Europejska Komisja Gospodarcza (ONZ)
Komitet Polityki Ekologicznej
ECE/CEP/43

1 kwietnia 1998

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska
*)

Strony niniejszej konwencji,

Przypominając zasadę 1 Deklaracji Sztokholmskiej w sprawie środowiska człowieka,

Przypominając także zasadę 10 Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju,

Przypominając również rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28 października 1982 r. w sprawie Światowej Karty Przyrody oraz 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek,

Przypominając Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we Frankfurcie nad Menem 8 grudnia 1989 r.,

Potwierdzając potrzebę ochrony, zachowania i ulepszania stanu środowiska oraz zapewnienia zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju,

Uznając, że odpowiednia ochrona środowiska jest niezbędna dla ludzkiej pomyślności i korzystania z podstawowych praw człowieka, włączając w to prawo do życia jako takiego,

Uznając także, że każda osoba ma prawo do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności oraz obowiązek, tak osobiście jak i we współdziałaniu z innymi, ochrony i ulepszania środowiska dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń,

Uważając, że aby być zdolnym do dochodzenia tego prawa i spełniania tego obowiązku, obywatele muszą mieć dostęp do informacji, muszą być uprawnieni do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i muszą mieć dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, oraz uznając, iż obywatele mogą potrzebować w tym zakresie pomocy aby realizować swoje uprawnienia,

Uznając, że w sprawach dotyczących środowiska ułatwiony dostęp do informacji i udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poprawia jakość i wykonanie decyzji, przyczynia się do wzrostu społecznej świadomości zagadnień ochrony środowiska, daje społeczeństwu możliwość zgłaszania swych poglądów a władzy publicznej możliwość ich należytego uwzględnienia,

Dążąc w ten sposób do wzmożenia odpowiedzialności i jawności w podejmowaniu decyzji i wzmocnienia społecznego poparcia dla decyzji dotyczących środowiska,

Uznając celowość jawności we wszystkich gałęziach władzy i zachęcając organy ustawodawcze do stosowania zasad tej Konwencji w swoim postępowaniu,

Uznając też, że społeczeństwo winne być świadome procedur udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, mieć do nich swobodny dostęp i wiedzieć jak z nich korzystać,

Uznając także znaczenie odpowiednich ról jakie indywidualni obywatele, organizacje pozarządowe i sektor prywatny mogą odgrywać w ochronie środowiska,

Pragnąc promować edukację ekologiczną aby pogłębiać rozumienie zagadnień środowiska i zrównoważonego rozwoju, oraz wzmacniać powszechną wiedzę społeczeństwa o rozstrzygnięciach mających wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój oraz udział w ich podejmowaniu,

Zauważając w tym kontekście znaczenie wykorzystania środków masowego przekazu oraz elektronicznych lub innych przyszłych form komunikacji,

Uznając znaczenie pełnego zintegrowania aspektów środowiskowych w podejmowaniu decyzji urzędowych oraz związanej z tym potrzeby posiadania przez władze publiczne rzetelnych, pełnych i aktualnych informacji dotyczących ochrony środowiska,

Potwierdzając, iż władze publiczne gromadzą informacje dotyczące środowiska w interesie publicznym,

Mając na uwadze, że skuteczne mechanizmy prawne winny być dostępne dla społeczeństwa, w tym dla organizacji społecznej, tak aby chroniony był jego słuszny interes a prawo egzekwowane,

Zauważając znaczenie dostarczania konsumentom rzetelnej informacji o produktach dla umożliwienia im dokonania wyboru świadomego wynikających stąd konsekwencji dla środowiska,

Dostrzegając zaniepokojenie społeczeństwa zamierzonym uwalnianiem genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska oraz potrzebę zwiększonej jawności oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w tej dziedzinie,

Przekonane, że wykonywanie niniejszej Konwencji przyczyni się do umocnienia demokracji w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),

Świadome roli jaką w tym względzie odgrywa EKG ONZ i przypominając, inter alia, Wytyczne EKG w dziedzinie dostępu do informacji dotyczących ochrony środowiska oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z ochroną środowiska zaaprobowane w Deklaracji Ministerialnej przyjętej na Trzeciej Konferencji Ministerialnej "Środowisko dla Europy" w Sofii, Bułgaria, 25 października 1995 r.,

Mając w pamięci stosowne postanowienia konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo 1991 r.) oraz konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych i konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych, obydwu podpisanych w Helsinkach 17 marca 1992 r., oraz innych regionalnych konwencji,

Przeświadczone, że przyjęcie niniejszej Konwencji przyczyni się do dalszego wzmocnienia procesu "Środowisko dla Europy" i wyników Czwartej Konferencji Ministerialnej w Aarhus w Danii w czerwcu 1998 r.,

Uzgodniły co następuje:

Artykuł 1
cel

W celu przyczynienia się do ochrony prawa każdej osoby z obecnego oraz przyszłych pokoleń do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności, każda ze Stron zagwarantuje prawo do dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji.

Artykuł 2
Definicje

Dla celów niniejszej Konwencji:

 1. "Strona" oznacza, jeżeli z tekstu nie wynika inaczej, Umawiającą się Stronę niniejszej Konwencji.
 2. "Władza publiczna" oznacza:
 1. Organy administracji publicznej na krajowym, regionalnym lub innym poziomie;
 2. Osoby fizyczne lub prawne pełniące zgodnie z prawem krajowym funkcje administracji publicznej, włączając w to wykonywanie specjalnych obowiązków, zadań lub usług mających związek ze środowiskiem;
 3. Wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne posiadające publiczne kompetencje lub funkcje, albo wykonujące publiczne usługi, mające związek ze środowiskiem, pod nadzorem organu lub osoby wymienionych w sub-paragrafach a) lub b) powyżej;
 4. Instytucje jakiejkolwiek regionalnej organizacji integracji gospodarczej, o której mowa w artykule 17 która jest Stroną niniejszej Konwencji;
  Definicja ta nie obejmuje organów lub instytucji w zakresie w jakim działają one jako władza sądownicza lub ustawodawcza.

3. "Informacja dotycząca środowiska" oznacza każdą informację w pisemnej, wizualnej, werbalnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej materialnej formie dotyczącą:

 1. Stanu elementów środowiska takich jak powietrze i atmosfera, woda, gleba, grunty, krajobraz i obiekty naturalne, różnorodność biologiczna oraz jej składniki, w tym genetycznie zmodyfikowane organizmy, oraz wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi elementami;
 2. Czynników takich jak substancje, energia, hałas i promieniowanie, a także działań i środków, włączając w to środki administracyjne, porozumienia dotyczące ochrony środowiska, wytyczne polityki, ustawodawstwo, plany i programy, które mają lub mogą mieć wpływ na elementy środowiska w zakresie określonym powyżej w ustępie a) oraz ocen kosztów i innych ekonomicznych analiz lub opracowań wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska;
 3. Stanu zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, warunków życia ludzkiego, miejsc o znaczeniu kulturowym oraz obiektów budowlanych, w zakresie w jakim zależą one lub mogą zależeć od stanu elementów środowiska lub za pośrednictwem tych elementów od czynników, działań lub środków wymienionych w ustępie b) powyżej.

4. "Społeczeństwo" oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy.

5. "Zainteresowana społeczność" oznacza część społeczeństwa, która jest lub może być dotknięta skutkami lub ma interes w podejmowanej decyzji dotyczącej środowiska; dla potrzeb niniejszej definicji organizacje pozarządowe wspierające ochronę środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym uważa się za posiadające interes w tym zakresie.

Artykuł 3
Postanowienia ogólne

 1. Każda ze Stron podejmie niezbędne ustawodawcze, administracyjne i inne środki, włączając w to środki zapewniające zgodność pomiędzy postanowieniami realizującymi postanowienia niniejszej Konwencji odnoszące się do informacji, udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak również właściwe środki egzekucyjne, dla ustanowienia i utrzymania jasnych, przejrzystych i spójnych ram dla realizacji postanowień niniejszej Konwencji.
 2. Każda ze Stron będzie dążyć do zapewnienia, że urzędnicy i władze będą pomagać i udzielać wskazówek społeczeństwu aby urzeczywistniać dostęp do informacji, ułatwiać udział w podejmowaniu decyzji i urzeczywistniać dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
 3. Każda ze Stron będzie wspierać edukację ekologiczną i wiedzę społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza o tym jak uzyskiwać dostęp do informacji, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
 4. Każda ze Stron będzie przewidywać odpowiednie umocowanie i poparcie dla grup, stowarzyszeń i organizacji wspierających cele ochrony środowiska i zapewni, że jej krajowy porządek prawny jest zgodny z tym zobowiązaniem.
 5. Postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszają prawa Strony do utrzymania lub wprowadzenia środków przewidujących swobodniejszy dostęp do informacji, zwiększony udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, oraz szerszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, niż jest to w niniejszej Konwencji.
 6. Niniejsza Konwencja nie narusza istniejących praw w zakresie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
 7. Każda ze Stron będzie wspierać zastosowanie zasad niniejszej Konwencji w międzynarodowych procesach podejmowania decyzji dotyczących środowiska i w ramach prac organizacji międzynarodowych w sprawach związanych z ochroną środowiska.
 8. Każda ze Stron zapewni, że osoby realizujące swoje uprawnienia w zgodzie z postanowieniami niniejszej Konwencji nie będą w wyniku tego w żaden sposób karane, prześladowane lub szykanowane. Przepis ten nie ogranicza kompetencji sadów krajowych do orzekania o zwrocie uzasadnionych kosztów w postępowaniu sądowym.
 9. W ramach odpowiednich postanowień niniejszej Konwencji, społeczeństwu przysługuje dostęp do informacji, udział w podejmowaniu decyzji i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska bez względu na obywatelstwo, narodowość lub miejsce zamieszkania, a w przypadku osób prawnych bez względu na to gdzie jest jej miejsce rejestracji lub rzeczywisty ośrodek prowadzonej działalności.

Artykuł 4
Dostęp do informacji dotyczących środowiska

 1. Każda ze Stron zapewni, że zgodnie z poniższymi paragrafami niniejszego artykułu, władze publiczne, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji dotyczących środowiska, udostępnią społeczeństwu, w ramach ustawodawstwa krajowego, taką informację, w tym również, na żądanie i w zgodzie z ustępem b), kopie konkretnej dokumentacji zawierającej lub obejmującej taką informację:
 1. Bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu;
 2. W żądanej formie chyba, że:
 1. Uzasadnione jest udostępnienie jej przez władzę publiczną w innej formie, w którym to przypadku podać należy przyczyny udostępnienia jej w tej formie, lub
 2. Informacja jest już powszechnie dostępna w innej formie.

2. Informacje dotyczące środowiska, o których mowa w paragrafie 1, udostępnia się tak szybko jak tylko to możliwe lecz nie później niż jeden miesiąc po zgłoszeniu żądania, chyba że zakres i stopień skomplikowania informacji uzasadnia przedłużenie tego okresu do dwóch miesięcy od żądania. Wnioskodawca będzie informowany o każdym przedłużeniu oraz przyczynach to uzasadniających.

3. Żądaniu udzielenia informacji dotyczącej środowiska można odmówić jeżeli:

 1. Władza publiczna do której żądanie jest skierowane nie posiada żadnej informacji dotyczącej środowiska;
 2. Żądanie jest oczywiście bezzasadne lub sformułowane w sposób zbyt ogólny; lub
 3. Żądanie dotyczy materiału będącego w trakcie kompletowania albo dotyczy wewnętrznego komunikowania się władz publicznych, jeżeli takie wyłączenie jest przewidziane w prawie krajowym lub zwyczajowej praktyce, biorąc pod uwagę społeczny interes.

4. Żądaniu udzielenia informacji dotyczącej środowiska można odmówić, jeżeli ujawnienie jej miałoby szkodliwy wpływ na:

 1. Poufność postępowania prowadzonego przez władze publiczne, jeżeli wymóg poufności jest przewidziany w prawie krajowym;
 2. Stosunki międzynarodowe, obronę narodową lub bezpieczeństwo publiczne;
 3. Wymiar sprawiedliwości, prawo do bezstronnego procesu, lub zdolność prowadzenia przez władzę publiczną dochodzenia w sprawach karnych lub dyscyplinarnych;
 4. Tajemnicę handlową lub przemysłową jeżeli tajemnica taka jest chroniona przez prawo dla obrony uzasadnionych interesów gospodarczych. Mieszczące się w tych ramach informacje o wprowadzanych zanieczyszczeniach należy ujawniać jeśli ma to znaczenie;
 5. Prawa związane z własnością intelektualną;
 6. Poufność danych i (lub) akt osobowych dotyczących osób fizycznych, jeżeli taka osoba nie zgadza się na ujawnienie społeczeństwu informacji, jeżeli zachowanie poufności jest wtedy przewidziane przez prawo krajowe;
 7. Interesy osoby trzeciej, która dostarczyła żądanej informacji nie będąc lub nie będąc potencjalnie prawnie zobowiązaną do uczynienia tego i kiedy osoba ta nie zgadza się na ujawnienie takich materiałów; lub
 8. Środowisko, którego informacja dotyczy, tak jak miejsca lęgowe rzadkich gatunków.

Powyższe powody umożliwiające odmowę należy interpretować w sposób zawężający, biorąc pod uwagę społeczny interes przemawiający za ujawnieniem informacji i biorąc pod uwagę czy żądana informacja dotyczy wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska.

5. Jeżeli władza publiczna nie posiada żądanej informacji dotyczącej środowiska, to ta władza publiczna, tak szybko jak to jest możliwe, poinformuje wnioskodawcę o innej władzy publicznej, do której jak uważa można się zwrócić po żądaną informację, lub przekaże żądanie do tej władzy publicznej informując odpowiednio wnioskodawcę.

6. Każda ze Stron zapewni, że informacje wyłączone z ujawniania zgodnie z ustępami 3 c) i 4 niniejszego artykułu można oddzielić bez naruszenia tajności informacji wyłączonych, władze publiczne udostępnią pozostałą część żądanych informacji dotyczących środowiska.

7. Odmowa następuje na piśmie jeżeli żądanie było pisemne lub jeżeli wnioskodawca tego zażąda. W odmowie wskaże się jej przyczyny oraz zamieszcza informacje o możliwościach dostępu do procedury odwoławczej ustanowionej zgodnie z postanowieniami artykułu 9. Odmowę przekazuje się tak szybko jak tylko jest to możliwe lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca, chyba że stopień skomplikowania informacji uzasadnia przedłużenie tego okresu do dwóch miesięcy od żądania. Wnioskodawca będzie informowany o każdym przedłużeniu oraz przyczynach to uzasadniających.

8. Każda ze Stron może upoważnić swoje władze publiczne do pobierania opłat za dostarczenie informacji, ale nie mogą one przekraczać uzasadnionych stawek. Władza publiczna chcąca pobierać takie opłaty za dostarczenie informacji udostępni wnioskodawcom tabelę opłat, które mogą być pobrane, określając okoliczności, w których mogą one być pobierane lub umorzone oraz kiedy dostarczenie informacji jest uwarunkowane wcześniejszym wniesieniem takiej opłaty.

Artykuł 5
Zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska

 1. Każda ze Stron zapewni, że:
 1. Władze publiczne będą gromadzić i uaktualniać informacje dotyczące środowiska, odpowiednio do pełnionych funkcji;
 2. Będzie ustanowiony obowiązkowy system zapewniający odpowiedni dopływ do władzy publicznej informacji o planowanych i prowadzonych przedsięwzięciach mogących znacząco wpływać na środowisko;
 3. W wypadku bezpośredniego zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska, które spowodowane zostało wskutek ludzkiej działalności lub powstało z przyczyn naturalnych, wszystkie informacje, które mogą być przydatne społeczeństwu dla podjęcia środków służących zapobieżeniu lub złagodzeniu szkody wiążącej się z zagrożeniem i które są w posiadaniu władzy publicznej, będą przekazywane niezwłocznie i bez opóźnień członkom społeczeństwa, których to może dotyczyć.

2. Każda ze Stron zapewni, że w ramach krajowego ustawodawstwa sposób udostępniania przez władze publiczne społeczeństwu informacji dotyczących środowiska będzie przejrzysty oraz że informacje dotyczące środowiska będą rzeczywiście dostępne, inter alia, poprzez:

 1. Dostarczanie społeczeństwu dostatecznej informacji o rodzaju i zakresie informacji dotyczących ochrony środowiska będących w posiadaniu odpowiednich władz publicznych, oraz o podstawowych terminach i warunkach na jakich takie informacje są udostępniane i osiągalne, jak również o postępowaniu umożliwiającym ich otrzymanie;
 2. Podjęcie i prowadzenie praktycznych przedsięwzięć, takich jak:

(i) Publicznie dostępne wykazy, rejestry lub zbiory danych;

(ii) Zobowiązanie urzędników do wspierania społeczeństwa w urzeczywistnianiu dostępu do informacji zgodnie z niniejszą Konwencją; oraz

(iii) Wyznaczenie punktów kontaktowych; oraz

c) Udostępnienie bez opłat informacji dotyczących środowiska zawartych w wykazach, rejestrach lub zbiorach danych, o których mowa w sub-paragrafie b).

3. Każda ze Stron zapewni, że informacje dotyczące środowiska będą sukcesywnie stawały się dostępne dla społeczeństwa w elektronicznych bazach danych łatwo osiągalnych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. Informacje osiągalne w tej formie będą obejmować:

 1. Raporty o stanie środowiska, o których mowa w ustępie 4 poniżej;
 2. Teksty aktów prawnych dotyczących lub mających znaczenie dla środowiska;
 3. Gdy ma to zastosowanie, wytyczne polityki, plany i programy dotyczące lub mające znaczenie dla środowiska oraz porozumienia dotyczące ochrony środowiska; oraz
 4. Inne informacje, w zakresie w jakim dostępność takich informacji w tej formie mogłaby ułatwiać stosowanie postanowień prawa krajowego mających na celu wykonywanie niniejszej Konwencji pod warunkiem, iż takie informacje istnieją już w formie elektronicznej.

4. Każda ze Stron będzie, w regularnych odstępach nie przekraczających trzech lub czterech lat, publikować i rozpowszechniać krajowe raporty o stanie środowiska, zawierające informacje o jakości środowiska i informacje o zagrożeniach środowiska.

5. Każda ze Stron w ramach jej własnego ustawodawstwa podejmie środki w celu rozpowszechniania inter alia:

 1. Dokumentów prawnych i politycznych takich jak przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej teksty strategii, wytycznych polityki, programów i planów działania mających znaczenie dla środowiska oraz okresowych raportów o ich wykonywaniu;
 2. Międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień odnoszących się do zagadnień dotyczących środowiska; oraz
 3. Innych ważnych międzynarodowych dokumentów odnoszących się do zagadnień dotyczących środowiska, jeśli ma to zastosowanie.

6. Każda ze Stron będzie zachęcać prowadzących działalność mającą znaczący wpływ na środowisko do regularnego informowania społeczeństwa o wpływie ich działalności i produktów na środowisko, tam gdzie ma to zastosowanie również w ramach dobrowolnych systemów znakowania ekologicznego (eco-labelling) lub przeglądów ekologicznych (eco-auditing) albo w inny sposób.

7. Każda ze Stron będzie:

 1. Publikować dane i analizy tych danych, które brano pod uwagę jako istotne i ważne przy wyznaczaniu ważniejszych propozycji dotyczących polityki w odniesieniu do środowiska;
 2. Publikować, lub w inny sposób czynić osiągalne, dostępne materiały wyjaśniające ich kontakty ze społeczeństwem w sprawach wchodzących w zakres niniejszej Konwencji;
 3. Przedstawiać w odpowiedniej formie informacje o wykonywaniu przez organy administracji publicznej na wszystkich poziomach funkcji publicznych lub dostarczaniu usług publicznych mających znaczenie dla środowiska.

8. Każda ze Stron będzie rozwijać mechanizmy mające na celu zapewnienie społeczeństwu dostatecznej informacji o produktach w sposób, który pozwoli konsumentom na dokonanie wyboru świadomego wynikających stąd konsekwencji dla środowiska.

9. Każda ze Stron podejmie kroki aby sukcesywnie tworzyć, z uwzględnieniem procesów międzynarodowych tam gdzie ma to zastosowanie, spójny, ogólnokrajowy system wykazów lub rejestrów zanieczyszczeń w postaci publicznie dostępnej skomputeryzowanej bazy danych zestawionych na podstawie ujednoliconych sprawozdań. Taki system może obejmować wprowadzanie, uwalnianie i przemieszczanie się określonego rodzaju substancji i produktów, wliczając w to wodę, energię i wykorzystane zasoby, z określonych rodzajów działalności do elementów środowiska i do miejsc ich oczyszczania lub składowania na danym terenie lub poza nim.

10. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie narusza prawa Strony do odmowy ujawniania niektórych informacji dotyczących ochrony środowiska zgodnie z artykułem 3, ustępami 3 i 4.

Artykuł 6
Udział społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących konkretnych przedsięwzięć

 1. Każda ze Stron:
 1. Będzie stosować postanowienia niniejszego artykułu w odniesieniu do rozstrzygnięć o wydaniu pozwolenia na podjęcie planowanych przedsięwzięć wymienionych w Załączniku I;
 2. Będzie, zgodnie z jej prawem krajowym, stosować postanowienia niniejszego artykułu również do rozstrzygnięć co do planowanych przedsięwzięć nie objętych zakresem Załącznika I, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. W tym celu Strony określą czy takie proponowane przedsięwzięcie podlega tym postanowieniom; oraz
 3. Może zdecydować, w indywidualnych przypadkach jeśli prawo krajowe tak przewiduje, aby nie stosować postanowień niniejszego artykułu do planowanych przedsięwzięć służących celom obrony narodowej, jeśli uzna iż zastosowanie ich mogłoby mieć szkodliwy wpływ na cele.

2. Zainteresowana społeczność będzie poinformowana, odpowiednio bądź poprzez publiczne ogłoszenie bądź indywidualnie, na wczesnym etapie procedury podejmowania decyzji w sprawach dotyczących środowiska i w sposób właściwy, terminowy i skuteczny, inter alia, o:

 1. Planowanym przedsięwzięciu i treści wniosku co do którego rozstrzygnięcie będzie podjęte;
 2. Rodzaju możliwych rozstrzygnięć lub projekcie rozstrzygnięcia;
 3. Władzy publicznej właściwej do wydania rozstrzygnięcia;
 4. Przewidywanej procedurze, w tym również o tym czy i gdzie mogą być uzyskane informacje dotyczące:

(i) Wszczęcia postępowania;

(ii) Możliwościach udziału społeczeństwa;

(iii) Czasu i miejsca przewidywanej rozprawy publicznej;

(iv) Określenia władzy publicznej, u której można uzyskać stosowne informacje, oraz miejsca gdzie te informacje są wyłożone do wglądu;

(v) Określenia właściwej władzy publicznej lub jakiegokolwiek innego organu publicznego, do których mogą być składane uwagi i zapytania oraz terminów składania uwag i zapytań; oraz

(vi) Określenia, które informacje dotyczące ochrony środowiska odnoszące się do planowanego przedsięwzięcia są dostępne;

e) Oraz fakcie, czy przedsięwzięcie podlega krajowemu lub transgranicznemu postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

3. Procedury umożliwiające udział społeczeństwa zawierać będą rozsądne ramy czasowe dla różnych etapów, które zapewnią dostateczny okres czasu na poinformowanie społeczeństwa, zgodnie z postanowieniami ustępu 2 i na przygotowanie się i efektywne uczestniczenie przez społeczeństwo w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska.

4. Każda ze Stron umożliwi udział społeczeństwa na tyle wcześnie, że wszystkie warianty są jeszcze możliwe a udział społeczeństwa może być skuteczny.

5. Każda ze Stron powinna, tam gdzie ma to zastosowanie, zachęcać przyszłych wnioskodawców by jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na podjęcie planowanego przedsięwzięcia rozpoznali zasięg zainteresowanej społeczności, rozpoczęli dyskusje i udzielili informacji dotyczących celów planowanego przedsięwzięcia.

6. Każda ze Stron zobowiąże właściwe władze publiczne do udostępnienia zainteresowanej społeczności do wglądu, na wniosek jeśli tak przewiduje prawo krajowe, bezpłatnie i natychmiast jak tylko jest osiągalna, do wszystkich informacji, istotnych dla procesu podejmowania rozstrzygnięcia, o którym mowa w niniejszym artykule, a które są dostępne w trakcie procedury dotyczącej udziału społeczeństwa; nie narusza to prawa Stron do nieujawniania niektórych informacji zgodnie z artykułem 4, ustępy 3 i 4.

Istotne informacje, udostępniane bez naruszenia postanowień artykułu 4, obejmują w szczególności:

 1. Opis miejsca fizycznych i technicznych cech planowanego przedsięwzięcia na środowisko; wliczając w to oszacowanie spodziewanych pozostałości i wprowadzanych zanieczyszczeń;
 2. Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. Opis przewidzianych środków zmierzających do zapobieżenia i (lub) do redukcji tych oddziaływań, w tym wprowadzanych zanieczyszczeń;
 4. Streszczenie powyższego w języku nietechnicznym;
 5. Zarys ważniejszych wariantów alternatywnych badanych przez wnioskodawcę;
 6. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem, ważniejsze raporty i opinie, będące w posiadaniu władzy publicznej w momencie gdy zgodnie z ustępem 2 powyżej zainteresowana społeczność powinna być poinformowana.

7. Procedury dotyczące udziału społeczeństwa będą pozwalać społeczeństwu na składanie, w formie pisemnej lub, jeśli ma to zastosowanie, na rozprawie publicznej lub przesłuchaniu z udziałem wnioskodawcy, wszelkich uwag, informacji, analiz i opinii które uważa ono za odnoszące się do planowanego przedsięwzięcia.

8. Każda ze Stron zapewni, że w rozstrzygnięciach będą należycie uwzględnione rezultaty uzyskane w wyniku udziału społeczeństwa.

9. Każda ze Stron zapewni, że gdy tylko rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez władze publiczną, społeczeństwo zostanie niezwłocznie poinformowane o rozstrzygnięciu, zgodnie z odpowiednimi procedurami. Każda ze Stron udostępni społeczeństwu sentencję rozstrzygnięcia wraz z przesłankami i ustaleniami na których oparto rozstrzygnięcie.

10. Każda ze Stron zapewni, że kiedy władza publiczna zmienia lub uaktualnia warunki prowadzenia przedsięwzięć o których mowa w ustępie 1, postanowienia ustępów 2 do 9 niniejszego artykułu będą stosowane mutatis mutandis, i gdzie będzie to miało zastosowanie.

11. Każda ze Stron będzie, w ramach swojego prawa krajowego, w miarę możliwości odpowiednio stosować postanowienia niniejszego artykułu w odniesieniu do rozstrzygnięć o wydaniu pozwolenia na zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska.

Artykuł 7
Udział społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska

Każda ze Stron podejmie odpowiednie praktyczne i/lub inne postanowienia aby społeczeństwo uczestniczyło w przygotowywaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska, w ramach przejrzystych i bezstronnych mechanizmów, będąc w posiadaniu potrzebnych informacji. W ramach tych mechanizmów stosowany będzie artykuł 5 ustępy 3, 4 i 8. Zakres podmiotowy udziału społeczeństwa określi właściwa władza publiczna biorąc pod uwagę cele niniejszej Konwencji.

Każda ze Stron dołoży starań, aby w odpowiednim zakresie przewidzieć możliwości udziału społeczeństwa w przygotowywaniu wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska.

Artykuł 8
Udział społeczeństwa w przygotowywaniu przepisów wykonawczych
i/lub powszechnie obowiązujących aktów normatywnych

Każda ze Stron będzie starać się promować rzeczywisty udział społeczeństwa na odpowiednim etapie gdy wybór pozostaje jeszcze otwarty w przygotowywaniu przez władze publiczne przepisów wykonawczych i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. W tym celu podjęte być powinny następujące kroki:

 1. Ramy czasowe umożliwiające rzeczywiste uczestnictwo powinny być ustalone;
 2. Projekty aktów powinny być opublikowane lub w inny sposób dostępne publiczne; oraz
 3. Społeczeństwo powinno mieć możliwość zgłaszania uwag, bezpośrednio lub poprzez reprezentatywne ciała opiniodawcze.

Rezultaty udziału społeczeństwa brane będą pod uwagę tak dalece jak to jest możliwe.

Artykuł 9
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

 1. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego ustawodawstwa, że każda osoba, która stwierdzi, że jej żądanie udostępnienia informacji zgodnie z postanowieniami artykułu 4 pozostało nierozpatrzone, niesłusznie odrzucone, w całości lub w części, załatwione nieodpowiednio, lub w inny sposób potraktowane niezgodnie z postanowieniami tamtego artykułu, będzie miał dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem powołanym z mocy ustawy.
  W sytuacji gdy Strona zapewni takie odwołanie do sądu zabezpieczy też takiej osobie dostęp do szybkiej procedury prawnej, bezpłatnej lub niedrogiej, umożliwiającej ponowne rozpatrzenie sprawy przez władzę publiczną lub rewizję przez niezależny i bezstronny organ inny niż sąd.
  Ostateczne rozstrzygnięcia regulowane niniejszym ustępem 1. są wiążące dla władzy publicznej posiadającej informacje. Uzasadnienie podaje się pisemnie, przynajmniej wtedy, gdy odmawia się dostępu do informacji na mocy tego paragrafu.
 2. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego ustawodawstwa, że członkowie zainteresowanej społeczności
 1. Mający wystarczający interes

lub, alternatywnie,

 1. Powołujący się na naruszenie uprawnień, jeśli przepisy postępowania administracyjnego Strony wymagają tego jako przesłanki,

mają dostęp do procedury odwoławczej przed sądem i/lub innym niezależnym i bezstronnym organem powołanym z mocy ustawy, dla kwestionowania legalności z przyczyn merytorycznych lub formalnych każdego rozstrzygnięcia, działania lub zaniechania w sprawach regulowanych postanowieniami artykułu 6 oraz, jeśli przewiduje tak prawo krajowe i z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, innych postanowień niniejszej Konwencji.

Określenie tego, co stanowi wystarczający interes oraz naruszenie uprawnień następuje zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i stosownie do celu jakim jest przyznanie zainteresowanej społeczności szerokiego dostępu do wymiary Sprawiedliwości w zakresie określonym niniejszą Konwencją. Dla osiągnięcia tego, interes organizacji pozarządowej spełniającej wymagania, o których mowa w artykule 2, ustęp 5 uważa się za wystarczający w rozumieniu punktu a) powyżej. Taką organizację uważa się również za posiadającą uprawnienia mogące być przedmiotem naruszeń w rozumieniu punktu b) powyżej.

Postanowienia niniejszego ustępu 2 nie wykluczają możliwości istnienia procedury odwoławczej przed organem administracyjnym i nie mają wpływu na obowiązek wyczerpania administracyjnych procedur odwoławczych przed skorzystaniem z sądowej procedury odwoławczej, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany w prawie krajowym.

3. Dodatkowo i bez naruszania postanowień odnoszących się do procedur odwoławczych, o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej, każda ze Stron zapewni, że członkowie społeczeństwa spełniający wymagania, o ile takie istnieją, określone w prawie krajowym, będą mieli dostęp do administracyjnej lub sądowej procedury umożliwiającej kwestionowanie działań lub zaniechań osób prywatnych lub władz publicznych naruszających postanowienia jej krajowego prawa w dziedzinie środowiska.

4. Dodatkowo i bez naruszania postanowień paragrafu 1 powyżej, procedury, o których mowa w ustępie 1, 2 i 3 powyżej przewidywać będą odpowiednie i skuteczne prawne środki zaradcze, włączając w to, jeśli to się okaże potrzebne, wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania oraz będą bezstronne, oparte na zasadzie równości, terminowe i niedyskryminacyjne ze względu na koszty. Rozstrzygnięcia regulowane niniejszym artykułem przedstawia się lub dokumentuje w formie pisemnej. Rozstrzygnięcia sądów i, gdziekolwiek to możliwe, innych organów, są publicznie dostępne.

5. Dla wsparcia realizacji postanowień niniejszego artykułu, każda ze Stron zapewni poinformowanie społeczeństwa o dostępie do administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych oraz rozważy stworzenie odpowiedniego mechanizmu udzielania pomocy aby zlikwidować lub zredukować finansowe i inne ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 10
Spotkania Stron

 1. Pierwsze spotkanie Stron będzie zwołane nie później niż w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji. Następnie zwykłe spotkania Stron będą odbywać się co najmniej raz na dwa lata, chyba, że Strony zdecydują inaczej lub na pisemną prośbę każdej ze Stron, pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od zakomunikowania jej wszystkim Stronom przez Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, taka prośba uzyska poparcie co najmniej jednej trzeciej Stron.
 2. Na swych spotkaniach Strony będą w sposób ciągły dokonywać przeglądu wykonywania niniejszej Konwencji opierając się na okresowych sprawozdaniach przekazywanych przez Strony i mając to na uwadze będą:
 1. Dokonywać przeglądu polityki oraz prawnych i metodologicznych rozwiązań w odniesieniu do dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mając na celu dalsze doskonalenia tych rozwiązań;
 2. Wymieniać informacje dotyczące doświadczeń w zawieraniu oraz wykonywaniu umów dwu i wielostronnych oraz innych porozumień mających odniesienie do celów niniejszej Konwencji, w których uczestniczy jedna lub więcej ze Stron;
 3. Poszukiwać, gdy to się okaże potrzebne, pomocy odpowiednich organów EKG ONZ jak również innych kompetentnych organów międzynarodowych i wyspecjalizowanych komitetów we wszystkich sprawach związanych z osiągnięciem celów niniejszej Konwencji,
 4. Ustanawiać takie organy pomocnicze jakie okażą się niezbędne;
 5. Przygotowywać, gdy to się okaże potrzebne, protokoły do niniejszej Konwencji;
 6. Rozpatrywać i przyjmować propozycje zmian do niniejszej Konwencji zgodnie z postanowieniami artykułu 14;
 7. Rozpatrywać i podejmować wszelkie dodatkowe działania jakie mogą być konieczne dla osiągnięcia celów niniejszej Konwencji;
 8. Na pierwszym spotkaniu rozpatrzą i przyjmą w drodze porozumienia reguły proceduralne dotyczące swych spotkań oraz spotkań organów pomocniczych;
 9. Na pierwszym spotkaniu dokonają przeglądu wykonania postanowień artykułu 5 ustęp 9 i rozważą jakie kroki są niezbędne dla dalszego rozwoju systemu, o którym mowa w tym ustępie, biorąc pod uwagę rozwój międzynarodowych procesów, w tym rozważą wypracowanie odpowiedniego instrumentu dotyczącego rejestrów lub wykazów powstawania i przemieszczania zanieczyszczeń, który by mógł być załączony do niniejszej Konwencji.

3. Spotkanie Stron może, jeśli okaże się to potrzebne, rozważyć ustanowienie na zasadzie porozumienia mechanizmów finansowania.

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak również każde Państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej uprawnione na mocy artykułu 17 do podpisania niniejszej Konwencji lecz nie będące jej Stroną, jak również każda organizacja międzynarodowa kompetentna w dziedzinach, których dotyczy niniejsza Konwencja, są uprawnione do uczestniczenia jako obserwatorzy w spotkaniach Stron.

5. Każda pozarządowa organizacja kompetentna w dziedzinach, których dotyczy niniejsza Konwencja, która zawiadomiła Sekretarza Wykonawczego Europejskiego Komisji Gospodarczej o chęci uczestnictwa w tym spotkaniu jest uprawniona do uczestniczenia jako obserwator o ile przynajmniej jedna trzecia Stron obecnych na spotkaniu nie sprzeciwi się temu.

6. Dla celów określonych w ustępach 4 i 5 powyżej, w regułach proceduralnych, o których mowa w ustępie 2 h) powyżej, określi się praktyczne szczegóły procedury dopuszczania do uczestnictwa i inne związane z tym warunki.

Artykuł 11
Prawo głosowania

 1. Za wyjątkiem przewidzianym w ustępie 2 poniżej, każda ze Stron niniejszej Konwencji ma prawo do jednego głosu.
 2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w sprawach podlegających ich właściwości, będą miały prawo do głosowania ilością głosów równą liczbie ich państw członkowskich, które są Stronami niniejszej Konwencji. Organizacje te nie mogą korzystać z prawa do głosowania jeżeli ich państwa członkowskie korzystają ze swego prawa do głosowania i odwrotnie.

Artykuł 12
Sekretariat

Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej będzie spełniał następujące funkcje sekretariatu:

 1. Zwoływanie i przygotowywanie spotkań Stron;
 2. Przekazywanie Stronom sprawozdań i inne informacji otrzymywanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji;
 3. Wszelkie inne funkcje które mogą określić Strony.

Artykuł 13
Załączniki

Załączniki do niniejszej Konwencji stanowią jej integralną część.

Artykuł 14
Poprawki do Konwencji

 1. Każda ze Stron może zaproponować poprawki do niniejszej Konwencji.
 2. Tekst proponowanej poprawki do niniejszej Konwencji przedkłada się na piśmie Sekretarzowi Wykonawczemu Europejskiej Komisji Gospodarczej, który przekaże go wszystkim Stronom co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed spotkaniem Stron, na którym będzie proponowane ich przyjęcie.
 3. Strony podejmą wszystkie wysiłki aby przyjęcie proponowanych poprawek do niniejszej Konwencji odbywało się drogą porozumienia. Jeżeli jednak wszystkie środki dla osiągnięcia porozumienia zostaną wyczerpane i nie osiągnie się zgodnego stanowiska, to wyjątkowo poprawka może zostać przyjęta większością trzech czwartych głosów Stron obecnych i głosujących.
 4. Poprawki do niniejszej Konwencji przyjęte zgodnie z postanowieniami paragrafu 3 powyżej, zostaną przekazane przez Depozytariusza wszystkim Stronom dla ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia. Poprawki do Konwencji inne niż dotyczące załącznika wejdą w życie dla Stron, które je ratyfikowały przyjęły lub zatwierdziły, dziewięćdziesiątego dnia po otrzymaniu przez Depozytariusza zawiadomienia o ich ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez co najmniej trzy czwarte Stron. W późniejszym terminie dla pozostałych Stron wejdą one w życie w dziewięćdziesiąt dni po przedłożeniu przez nie dokumentów o ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu poprawek.
 5. Każda ze Stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawki do załącznika do niniejszej Konwencji zawiadamia o tym na piśmie Depozytariusza w ciągu dwunastu miesięcy od przekazania wiadomości o przyjęciu. Depozytariusz bez zwłoki powiadamia wszystkie Strony o każdym takim otrzymywanym zawiadomieniu. Strona może w każdej chwili zastąpić takie zawiadomienie zgłoszeniem przyjęcia i po złożeniu u Depozytariusza dokumentu potwierdzającego przyjęcie poprawki do takiego załącznika stają się obowiązujące dla tej Strony.
 6. Po upływie dwunastu miesięcy od przekazania przez Depozytariusza zgodnie z paragrafem 4 powyżej, poprawka do załącznika staje się obowiązująca dla tych stron, które nie przekazały zawiadomienia Depozytariuszowi zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 powyżej, pod warunkiem, że nie więcej niż jedna trzecia Stron przekazała takie zawiadomienie.
 7. Dla celów niniejszego artykułu termin "Strony obecne i głosujące" oznacza Strony obecne i oddające głos za lub przeciw.

Artykuł 15
Przegląd przestrzegania

Spotkanie Stron ustanowi, na zasadzie porozumienia, dobrowolny mechanizm o charakterze niespornym, nie-sądowym i doradczym dla przeglądu przestrzegania postanowień niniejszej Konwencji. Mechanizm ten zawierać będzie możliwość rozpatrywania powiadomień od społeczeństwa w sprawach związanych z niniejszą Konwencją.

Artykuł 16
Rozstrzyganie sporów

 1. W razie powstania sporu pomiędzy dwoma lub więcej Stronami dotyczącego wykładni lub stosowania niniejszej Konwencji, będą one poszukiwać rozwiązania w drodze negocjacji lub za pomocą jakiegokolwiek innego sposobu rozstrzygania sporów uzgodnionego przez strony w sporze.
 2. Przy podpisywaniu, ratyfikacji, zatwierdzeniu, przyjęciu lub przystąpieniu do niniejszej Konwencji, Strona może oświadczyć na piśmie Depozytariuszowi, że dla sporów nie rozwiązanych zgodnie z postanowieniami paragrafu 1 niniejszego artykułu, przyjmuje ona jeden lub oba z następujących sposobów rozstrzygania sporów jako obowiązujące w stosunku do każdej Strony przyjmującej takie samo zobowiązanie:
 1. Przedłożenie sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości;
 2. Arbitraż zgodnie z procedurą ustaloną w załączniku II.

3. Jeżeli strony sporu zgodziły się na obydwa sposoby rozstrzygania sporów, o których mowa w paragrafie 2 niniejszego artykułu, spór może zostać poddany tylko Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Artykuł 17
Podpisanie

Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu w Aarhus (Dania) 25 czerwca 1998 r., a następnie do 21 grudnia 1998 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, dla państw członkowskich Europejskiej Komisji Gospodarczej jak również dla państw posiadających status doradczy w Europejskiej Komisji Gospodarczej stosownie do postanowień ustępów 8 i 11 rezolucji Rady Gospodarczo-Społecznej nr 36 (IV) z 28 marca 1947 r., oraz regionalnych organizacji integracji gospodarczej utworzonych przez państwa członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej, którym państwa członkowskie przekazały kompetencje w sprawach regulowanych niniejszą Konwencją, włączając w to kompetencję do zawierania traktatów w tych sprawach.

Artykuł 18
Depozytariusz

Funkcję Depozytariusza niniejszej Konwencji pełni Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 19
Ratyfikacja, zatwierdzenie, przyjęcie I przystąpienie

 1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa sygnatariuszy lub regionalne organizacje integracji gospodarczej.
 2. Niniejsza Konwencja będzie otwarta dla przystąpienia od 22 grudnia 1998 r. przez państwa i organizacje, o których mowa w artykule 17.
 3. Każde inne państwo, nie wymienione w paragrafie 2 powyżej, które jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych może przystąpić do Konwencji po przyjęciu przez Spotkanie Stron.
 4. Każda z organizacji, o której mowa w artykule 17, stająca się Stroną niniejszej Konwencji, a której żadne z państw członkowskich nie jest Stroną, przyjmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej Konwencji. W przypadku organizacji, której jedno lub więcej z państw członkowskich jest Stroną niniejszej Konwencji, organizacja i jej państwa członkowskie zdecydują o podziale odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Konwencji. W takich przypadkach organizacja i jej państwa członkowskie nie mogą równocześnie korzystać z uprawnień wynikających z niniejszej Konwencji.
 5. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa w artykule 17, w swoich dokumentach dotyczących ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia określają zakres swoich kompetencji odnośnie spraw regulowanych niniejszą Konwencją. Organizacje te informują Depozytariusza o każdej istotnej zmianie w zakresie ich kompetencji.

Artykuł 20
Wejście w życie

 1. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie.
 2. Dla potrzeb ustępu 1 powyżej, żadnego dokumentu złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie zalicza się jako dodatkowego w stosunku do złożonych przez państwa członkowskie takiej organizacji.
 3. Dla każdego państwa lub organizacji, o których mowa w artykule 16, które ratyfikują, przyjmą lub zatwierdzą niniejszą Konwencję albo też przystąpią do niej po złożeniu szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie, Konwencja wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu złożenia przez to państwo lub organizację dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie.

Artykuł 21
Wypowiedzenie

W każdym czasie, po upływie trzech lat od chwili wejścia w życie niniejszej Konwencji w odniesieniu do danej Strony, Strona ta może wypowiedzieć Konwencję poprzez złożenie Depozytariuszowi pisemnego zawiadomienia. Każde takie wypowiedzenie stanie się skuteczne dziewięćdziesiątego dnia od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Depozytariusza.

Artykuł 22
Teksty autentyczne

Oryginał niniejszej Konwencji, którego teksty angielski, francuski i rosyjski są jednakowo autentyczne będzie złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Aarhus (Dania), dnia 25 czerwca 1998r.

*) Konwencja podpisana przez Jana Szyszko, Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podczas Czwartej Konferencji Ministerialnej "Środowisko dla Europy" w Aarhus, Dania, czerwiec, 1998

Załącznik I
Udział społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących konkretnych przedsięwzięć

 1. Sektor energetyczny:

2. Produkcja i obróbka metali:

 1. do produkcji surowych metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub surowcowych wtórnych w procesach metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;
 2. do produkcji hutniczej, w tym do wytwarzania stopów, metali nieżelaznych, łącznie z produktami z odzysku (rafinacja, odlewanie itp.), o dobowej wydolności przetopu ponad 4 tony w przypadku ołowiu i kadmu lub 20 ton w przypadku wszystkich innych metali;

3. Przemysł mineralny:

4. Przemysł chemiczny.

Termin produkcja, w rozumieniu poszczególnych kategorii zawartych w niniejszym paragrafie oznacza produkcję na skalę przemysłową poprzez chemiczne przetwarzanie substancji lub grup substancji wymienionych w ustępach od a) do g):

 1. Instalacje chemiczne do produkcji podstawowych chemikalii organicznych, takich jak:

(i) Węglowodory proste (liniowe lub cykliczne, nasycone lub nienasycone, alifatyczne lub aromatyczne);

(ii) Węglowodory zawierające tlen, takie jak alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, octany, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe;

(iii) Siarkowe pochodne węglowodorów;

(iv) Azotowe pochodne węglowodorów, takie jak aminy, amidy, związki azotawe, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjaniany;

(v) Fosforowe pochodne węglowodorów;

(vi) Chlorowcowe pochodne węglowodorów;

(vii) Związki organometaliczne;

(viii) Podstawowe materiały z tworzyw sztucznych (polimery, włókna syntetyczne i włókna celulozowe);

(ix) Gumy syntetyczne;

(x) Barwniki i pigmenty;

(xi) Środki powierzchniowo czynne.

b) Instalacje chemiczne do produkcji podstawowych chemikalii nieorganicznych, takich jak:

(i) Gazy, takie jak amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, wodór, dwutlenek siarki, tlenochlorek węgla;

(ii) Kwasy, takie jak kwas chromowy, kwas fluorowodorowy, kwas fosforowy, oleum, kwas siarkawy;

(iii) Zasady, takie jak wodorotlenek amonowy, wodorotlenek potasowy, wodorotlenek sodowy;

(iv) Sole, takie jak chlorek amonowy, chloran potasowy, węglan potasowy, węglan sodowy, nadboran, azotan srebrowy;

(v) Niemetale, tlenki metali lub inne organiczne związki nieorganiczne, takie jak węglik wapniowy, krzem, węglik krzemowy;

c) Instalacje chemiczne do produkcji nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu (nawozy proste lub wieloskładnikowe);

d) Instalacje chemiczne do produkcji podstawowych środków ochrony roślin i biocydy;

e) Instalacje wykorzystujące procesy chemiczne lub biologiczne do produkcji podstawowych produktów farmaceutycznych;

f) Instalacje chemiczne do produkcji materiałów wybuchowych;

g) Instalacje chemiczne, w których wykorzystywane jest przetwarzanie chemiczne lub biologiczne do produkcji proteinowych dodatków do żywności, środków fermentacyjnych i innych substancji proteinowych.

5. Gospodarka odpadami:

6. Oczyszczalnie ścieków o wydajności ponad 150 000 równoważnika zaludnienia.

7. Zakłady przemysłowe do:

 1. Produkcji masy celulozowo-papierniczej z drewna lub z podobnych materiałów włóknistych;
 2. Produkcji papieru i tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę.

8. Ż

 1. Budowa dalekobieżnych linii kolejowych oraz portów lotniczych2) z głównym pasem startowym o długości 2 100 m i dłuższym;
 2. Budowa dróg samochodowych i autostrad;3)
 3. Budowa nowej drogi o czterech i więcej pasmach ruchu lub zmiana linii drogi i/lub poszerzenie istniejącej drogi o dwóch i mniej pasmach ruchu tak, aby zapewnić cztery lub więcej pasm ruchu, jeżeli ciągła długość odcinka nowej drogi lub zmiany linii drogi i/lub drogi poszerzanej będzie wynosiła 10 km i więcej.

9. Ż

 1. Śródlądowe drogi wodne i porty dla śródlądowego ruchu wodnego, które umożliwiają ruch statków o wyporności ponad 1 350 ton;
 2. Porty handlowe, pirsy do załadunku i rozładunku połączone z portami lądowymi i zewnętrznymi (z wyjątkiem pirsów promowych), które mogą przyjmować statki o wyporności 1 350 ton.

10. Programy wydobywania wód gruntowych lub programy sztucznego przetaczania wód gruntowych tam, gdzie roczna objętość wydobywanych lub przetaczanych wód jest równoważna lub przekracza 10 milionów m3.

11. Ż

 1. Prace na rzecz transferu zasobów wodnych pomiędzy zlewniami rzek tam, gdzie celem tego transferu jest zapobieganie ewentualnym niedoborom wody i gdzie objętość transferowanej wody przekracza 100 milionów m3 rocznie;
 2. We wszystkich innych przypadkach, prace na rzecz transferu zasobów wodnych pomiędzy zlewniami rzek tam, gdzie przepływ wieloletni w zlewni poboru wody przekracza 2 000 milionów m3 rocznie i gdzie objętość przemieszczanej wody przekracza 5% tego przepływu.

Z obydwu powyższych przypadków wykluczony jest transfer wody do picia rurociągami.

12. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego do celów komercyjnych tam, gdzie wydobywana objętość przekracza 500 ton na dobę w przypadku ropy naftowej i 500 000 m3 na dobę w przypadku gazu.

13. Zapory i inne instalacje służące do powstrzymywania lub stałego przechowywania wody tam, gdzie nowa lub dodatkowa objętość wody powstrzymywanej lub przechowywanej przekracza 10 milionów m3.

14. Rurociągi do transportu gazu, ropy naftowej lub chemikalii o średnicy powyżej 80 mm i długości powyżej 40 km.

15. Instalacje do intensywnej hodowli drobiu i świń o liczbie większej niż:

 1. 40 000 miejsc w przypadku drobiu;
 2. 2 000 miejsc do produkcji świń (powyżej 30 kg); lub
 3. 750 miejsc dla loch.

16. Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza 25 hektarów, lub wydobywanie torfu tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza 150 hektarów.

17. Budowa napowietrznych elektrycznych linii energetycznych o napięciu 220 kV i więcej oraz o długości większej niż 15 km.

18. Instalacje do przechowywania ropy naftowej, produktów petrochemicznych lub chemicznych o pojemności 200 000 ton lub więcej.

19. Inne rodzaje działalności:

 1. Rzeźnie o dobowej wydajności tusz powyżej 50 ton na dobę;
 2. Procesy obróbki i przetwarzania mające na celu wytwarzanie produktów żywnościowych z:

(i) surowców zwierzęcych (innych niż mleko) o dobowej wydajności wykończonych produktów większej niż 75 ton;

(ii) surowców roślinnych o dobowej wydajności wykończonych produktów większej niż 300 ton (wartość przeciętna w stosunku kwartalnym);

c) Oczyszczanie i przetwarzanie mleka, przy ilości uzyskiwanego mleka większej niż 200 ton na dobę (wartość przeciętna w stosunku rocznym);

20. Wszelka działalność nie ujęta powyżej w paragrafach 1-19 tam, gdzie w ramach procedur oceny wpływu na środowisko, z mocy legislacji krajowej przewidziany jest udział społeczeństwa.

21. Postanowienia Artykułu 6, paragraf 1 a) nie stosują się do żadnego z wyżej wymienionych przedsięwzięć w przypadku podejmowania ich wyłącznie lub głównie w celu badania, opracowania i testowania nowych metod lub produktów przez mniej niż dwa lata, chyba że mogłyby one spowodować znaczny ujemny wpływ na środowisko lub zdrowie.

22. Wszelkie zmiany lub poszerzenie zakresu działalności tam, gdzie takie zmiany lub poszerzenie zakresu spełnia kryteria i/lub wartości progowe ustanowione w niniejszym Aneksie, podlegają postanowieniom Artykułu 6, paragraf 1 a). Wszelkie inne zmiany lub poszerzenie zakresu działalności podlegają postanowieniom Artykułu 6, paragraf 1 b).

 

Uwagi

 1. Elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe przestają być takimi instalacjami z chwilą, gdy całe paliwo jądrowe i inne elementy skażone radioaktywnie zostały na stałe usunięte z miejsca instalacji.
 2. Dla celów niniejszej Konwencji, "port lotniczy" znaczy port lotniczy, który odpowiada definicji określonej w Konwencji Chicagowskiej z 1944 roku powołującej Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization) - (Aneks 14).
 3. Dla celów niniejszej Konwencji, "autostrada" znaczy droga samochodowa, która odpowiada definicji określonej w Umowie Europejskiej o Głównych Międzynarodowych Arteriach Komunikacyjnych (European Agreement on Main International Traffic Arteries) z 15 listopada 1975 roku.

Załącznik II
Arbitraż

 1. W przypadku poddania sporu arbitrażowi stosownie do artykułu 16 ustęp 2 niniejszej Konwencji, strona lub strony zawiadamiają sekretariat o przedmiocie arbitrażu wskazując w szczególności artykuły niniejszej Konwencji, których interpretacja lub zastosowanie jest przedmiotem sporu. Sekretariat przekaże otrzymaną informację wszystkim stronom niniejszej Konwencji.
 2. Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech członków Zarówno Strona lub Strony skarżące, jak i inna Strona lub Strony w sporze, wyznaczą po jednym arbitrze. Dwóch wyznaczonych w ten sposób arbitrów mianuje wspólnie trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym trybunału arbitrażowego. Przewodniczący trybunału arbitrażowego nie może być obywatelem strony biorącej udział w sporze, ani jego miejsce stałego pobytu nie może znajdować się na terytorium żadnej z tych Stron, nie może być związany w żadnym charakterze z przedmiotem sporu.
 3. Jeżeli przewodniczący trybunału arbitrażowego nie został wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od wyznaczenia drugiego arbitra, sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej, na prośbę jednej ze Stron sporu, zamianuje przewodniczącego w ciągu następnych dwóch miesięcy.
 4. Jeżeli jedna ze Stron w sporze nie wyznaczy arbitra w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia zawiadomienia, druga strona może poinformować o tym Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej, który wyznaczy przewodniczącego trybunału arbitrażowego w ciągu następnych dwóch miesięcy. Po nominacji przewodniczącego trybunału arbitrażowego poprosi Stronę, która nie wyznaczyła arbitra, o zrobienie tego w ciągu dwóch miesięcy. Po tym okresie poinformuje on o braku arbitra Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej, który dokona tej nominacji w ciągu następnych dwóch miesięcy.
 5. Trybunał arbitrażowy wydaje decyzje zgodnie z międzynarodowym prawem oraz w zgodzie z postanowieniami niniejszej Konwencji.
 6. Każdy trybunał arbitrażowy ustanowiony na mocy niniejszych postanowień sformułuje własne przepisy proceduralne.
 7. Decyzje trybunału arbitrażowego, dotyczące zarówno spraw proceduralnych, jak i przedmiotu sporu, będą podejmowane większością głosów jego członków.
 8. Trybunał może zastosować wszelkie odpowiednie środki dla ustalenia faktów.
 9. Strony sporu będą ułatwiać pracę trybunału arbitrażowego oraz, wykorzystując wszelkie środki znajdujące się w ich dyspozycji, będą w szczególności:
 1. dostarczały wszelkich stosownych dokumentów, wymagań i informacji; oraz
 2. umożliwią mu, jeśli to będzie konieczne, powoływania świadków lub ekspertów oraz uzyskiwania ich świadectwa.

10. Strony i arbitrzy są zobowiązani przestrzegać poufności każdej informacji, którą otrzymają poufnie w czasie przewodu trybunału arbitrażowego.

11. Trybunał arbitrażowy może, na żądanie jednej ze Stron, zalecić przejściowe środki ochrony.

12. Jeżeli jedna ze Stron w sporze nie zjawi się przed trybunałem arbitrażowym lub nie zdoła obronić swojej racji, druga Strona może zażądać, aby trybunał arbitrażowy kontynuował przewód i przedstawił decyzję końcową. Nieobecność Strony lub niepowodzenie Strony w obronie swojej racji nie będzie stanowić przeszkody dla przewodu. Trybunał arbitrażowy przed przedstawieniem decyzji końcowej musi upewnić się, że skarga jest właściwie uzasadniona w świetle faktów i prawa.

13. Trybunał arbitrażowy może wysłuchać i uznać skargi przeciwne powstające bezpośrednio z przedmiotu sporu.

14. Wydatki trybunału arbitrażowego, włącznie z wynagrodzeniem jego członków, będą ponosić Strony sporu w równych częściach, jeżeli Trybunał nie określi tego inaczej z powodu szczególnych okoliczności sprawy. Trybunał będzie prowadził zapisy wszystkich wydatków i sporządzi dla Stron na ten temat komunikat końcowy.

15. Każda ze Stron niniejszej Konwencji, która może wykazywać zainteresowanie o charakterze prawnym przedmiotem sporu i której może dotyczyć decyzja w sprawie sporu, może za zgodą trybunału interweniować w czasie przewodu.

16. Trybunał arbitrażowy wyda wyrok w ciągu pięciu miesięcy od daty jego powołania, jeżeli nie uzna za konieczną rozszerzyć limit czasu na okres nie przekraczający pięciu miesięcy.

17. Wyrok trybunału arbitrażowego powinien podać uzasadnienie. Wyrok jest ostateczny i wiążący dla wszystkich Stron sporu. Trybunał arbitrażowy przekaże wyrok Stronom sporu oraz sekretariatowi. Sekretariat ma przekazać otrzymaną informację wszystkim Stronom niniejszej Konwencji.

18. Każdy spór, który może powstać pomiędzy Umawiającymi się Stronami, dotyczący interpretacji lub wykonania wyroku końcowego może być przedłużony przez każdą Umawiającą się Stronę trybunałowi arbitrażowemu, który wydał decyzję lub, jeżeli ten ostatni nie jest osiągalny, innemu trybunałowi utworzonemu w tym celu w sposób, w jaki został powołany pierwszy.

wersja orginalna - angielskojęzyczna