Rozdział III Zdobywanie funduszy

 

 

Cel rozdziału

 

Zdobywanie funduszy jest procesem, w którym organizacja wytwarza potrzebny jej dochód. Niniejszy rozdział wyjaśnia, jak znaleŸć zewnętrzne Ÿródła finansowania, rozwijać kampanie członkowskie, organizować imprezy okolicznościowe, inicjować przedsięwzięcia gospodarcze i wykorzystywać alternatywne Ÿródła finansowania.

 

Podstawowe zasady

 

 

Lekcje

 

1. Wprowadzenie do pozyskiwania funduszy

2. Proces pozyskiwania funduszy

3. Strategie pozyskiwania dotacji pieniężnych

4. Imprezy okolicznościowe

5. Przedsięwzięcia gospodarcze

6. Alternatywne strategie finansowania przedsięwzięć.

 

Umiejętności i ich wykorzystanie

 

Definicje pojęć

Deklaracja podstawowa - dokument opisujący potrzeby Twoich programów, cele jakie chcesz osiągnąć, działania, jakie ma wesprzeć konkretna dotacja oraz kryteria oceny powodzenia działań ukierunkowanych na zadeklarowane cele.

Sponsor - osoba fizyczna lub organizacja występująca z pomocą techniczną, finansową lub inną.

Samowystarczalność - zdolność kierowania, realizowania i podtrzymywania programu i organizacji w czasie.

 

 

Wprowadzenie

 

Niniejszy rozdział przedstawia kilka opcji zdobywania funduszy i oferuje praktyczne wytyczne dotyczące wyboru i zastosowania określonych strategii. Opcje te obejmują różne formy zdobywania funduszy, przedsięwzięcia gospodarcze i imprezy specjalne. Możesz je dostosować do potrzeb Twojej organizacji pozarządowej. Ponieważ celem jest osiągnięcie samowystarczalności finansowej, w tej części podręcznika położymy nacisk na opracowanie sposobów tworzenia, stałego i regularnego Ÿródła dochodów potrzebnych do realizacji programów i utrzymania organizacji.

Decyzja co do tego, jakich mechanizmów finansowania użyjesz, należy do Ciebie. Czytając ten rozdział, zastanów się, jak możesz wykorzystać w swojej organizacji przedstawione tu pomysły w sposób twórczy i ekspansywny.

Pamiętaj, że inicjacja i przeprowadzenie każdego programu zdobywania funduszy wymaga czasu i nakładów pieniężnych. Celem jest zdobycie większej ilości środków dla potrzeb Twojej organizacji, przy czym koszt pozyskania funduszy.musi by niższy od uzyskanej pomocy.

Pieniądze nie są jednak jedynymi środkami, jakich potrzebujecie. Ludzie działający w Twojej organizacji oraz środki materialne są jej mocną stroną oraz formą wsparcia.

Lekcja 1 - Wprowadzenie do pozyskiwania funduszy

 

Głównym środkiem pokrywania kosztów organizacji jest zwracanie się o nieograniczone wkłady od osób fizycznych oraz o dotacje od przedsiębiorstw i fundacji. Najbardziej pożądane są wkłady gotówkowe, ponieważ można je zużyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na pokrycie różnego rodzaju wydatków. Wkłady mogą być również wnoszone w naturze - np. robocizna, materiały, czas pracowników społecznych, budynki, wyposażenie; w ten sposób eliminuje się pewne wydatki gotówkowe.

Określenie i zwiększenie miejscowej bazy sponsorów jest ważne zarówno dla zwiększenia zainteresowania i poparcia społecznego dla działalności związanej z ochroną środowiska a prowadzonej przez Twoją organizację, jak i dla uniezależnienia się od sponsorów zagranicznych. Kampanie zdobywania funduszy zwykle umożliwiają pozyskanie funduszy z następujących Ÿródeł, z których każde narzuca konkretne działania i pożądany "image" organizacji:

 

 

Tytułem wstępu do procesu pozyskiwania funduszy, kolejne dwie strony przedstawiają "Jedenaście głównych zasad zdobywania funduszy". Zasady te powinny stanowić podstawę każdego programu, który chcecie zakończyć sukcesem.

Jedenaście głównych zasad zdobywania funduszy

 

1. Musisz prosić!

Rzadko kiedy otrzymuje się fundusze, jeżeli się o nie nie poprosi. Ochotnicy i pracownicy odpowiedzialni za zdobywanie funduszy muszą być przygotowani na to, że będą prosić o dotacje.

2. Potrzebujesz personelu i zasobów finansowych.

Zebranie pieniędzy kosztuje; dopilnuj, żeby mieć do dyspozycji fundusze odpowiednie do kosztów utrzymania ludzi, potrzebnych do rozpoczęcia skutecznej kampanii.

3. Zapewnij sobie współpracę Rady Nadzorczej i Zarządu.

Jeżeli organizacja ma Radę Nadzorczą lub Zarząd, zapewnij sobie ich współpracę we wszystkich stadiach procesu zbierania funduszy: powstawania pomysłów, nawiązywania kontaktów, udzielania pomocy, publicznych wystąpień, udziału w imprezach specjalnych.

4. Przedstawiaj swoje potrzeby i wyjaśniaj swój program.

Sponsorzy chcą wiedzieć, że ich pieniądze przeznaczone będą na ważny cel, i że działania podjęte przez organizację będą skuteczne. Musisz umieć przedstawić potrzeby organizacji, jej dotychczasowe osiągnięcia oraz to czego koniecznie potrzebujesz w celu zrealizowania misji.

5. Działaj selektywnie i skoncentrowanie.

Ta zasada jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie stanowią część zasobów i ich czas powinien być poświęcony na czynności, które są konkretnie ukierunkowane. Zacznij od rzeczy małych i realnych celów. To pomoże personelowi i ochotnikom zobaczyć wyniki. Staraj się nie robić zbyt wiele, albo wszystkiego naraz. Po drugie, wybieraj tych, do których zwracasz się o pomoc; niektórzy sponsorzy mogą być dla Twojej organizacji świetnymi partnerami a inni nie koniecznie.

6. Wiedz czego potrzebujesz i działaj konkretnie.

Członkowie organizacji i ochotnicy powinni dobrze rozumieć ile pieniędzy potrzeba na działalność organizacji . Potencjalni sponsorzy często interesują się "całokształtem" działań, nie tylko jednym programem, któremu pomagają. Przedstaw sponsorom jak najczytelniej, który wycinek ogólnego planu będą wspierali. Mgliście przedstawione prośby o pomoc często kończą się mniejszymi dotacjami. Określ konkretną sumę, o którą się starasz.

7. Działaj uparcie.

Jeżeli kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa poprzez radio, prasę czy telewizję, pamiętaj, że jedno wystąpienie nie wystarczy. Zaplanuj kampanię, która będzie trwała dostatecznie długo, tak aby Twoje przesłanie mogło dotrzeć do tej publiczności, która Cię interesuje.

8. Działaj profesjonalnie.

Jeśli wyglądasz kompetentnie i działasz w sposób zorganizowany, możesz mieć pewność, że zostaniesz wysłuchany, wzrosną również Twoje szanse na konkretne wsparcie.

9. Działaj konsekwentnie.

Przez cały rok należy utrzymywać regularną łączność z indywidualnymi sponsorami i społeczeństwem. Dopilnuj, żeby Twoja organizacja i jej kampanie zmierzające do uzyskania środków przez cały czas były prezentowane szerokiej publiczności.

10. Mów "Dziękuję"

Kiedy pojawiają się poszczególne dotacje, osobiście za nie podziękuj. Jeżeli ogólna kampania odniosła sukces, rozgłoś ten sukces w prasie, radio czy telewizji, podziękuj społeczeństwu za poparcie.

11. Zanim zaczniesz, dokonaj oceny.

Zanim zaczniesz, rozważ wszystko, co mogłoby być przeszkodą na drodze do powodzenia kampanii. Nie popuszczaj zanadto wodzy swojej ambicji, nie uruchamiaj kampanii pozyskiwania funduszy, której nie możesz przeprowadzić do końca. Zaczynając od rzeczy małych i rozwijając je, z biegiem czasu będziesz w stanie zminimalizować ryzyko i stwierdzić, które metody są najlepiej dostosowane do Twoich możliwości.

 

 

 

 

Oprzyj zdobywanie funduszy na tych 11 zasadach, a zobaczysz, że znacząco wzrosną Twoje możliwości pozyskiwania środków.

Lekcja 2 - Proces zdobywania funduszy

 

Zanim zainicjujesz strategię lub działanie zmierzające do pozyskania funduszy, musisz przeanalizować, co Twoja organizacja będzie musiała zainwestować w ten proces, a co w jego wyniku uzyska. Poniższe pytania pomogą Ci przeprowadzić analizę. Jeżeli działanie zabierałoby zbyt wiele z Twoich zasobów, rozważ inne opcje.

 

Analiza przed rozpoczęciem zdobywania funduszy - pytania

 

1. Jaka jest misja Twojej organizacji? Co chcecie osiągnąć? Jak wyjaśnisz Wasz cel w 25 (lub mniej) słowach?

2. Kim są Wasi klienci? Komu służycie? Kto jeszcze odnosi korzyści z Waszych programów?

3. Jakie obszary geograficzne obsługujecie?

4. Kto jeszcze robi to, co Wy? Czy istnieje moliwość pomylenia kogoś z Wami?

5. Czym się różnicie od grup wymienionych w #4?

6. Czy macie długoterminowy plan strategiczny? Czy jest on połączony z krótkoterminowymi planami programowymi? Czy te plany są podstawą zdobywania funduszy, czy po prostu uganiacie się za pieniędzmi?

7. Czy Twoja organizacja ma system opracowywania budżetu i księgowości?

8. Jakie są aktualne Ÿródła i kwoty finansowania? Czy są to fundusze zastrzeżone, czy niezastrzeżone?

9. Jakie wsparcie niegotówkowe otrzymuje Twoja organizacja?

10. Jakie jest doświadczenie członków organizacji w zdobywaniu funduszy?

11. Jaka kwota finansowania jest potrzebna? Jakiego typu finansowania poszukujecie - ogólnego wsparcia działań organizacji czy pomocy na konkretne programy?

Ile trwa zdobywanie nowych sposobów finansowania?

12. Jakie środki można przeznaczyć na akcję zdobywania funduszy - gotówkę, ochotników, członków zarządu, sprzęt itd.?

Opracowanie i realizacja strategii zdobywania funduszy

 

Jeżeli postanawiasz (na podstawie pytań w analizie), że zdobywanie funduszy to dobre wyjście dla Twojej organizacji, możesz w tym momencie opracować realną strategię. Opracowanie i realizacja takiej strategii obejmuje sześć etapów.

 

1. Określenie celu zbiórki

2. Przygotowanie listy potencjalnych sponsorów

3. Sformułowanie podstawowej deklaracji

4. Wybór strategii

5. Opracowanie planu roboczego i budżetu

 

 

Etap 1 - Określić cel zbiórki

Pierwszym etapem jest ustalenie celu (np. konkretna kwota) w określonym przedziale czasu - zwykle 1 rok. Taki cel powinien brać pod uwagę następujące dwa czynniki:

 

1. Cel powinien zawsze być oparty na realnych potrzebach. Łatwiej jest członkom zarządu czy ochotnikom iść i prosić o pieniądze, jeżeli wiedzą, że są one absolutnie niezbędne np. na pokrycie części rocznego budżetu lub realizację programu redukcji zanieczyszczeń. Musisz wiedzieć czego naprawdę potrzebujesz!

2. Cel powinien być oparty na realistycznych ocenach, ile funduszy organizacja może zebrać w określonym czasie, oprzyj się na doświadczniach zgromadzonych w przeszłości. Zakładając, że inne zmienne pozostają takie same, powinniście podjąć akcję na takim samym poziomie jak w przeszłości. Przyjrzyj się minionym kampaniom i spróbuj przewidzieć ilość pieniędzy, które możesz zdobyć w podobnym czasie. Skoryguj swoje prognozy biorąc pod uwagę wszelkie istotne zmiany w poziomie inflacji oraz wpływ recesji czy bezrobocia.

 

Zamieszczony poniżej Model Planowania Pozyskiwania Funduszy może być pomocny w określaniu celów. Ponieważ oceniłeś już poprzednie kampanie zbierania funduszy oraz czynniki sytuacyjne i "okoliczności szczególne", które mają wpływ na powodzenie programu, możesz realistycznie ocenić zdolności Twojej organizacji do pozyskania funduszy.

Karta 1 Model planowania pozyskiwania funduszy

 

Model planowania

Czynniki

3 lata

temu

2 lata

temu

W zeszłym

roku

Cel na rok

bieżący

Cel na

dwa lata

Cel na trzy lata

Kwota, o którą wystąpiono

 

 

 

 

 

 

Procent

Wzrost/Spadek

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy:

-ilość przyjaciół wnoszących

wkłady

-ilość przedsiębiorstw

wnoszących wkłady

-i.t.d.

 

 

 

 

 

 

Średnia wielkość darowizny

-przyjaciele

-przedsiębiorstwa

-i.t.d.

 

 

 

 

 

 

Dodatkoe informacje

 

 

 

 

 

 

 

Budżet

 

 

 

 

 

 

 

Liczba personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 2 - Przygotuj listę potencjalnych sponsorów

Kiedy już wiesz, o ile pieniędzy musisz poprosić, zastanów się do kogo się po nie zwrócisz. Twoje myślenie musi być teraz zorganizowane i strategiczne; co będzie bardziej efektywne: znaleŸć 1000 osób, z których każda da po 5zł, czy 50 osób, które dadzą po 100. Być może jedną osobę można by poprosić o 1000zł, a dwie inne o 2000. Gdzie znaleŸć tych sponsorów? Cztery główne Ÿródła to:

* osoby fizyczne

* przedsiębiorstwa

* fundacje

* rząd i samorząd (lub fundusze przez nie dotowane).

Dla każdego z tych 4 Ÿródeł istnieją specjalne strategie pozyskiwania funduszy; Lekcja 3 w tym rozdziale zawiera konkretne szczegóły.

Robiąc listę potencjalnych sponsorów, zasięgaj informacji z wszelkich możliwych Ÿródeł. Pytaj nie tylko pracowników i członków swojej organizacji, ale inne organizacje pozarządowe, swoją rodzinę, przyjaciół. Korzystając z sugestii członków organizacji zrób listę potencjalnych sponsorów (w pięciu grupach: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, fundacje, rządy i sponsorzy zagraniczni). Przygotuj kartę dla każdego sponsora, niezależnie od tego, jak niewiele się od niego spodziewasz. Każdy sponsor powinien być traktowany jako osoba, nie jako pozycja statystyczna.

Karta sponsora o wymiarach 15 x 20 cm powinna być wystarczająca; karty kolorowe mogą pomóc Ci w klasyfikacji grup sponsorów (np. przedsiębiorstwa na kartach zielonych, osoby fizyczne na różowych). Jeżeli to możliwe, informacje te można zmagazynować w komputerze. Karty sponsorów mogą zawierać niektóre z poniższych informacji:

 

* nazwę/nazwisko, adres, nr tel./fax

* zawód

* osobę kontaktową

* zainteresowanie finansowaniem

* darowizny w zeszłym roku

* cykl finansowania, datę składania propozycji

* kontakty z członkami zarządu i członkami Twojej organizacji

Karty sponsorów

Poniżej podajemy dwie przykładowe karty sponsorów, każda z nich na innym poziomie szczegółowości.

Kiedy tworzysz listę sponsorów, zastanów się, którzy z nich będą dobrymi partnerami dla Twojej organizacji. Sponsorami staną się Ci, z którymi będziesz w stałym kontakcie. Zadecyduj, jakiego rodzaju stosunki są Ci potrzebne

- krótko - czy długoterminowe, bliskie czy luŸne - wyznacz kryteria dla określenia, który sponsor jest sponsorem właściwym.

 

Przykładowa Karta Sponsora 1

Nazwisko:

Adres:

tel/fax:

Kontakt: (organizacja) Stanowisko:

Poprzednie darowizny:

(rok i wartość)

Data ostatniego kontaktu:

Następny planowany kontakt:

Związek z pracownikami/zarządem organizacji:

Inne zainteresowania:

 

Przykładowa Karta Sponsora

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Poprzednie dotacje dla organizacji (kwota/data):

Pracownik lub członek zarządu, który najlepiej zna sponsora:

Uwagi dotyczące zainteresowań sponsora:

Kto skontaktował się z tym sponsorem? Kiedy? Treść spotkania?

Planowane zapotrzebowanie:

Następny krok w kultywowaniu procesu (kto? kiedy?):

Kto przekaże dar? Kiedy?

 

Etap 3 - Sformułuj deklarację podstawową

Zanim skontaktujesz się z kimkolwiek z listy sponsorów, musisz uporządkować swoje myśli i przygotować deklarację, która określa: dlaczego Twoje programy są potrzebne, jakie cele planujesz osiągnąć, jakie działania wesprze dotacja oraz jak będziesz mierzyć powodzenie tych działań jako realizacji określonego celu. Wiele z tego zostało już zapisane w misji i w planie strategicznym Twojej organizacji.

Deklaracja służy zarówno celom związanym z pozyskiwaniem funduszy jak i informacji o działaniach organizacji. Kiedy już zostanie sformułowana, pełna treść deklaracji lub jej część mogą być wykorzystywane do przygotowywania broszur, sprawozdań rocznych, listów, przemówień i ofert.

Mimo, że opracowanie deklaracji jest czasochłonne, wiadomości w niej zawarte są bardzo pomocne. Deklaracje są zbiorem cennych informacji, które można wysyłać do potencjalnych sponsorów, można załączać do propozycji kierowanych do przedsiębiorstw lub fundacji, lub wykorzystywać do szerzenia informacji o organizacji. Długość deklaracji zależy od potrzeb.

 

Deklaracja zawsze musi zawierać odpowiedŸ na następujące pytania:

* Co robi Twoja organizacja?

* Jaka jest jej historia?

* Dlaczego jest najlepszą organizacją nadającą się do wykonania tego zadania?

* Jakie zadania czy programy chce zrealizować?

* W jaki sposób sponsor może jej pomóc?

* Jakie korzyści odniesie sponsor, środowisko społeczeństwo?

 

Zwykle deklaracja zawiera:

* określenie misji;

* definicję poruszanych problemów i zagadnień;

* krótką historię i dokonania organizacji;

* doniosłość i inne ważne cechy programu;

* opis programu/zadania (łącznie z oceną potrzeb, uzasadnieniem, streszczeniem);

* efektywność ekonomiczną programu;

* profil zatrudnienia (jeżeli to istotne);

* budżet;

* listę członków zarządu i rady;

* opis przyjmowanych darów lub wysokość kwot;

* korzyści dla (potencjalnego) sponsora;

* listę innych sponsorów.

Dobrze jest zamieścić dane na temat poprzednich kampanii. Do ludzi przemawiają wymierne dowody, informacja że ich pieniądze są wydawane w mądry i pożyteczny sposób. Zastanów się nad umieszczeniem w materiałach danych statystycznych, które należałoby zamieścić również w materiale deklaracji. Nowe organizacje pozarządowe nie będą mogły zebrać takich informacji, ale powinny już teraz zacząć ich gromadzenie., napewno sięgną po nie w przyszłości (Vineyard i McCurley, 1987):

 

Wczesne przygotowanie deklaracji oszczędzi Ci czas, kiedy sponsorzy poproszą Cię o zawarte w niej informacje, albo kiedy trzeba je będzie umieścić w propozycji. Deklarację można również po prostu wysłać, kiedy indywidualne osoby lub środki masowego przekazu poproszą o przedstawienie podstawowych informacji na temat organizacji i jej działań.

Etap 4 - Wybór strategii

Po określeniu docelowych dochodów i wkładów ze strony sponsorów, trzeba będzie wypracować strategie dotarcia do każdej z grup potencjalnych sponsorów. Korzystnym w tym momencie będzie powrócenie do misji i/lub planu strategicznego w celu upewnienia się, czy strategia pozyskiwania funduszy opiera się na zadeklarowanych w nich zasadniczych celach organizacji. Twoja strategia może zawierać jedno lub więcej z poniższych narzędzi: prośby do przedsiębiorstw, propozycje wobec fundacji, kampanie członkowskie, przedsięwzięcia gospodarcze i imprezy specjalne.

Po wygenerowaniu określonej ilości strategii dobrze jest je porównać, używając kilku kryteriów. Kryteria te obejmują między innymi:

 

Etap 5 - Opracowanie planu roboczego i budżetu

Następnym krokiem jest przygotowanie planu roboczego i budżetu koniecznego do realizacji Twojej strategii. O ile pamiętasz analogiczny proces w rozdziale Planowanie Strategiczne, plan roboczy odnosi się do zadań i ludzi za nie odpowiedzialnych; budżet odnosi się do kosztów.

Plan roboczy powinien wymienić szereg zadań, które musi wykonywać Twój zespół d/s pozyskiwania funduszy. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich. Naturalnie, jeśli chcesz możesz zaadaptować zamieszczoną tutaj listę do potrzeb swojego planu roboczego. Poprzez sporządzenie tej listy chcieliśmy pokazać Ci, jakie działania będziesz musiał podjąć w celu pozyskania funduszy. Kiedy już sam zaangażujesz się w program zdobywania funduszy, pojawią się napewno nowe pomysły, które będziesz mógł włączyć do opracowanego przez Ciebie planu.

 

1. Zrób listę potencjalnych sponsorów i przygotuj karty sponsorów.

2. Postaraj się o publiczne poparcie ze strony ludzi cieszących się poważaniem.

3. Skoordynuj wykorzystanie ochotników.

4. Przygotuj wszelkie dodatkowe materiały przeznaczone do rozpowszechniania w związku z akcją pozyskiwania funduszy.

5. Wyślij listy dziękczynne każdemu, kto wniósł jakikolwiek, choćby najmniejszy, wkład.

 

Każdy program pozyskiwania funduszy wymaga własnego budżetu, który określa Ÿródła przychodów oraz wydatki. Rozdział 4 zawiera szczegółowe informacje na temat przygotowywania budżetu. Pamiętaj, że interesują Cię wpływy netto, po odliczeniu kosztów każdej kampanii pozyskiwania funduszy, a nie wpływy brutto całej organizacji. Fundacje i inni sponsorzy mogą mieć bardzo szczegółowe wymagania związane z przyznanymi przez nich dotacjami; może się np. okazać, że masz duże środki na rozpoczęcie konkretnej akcji, ale brak Ci funduszy na bieżące wydatki organizacji. Upewnij się zawsze, czy sponsor nie ma jakichś szczególnych wymogów dotyczących księgowości.

Lekcja 3 - Strategie pozyskiwania dotacji pieniężnych

 

Najpowszechniejszą strategią pozyskiwania funduszy jest wystąpienie z prośbą o wsparcie pieniężne. Ta lekcja proponuje strategie składania takich próśb do fundacji, przedsiębiorstw, sponsorów zagranicznych, rządów; podaje także sposoby pozyskiwania środków poprzez kampanie członkowskie.

A) Dotacje od fundacji

B) Dotacje od przedsiębiorstw

C) Sponsorzy zagraniczni

D) Finansowanie przez rząd/samorząd (w kraju macierzystym)

E) Kampanie członkowskie

 

Dotacje od fundacji

Fundacje są zakładane jako organizacje pozarządowe, finansowane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, powołane dla popierania działań dobroczynnych. Każda fundacja ma swój własny zakres działania i zainteresowań. Aby otrzymać środki od fundacji, należy wykonać osiem następujących kroków:

 

Krok 1 - Rozejrzyj się

Rozejrzyj się wśród istniejących fundacji, aby wybrać te, które byłyby najwłaściwszymi kandydatami do finansowania Twoich programów. Jeżeli interesują Cię fundacje zagraniczne, skontaktuj się z nimi bezpośrednio-listownie lub telefonicznie. Możesz również poprosić większe organizacje pozarządowe w swoim kraju (lub organizacje-pośredników w kraju macierzystym fundacji) o informacje, adresy i kontakty. Anex C przedstawia listę potencjalnych Ÿródeł finansowania.

Krok 2 - Rozeznaj wymagania

Po zidentyfikowaniu potencjalnych fundacji, zapoznaj się z ich szczegółowymi wymaganiami, w tym:

Możesz sobie ułatwić pracę przez zapisanie informacji zebranych przy Kroku 1 i 2 w "Karcie Katalogowej Fundacji", której wzór zamieszczamy dalej.

 

Karta Katalogowa Fundacji

Nazwa fundacji:

Adres:

Telefon:

Fax:

Środki bieżące:

Suma dotacji w zeszłym roku:

Zakres wielkości dotacji:

Programy/Tematy finansowane przez fundację:

Ograniczenia geograficzne:

Inne ograniczenia:

Nazwiska, kontakty w zarządzie fundacji:

Czas na składanie wniosków o przydzielenie funduszy:

Czas na podjęcie decyzji:

Wzór wniosku:

Twoi ludzie, którzy mogą służyć jako osoby kontaktowe lub mogą Cię zaprotegować:

Dotychczasowe doświadczenie z fundacją:

 

Krok 3 - Zainicjuj kontakt

Skontaktuj się z fundacją telefonicznie lub listownie prosząc o informacje i sygnalizując swoje zainteresowanie wysłaniem wniosku o dotację. List wstępny powinien:

 

Krok 4 - Poproś o spotkanie

Jeżeli to możliwe, poproś o półgodzinne spotkanie z przedstawicielem fundacji, w trakcie którego możesz przedstawić szerzej swoją organizację i jej działania w taki sposób, w jaki mieszczą się w obszarach zainteresowania fundacji. Prawdopodobnie będziesz chciał nadmienić, ile pieniędzy będzie Ci potrzeba. Nie musisz tym razem zostawiać formalnej propozycji; powinieneś jednak zostawić inne informacje, np. broszurę. Jeżeli jest to fundacja międzynarodowa, możesz zaproponować, że przyjdziesz w określonym dniu, aby przedyskutować wzajemne interesy i ewentualną propozycję.

Zanim pójdziesz na spotkanie, powtórz sobie to, co chcesz powiedzieć w rozmowie. Niektóre z tych punktów mogły się pojawić już w pierwszej rozmowie telefonicznej lub liście wstępnym:

Podczas spotkania słuchaj uważnie; możesz zdobyć w ten sposób ważne informacje, które następnie zamieścisz we wniosku. Jeżeli fundacja nie jest zainteresowana Twoim wnioskiem, spytaj ich o inną fundację, do której mógłbyś zwrócić się ze swoją propozycją.

Krok 5 - Przygotuj wniosek

Biorąc pod uwagę zainteresowania i wymagania fundacji, przygotuj profesjonalny, dobrze napisany wniosek, oczywiście tylko w takim przypadku jeżeli jest to konieczne. Nie marnuj czasu na przygotowanie wniosku jeżeli fundacja nie wyraziła zainteresowania Twoją propozycją. Niektóre fundacje stosują konkretne formularze wniosków; inne wymagają przestrzegania pewnych wytycznych. W każdym razie wniosek powinien być dopasowany do poszczególnych potrzeb każdej fundacji. Mimo, że decyzję o przyznaniu funduszy podejmuje prawdopodobnie zarząd, wniosek powinien być wysłany do konkretnej osoby.

Typowy wniosek zwykle zawiera następujące części:

 

Krok 6 - Pilnuj wniosku

ŚledŸ losy wniosku i dopilnuj, żeby fundacja miała wszelkie potrzebne jej dokumenty i materiały.

 

Krok 7 - Przygotuj i wysyłaj sprawozdania dotyczące projektu i budżetu

Jeżeli projekt uzyskał fundusze, dopilnuj wysyłania na czas dobrze napisanych raportów na temat projektu i budżetu. Jakiekolwiek wnioski o kontynuację dotacji powinny być wysłane zgodnie z harmonogramem przyznawania dotacji przez daną fundację, oczywiście po wcześniejszym wysłaniu wszystkich raportów końcowych lub bieżących.

 

Krok 8 - Informuj fundację

Nawet jeżeli nie jest to formalnie wymagane, wysyłaj raporty roczne, aby poinformować fundację o ogólnych postępach prac.

Uzyskiwanie funduszy od fundacji: nawiązanie kontaktu

Poniżej zamieszczamy dwa wzory listów z prośbą o wsparcie ze strony fundacji. Te listy są jedynie przykładami - używaj języka i stylu, które są właściwe dla Twojej organizacji.

WZÓR LISTU

 

Zdobywanie funduszy od fundacji: podtrzymywanie kontaktu

WZÓR LISTU

Data

Imię i nazwisko

Tytuł

Nazwa fundacji

Adres

 

Drogi (imię, jeżeli to już możliwe):

 

Przez trzy lata (nazwa fundacji) dostarczała znaczącego wsparcia (nazwa programu), naszej wiodącej inicjatywie zmierzającej do połączenia ochrony ważnych z punktu widzenia ekologii zasobów przyrody z rozwojem ekonomicznym miejscowej ludności. (Użyj odpowiedniego języka opisując projekt.)

Mam przyjemność wysłać Ci kolejny raport okresowy z realizacji projektu, wraz z prośbą o dalsze wsparcie w roku 1993. Mam nadzieję, że zarówno raport jak i nasza prośba ukazują, jak zależy nam na dalszym postępie. Program jest obecnie w momencie krytycznym: przechodzimy od pracy czysto terenowej do zastosowania zdobytego doświadczenia w kilku dodatkowych inicjatywach. Program na rok 1993 obejmuje (opisz krótko program).

My wszyscy, którzy działamy w (nazwa organizacji) jesteśmy bardzo wdzięczni (fundacja) za Waszą gotowość popierania nowatorskich i ważnych inicjatyw w zakresie ochrony przyrody. Mimo, że nasz program jest już zaawansowany, Wasze poparcie jest cały czas równie istotne, ponieważ wciąż staramy się aktywnie sprostać zadaniom pojawiającym się w tych dziedzinach będących nieustającym wyzwaniem.

Oczekuję odpowiedzi dotyczącej naszego wniosku oraz odpowiem na wszelkie pytania w związku z raportem.

Jeszcze raz dziękuję za Waszą pomoc w przeszłości i za rozpatrzenie tego nowego wniosku na rok 1993.

 

Z poważaniem

 

Nazwisko

Tytuł

 

Jak nie dostać pieniędzy

 

Oprócz określonych sposobów otrzymania środków, istnieją również wypróbowane sposoby NIEotrzymania pieniędzy albo cofnięcia finansowania. Poniższa lista może się wydawać głupia, ale profesjonalne fundacje twierdzą, że takie rzeczy naprawdę się zdarzają (Vineyard i McCurley, 1987)!

1. Przekręcaj nazwę fundacji/nazwisko sponsora.

2. Sprawiaj wrażenie niechlujstwa i dezorganizacji.

3. Zachowuj się tak, jakby Ci się dotacja "należała".

4. Żądaj nierealnych terminów.

5. Opowiadaj o projekcie mdło i bez przekonania.

6. Koncentruj się na wyciąganiu pieniędzy, a nie na zdobyciu środków.

7. Próbuj wymuszać dotacje, zastraszając sponsorów.

8. Próbuj odwoływać się do poczucia winy sponsorów.

9. Pokaż, że nie znasz podstawowych faktów o swojej organizacji.

10. Próbuj robić głupka ze sponsora.

11. Nie sprawdŸ sponsora.

12. Zapomnij poprosić o pieniądze.

13. Błagaj.

14. SpóŸniaj się na spotkania.

15. Złóż wniosek PO terminie przyjmowania.

16. Proś kogoś, kto nie ma prawa podejmować decyzji.

17. Proś nie o to, co trzeba.

18. GlędŸ dalej, mimo, że Twój czas już upłynął.

Jak stracić Ÿródło finansowania

 

Fundacja będzie podejmowała decyzje o dalszym finansowaniu działań organizacji na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz kontaktów z Twoją organizacją. Oto parę praktycznych wskazówek, czego NIE należy robić.

1. Przelej czek na swoje konto i nie powiadom ich o otrzymaniu pieniędzy. Fundacja i tak będzie wiedzieć od banku, że je otrzymaliście.

2. Nie rejestruj swoich wydatków w ich budżetach.

3. Nie przysyłaj na czas sprawozdań finansowych.

4. Nie podawaj w sprawozdaniach finansowych dokładnych liczb; podawaj dane szacunkowe albo okrągłe liczby.

5. Jeżeli fundacja monituje Cię, że zalegacie ze sprawozdaniem, odpisz, że nie było możliwości w określonym przez nich czasie przygotować raportu. Dodaj, że cała ta biurokracja jest bez sensu i zabiera tylko czas, który można by przeznaczyć na ważniejsze sprawy, którymi zajmuje się Wasza organizacja.

 

6. Nie przysyłaj sprawozdania, tylko zapotrzebowanie na dalsze środki.

Dotacje od przedsiębiorstw

 

Dotacje od przedsiębiorstw mogą pochodzić od małych, lokalnych przedsiębiorstw, miejscowych oddziałów dużych przedsiębiorstw, wielkich korporacji lub fundacji sponsorowanych przez przedsiębiorstwa. Zwracanie się do tych instytucji może być efektywnym sposobem pozyskiwania funduszy na konkretne programy czy wsparcie dla organizacji.

Tak jak w przypadku innych metod pozyskiwania funduszy tak i w tym przypadku rozwijanie kontaktów i relacji z ludŸmi jest bardzo ważne. Jednym ze sposobów zainicjowania i podtrzymywani osobistego zaangażowania ludzi pracujących w biznesie i samorządzie jest wciągnięcie ich do prac w zarządzie organizacji - Pamiętajmy, że często są to ludzie, którzy mogą zaoferować nam swoją pomoc i prawdopodobnie mają dostęp do funduszy przedsiębiorstwa.

Przed przystąpieniem do kampanii dobrze jest rozeznać zainteresowania filantropijne miejscowych przedsiębiorstw. Przez wzgląd na zarząd, właścicieli, opinię publiczną, każda firma ma jakieś cele, które będzie chciała poprzeć. Skieruj się do tych firm, które Twoim zdaniem będą zainteresowane finansowaniem działań Twojej organizacji.

Kroki, wchodzące w skład kampanii skierowanej do przedsiębiorstw są podobne do kroków podejmowanych w przypadku fundacji. Zanim wyślesz list, możesz omówić konkretne zainteresowania firmy z którymś z jej wyższych urzędnikiów. Pomoże Ci to w sformułowaniu listu wstępnego, w którym skoncentrujesz się na konkretnym pomyśle lub projekcie. Poza tym, pomóc Ci mogą kontakty osobiste z przedstawicielami przedsiębiorstwa zainicjowane przez Waszego dyrektora lub członka zarządu. Po spotkaniu wprowadzającym powinno się wysłać listy z dodatkowymi informacjami lub pełną propozycję.

Aby określić, czy przedsiębiorstwo byłoby właściwym sponsorem, możesz rozważyć kilka pytań (wg Russell Betts, "Mechanizmy instytucyjne w pozyskiwaniu funduszy dla indonezyjskich organizacji ochotniczych", Development Alternatives, 1986).

 

Gotowość przedsiębiorstw do oferowania pomocy finansowej i rzeczowej zależy od ogólnego klimatu ekonomicznego, poziomu wiary w przyszłość, społecznej świadomości problemów oraz dochodów, którymi dysponują przedsiębiorstwa?. Jaka jest aktualna sytuacja w tych dziedzinach?

Poniżej załączamy przykłady dwóch listów z prośbą o finansowanie a skierowanych do przedsiębiorstw. Pamiętaj, to są tylko wzory; jakikolwiek list od Twojej organizacji powinien odzwierciedlać Wasz własny język i styl.

Pozyskiwanie funduszy od przedsiębiorstw: Nawiązywanie kontaktu

WZÓR LISTU

Pozyskiwanie funduszy od przedsiębiorstw: Podtrzymanie kontaktu

WZÓR LISTU

 

Data

 

Imię i Nazwisko

Tytuł

Nazwa firmy

Adres

 

Szanowny/a (Imię, jeżeli to już możliwe)

 

Poprzedniego dnia miałem przyjemność spotkać się z Tobą aby omówić naszą inicjatywę

(nazwa projektu) zmierzającą do (działalność lub cel). Załączam propozycję opisującą

ten projekt bardziej szczegółowo.

 

Jak już powiedziałem na naszym spotkaniu, podstawowe środki na ten projekt pochodzą

z naszych własnych zasobów (lub wymienić sponsora). Ten projekt nie może być jednak

zrealizowany bez pomocy z zewnątrz, zwłaszcza jeżeli (jeden lub dwa aspekty, które

mogą być szczególnie interesujące dla firmy) ma wykorzystać w pełni potencjalne

możliwości. Prosimy zatem, aby (firma) rozważyła możliwość przekazania nam darowizny

w wysokości (ile potrzeba) na wsparcie realizacji tego ważnego projektu.

 

Chętnie dostarczę wszelkich dodatkowych informacji, które mogą Ci być potrzebne,

i wkrótce zatelefonuję do Ciebie, aby poznać Twoją reakcję na naszą propozycję.

 

Liczymy na przyszłą współpracę z (firma) w zakresie ochrony środowiska w (region/kraj).

 

Z poważaniem

 

Imię i nazwisko

Tytuł

 

 

Sponsorzy zagraniczni

 

Oprócz fundacji międzynarodowych mogą istnieć także inni zagraniczni sponsorzy, do których można zwracać się o bezpośrednie wsparcie. Wiele krajów rozwiniętych utrzymuje programy pomocy, które obejmują również finansowanie ochrony środowiska i podobne temu działania.

Dostęp do sponsorów zagranicznych można uzyskać poprzez firmy międzynarodowe, biura podróży, ambasady w Twoim kraju i innych większych krajach w Twoim regionie, lub od organizacji działających w zakresie ochrony środowiska, posiadających informacje na temat sponsorów zagranicznych. Być może w miejscowym hotelu można by wydać przyjęcie dla zagranicznych biznesmenów lub grup turystycznych. Można by wykorzystać taką imprezę dla wyjaśnienia pewnych problemów ekologicznych, opisania własnej organizacji, omówienia sposobów udzielenia pomocy.

W niektórych przypadkach dotacje zagraniczne mogą nadchodzić poprzez organizację pośredniczącą. Taka organizacja chętnie zrobi to dla Was bez pobrania dodatkowej opłaty; może to być dobry partner dla dalszych działań Twojej grupy.

Jeśli bierzesz pod uwagę fundusze z agencji d/s pomocy rządów obcych państw (np. Amerykańska Agencja d/s Rozwoju Międzynarodowego), pamiętaj, że sprawozdawczość i inne wymagania mogą być kłopotliwe. Zapoznaj się z wszystkimi możliwymi restrykcjami i wymaganiami, zanim wybierzesz ten rodzaj pomocy. Zwykle dostęp do środków z agencji rządowej uzyskuje się przez ambasadę lub konsulat tego kraju w Twoim kraju. Należy zatem najpierw skontaktować się z ambasadą w celu zebrania informacji na temet form pomocy, czy w ogóle taka forma pomocy istnieje?

Finansowanie przez rząd (własnego kraju)

Biorąc pod uwagę finansowanie ze Ÿródeł rządowych, możesz zadać sobie następujące pytania w celu wyjaśnienia potencjalnych możliwości i przeszkód.

Bez względu na to, czy fundusze rządowe są dostępne czy też niedostępne, rozważ możliwości wspólnej pracy z rządem przy programach dających obopólne korzyści. Być może Wasze różne zdolności mogą się wzajemnie uzupełniać, obniżając jednocześnie koszty Twojej organizacji.

Kampanie członkowskie

 

Członkowie są to osoby fizyczne lub prawne (np. przedsiębiorstwa), które przystępują do organizacji (zwykle płacąc składkę członkowską), aby otrzymać konkretne korzyści wynikające z członkostwa. Kampania członkowska jest to działanie, podejmowane w celu poszerzenia kręgu członków. Obejmuja ona wyłonienie potencjalnych członków, określenie obszaru działań, które mogą przyciągnąć ich do organizacji oraz skontaktowanie się z nimi w celu zaproponowania im członkostwa.

Naczelną korzyścią z członkostwa jest przynależność do organizacji, która działa w dziedzinach, które członek uważa za ważne i chce je popierać. Niektóre programy członkowskie obejmują dodatkowe korzyści, jak wolny wstęp do rezerwatów przyrody, zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniach, wyprawy terenowe i inne imprezy oraz, bardzo często, abonament biuletynu. W odróżnieniu od przypadkowych czy sporadycznych fundatorów, członkowie w zamian za pomoc finansową otrzymują określone korzyści.

Członkostwo jest zwykle odnawialne co rok, i korzyści płynące z członkostwa wygasają, jeżeli dana osoba nie wpłaci kolejnej składki w ciągu kilku tygodni lub miesięcy od "rocznicy" uzyskania członkostwa.

Składki członkowskie mogą być atrakcyjnym sposobem generowania dochodów w ramach Twojej organizacji. W niektórych organizacjach zwiększanie i utrzymywanie członkostwa jest możliwe i ważne z następujących powodów (wg Allen Morgan "Pozyskiwanie funduszy dla organizacji zajmujących się ochroną środowiska").

 

Część ta obejmuje:

* Możliwość przeprowadzenia kampanii członkowskiej

* Realizacja kampanii członkowskiej

* Rekrutacja członków

* Przedłużanie członkostwa i ewidencja

Możliwość przeprowadzenia kampanii członkowskiej

Kampania członkowska jest to działanie, zmierzające do powiększenia kręgu członków. Obejmuje ona wyłonienie potencjalnych członków, określenie, obszaru działań, które mogą przyciągnąć do organizacji nowych ludzi oraz skontaktowanie się z nimi w celu zaproponowania im członkostwa. Aby zadecydować, czy członkostwo jest dobrym narzędziem pozyskiwania funduszy dla Twojej organizacji, należy rozpatrzyć trzy czynniki: zasoby organizacyjne, konkurencję oraz rynek.

Aby pozyskać i utrzymać silną bazę członkowską musisz po pierwsze reprezentować coś ważnego, po drugie umieć osiągać wyniki.Są to rzeczy, które w największym stopniu przyciągają nowych członków. Musisz także umieć porozumiewać się z ludŸmi, tak aby umożliwić im zrozumienie ważności problemu, którym się zajmujesz. W szczególności musisz umieć:

Do kontroli kartotek i składek członkowskich potrzebne są odpowiednie systemy księgowe. Trzeba będzie również opracować system księgowania składek członkowskich, który będzie obejmował aktualny spis członków.

Jeżeli inne grupy zajmujące się środowiskiem oferują podobne usługi i również pobierają składki członkowskie, musisz jasno określić, co jest wyjątkowego w działalności Twojej organizacji. Możesz spróbować dowiedzieć się, czy innym grupom powiodło się - i dlaczego?

Wreszcie, przyjrzyj się samemu rynkowi. Jeżeli inne organizacje pozarządowe oferują członkostwo, łatwiej Ci będzie przekonać do niego potencjalnych członków Twojej organizacji. Jeżeli jesteście pierwszą w kraju organizacją na zasadach członkowskich, będziesz musiał przekonywać ludzi do wartości samej organizacji i do idei członkostwa.

Poza tym trzeba będzie być może wyjaśnić palące potrzeby jak również wartości Twojej organizacji. Zawsze łatwiej jest namawiać do członkostwa jednostki, (i społeczeństwo jako całość) które rozumieją wagę działań na rzecz środowiska.

Należy również rozważyć pewne względy prawne i logistyczne:

Realizacja kampanii członkowskiej

Dochód jest pierwszym kryterium w realizacji kampanii członkowskiej. Zacznij od realistycznej oceny liczby osób, które byłyby zainteresowane członkostwem. Następnie oceń wydatki - ponieważ jak każda inna kampania pozyskiwania funduszy, kampania członkowska może być kosztowna.

Wydatki związane z utrzymaniem członkostwa obejmują opłaty pocztowe, publikację biuletynów lub sprawozdań oraz odpowiedzi na zapytania członków. (Wg doświadczenia niektórych grup, wydatki te stanowią od 15 do 30% dochodu brutto.)

Ważne jest aby ocenić wszystkie wchodzące w grę koszty, w tym czas pracowników, przed rozpoczęciem kampanii. Często dochód wygenerowany w ten sposób nie przekracza kwoty zainwestowanej.

Oprócz możliwości pozyskania funduszy, są jeszcze inne powody posiadania członków, mianowicie utworzenie solidnej bazy poparcia dla Twojej sprawy. Członkowie mogą być rzecznikami ważnych problemów (np. pisząc pisma do władz domagające się reformy prawodawstwa). Poza tym, uruchomienie kampanii członkowskiej może podnieść społeczną świadomość istnienia Waszej organizacji. Członkowie mogą również zostać poproszeni o pracę społeczną lub inny rodzaj zaangażowania.

 

Rekrutacja członków

Oto pewne wskazówki dotyczące rekrutacji nowych członków:

Kiedy dzwonią lub piszą do Ciebie ludzie z prośbą o informacje, wyślij im szybko formularz zgłoszenia.

Przedłużenie członkostwa i ewidencja

 

Ewidencja jest niezbędna dla sprawowania kontroli nad kampaniami członkowskimi. Niezależnie od tego, czy prowadzisz ewidencję na kartach zbliżonych do kart sponsorów, w komputerze czy innej formie, lista musi być zawsze aktualna.

Lekcja 4 - Imprezy specjalne

 

Imprezy specjalne mogą być cennym sposobem uzupełniania dochodów z innych Ÿródeł. Nie można polegać wyłącznie na nich. Mimo, że wiele organizacji i ich aktywisści lubią je przygotowywać, imprezy specjalne angażują stosunkowo wiele czasu pracowników i działaczy; poza tym mogą być drogie i w rezultacie pociągać za sobą więcej wydatków niż wyniesie realny dochód. Dlatego imprezy należy planować starannie a wszystkie potrzeby finansowe muszą być określane szczegółowo. Kluczem do powodzenia imprezy specjalnej jest zebranie przed jej przeprowadzeniem jak największej ilości środków.

 

Imprezy specjalne mogą:

 

Istnieje nieskończona liczba różnego rodzaju imprez specjalnych, które Twoja organizacja może zorganizować; poniżej podajemy parę przykładów. Zanim zdecydujesz się na jakieś imprezy, oceń je dokładnie i sprawdŸć, czy są odpowiednie i rokują powodzenie - biorąc pod uwagę mocne strony organizacji, rynek, klientów, konkurencję i warunki działania.

 

 

Zachowaj szczególną uwagę planując terminy imprez specjalnych; nie chcesz zapewne, żeby nakładały się one na inne ważne zobowiązania organizacji, święta narodowe czy miejscowe, lub inną dużą imprezę specjalną organizowaną przez inną grupę.

Przykładowe pomysły na imprezę specjalną

 

Oto niktóre imprezy specjalne, które mogłaby przygotować Twoja organizacja.

* "Adaptuj kawałek przyrody" (zwierzę, ziemię, drzewo)

* Kiermasze darowanych dzieł sztuki

* Aukcje towarów lub usług

* Kiermasz własnych wypieków

* Wycieczki statkami spacerowymi

* Kiermasz książek

* Benefisowe występy sław

* "Dzień porządków"

* Piknik

* Koncerty

* Wieczorki taneczne

* Przyjęcia

* Zabawy w stylu ... (grupy etniczne, folklor)

* Imprezy z okazji głównych świąt

* Jarmarki

* Wspólne imprezy ze znaną firmą, siecią sklepów, hotelem lub gazetą

* Przedstawienia teatralne i lalkowe

* Loterie

* Recitale

* Sponsorowane rajdy, biegi lub zawody pływackie

* Wyprzedaż używanych książek

Zorganizuj u siebie sesję burzy mózgów i poszukaj pomysłów na inne imprezy, które może przygotować Twoja organizacja.

 

Sprawy związane z ustalaniem cen biletów na imprezy specjalne

Po wybraniu określonego typu imprezy, być może trzeba będzie ustalić ceny biletów. Należy wziąć pod uwagę następującą listę dziesięciu elementów.

 

1. Ile chcielibyśmy zarobić podczas imprezy?

2. Jakie wpływy byłyby zaakceptowane, wziąwszy pod uwagę wielkość miejscowości?

3. Jaki jest status ekonomiczny naszej publiczności?

4. Ile ludzie płacili za podobne imprezy w ciągu ostatnich dwóch lat? Ile płacili za nasze imprezy?

5. Na czym polega wyjątkowość Waszek imprezy?

6. Za co jeszcze ludzie będą musieli zapłacić, żeby wziąć udział w naszej imprezie: noclegi, posiłki itd.?

7. Jak jeszcze możemy generować dochód w trakcie imprezy (np. sprzedaż koszulek)?

8. W jaki sposób, wysoka cena może wpłynąć na opinię o nas i naszej organizacji?

9. Jakie są koszty własne imprezy?

10. Ile pieniędzy możemy zaryzykować jako koszt zorganizowania imprezy? Jak wielkie poniesiemy straty jeżeli nie osiągniemy zakładanych wpływów?

 

Powodzenie imprez specjalnych w dużym stopniu zależy od oddŸwięku społecznego, jaki wywołały. Aby zapewnić sobie najlepsze nagłośnienie w środkach przekazu, pomóż sobie poprzez wysłanie informacji do odpowiednich środków przekazu (Vineyard i McCurley, 1987). Nie wszystkie imprezy specjalne wymagają całej poniższej listy, wybierz pozycje odpowiednie dla Twojej organizacji.

 

Harmonogram informowania środków przekazu

 

 

Zaproszenia, które rozsyłasz mają cel propagandowy. Zaproszenia powinny zawierać dostateczną ilość szczegółów, tak aby każdy mógł łatwo uczestniczyć w organizowanej przez Ciebie imprezie. Jeżeli nie jest to impreza o wyjątkowym charakterze, ludzie nie zadadzą sobie zbyt wiele trudu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeżeli natomiast zaproszenia będą zawierały następujące informacje, ludzie nie będą mieli kłopotów z wzięciem udziału w Twojej imprezie.

 

 

Informacje do zaproszenia:

Data:

Godzina:

Miejsce:

Cena:

Organizacja sponsorująca:

Miejsce i termin zakupu biletów:

Nazwa imprezy:

Gospodarz imprezy (jedna osoba):

Informacje pod nr tel/fax:

Jak zgłaszać udział:

Na kogo wypisywać czeki (w krajach, gdzie czeki są w powszechnym obrocie:

Krótki opis celu imprezy:

Krótki opis programu (harmonogramu) imprezy:

Wymagany strój:

Ulgi podatkowe (w krajach, gdzie osoby fizyczne mogą liczyć na ulgi podatkowe z tytułu przekazywania środków na organizacje pozarządowe):

 

Możliwości podjęcia pracy społecznej lub wpłaty dotacji:

Pamiętaj, imprezy specjalne mogą być Ÿródłem przyjemności. Postaraj się opracować bardzo dokładny budżet, myśl twórczo: pomoże Ci to zwiększyć wpływy.

Lekcja 5 - Przedsięwzięcia gospodarcze

 

W odróżnieniu od dotacji pieniężnych, gdzie dający nie spodziewa się niczego w zamian, przedsięwzięcia gospodarcze oznaczają wymianę dóbr lub towarów pomiędzy Twoją organizacją a społeczeństwem. W tej lekcji omawiamy dwa różne typy przedsięwzięć gospodarczych: (1) Marketing i udzielanie licencji; (2) Ekoturystyka.

 

Marketing i udzielanie licencji

Wiele organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony środowiska wypracowało twórcze sposoby pozyskiwania środków, polegające na marketingu artykułów rynkowych lub na udzielaniu licencji na użycie ich nazwy oraz znaku firmowego na produktach, wyprodukowanych przez inne firmy. Najbardziej powszechne przykłady to publikacja i sprzedaż książek, przewodników przyrodniczych i kalendarzy lub sprzedaż artykułów promocyjnych takich jak plakaty, koszulki, odznaki, kapelusze, i inne rzeczy. Oprócz wytwarzania dochodu, marketing i udzielanie licencji na towary podnosi świadomość społeczną istnienia Twojej organizacji, znaku i sprawy, dla której działacie. Udzielanie licencji pozwala również organizacjom pozarządowym posiadającym ograniczone środki na współpracę z innymi firmami i wytwórcami, zmierzającą do wygenerowania dochodów ze sprzedaży.

Niektóre grupy działające w zakresie ochrony przyrody poszły jeszcze dalej, przeprowadzając kampanie handlowe w powiązaniu z takimi towarami jak wyroby leśne (tkaniny lub owoce) czy wyroby rzemiosła artystycznego wytwarzane przez ludność miejscową.

 

Czy marketing lub udzielanie licencji sprawdzi się w Twojej organizacji?

Tak jak w każdym innym przedsięwzięciu gospodarczym musisz i tu liczyć się z pewnym ryzykiem. Przed rozpoczęciem kampanii marketingowej lub licencyjnej ważne jest przeprowadzenie kilku zebrań wewnątrz organizacji, aby przedyskutować określone koncepcje i konsekwencje brania udziału w przedsięwzięciach gospodarczych. Czasem organizacje pozarządowe angażują zbyt wiele zasobów organizacyjnych i poświęcają zbyt wiele czasu na marketing lub na kampanie promocyjne, które nie wytwarzają dostatecznie dużo dochodu. Analiza kampanii marketingowej lub licencyjnej musi odpowiedzieć na następujące pytania:

* Czy przedsięwzięcie to zgadza się z misją Twojej organizacji?

* Czy przedsięwzięcie to nie odbędzie się kosztem innych działań?

* Czy mamy dostęp do informacji na temat rynku? Jak możemy uzyskać takie informacje?

Możliwe formy działalności gospodarczej

Umowy licencyjne lub dotyczące korzystania z praw autorskich są możliwe tylko wtedy, jeżeli nazwa lub znak firmowy Twojej organizacji są atrakcyjne dla wytwórców lub innych firm w przypadku ich publicznego rozpowszechniania. Wytwórca płaci organizacji pozarządowej określony procent wartości sprzedaży w zamian za prawo użytkowania jej nazwy i/lub znaku firmowego. Zwykle organizacja pozarządowa otrzymuje od 5 do 10%, co może stanowić znaczące Ÿródło dochodu.

Formalna umowa prawna jest konieczna w celu: (1) ochrony nazwy/znaku firmowego; (2) zapewnienia otrzymania opłat z tytułu korzystania z praw autorskich; (3) ostatecznego zatwierdzenia faktu używania nazwy/znaku firmowego i towarzyszących temu tekstów na wyrobach.

Kiedy rozważasz przystąpienie do wspólnej działalności gospodarczej, koniecznie musisz pomyśleć nie tylko o zyskach, ale także o obrazie Twojej organizacji w oczach społeczeństwa. Czy chcesz być kojarzony z konkretną firmą? Czy jej wyroby są "zdrowe" dla środowiska?

Ekoturystyka

 

Ekoturystyka jest to turystyka związana z poznawaniem przyrody, która wspiera ochronę środowiska na trzy następujące sposoby: (1) tworząc fundusze dla ochrony określonych obszarów; (2) dając szansę zatrudnienia ludności zamieszkałej w okolicy obszarów chronionych; (3) oferując kształcenie w zakresie ochrony środowiska. Ekoturystyka zwykle oznacza podróże do względnie nieskażonych obszarów przyrodniczych, których konkretnym celem jest badanie lub podziwianie krajobrazu, dzikiej roślinności i zwierząt, jak również przejawów lokalnej kultury (odnoszących się do przeszłości i teraŸniejszości). W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła popularność tego rodzaju turystyki (patrz Elizabeth Boo Ekoturystyka: Możliwości i pułapki, WWF, 1990).

Rozwój ekoturystyki zwykle uzależniony jest od współdziałania wielu stron, takich jak: rząd krajowy, samorząd lokalny, społeczność miejscowa, zarząd lub strażnicy parków, inni pracownicy obszarów chronionych, biuro podróży, a czasem miejscowe organizacje pozarządowe działające w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

 

Grupy działające w zakresie ochrony środowiska mogą czerpać korzyści z działalności w ekoturystyce na kilka sposobów.

 

Gospodarka lokalna może czerpać następujące korzyści z ekoturystyki:

Niemniej jednak, jeżeli ekoturystyka jest nadużywana, może to doprowadzić do negatywnych skutków ekologicznych w obszarach chronionych. Pobyty turystów i związane z tym korzyści ekonomiczne mogą być tylko sezonowe. Poza tym, części zysku zatrzymywane przez biura podróży są zwykle wyższe niż te, które pozostają do dyspozycji miejscowej społeczności i obszarów chronionych. Ekoturystyka zwykle nie jest właściwym sposobem na osiąganie relatywnie dużych nieograniczonych dochodów dla ekologicznych organizacji pozarządowych.

 

Czy rozwój ekoturystyki jest właściwy dla Twojej organizacji?

Organizacja, zarządzanie i podtrzymywanie programów opartych na ekoturystyce oznacza dużą ilość pracy. Na dodatek, zwykle w takie programay zaangażowanych jest wiele stron; dlatego Twoja organizacja musi liczyć się z koniecznością pracy zespołowej i zawarcia umów o współpracy z rządem i miejscowymi lub zagranicznymi biurami podróży.

Jeżeli decydujesz się na podjęcie przedsięwzięcia opartego na ekoturystyce, upewnij się, że związane z tym działania zgodne są z misją Twojej organizacji i innymi celami. Uświadom sobie jasno dokładne cele programu opartego na ekoturystyce: podniesienie świadomości społecznej; ochrona obszaru przyrodniczego; oraz/lub uzyskanie dochodu.

Jak każda nowa działalność, program oparty na ekoturystyce musi być oceniony w kontekście słabych i mocnych punktów organizacji oraz zasobów pozostających do jej dyspozycji. Konieczne będą wstępne inwestycje w postaci pracy biura, czasu poświęconego przez pracowników oraz innych kosztów, które mogą być wysokie. Im więcej masz zasobów na poparcie tej inicjatywy od samego początku, tym większa szansa na powodzenie.

Musisz również rozważyć kilka kwestii prawnych i logistycznych:

 

Planowanie ekoturystyki

 

Proces planowania programu ekoturystycznego obejmuje pięć etapów:

 

1. Zbierz informacje na temat sytuacji najbliższego rezerwatu lub innego obszaru chronionego.

2. Określ, jaki zakładasz poziom i profil.

3. We współpracy z odpowiednimi partnerami określ strategię rozwoju ekoturystyki.

4. Opracuj plan rozwoju ekoturystyki w regionie i roześlij go wszystkim zainteresowanym.

5. Określ, jakich spodziewasz się rezultatów.

 

Każdy z tych etapów zmierzających do opracowania dobrego programu oraz określenia jego wykonalności wymaga sporego nakładu pracy i koordynacji . Ten proces powinien zatem być odpowiednio rozbudowany, oczywiście w miarę Twoich potrzeb.

Lekcja 6 - Alternatywne strategie finansowe

 

Skuteczność jakiejkolwiek strategii pozyskiwania funduszy jest uzależniona od norm kulturowych, warunków gospodarczych, ustaw rządowych i poziomu technicznego. Strategie zarządzania finansami opisane w tej lekcji niekoniecznie muszą znaleŸć zastosowanie w Twojej organizacji.

 

Ekokonwersja zadłużenia

Ekokonwersja zadłużenia polega na tym, że określona część zadłużenia zagranicznego jest eliminowana w zamian za inwestycje w walucie krajowej na programy zmierzające do poprawy zarządzania zasobami naturalnymi w kraju dłużnika. Przygotowanie takich wymian jest procesem złożonym i wymaga współpracy rządów, banków i organizacji prywatnych. W każdym kraju sytuacja wygląda inaczej, w zależności od następujących czynników:

* priorytetów rządu;

* możliwości uzyskania pomocy z zagranicy;

* sytuacji organizacji pozarządowych w kraju;

* postawy banków;

* kosztu zadłużenia.

Pierwszym krokiem w przygotowaniu ekokonwersji zadłużenia jest rozeznanie, czy taka możliwość w danym kraju w ogóle istnieje. Jedynie organizacja o solidnej bazie operacyjnej, potrafiąca współpracować z wieloma stronami w skompikowanych zagadnieniach związanych z finansami i zarządzaniem, może zastanawiać się nad przystąpieniem do takiego zadania.

 

Darowizny specjalne

Zdarza się, że osoby prywatne deklarują chęć darowania wysokich kwot, stosowna jest wtedy osobista wizyta członka zarządu lub działacza społecznego u hojnego dawcy. Wysokie darowizny od osób fizycznych nazywane są darowiznami specjalnymi. Często dobrze zorganizowane kampanie zmierzające do pozyskiwania darowizn specjalnych przynosiły maksymalny dochód przy minimalnym koszcie. Kluczem do powodzenia takiej kampanii jest udział członków organizacji i innych wpływowych członków miejscowej społeczności, którzy zechcą poświęcić swój czas i energię. Jeśli pozyskaliśmy już specjalnego darczyńcę, wyrazy osobistego zaangażowania, takie jak nieformalne listy informujące darczyńcę o postępie programu, są niezwykle ważne dla podtrzymania wzajemnych stosunków.

 

Inne mechanizmy finansowe

Oprócz mechanizmów opisanych poprzednio, grupy działające w zakresie ochrony przyrody używają szerokiego wachlarza innych strategii pozyskiwania środków na działania ich organizacji. Poniżej opisujemy krótko niektóre z tych możliwości.

 

 

1. Dzierżawa usług

Przepisywanie tekstów na edytorach, szkolenie, czy nawet odpłatne oddawanie w użytkowanie na godziny takiego sprzętu jak kserokopiarki, często było przedmiotem ofert niektórych organizacji pozarządowych w stosunku do innych organizacji lub agencji. Może to być jeden ze sposobów bzpośredniego wspierania działalności takiej jak prowadzenie warsztatów lub programu szkoleniowego, może to być również częściowe pokrycie kosztów urządzeń biurowych. Każda organizacja pozarządowa powinna się upewnić, że jest w stanie całkowicie zaspokoić swoje własne potrzeby zanim zdecyduje się na wydzierżawienie usługi lub sprzęt innym stronom.

 

2. Programy przynoszące dochód

Pewne działania można prowadzić tak jak działalność gospodarczą, o ile tylko nie zagrażają one statutowi organizacji jako organizacji pozarządowej i nie wymagają zbyt wielkich nakładów na początku działalności oraz w czasie jej prowadzenia. Przykładowo, sprzedaż produktów leśnych takich jak lekarstwa, owoce, drewno, wyroby rzemiosła i sztuki ludowej i innych towarów może przynosić dochód.

 

3. Wkłady rzeczowe i obniżki cen

Jak już poprzednio powiedzieliśmy, niektórzy ludzie, firmy i inne organizacje wnoszą wkłady rzeczowe na rzecz ochrony przyrody. Nie należy lekceważyć tego rodzaju wsparcia. Wiele organizacji skorzystało z ochotników, sprzętu (np. komputery od IBM, kopiarki od firmy Xerox itd.) i innych form pomocy zamiast dotacji pieniężnych.

 

 

Podsumowanie

Pozyskiwanie funduszy jest sposobem w jaki organizacje pozarządowe i inne organizacje niedochodowe zdobywają przychody. Strategie pozyskiwania funduszy różnią się między sobą znacznie jeśli chodzi o ich długoterminową stabilność, wymagany wkład gotówkowy, zdolność tworzenia dochodu oraz wykonalność. W procesie zdobywania funduszy koniecznym jest opracowanie materiałów, które mają przekonać sponsorów do wsparcia Twojego programu i organizacji. Po tych lekcjach będziesz potrafił zaplanować program pozyskiwania funduszy i przygotować jego budżet, porównać wykonalność różnych programów i uczynić pierwszy krok w kierunku uzyskania samowystarczalności finansowej przez Twoją organizację.

 

W następnym rozdziale dowiesz się, jak zarządzać zasobami finansowymi, które uzyskałeś poprzez proces pozyskiwania funduszy.

 

 

Uwagi i pomysły:

Ţ