoja organizacja może przeznaczyć na jakiekolwiek ponoszone przez nią wydatki według własnego uznania.

Lekcja 1 - Wprowadzenie do zarządzania finansami

 

Dla wielu ludzi zarządzanie finansami jest najbardziej przerażającą rzeczą, którą musieliby robić w swojej organizacji. W końcu większość ludzi, którzy wstępują do organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska, chce przede wszystkim realizować misję organizacji. Dla tych ludzi sprawy finansowe związane z tworzeniem budżetów, sprawozdaniami miesięcznymi lub procedurami księgowymi są nudne lub/i niezrozumiałe. Ludzie często zniechęcają się, jeżeli mają do czynienia ze zbyt wieloma terminami fachowymi. Niemniej jednak, jeżeli poświęcisz kilka minut, aby nauczyć się tych terminów i by zrozumieć co oznaczają, zobaczysz, że zarządzanie finansami wcale nie jest trudne.

Przede wszystkim jest ono niezbędne, jeżeli Twoja organizacja ma stać się samowystarczalna i/lub prowadzić rozbudowaną działalność. Organizacje samowystarczalne mogą inicjować i utrzymywać własne programy przez długie okresy czasu. Samowystarczalność oparta jest na solidnej podstawie finansowej. Zbudowanie takiej podstawy trwa, ale dobrze działające organizacje zaczynają od konsekwentnej realizacji rzeczy małych i realistycznych celów, które są zgodne z misją organizacji. Pilnie planują, kontrolują i oceniają swoje zasoby finansowe.

 

Związek pomiędzy zarządzaniem finansami, gromadzeniem funduszy, a planowaniem strategicznym

 

Bardzo często pewne procesy są tak ze sobą wzajemnie powiązane, że niemożliwą sprawą jest skuteczne osiąganie jednego celu bez uprzedniego posiadania programów ukierunkowanych na inne cele. Tak właśnie jest z zarządzaniem finansowym, pozyskiwaniem funduszy i planowaniem strategicznym. Proces pozyskiwania funduszy może dać pieniądze na sfinansowanie planu strategicznego, ale może się okazać, że wydajesz więcej pieniędzy niż zarabiasz, jeżeli nie udało Ci się stworzyć budżetu dla programu pozyskiwania funduszy. Oczywiście, nie byłoby w ogóle potrzeby posiadania planu finansowego, gdyby nie było planu strategicznego.

Ważne jest zrozumienie, że zarządzanie finansami, planowanie strategiczne i pozyskiwanie funduszy są wzajemnie powiązane ze sobą i powodzenie jednego zależy od skutecznej realizacji pozostałych współzależnych elementów. W rozdziale drugim i trzecim przedstawiono Ci informacje o tym, jak odnieść sukces w planowaniu strategicznym i pozyskiwaniu funduszy. Ten rozdział przedstawia szczegółowe informacje na temat tworzenia budżetów (lekcja druga), aby umożliwić Ci równie pomyślne zarządzanie finansami.

Poniższe ćwiczenie pomoże zobaczyć zależność pomiędzy zarządzaniem finansowym, planowaniem strategicznym, pozyskiwaniem funduszy i opracowaniem budżetu. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania, które po nim następują.

ĆWICZENIE PRZYKŁADOWE DO ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO

 

Ocalić pstrąga tęczowego w rzece (SARRT)

 

"Program Ocalenia Rzecznego Pstrąga Tęczowego" W skrócie PORPT jest organizacją społeczną, założoną w roku 1984 w odpowiedzi na pogarszanie się stanu miejscowego środowiska w związku z jego nadmierną eksploatacją przez człowieka, niewłaściwym zarządzaniem zasobami naturalnymi i brakiem środków finansowych na ochronę przyrody. Głównym zadaniem, które postawił sobie PORPT, jest ochrona tęczowego pstrąga rzecznego, ryby słodkowodnej, która od wieków dostarczała pożywienia miejscowej ludności. Ze względu na jaskrawe ubarwienie i niezwykły kształt płetw, pstrąg tęczowy stał się rybą często łowioną dla sportu i nieomal wyginął w ciągu ostatnich trzech dekad. Rejon pojezierza jest słaby gospodarczo i dlatego też miejscowa ludność zaczęła sprzedawać fałszywe licencje na połów ryb turystom, oraz odławiania pstrąga i nielegalnej odsprzedaży. Misją PORPT jest ochrona zasobów naturalnych i zapobieżenie wyginięciu tęczowego pstrąga rzecznego. Podstawowe programy tej organizacji to: podniesienie świadomości społecznej, zarządzanie zasobami środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy.

PORPT został założony przez grupę trzech obywateli, którzy zauważyli zmniejszającą się liczbę ryb - pstrągów tęczowych. Coraz trudniej było złowić pstrąga tęczowego, aby go sprzedać i wyżywić rodzinę. Trzej założyciele (dwóch znanych biznesmenów i żona jednego z nich - znana działaczka społeczna) dostrzegli problem, przedyskutowali go przez kilka miesięcy i postanowili coś z tym zrobić. Założyli organizację, która miała pomóc w rozwiązaniu problemu. Któregoś sobotniego ranka odbyli pierwsze "zebranie" organizacyjne, wybrali nazwę organizacji i spisali odręcznie szeroko zakrojoną deklarację misji. Dyrektor organizacji (jeden z trzech założycieli) w dalszym ciągu trzyma ten dokument w domu. PORPT jest w oficjalnym rejestrze organizacji i liczy się w miejscowej społeczności.

PORPT zarządzany jest przez trójkę założycieli, którzy działają jako komitet wykonawczy. Jeden z nich działa jako dyrektor organizacji. Drugi jest "kanałem", przez króry płyną wszelkie informacje wewnątrz organizacji. Trzeci założyciel jest doradcą pozostałych dwóch. PORPT posiada grupę 25 ochotników/działaczy społecznych, którzy zostali przyjęci drogą nieformalnej rekrutacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, ochotnicy wykonują konkretne zadania wg swojego własnego uznania (np.jeden z nich zarządza pieniędzmi, kilku występuje publicznie w imieniu PORPT na miejscowych imprezach, inni - z wykształceniem przyrodniczo-technicznym - zbierają i rozpowszechniają informacje na temat ilości i jakości pstrągów pozostałych w rzece). Proces koordynacji pracy ochotników wygląda następująco: któryś z ochotników kontaktuje się z jednym z dyrektorów i razem omawiają działania zmierzające do zaspokojenia określonej potrzeby. Ewentualnie, jeśli komitet wykonawczy sam zauważa pewną potrzebę, kontaktuje się z którymś z ochotników.

Organizacja posiada ograniczoną strukturę personalną. Jeżeli pojawiają się problemy, komitet wykonawczy podejmuje decyzję w imieniu PORPT. Proces decyzyjny jest bardzo nieformalny i nie zawsze wszyscy trzej założyciele są obecni, tak więc decyzje podejmowane są bez konsultowania się z innymi. Organizacja zatrudniła w niepełnym wymiarze czasu osobę, która wykonuje prace administracyjne w domowym biurze dyrektora. Jej funkcje obejmują: kontaktowanie się z ochotnikami, informowanie ich o nadchodzących wydarzeniach, publikowanie notatek do powszechnej wiadomości i przepisywanie wniosków o dofinansowanie, przygotowanych przez ochotników.

Trzej założyciele są nie tylko komitetem wykonawczym, ale również zarządem. Aktualnie rekrutują innych członków zarządu. Mówiąc ogólnie, próbują namówić do pracy w zarządzie swoich przyjaciół i znajomych. Chętnie przyjmują każdego, kto ma czas, aby uczestniczyć w zebraniach zarządu, które odbywają się w niedzielę rano w domu dyrektora. Aby zostać członkiem zarządu należy spełnić następujące kryteria: trzeba być osobą miłą, sprytną, z poczuciem humoru, która troszczy się o środowisko.

Trzej założyciele już na początku wnieśli znaczące wkłady do organizacji i jej programu. Te fundusze wystarczyły na rok. Aktualnie dodatkowe fundusze pochodzą głównie z osobistych darowizn ochotników i kilku członków miejscowej społeczności. Darowizny wynoszą zwykle pomiędzy 10 a 100zł, a zbierane są zwykle wtedy, gdy ochotnik lub członek zarządu występuje publicznie rozpoczyna zbiórkę. PORPT przedłożył wnioski do Fundacji Środowiska Globalnego i do Funduszu Ziemi. Złożyli zapotrzebowanie na 55 tysięcy zł w Fundacji Środowiska Globalnego na przeprowadzenie badania potrzeb kształcenia społeczności miejscowej w zakresie ochrony środowiska. Koszt programu oceniono na 30 tysięcy zł, ale PORPT załączył również prośbę o fundusze potrzebne na prowadzenia działalności organizacji przez cały rok. Ich wniosek został odrzucony.

W swoim wniosku do Fundacji Ziemi SARRT ocenił, że potrzebowałby około 25 tysięcy zł na roczną działalność organizacji i zwrócił się do Fundacji o 25 tysięcy zł, aby opracować i zrealizować trzymiesięczny program rozwoju gospodarczego regionu. Wniosek nie zawierał planu realizacji programu. Jednym z wymogów stawianych przez Fundusz Ziemi jest istnienie formalnej rady nadzorczej składającej się z członków społeczności. Ten wniosek został również odrzucony.

Ostatnio PORPT zwrócił się z wnioskiem o dotację do MFOZ - Międzynarodowego Funduszu Ochrony Zwierząt, pragnąc stworzyć bazę administracyjną z biurem wyposażonym w linię telefoniczną, zatrudnić pełnoetatowy personel, wynająć i/lub zakupić komputer i wyposażenie biurowe (fax, kopiarkę) oraz stworzyć program edukacji społecznej.

Budżet projektu przedstawiony we wniosku wyglądał następująco:

BUDŻET PROGRAMU w ZŁ

Koszty inwestycyjne

komputer osobisty 1.500

drukarka 600

fax 400

kopiarka 350

opracowanie, druk, dystrybucja materiałów

szkoleniowych 800

Koszty bieżące (rocznie)

biuro, energia elektryczna, telefony 4.200

materiały biurowe 500

pensje 15.000

Ogółem 23.350

Całkowity budżet wyniósł 23.350 zł. MFOZ przyznał 5.000 zł, tj. tylko trochę ponad 1/4 wnioskowanej kwoty. Zgodził się przyznać PORPT-owi drugą ćwiartkę wnioskowanych pieniędzy, gdyby ten wykazał się większą skutecznością działania na skutek lepszego gospodarowanie funduszami.

Zarządzanie finansami powierzono jednemu z ochotników, który uprzednio już zarządzał finansami organizacji. W czasie zebrania komitetu wykonawczego, któregoś sobotniego poranka, postanowiono wpłacić pierwszą ratę czynszu za pomieszczenie biurowe, zainstalować linię telefoniczną, wynająć komputer i zakupić dla niego oprogramowanie. Grupa oszacowała wstępnie koszty tych wydatków i wysłała ochotnika z czekami wartości 5.000zł, aby zrealizował powyższe zadania.

Ochotnik zrobił wszystko, co wymieniono powyżej i podpisał roczny kontrakt na wynajem biura. Z pozostałych pieniędzy zlecił opracowanie materiałów promocyjnych na temat organizacji. Wydano na to pozostałe 5.000zł. Ponieważ w tym momencie organizacja nie posiadała wystarczających funduszy, sekretarka pracująca w niepełnym wymiarze została zwolniona i nikt nie został przyjęty na jej miejsce. Materiały opracowano w ciągu tygodnia, ale PORPT nie miał dostatecznych funduszy, aby je wydrukować i rozesłać.

Po trzech miesiącach MFOZ poprosił o ocenę, która była częścią wymogów związanych z wypłatą dodatkowych pieniędzy. Dyrektor poprosił jednego z ochotników o napisanie sprawozdania na jedną stronę, dokumentującego, na co zostały zużyte pieniądze i w jaki sposób podniosło to skuteczność organizacji w ciągu trzech miesięcy.

Sprawozdanie podkreślało konieczność przyznania dodatkowych środków, jako że organizacja wydała wszystkie pieniądze, a w międzyczasie nie zgromadziła żadnych środków. Wniosek o dodatkowe pieniądze został odrzucony.

W trakcie dorocznej kontroli PORPT wyróżnił pewne obszary działalności, które wymagały ulepszenia oraz zdał sobie sprawę, że musi się stać organizacją bardziej skuteczną. Czy wiesz już, jak można by im pomóc?

 

ARKUSZ PYTAŃ DO ĆWICZENIA PORPT

Poniższy arkusz pytań pomoże Ci przeanalizować przykład i wyróżnić obszary, w których można by ulepszyć działalność organizacji i zwiększyć jej zdolność pozyskiwania funduszy. Lista pytań nie jest wyczerpująca i powinna raczej zachęcać Cię do myślenia nad innymi zagadnieniami, z którymi organizacje pozarządowe mogą borykać się na co dzień.

1. Czy wszyscy, którzy pracują dla PORPT znają misję organizacji? W jaki sposób znajduje ona odzwierciedlenie w działaniach programowych PORPT? Jeżeli nie, jak można by podnieść poziom ich wiedzy i zwiększyć poczucie identyfikacji z misją?

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na czym polega praca ochotnicza w PORPT? W jaki sposób jest ona koordynowana? Czy jest to skuteczne? W jaki sposób Twoja organizacja radzi sobie z rekrutacją i koordynacją ochotników?

 

 

 

 

 

 

3. Jaką rolę odgrywa każdy z założycieli PORPT? Pracownicy etatowi i konsultanci? Ochotnicy?

 

 

 

 

 

 

 

4. W jaki sposób PORPT ocenia swoje działania programowe? Swoje programy pozyskiwania funduszy? Jakie metody kontroli i oceny byłyby użyteczne dla PORPT? W jaki sposób Twoja organizacja ocenia skuteczność programów i działalności?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. W jaki sposób można by zreorganizować PORPT, aby zwiększyć jego skuteczność i podnieść szansę zdobycia funduszy? W zakresie personelu? W zakresie zarządu? W zakresie działań programowych?

 

 

 

 

 

 

6. W jaki sposób działa zarząd? Czy metoda wybierania jego członków jest skuteczna? W jaki sposób można by poprawić ten proces?

 

 

 

 

 

 

7. Jak wygląda proces podejmowania decyzji w PORPT? Czy jest on skuteczny? W jaki sposób podejmuje się decyzje w Twojej organizacji?

 

 

 

 

 

 

8. W jaki sposób zdobywa się fundusze? Czy wysiłki są uwieńczone powodzeniem? Jakie inne metody mógłby zastosować PORPT, aby zebrać fundusze?

 

 

 

 

 

 

9. Dlaczego PORPT otrzymał odpowiedŸ odmowną z Fundacji Ziemii i z Międzynarodowej Fundacji Środowiska Globalnego?

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dlaczego MFOZ odmówił przyznania całkowitej kwoty, o którą PORPT pierwotnie prosił? Jaki błąd popełniono w wykorzystaniu pieniędzy, które otrzymano MFOZ? Dlaczego odmówiono przyznania reszty pieniędzy?

 

 

 

 

 

 

11. W jaki sposób PORPT opracowuje budżet? Czy nie pominięto niczego w szacowaniu rocznych kosztów działalności? Czy PORPT mógłby lepiej zarządzać swoimi finansami?

Lekcja 2 - Proces opracowania budżetu

 

W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać budżet jako narzędzie planowania, poznasz kilka specjalistycznych terminów, nauczysz się posługiwać arkuszami roboczymi do opracowania budżetów i opracowywania miesięcznych sprawozdań finansowych.

 

Budżet jako narzędzie planowania

Budżet jest planem finansowym, który określa, ile pieniędzy organizacja spodziewa się otrzymać i ile wyda. Duża organizacja może korzystać z komputera przy opracowaniu budżetu, mała organizacja może zaplanować swoje wydatki na papierze. Ale niezależnie od wielkości i typu organizacji, proces opracowywania budżetu jest zawsze taki sam: jest to określenie środków koniecznych do realizacji działań zarysowanych w planie strategicznym i w planach pozyskiwania funduszy.

Budżet organizacji służy sześciu celom:

1. Wyraża działania w kategoriach ilościowych - tzn. przypisuje im wartość wyrażoną w pieniądzach.

2. Dostarcza wytycznych dla wydatków, w związku z czym zasoby wydawane są jedynie na działania, które bezpośrednio służą celom organizacji.

3. Określa, jakie środki są konieczne i kiedy będą potrzebne.

4. Umożliwia analizę celów i działań w odniesieniu do ich rzeczywistych kosztów.

5. Wyjaśnia zależność pomiędzy kosztami programu a wydatkami administracyjnymi oraz wydatkami na działalność bieżącą, niezbędnymi do utrzymania programu.

6. Realistyczny i zaktualizowany budżet oraz ciągła kontrola faktycznych wydatków dostarczają informacji na temat potencjalnych problemów dotyczących płynności finansowej przed ich pojawieniem się.

 

Konieczne jest opracowanie budżetu na jeden rok i budżetu długoterminowego (przygotowanego na dwa lub trzy lata), co pomaga zrozumieć przyszłe konsekwencje dziesiejszych decyzji finansowych. Np., jeżeli sponsor deklaruje pomoc finansową na rzecz określonego projektu na jeden rok, musisz wiedzieć, co Ci będzie potrzebne do utrzymania programu po zakończeniu finansowania przez sponsora. Co musisz zaplanować dzisiaj, aby zaspokoić potrzeby finansowe wszystkich programów oraz ogólnego rozwoju Twojej organizacji.

Przychód

Dwie główne kategorie budżetu to przychód i wydatki. Przychód i wydatki zawierają podkategorie, które czynią proces opracowywania budżetu bardziej dokładnym. Wszystkie kategorie i subkategorie umieszczane są na określonych pozycjach na arkuszu budżetu, dlatego często mówi się o nich po prostu pozycje.

Specjalnymi podkategoriami przychodu są fundusze zastrzeżone i niezastrzeżone. Zastrzeżone mogą być użyte jedynie na określony cel. Dotacje pochodzące z fundacji i innych darowizn bardzo często szczegółowo określają sposób zużytkowania tych funduszy. Fundusze niezastrzeżone mogą być spożytkowywane wedle uznania organizacji.

 

Wydatki

Wydatki klasyfikowane są jako ogólne i programowe.

Koszty ogólne (pośrednie, ogólnoorganizacyjne) obejmują wydatki związane z zarządzaniem i administracją organizacji, w czym zwykle zawierają się płace personelu oraz koszty bieżące (np. elektryczność, telefon, czynsz, materiały biurowe i podobne koszty).

Koszty programowe (bezpośrednie) są to wydatki bezpośrednio związane z programem; obejmują one zwykle sprzęt, pensje osób związanych z programem, szkolenie, publikacje itd.

Wiele kategorii rozchodów związanych z działalnością ogólną może być również powiązanych z konkretnymi programami. Z tego powodu pozycje takie jak personel, szkolenie, sprzęt i delegacje pojawią się zarówno pod kosztami ogólnymi i programowymi.

Dalej przedstawiamy przykładowy budżet organizacji. Zwróć uwagę, że pewne kategorie wypisane są pod kosztami ogólnymi, a inne pod wydatkami programowymi.

Pamiętaj, że większość programów i działań wiąże się z kosztami, które łatwo można przeoczyć. Im więcej masz kategorii, które wyszczególniają koszty, tym bardziej dokładny będzie Twój budżet i tym samym bardziej prawdopodobne będzie, że zapewnisz środki finansowania dla wszystkich obszarów działalności.

 

Przykładowe kategorie budżetu

 

Koszty ogólne

Koszty osobowe

Dyrektor

Księgowy

Sekretarka

Honoraria konsultantów

Koszty administracyjne

Czynsz

Telefon/fax

Konserwacja

Komputery

Kopiarka

Maszyna do pisania

Papier/artykuły piśmiennicze

Meble

Inne materiały

Podróże służbowe

Szkolenia

Razem koszty ogólne

 

Koszty programowe

 

ProgramA

Dyrektor programu

Personel

Asystent na zlecenie

Podróże i diety

Wyposażenie i materiały

Szkolenie

Publikacje i druk

Program B

Itd.

Razem koszty programowe

Razem wszystkie koszty

Arkusze robocze i przykłady na kolejnych stronach mogą być wykorzystywane do opracowania budżetów kosztów ogólnych programowych, organizowania kampani lub innych działań, które wymagają planu finansowego. Arkusze robocze udzielą Ci wskazówek lub, jeżeli proces opracowywania budżetu jest już ustabilizowany, zweryfikować słuszność Twoich procedur.

Oto pewne konkretne działania występujące przy opracowywaniu budżetu, kontroli i sprawozdawczości:

1. Zebranie planów operacyjnych i ogólnego planu strategicznego organizacji (z poprzednich rozdziałów i z pracy własnej); opracowanie budżetu, który służy misji organizacji.

2. Określenie wszystkich kosztów osobowych (arkusz roboczy A).

3. Szacunkowa ocena wszystkich wydatków administracyjnych i biurowych - dla kosztów ogólnych i programowych (arkusz roboczy B).

4. Obliczenie narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe (arkusz roboczy C).

5. Przygotowanie budżetu organizacji podsumowującego wszystkie koszty ogólne i programowe z uwzględnieniem zapotrzebowania na środki i spodziewanych przychodów (arkusz roboczy D).

6. Opracowanie prognoz płynności finansowej (arkusz roboczy E).

8. Opracowanie metody sprawozdawczej (arkusz roboczy F).

 

A. Koszty osobowe

Personel płatny obejmuje pracowników pełnoetatowych (ich pensje obejmują ubezpieczenie i inne narzuty) i/lub pracowników zatrudnionych czasowo i konsultantów (honoraria). Pracowników społecznych/ochotników należy również ująć w budżecie jeżeli związane są z nimi koszty biurowe. Pewien procent kosztów osobowych będzie zakwalifikowany jako koszty programowe przyporządkowane konkretnemu budżetowi programowemu.

Przykładowy arkusz roboczy A-1 pokazuje jak obliczać koszty związane z pensją każdego pracownika etatowego Twojej organizacji. Pokazuje on strukturę pensji danego pracownika czyli z jakich Ÿródeł w organizacji pokrywane są dochody. Arkusz roboczy A-2 jest czysty, przeznaczony do Twojego użytku.

Wskazówki do arkusza roboczego A

1. Wpisz nazwę stanowiska, pensję miesięczną i nazwisko pracownika.

2. W kolumnie (a) wypisz czynności wykonywane przez pracownika, w oparciu o plany operacyjne z rozdziału 2. Pamiętaj, aby ująć tu wszystkie czynności i zaznaczyć, z którym programem są związane.

3. W kolumnie (b) zapisz szacunkowy procent czasu poświęcanego w każdym miesiącu na każdą z czynności.

4. Pomnóż pensję miesięczną przez szacunkowy procent czasu poświęcanego na każdą czynność. Zapisz tę wielkość, tzn. koszt miesięczny, w kolumnie (c).

5. Pomnóż koszt miesięczny przez 12 miesięcy aby uzyskać koszt roczny w kolumnie (d).

Arkusz roboczy A-1 Koszty osobowe (przykład)

Stanowisko: Specjalista d/s public relations

Wynagrodzenie miesięczne: 2000

Nazwisko: Stanisław Górecki

Nakłady w zł

Działalność

(a)

Czas

(b)

Koszt miesięczny

(c)

Koszt roczny

(d)

Projekt 1:

Kampania pozyskiwania

funduszy od przedsiębiorstw

 

 

Projekt 2:

Badania otoczenia pod kontem zapotrzebowania na imprezy specjalne

 

 

Działania ogólne:

Pisanie pism oraz materiałów promocyjnych dla

organizacji

 

 

Czas poświęcony na prace administracyjne i inne nieokreślone

szczegółowo zadania

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

5%

1000

(50% miesięcznego

wynagrodzenia)

 

 

 

500

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

100

 

12000

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

1200

OGÓŁEM

100%

2000

24000

 

Arkusz roboczy A-2 Koszty osobowe (przykład)

Stanowisko:

Wynagrodzenie miesięczne:

Nazwisko:

Nakłady w zł

Działalność

(a)

Czas

(b)

Koszt miesięczny

(c)

Koszt roczny

(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

100%

 

 

 

B. Koszty administracyjne

W budżecie muszą być ujęte wszystkie koszty biurowe. Wydatki takie obejmują, choć nie tylko, następujące pozycje:

* czynsz;

* opłaty;

* wynajem sprzętu;

* konserwacja;

* remonty i naprawy;

* zakup sprzętu;

* telefon/fax;

* materiały biurowe;

* księgowość;

* publikacje i druk;

* woda i kanalizacja;

* wywóz śmieci;

* ubezpieczenie.

Arkusz roboczy B może być użyty do oszacowania i zarejestrowania kosztów administracyjnych, zarówno ogólnych jak i powiązanych z konkretnym programem. Przykładowy arkusz roboczy B-1 dostarcza kilku przykładów, które podzielono na usługi, materiały i sprzęt. Na ogół, sprzęt oznacza artykuły przeznaczone do użytkowania przez okres dłuższy niż jeden rok (np. maszyna do pisania). Materiały - to artykuły, które są zużywane w ciągu roku (np. papier i długopisy). Arkusz roboczy B-2 jest niewypełniony i przeznaczony do Twojego użytku.

 

Wskazówki do arkusza roboczego B

1. W kolumnie 1 opisz typ wydatku.

2. W kolumnie 2 wylicz jakiekolwiek opłaty miesięczne za usługi lub wynajem.

3. W kolumnie 3 wpisz jednorazowe wydatki na środki trwałe, np. zakup kopiarki.

4. W kolumnie 4 wylicz szacunkowe koszty utrzymania i konserwacji, które powinny obejmować sprzęt i usługi.

5. W ostatniej kolumnie zsumuj roczne koszty każdej pozycji .

Arkusz roboczy B-1 Koszty administracyjne (przykład)

 

Wydatki

RAZEM

ROCZNIE

       

Świadczenia

 

 

 

 

czynsz

4,800 (400x12)

 

300

5,100

energia elektryczna

600 (50x12)

 

100

700

telefon

1200 (100x12)

 

100

1,300

woda

60 (5x12)

 

 

60

sprzątanie

600 (50x12)

 

 

600

goniec

600 (50x12)

 

 

600

opłaty pocztowe

1,200 (100x12)

 

 

1,200

Materiały

 

 

 

 

materiały biurowe

240 (20x12)

 

 

240

papier

240 (20x12)

 

 

240

pióra/ołówki

120 (10x12)

 

 

120

taśma/zszywki

60 (5x12)

 

 

60

naczynia kuchenne

60 (5x12)

 

 

60

teczki

60 (5x12)

 

 

60

publikacje

120 (10x12)

100

 

220

Sprzęt

 

 

 

 

meble

120 (10x12)

1,000

 

1,120

komputery

 

5,000

500

5,500

faks

 

1,000

200

1,200

kserokopiarka

(wypożyczona)

120 (10x12)

 

100

220

maszyny do pisania

 

200

50

250

wyposażenie kuchni

 

500

100

600

RAZEM

10,200

7,800

1,450

 

Arkusz roboczy B-2 Koszty administracyjne (przykład)

 

Wydatki

Opłaty

(Opłata miesięczna x 12)

Koszty

inwestycyjne

(Towary zakupione)

Koszty

konserwacji

(roczne szacunkowe)

RAZEM

ROCZNIE

Świadczenia

 

 

 

 

czynsz

 

 

 

 

energia elektryczna

 

 

 

 

telefon

 

 

 

 

woda

 

 

 

 

sprzątanie

 

 

 

 

goniec

 

 

 

 

opłaty pocztowe

 

 

 

 

Materiały

 

 

 

 

materiały biurowe

 

 

 

 

papier

 

 

 

 

pióra/ołówki

 

 

 

 

taśma/zszywki

 

 

 

 

naczynia kuchenne

 

 

 

 

teczki

 

 

 

 

publikacje

 

 

 

 

Sprzęt

 

 

 

 

meble

 

 

 

 

komputery

 

 

 

 

faks

 

 

 

 

kserokopiarka

(wypożyczona)

 

 

 

 

maszyny do pisania

 

 

 

 

wyposażenie kuchni

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

C. Inne często spotykane pozycje

Podróże służbowe i diety

Podróże są często pomijane jako kategoria wydatków, chociaż podróże również kosztują. Twój budżet powinien zawierać wydatki związane z podróżami służbowymi i dietami w odniesieniu do pracowników etatowych, wolontariuszy i konsultantów.

Budżet na podróże zagraniczne powinien być opracowywany realistycznie i powinien być oddzielony od podróży krajowych. Możliwe jest uzyskanie środków z określonych Ÿródeł na wyjazdy zagraniczne na konfernencje i spotkania. Na przykład można by się zwrócić do krajowych linii lotniczych z prośbą o zniżkę na przeloty zagraniczne.

 

Szkolenia

Część szkolenia personelu powiązana jest z kosztami ogólnymi, a inna część z wydatkami na konkretne programy. Jeżeli szkolenie odbywa się na potrzeby konkretnego programu, powinno być przypisane temu programowi; jeżeli ma usprawnić ogólne funkcjonowanie organizacji (np. szkolenie z zakresie pozyskiwania funduszy lub kurs księgowości), powinno być ujęte w kosztach ogólnych.

Jeżeli Twoja organizacja prowadzi lub planuje prowadzić szkolenia, skorzystanie z Twoich usług za odpłatnością może być stosownym sposobem uzyskania dochodu.

 

Koszty ogólne

Koszty ogólne to te koszty, które nie mogą być połączone bezpośrednio z programem, ale które są potrzebne do podtrzymania działania Twojej organizacji. Są to koszty osobowe i koszty administracyjne.

Wasze koszty ogólne dadzą wam pewien pogląd na to, na ile skutecznie Wasze programy trafiają do społeczeństwa. Im mniejsze są koszty ogólne, tym więcej środków trafia bezpośrednio na programy i prawdopodobnie również do społeczeństwa, na które program jest ukierunkowany. W zasadzie nie ma twardej reguły i wiele z kosztów ogólnych jest w sposób właściwy przypisywana programom, ale ogólnie rzecz biorąc współczynnik kosztów ogólnych młodej organizacji powinien być mniejszy niż 40%. Tak więc, jeśli współczynnik kosztów ogólnych wynosi 27%, to na każdą jednostkę pieniężną (np. złoty), którą uzyskujecie, 27 groszy idzie na podtrzymanie działalności organizacji a 73 grosze na realizowane programy. W miarę dojrzewania organizacji współczynnik kosztów ogólnych powinien spadać ze względu na większą efektywność i nabyte wcześniej materiały. Wiele organizacji w Stanach Zjednoczonych schodzi z kosztami ogólnymi poniżej 15%.

Koszty ogólne mogą być traktowane w budżecie organizacji na dwa sposoby:

1. Budżetowi każdego z programów możesz przypisać pewien udział procentowy w kosztach ogólnych, stosownie do wielkości budżetu danego programu (obliczanie współczynnika narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe jest omówniony na przykładzie arkusza C-1).

LUB

2. Możesz prowadzić budżet kosztów ogólnych niezależnie od kosztów programowych i wprowadzić do budżetu organizacji jako odrębny koszt ogólny, podobnie jak to jest przedstawione wcześniej w przykładowych kategoriach budżetowych.

 

Jeżeli wybierasz opcję drugą konieczne może być zebranie dodatkowych, niezastrzeżonych środków na pokrycie kosztów ogólnych. Jeżeli przypisujesz koszty organizacyjne poszczególnym programom, to budżet każdego programu będzie musiał je pokryć. Arkusze robocze C-1 i C-2 są przykładowym schematem obliczania narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe. Arkusze C-3 i C-4 jest niewypełniony i przeznaczony do Twojego użytku.

Wskazówki do arkusza roboczego C

1. Wydziel koszty ogólne i programowe.

2. Oddzielnie zsumuj obie kategorie kosztów.

3. Podziel wszystkie koszty ogólne przez sumę kosztów programowych. Otrzymana liczba jest współczynnikiem narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe.

4. Obliczając współczynnik pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich programów!

 

 

Arkusz roboczy C-1 Obliczanie współczynnika narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe

Koszty osobowe

Dyrektor

Sekretarka

Kierownik programu

Biolog

Księgowy

Asystent naukowy

Razem

 

Koszty administracyjne

Czynsz

Wyposażenie biura

Telefon/fax

Kopiarka

Konserwacja

Opłaty pocztowe

Razem

 

Razem koszty ogólne

 

Koszty programowe

Program 1

(obejmuje sprzęt, szkolenie, publikacje itd.)

 

Program 2

(itd.)

 

Program 3

(itd.)

 

Razem koszty progamowe

 

RAZEM OGÓLNE I PROGRAMOWE

 

WSPÓŁCZYNNIK NARZUTU

KOSZTÓW OGÓLNYCH NA KOSZTY PROGR. (28.500 / 60.000)

(stosunek sumy wszystkich kosztów ogólnych do sumy wszyskich kosztów programowych)

 

 

5.000

2.000

4.000

3.500

3.500

1.000

19.000

 

 

3.000

4.000

1.000

500

500

500

9.500

 

28.500

 

 

25.000

 

 

20.000

 

 

15.000

 

 

60.000

 

88.500

 

47,5%

 

Arkusz roboczy C-2 Obliczanie narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe

 

 

Razem koszty ogólne

Współczynnik narzutu = 47.5%

 

Programy

Program 1 (+ 47.5%)

 

 

Program 2 (+ 47.5%)

 

 

Program 3 (+ 47.5%)

 

 

 

KOSZTY PROGRAMOWE WRAZ Z NARZUTEM KOSZTÓW OGÓLNYCH

28.500

 

 

 

 

 

36.875

 

 

29.500

 

 

22.125

 

 

 

88.500

 

Arkusz roboczy C-3 Obliczanie współczynnika narzutu kosztów ogólnych na koszty programowwe

Koszty osobowe

Dyrektor

Sekretarka

Kierownik programu

Biolog

Księgowy

Asystent naukowy

Razem

 

Koszty administracyjne

Czynsz

Wyposażenie biura

Telefon/fax

Kopiarka

Konserwacja

Opłaty pocztowe

Razem

 

Razem koszty ogólne

 

Koszty programowe

Program 1

(obejmuje sprzęt, szkolenie, publikacje itd.)

 

Program 2

(itd.)

 

Program 3

(itd.)

 

Razem koszty progamowe

 

RAZEM OGÓLNE I PROGRAMOWE

 

WSPÓŁCZYNNIK NARZUTU

KOSZTÓW OGÓLNYCH NA KOSZTY PROGR. (28.500 / 60.000)

(stosunek sumy wszystkich kosztów ogólnych do sumy wszyskich kosztów programowych)

 

 

 

 

Arkusz roboczy C-4 Obliczanie narzutu kosztów ogólnych na koszty programowe

 

 

Razem koszty ogólne

Współczynnik narzutu = 47.5%

 

Programy

Program 1 (+ 47.5%)

 

 

Program 2 (+ 47.5%)

 

 

Program 3 (+ 47.5%)

 

 

 

KOSZTY PROGRAMOWE WRAZ Z NARZUTEM KOSZTÓW OGÓLNYCH

 

 

 

D. Opracowanie budżetu organizacji

Do sfinalizowania opracowywania budżetu organizacji potrzebjemy jeszcze określić spodziewane przychody, które będą pokrywać zaplanowane wydatki. Należy w tym celu określić, skąd będą pochodziły środki na pokrycie tych wydatków (np. dotacje z fundacji, dochody bieżące z oprocentowanych rachunków bankowych oraz dochody z własnej działalności). Określając Ÿródła przychodów zachowaj maksymalną ostrożność w przewidywaniu terminów ich otrzymania; szacuj dochody realistycznie. W szczególności zwróć uwagę na następujące zagadnienia.

Arkusz roboczy D pomoże Ci zestawić Ÿródła finansowania. Arkusz ten może być stosowany do poszczególnych programów, albo do całościowego budżetu organizacji.

Wskazówki do arkusza roboczego D

1. W kolumnie (a) opisz krótko każdą główną kategorię wydatków.

2. W kolumnie (b) zapisz całkowite wydatki wynikające z budżetu.

3. W kolumnie (c) zapisz zasoby dostępne w organizacji.

4. W kolumnie (d) zapisz znane lub przewidywane zewnętrzne Ÿródła finansowania lub zasoby ludzkie i/lub materialne.

5. Dodaj sumy wszystkich kolumn.

 

6. W kolumnie (e) zapisz wielkość przychodu, który należy uzyskać.

7. SprawdŸ, czy wydatki w kolumnie (b) nie przekraczają sumy kolumn (c), (d) i (e) (kolumn dotyczących przychodów).

 

Arkusz roboczy D-1 Opracowanie budżetu organizacji (przykład)

Rok: 1994

 

Kategorie

wydatków

(a)

Zaplanowane wydatki

(b)

 

Fundusze

własne

(c)

Fundusze obce

(znane)

(d)

Fundusze potrzebne

(ze Ÿródeł nieznanych)

(e)

 

Koszty osobowe

Dyrektor

Sekretarka

Biolog

Koszty administracyjne

Czynsz

Wyposażenie biura

Telefon/fax

Koszty programowe

Program 1

 

Program 2

 

 

 

 

5,000

2,000

4,000

 

 

3,000

4,000

1,000

 

 

25,000

 

20,000

 

 

 

5,000

1,000

0

 

 

500

0

0

 

 

0

 

0

 

 

0

0

2,000

(od fundacji zagranicznej Z)

2,500

(od sponsorów lokalnych A, B i C)

 

 

20,000

(od fundacji X)

20,000

(od miejscowego przedsiębiorstwa W)

 

 

0

1,000

2,000

 

 

0

4,000

1,000

 

 

5,000

 

0

RAZEM

64,000

6,500

44,500

 

 

 

Arkusz roboczy D-2 Opracowanie budżetu organizacji (przykład)

Rok:

 

Kategorie

wydatków

(a)

Zaplanowane wydatki

(b)

 

Fundusze

własne

(c)

Fundusze obce

(znane)

(d)

Fundusze potrzebne

(ze Ÿródeł nieznanych)

(e)

 

Koszty osobowe

 

 

 

 

 

Koszty administracyjne

 

 

 

 

 

Koszty programowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Analiza różnorodności Ÿródeł finansowania

Każda organizacja stoi przed wyzwaniem zróżnicowania swoich Ÿródeł finansowania. Zróżnicowane Ÿródła finansowania pozwalają ustabilizować organizację w taki sposób, by utrata jednego Ÿróda przychodów nie powodowało zachwiania płynności funkcjonowania organizacji. Korzystając z poniższego przykładu przedstawcie udział poszczególnych Ÿródeł finansowania w całym budżecie organizacji.

Na przykład, górny diagram przedstawia 3 Ÿródła finansowania organizacji: Źródło A finansuje 50% przychodów organizacji, a Ÿródła B i C finansują po 25%. Drugi diagram wykorzystaj do narysowania podobnych relacji w Twojej organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Prognozy płynności finansowej

Fundusze nie wpływają i nie wypływają w równym tempie przez cały rok. Prognozy przepływu gotówki pomogą Ci przewidzieć, ile pieniędzy możesz potrzebować i ile możesz się spodziewać w dowolnym momencie w roku.

Może się okazać, że w niektórych miesiącach nie masz dość gotówki, aby pokryć wydatki. W tych miesiącach masz tzw. ujemny bilans przepływu gotówki. Ponieważ prognozy przepływu gotówki przygotowujesz z dużym wyprzedzeniem, masz dużo czasu żeby zadziałać. Pamiętaj, że nadrzędnym celem jest kontrola gotówki i wydatków, w taki sposób, żeby uniknąć przyszłych problemów z ujemnym bilansem przepływu gotówki.

W przypadku ujemnego bilansu masz do dyspozycji następujące środki zaradcze:

* poprosić o kredyt lub zgodę na odroczoną płatność, jeżeli sprzedający towar zna Twoją organizację;

* odłożyć zakupy sprzętu i materiałów do następnego miesiąca;

* odłożyć zatrudnienie personelu do momentu, kiedy jest to absolutnie konieczne;

* odłożyć pewne działania;

* odwołać pewne działania.

Przy pomocy arkusza roboczego F możesz przećwiczyć zagadnienia związane z przepływem gotówki. Ten arkusz ma Ci pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu potencjalnych problemów wynikających z nieregularnego przepływu gotówki.

Wskazówki do arkusza roboczego E

1. W wierszu 1 wpisz ilość gotówki, która jest do dyspozycji na początku stycznia (albo na początku roku obrachunkowego).

2. W wierszu 2 opisz wszelkie znane Ÿródła dochodu miesięcznego (np. dotacje).

3. W wierszu 3 znajduje się dochód całkowity powstały poprzez dodanie wierszy 1 i 2.

4. Dodaj wszystkie wydatki dla każdego miesiąca i wpisz te liczby w odpowiednich miejscach w wierszu 4. Uzyskasz w ten sposób ilość gotówki wymaganą do realizacji zaplanowanych działań w każdym miesiącu.

5. Odejmij wiersz 4 (całkowite wydatki w miesiącu) od wiersza 3 (całkowity dochód) i zapisz odpowiednią liczbę w wierszu 5 (saldo). Ta liczba przedstawia ilość gotówki, którą masz do dyspozycji pod koniec miesiąca po dokonaniu przewidzianych wydatków. Liczba ta może być dodatnia lub ujemna.

6. Saldo (dotanie lub ujemne) należy wpisać w wierszu 1 na luty, co będzie oznaczało gotówkę, która jest do dyspozycji w tym miesiącu. Takie same obliczenia należy przeprowadzić dla pozostałych miesięcy; innymi słowy - saldo końcowe dla jednego miesiąca jest wprowadzane jako saldo początkowe dla miesiąca następnego.

Arkusz E-1 Prognoza przepływu gotówki (przyklad)

 

 

Opis

Styczeń

Luty

Marzec

Kwie-cień

Maj

Czer-wiec

Lipiec

Sier-pień

Wrze-sień

PaŸ-dziernik

Listo-pad

Gru-dzień

Razem

(1) Gotówka w kasie na początku okresu

100

200

300

700

600

300

200

-100

-400

-500

0

500

1900

(2) Dochód (plano-wany i pewny)

500

500

1000

500

300

500

300

300

500

1000

1000

1000

6900

(3) Dochód razem (1 i 2)

600

700

1300

1200

900

800

500

200

100

500

1000

1500

9300

(4) Suma miesię-cznych wydatków

400

400

600

600

600

600

600

600

600

500

500

600

6600

(5) Saldo

200

300

700

600

300

200

-100

-400

-500

0

500

900

2700

Arkusz E-2 Prognoza przepływu gotówki (przyklad)

 

 

 

 

Opis

Styczeń

Luty

Marzec

Kwie-cień

Maj

Czer-wiec

Lipiec

Sier-pień

Wrze-sień

PaŸ-dziernik

Listo-pad

Gru-dzień

Razem

(1) Gotówka w kasie na początku okresu

(2) Dochód (plano-wany i pewny)

(3) Dochód razem (1 i 2)

(4) Suma miesię-cznych wydatków

(5) Saldo

F. Miesięczne sprawozdania finansowe

Opracowanie budżetu ułatwia zarządzanie funduszami, podnosząc tym samym efektywność gospodarowania środkami. Ważne jest, aby oprócz opracowania realistycznego budżetu, kontrolować go okresowo i wprowadzać poprawki, jeśli jest to konieczne. Nawet jeśli prowadzenie takiego systemu budżetowego nie leży w Twoim osobistym zakresie obowiązków, to jako lider powinieneś otrzymać miesięczne informacje na temat dochodów, wydatków, salda gotówkowego, itd.

Sprawozdania powinny być opracowane w zgodzie z istniejącym systemem księgowym Twojej organizacji. Informacje na temat budżetu i wydatków budżetowych powinny być porównywane z planem strategicznym i z planami pozyskiwania funduszy, aby stwierdzić, czy wydatki są zgodne z realizowanymi działaniami. Ważne jest kontrolowanie budżetu w połączeniu z analizą postępów w realizacji zaplanowanych działań. Może się bowiem okazać, że wydanie kwot przeznaczonych na realizację zaplanowanych działań nie wystarczy na ich zakończenie. Wtedy na bieżąco masz wgląd w aktualną sytuację finansową Twojej organizacji.

Czasem niezbędne jest wprowadzenie poprawek do budżetów w ciągu roku. Można dokonywać przeniesienia środków z pozycji, gdzie są nadwyżki, dotych pozycji, gdzie występują niedobory. Należy oczywiście pamiętać, że takie przeniesienie wymaga zgody zarządu lub innego uprawnionego organu oraz sponsora, gdy ono ma wpływ na zmianę struktury dotacji.

Arkusz roboczy F-1 jest przykładem miesięcznego sprawozdania budżetowego (F-2 jest niewypełniony: jest przeznaczony do Twojego użytku). Informacje muszą być przedstawiane terminowo, ludziom, którzy są odpowiedzialni za kontrolę budżetu i realizację programu, w wymaganej przez nich formie. Różne działania mogą wymagać różnych form. Poza tym, forma sprawozdania miesięcznego i informacje w nim zawarte, mogą być przystosowane do wymagań sprawozdania rocznego. (Znacznie łatwiej jest przygotować roczne sprawozdanie budżetowe, jeżeli sprawozdania miesięczne były przygotowane dokładnie i konsekwentnie.)

Arkusz roboczy F-1 Sprawozdanie miesięczne (przykład)

PRZYCHÓD

Rodzaj

przychodu

 

(a)

Spodziewany

roczny przychód

 

(b)

Przychód uzyskany w tym miesiącu

(c)

Suma przychodu uzyskanego do tej pory w tym roku

(d)

Przychód, który zostanie uzyskany jeszcze w tym roku

(e)

Oprocentowa-nie w banku

Dotacje od firmy X

500

 

10,000

50

 

10,000

250

 

10,000

200

 

0

RAZEM

10,500

10,050

10,250

200

WYDATKI

Kategoria

budżetu

(a)

Budżet zaakceptowany

(b)

Wydatki poniesione w tym miesiącu

(c)

Wydatki ponie-sione do tej pory w tym roku

(d)

Bilansbudżetowy programu na koniec miesiąca

(e)

Projekt A

Projekt B

50,000

20,000

10,000

500

26,000

15,000

24,000

5,000

RAZEM

70,000

10,500

41,000

29,000

ŚRODKI OGÓŁEM POSIADANE PRZEZ ORGANIZACJĘ

Środki posiadane na początku miesiąca

(gotówka w kasie + konto bankowe) 100,000

(1)

Plus: przychód osiągnięty w tym miesiącu 10,050

(2)

Równa się: suma funduszy dostępnych w tym miesiącu 110,050

(3)

Minus: wydatki poniesione w miesiącu 10,500

(4)

Równa się: środki ogółem na koniec miesiąca 99,550

Arkusz roboczy F-2 Sprawozdanie miesięczne (przykład)

PRZYCHÓD

Rodzaj

przychodu

 

(a)

Spodziewany

roczny przychód

 

(b)

Przychód uzyskany w tym miesiącu

(c)

Suma przychodu uzyskanego do tej pory w tym roku

(d)

Przychód, który zostanie uzyskany jeszcze w tym roku

(e)

Oprocentowa-nie w banku

Dotacje od firmy X

 

 

 

 

 

 

RAZEM

WYDATKI

Kategoria

budżetu

(a)

Budżet zaakceptowany

(b)

Wydatki poniesione w tym miesiącu

(c)

Wydatki po- niesione do tej pory w tym roku

(d)

Bilans budżetowy programu na koniec miesiąca

(e)

Projekt A

Projekt B

RAZEM

ŚRODKI OGÓŁEM POSIADANE PRZEZ ORGANIZACJĘ

Środki posiadane na początku miesiąca

(gotówka w kasie + konto bankowe)

(1)

Plus: przychód osiągnięty w tym miesiącu

(2)

Równa się: suma funduszy dostępnych w tym miesiącu

(3)

Minus: wydatki poniesione w miesiącu

(4)

Równa się: środki ogółem na koniec miesiąca

 

Podsumowanie

Budżet jest narzędziem, przy pomocy którego zarządzasz funduszami w trakcie realizacji działań. Każdy wydatek konieczny do działania organizacji i realizacji jej programów powinien być ujęty w budżecie. Przychód powinien również znaleŸć się w budżecie, tak, aby było jasne, w jakim czasie jakie fundusze są dostępne.

Dobre zarządzanie finansami musi iść ręka w rękę z analizą procedur, która ma na celu wewnętrzną obniżkę kosztów. Dobrze byłoby przeanalizować z innymi członkami organizacji pracę, którą wykonaliście w tym rozdziale, aby upewnić się, czy wszyscy rozumieją, jak zapisuje się przychody i wydatki oraz przedyskutować z innymi członkami organizacji możliwości obniżenia kosztów.

Następny rozdział omawia, jak wykorzystać pewne formy oddziaływania społecznego w celu informowania społeczeństwa o organizacji, a tym samym przyciągnięcia działaczy i funduszy.

 

 

Uwagi i pomysły:

Ţ