Raport stowarzyszenia "Ruch Ekologiczny Jaslo"


1. Czy Pan(i) miejscowość leży na terenie, który zaliczył(a)by Pan(i) do obszarów o szczególnie zatrutym środowisku ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO
Wyraźną zaletą procedury badań jest umieszczanie w każdej ankiecie informacji na temat miejscowości, w której mieszkają respondenci.

Jak wynika z wykresu powyżej, mieszkańcy wsi zdecydowanie, lepiej oceniają stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania. Niewielka różnica da się zauważyć w pozostałych miejscowościach. Jedynie ponad połowa mieszkańców Jasła obawia się zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Jednak po przeprowadzeniu wnikliwej analizy na podstawie informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krośnie okazało się, iż dane te nie pokrywają się z opiniami wyrażonymi przez ankietowanych. Wykres powyżej obrazuje jak ważną rolę edukacyjno - informacyjną spełniają pozarządowe organizacje ekologiczne. W Jaśle istnieje obecnie jedyna, aktywna organizacja ekologiczna w Euroregionie Karpackim.

2. Jak Pan(i) myśli, czy Pan (i) lub ktoś z Pana(i) rodziny może poprzez własne działania przyczynić się do poprawy stanu środowiska w swojej miejscowości ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

W Jaśle i na wsi (73% i 63%) badanych uważa, że zarówno oni jak i członkowie najbliższej rodziny mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Natomiast w pozostałych miejscowościach tylko 44% respondentów, czyli zdecydowana mniejszość udzieliła pozytywnej odpowiedzi.

Rodzina jako podstawowa grupa, a jednocześnie instytucja społeczna w kraju przez większość ankietowanych w Jaśle i na wsi jest postrzegana jako potencjalny podmiot działalności proekologicznej w społeczeństwie. Natomiast wynik uzyskany w pozostałych miejscowościach zmusza do sformułowania wniosku o palącej potrzebie prowadzenia w tych miejscowościach edukacji ekologicznej w rodzinie.

W Jaśle taką rolę pełni Stowarzyszenie "Ruch Ekologiczny - Jasło" i jest świadectwem jak ważnym czynnikiem jest rozwój ruchu ekologicznego w Euroregionie Karpackim.

3. Czy Pan(i) lub ktoś z najbliższej Pana(i) rodziny podejmuje jakieś działania w tym zakresie ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Obok pytania o możliwości działań proekologicznych interesowały nas także działania samych respondentów i ich rodzin w zakresie ochrony środowiska.

Jedynie 37% na wsi i 21% w pozostałych miejscowościach Euroregionu Karpackiego, osobiście bądź w kręgu najbliższej rodziny podejmowało działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Natomiast w Jaśle 54% ogółu respondentów dotychczas podejmowało działania tego typu. Uwidacznia się ogromna potrzeba promowania zrównoważonego eko rozwoju w tym regionie.

4. Czy uważa Pan(i) za zasadne wprowadzenie do szkół przedmiotu "Ochrona Środowiska" ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Wyrazem doceniania ochrony środowiska jako pożądanej społecznej wartości jest stopień odczuwania przez respondentów potrzeb edukacji ekologicznej. W odpowiedzi na powyższe pytanie w Jaśle i na wsi "tak" odpowiedziało 83% i 78% respondentów. Uświadamiana potrzeba edukacji ekologicznej obecnie jest wartością, do której warto się odwołać szczególnie dlatego, że jej zaspokojenie otwiera szeroką drogę do umocnienia miejsca ochrony środowiska wśród innych ważnych wartości i potrzeb w życiu społeczeństwa. Natomiast w pozostałych miejscowościach 59% ogółu respondentów, stwierdziło potrzebę wprowadzenia przedmiotu ochrona środowiska do szkół.

Ruchy i organizacje ekologiczne w wielu krajach świata wywierają znaczący wpływ na politykę ekologiczną państw. Dla potwierdzenia swej wiarygodności organizacje ekologiczne ostentacyjnie deklarują swą "pozarządowość", mimo że rządy tych krajów pochodzą na ogół z demokratycznych wyborów. Organizacje ekologiczne na zachodzie tworzą system uzupełniający funkcjonujących od lat instytucji demokratycznych.

Odmienna jest genealogia polskich ruchów ekologicznych podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska. Powstały one, nie obok struktur demokratycznych ale zastępowały je. Dlatego też definiowane były przez czynniki oficjalne jako przedsięwzięcia nie tylko antyrządowe, ale wręcz antypaństwowe.

Stowarzyszenie "Ruch ekologiczny - Jasło" jest organizacją, która za swój cel postawiła sobie trudną, codzienną pracę od podstaw.

O istnieniu organizacji ekologicznych o różnym zasięgu słyszało.

Czy słyszał(a) Pan(i) o istnieniu:
lokalnych organizacji społecznych ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

ogólnokrajowych organizacji społecznych ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Prawdziwość deklaracji sprawdzano zadając respondentom pytanie o nazwę organizacji, o których słyszało. Z zadaniem tym poradziło sobie w przypadku organizacji lokalnych 34% respondentów na wsi, 78% w Jaśle i 46% w pozostałych miejscowościach, w których:

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

natomiast w przypadku organizacji ogólnokrajowych na wsi słyszało 29%, w Jaśle 92%, w pozostałych miejscowościach 73% i tak:

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Do społecznych organizacji ekologicznych zaliczano również:


5. Na pytanie skąd Pan(i) czerpie informacje o działalności lokalnych organizacji ekologicznych respondenci odpowiadali:

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Wykres powyżej przedstawia jak ważną rolę odgrywają media w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, gdzie ruch ekologiczny jeszcze nie dotarł.

Zarząd REJ starł się promować działania proekologiczne organizacji za pomocą wszystkich dostępnych środków i efekt tych działań przedstawia wykres powyżej.

6. Na pytanie czy popiera Pan(i) działalność organizacji ekologicznych ankietowani odpowiadali:

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Jednomyślność respondentów zarówno w Jaśle gdzie taka organizacja istnieje i aktywnie działa od siedmiu lat, jak na wsi i w pozostałych miejscowościach gdzie ruch ekologiczny w zasadzie jeszcze nie dotarł, świadczy o zaufaniu i jakim darzy społeczeństwo te organizacje.

7. Czy czyta Pan(i) artykuły o tematyce ekologicznej ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Edukacja ekologiczna jest podstawowym czynnikiem pobudzania świadomości ekologicznej czyli przede wszystkim: dostępu do materiałów i publikacji o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. W Jaśle przy Stowarzyszeniu "Ruch Ekologiczny - Jasło" działa jedyna w Małopolsce Wschodniej Biblioteka Ekologiczna wraz z wideoteką, która udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym, materiały edukacyjne można również wypożyczyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Jaśle. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Jaśle zaprenumerowano również kilka pozycji czasopism poruszających problematykę ochrony środowiska dla jasielskich szkół.

Efekt tych wszystkich działań przedstawia wykres powyżej, do którego komentarz z pewnością jest zbędny.

8. Kto przede wszystkim powinien podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska w Pana(i) miejscowości ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Wykres powyżej obrazuje, kogo respondenci darzą największym zaufaniem w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska.

9. Czy odczuwa Pan(i) brak zieleni w okolicy zamieszkania ?

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO

Na terenach wiejskich odpowiedź respondentów była oczywista. Natomiast z moich obserwacji, w Jaśle w porównaniu z innymi miejscowościami zieleni jest najwięcej, a mimo to respondenci nadal odczuwają jej brak.

15. Od czego Pana(i) zdaniem, w największym stopniu zależy poprawa stanu środowiska

TERENY WIEJSKIE POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI JASŁO


Ankietę i raport opracował : Michał Matuszewski (Stowarzyszenie REJ)
Stowarzyszenie "Ruch Ekologiczny - Jasło", Jasło marzec 1997 r


Raport stowarzyszenia "Ruch Ekologiczny Jaslo"