Prawo Ochrony Środowiska


Janusz Jeziorski
Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej
Ministerstwo Środowiska

ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE
W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(WYBRANE ZAGADNIENIA)

 

Sprawy związane ze stosowaniem środków finansowo-prawnych są regulowane przez przepisy zawarte w tytule V w art. 272-321.

Do środków finansowo-prawnych ochrony środowiska należą:

Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi podwyższona opłatę (art. 276 ust. 1). Opłaty wnoszone są przez podmiot korzystający ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego, a opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu (art. 277 ust. 1-2). Natomiast administracyjne kary pieniężne są wnoszone na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie kary (art. 277 ust. 3). Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Jest ponoszona za:

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego (art. 284) w terminie wniesienia opłaty, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający dane i informacje wykorzystane do ustalenia wysokości opłat. Prowadzi w tym zakresie ewidencję aktualizowaną co kwartał (art. 287 ust. 1). W przypadku nieuiszczania przez podmiot opłaty lub uiszczania jej w wysokości nasuwającej zastrzeżenia, marszałek w drodze decyzji wymierza opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (art. 288).

Rozdział 2 i 3 przewidują stawki opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podwyższone. Górne jednostkowe stawki opłat są określone w art. 290 ust. 1 i wynoszą:

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (art. 291 ust. 1).

Opłaty podwyższone są stosowane wobec podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku gdy nie posiadają one wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów lub/i pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 292). W takiej sytuacji opłaty mogą być podwyższone o 500%. Opłaty podwyższone są stosowane także w odniesieniu do składowania odpadów.

Administracyjna kara pieniężna

Wymierza je w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska za przekroczenie standardów stanu ochrony środowiska określone w pozwoleniach, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, ilości, stanu lub składu ścieków, naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Karę wymierza się w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat:

Za składowanie odpadów z naruszeniem rodzaju i sposobów składowania odpadów określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska wymierza się karę w wysokości 0,1 stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. Górne jednostkowe stawki kar wynoszą 984 zł za 1 kg substancji w wypadku przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków, 10 zł za 1 m3 ścieków w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu albo poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych. Górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska wynosi 48 zł za 1 dB przekroczenia (art. 311)

Zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służących celom ochrony środowiska

Art. 283 postanawia, że stawki podatków i innych danin powinny być zróżnicowane z uwzględnieniem celów służących ochronie środowiska, zaś stawki podatku akcyzowego powinny być kalkulowane tak, aby zapewnić niższą cenę rynkową:

21 października 2001