Zmiany w prawie ochrony środowiska
- wynikające z wejścia w życie reformy powiatowej
1 stycznia 1999 r.
(konspekt wykładu)

A ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Struktura administracji rządowej i samorządowej przed reformą

1.1. Administracja rządowa

Premier

   

Ż

Ż

   

Ż

ministrowie

(R)

główni inspektorzy

Ż

   

Ż

 

wojewodowie

   

organy administracji niezespolonej - specjalnej

Ż

   

szefowie inspekcji

Kierownicy rejonowych urzędów
rządowej administracji ogólnej

1.2. Samorząd1)

Sejmik Samorządowy

Duże miasta i miejskie strefy usług publicznych

Gminy

Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego - sołectwa, dzielnice (osiedla).

2. Podstawowe zmiany w strukturze administracji

2.1. Administracja rządowa

Premier

   

Ż

Ż

   

Ż

ministrowie

(R)

główni inspektorzy

Ż

     

wojewodowie

 

(R)

działający w ich imieniu szefowie inspekcji

2.2. Organy samorządu1)

Organy tworzące prawo

Administracja (organy wykonawcze)

Sejmik wojewódzki

Zarząd województwa, marszałek

Rada powiatu

Zarząd powiatu, starosta

Rada gminy

Zarząd gminy, burmistrz (prezydent), wójt

Zebranie wiejskie,
Rada dzielnicy (osiedla)

Rada sołecka, sołtys
Zarząd dzielnicy (osiedla), przewodniczący

3. Podstawowe akty normatywne regulujące właściwość organów po reformie powiatowej

4. Wyróżnienie i charakterystyka podstawowych instytucji prawa ochrony środowiska

Podstawowe formy działań organów właściwych w sprawach ochrony środowiska:

  1. W zestawieniach nie uwzględniono struktury administracji samorządowej w Warszawie

B ZMIANY W KOMPETENCJACH.

1. Wydawanie decyzji określających zasady korzystania z zasobów środowiska - przejęcie kompetencji przez powiaty

- wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza (u.o.ś.2)), skutki - m.in. zmiana właściwości do prowadzenie rejestru danych o emisjach dopuszczalnych i faktycznych,

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (P.w.),

- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych w ilości większej niż tys. ton na rok (u.o.o.),

- emisje dźwięku (u.o.ś.).

- odbiór odpadów niebezpiecznych (u.o.o.),

- pobór wód (P.w.) - następstwo zmiana właściwości do ustanawiania stref ochronnych ujęć wód,

- nakaz podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych, usunięcia szkód, wypłaty odszkodowania (u.o.ś.)

- decyzje uzupełniające pozwolenia (u.o.ś., P.w., u.o.o.)

- decyzje w przedmiocie cofnięcia pozwolenia (P.w., u.o.o.)

Wyjątek - instalacje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi (wymienione w r.i.sz.).

2. Ochrona zasobów przyrody:

3 Organizacja instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie wymagań ochrony środowiska

4 Ochrona środowiska w działaniach inwestycyjnych

następstwo - udział organizacji społecznych w postępowaniu przed innymi organami.

  1. Skróty identyfikują akty prawne regulujące określoną materię. Objaśnienie skrótów znajduje się na końcu konspektu.

Struktura administracji budowlanej:

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
organ II instancji w sprawach "zastrzeżonych",
dotyczących administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Ż

 

Ż

wojewoda

(R)

wojewódzki inspektor
nadzoru budowlanego
(organ zespolonej inspekcji)

organ I instancji w sprawach "zastrzeżonych"
i organ II instancji w pozostałych sprawach dotyczących administracji architektoniczno-budowlanej

 

organ I instancji w sprawach "zastrzeżonych" i organ II instancji w pozostałych sprawach dotyczących nadzoru budowlanego

Ż

 

Ż

starosta

(R)

powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego
(organ zespolonej inspekcji)

organ I instancji w sprawach "niezastrzeżonych" dotyczących administracji architektoniczno-budowlanej

 

organ I instancji w sprawach "niezastrzeżonych"
dotyczących nadzoru budowlanego

5 Humanitarne traktowanie zwierząt

Zmiany kompetencji (u.o.z.)

6 Fundusze ekologiczne (u.o.ś.)

7 Instytucja biegłych

Zmiana właściwości do nadawania uprawnień - wojewoda (u.o.ś., P.w., u.o.p.).

Opracowanie: mgr Łukasz Krzycki
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Skróty użyte w konspekcie - wykaz ważniejszych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska objętych zmianami w związku z reformą powiatową

P.b. - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. ),

P.ł. - ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713 z późn. zm.),

P.w. - ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.),

u.o.g. - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.),

u.o.l. - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.),

u.o. IOŚ - ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77 poz. 335 z późn. zm.),

u.o.p. - ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.),

u.o.ś. - ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (jt. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.),

u.o.z. - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 728 z późn. zm.),

u.r.ś. - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.),

u.z.p. - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.),

r.i.sz. - rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oraz ocen oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 589),

IOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska,

m.ś. - minister właściwy w sprawach środowiska,

PIS - Powiatowy Inspektor Sanitarny,

WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

WOS - Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

wzizt - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,