STANOWISKA POLSKICH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Mniej więcej w połowie ubiegłego roku Instytut na rzecz Ekorozwoju zapoczątkował proces ustalania stanowisk polskich organizacji ekologicznych w zakresie integracji z Unią Europejską. Celem podjętych działań było określenie potencjalnego wpływu procesu integracji z UE na stan środowiska w Polsce, nie podejmując się jednak odpowiedzi na pytanie czy organizacje ekologiczne powinny wspierać ten proces czy też się mu przeciwstawić. W wyniku wspólnej pracy przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji powstały opracowania wskazujące na zagrożenia i szanse związane w procesem integracji europejskiej w zakresie transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami (głównie komunalnymi) oraz rolnictwa i terenów wiejskich. Każde z kilkunastostronicowych stanowisk zawiera uzasadnienie wyboru tematu (niektóre stanowiska nie obejmowały całości zagadnienia, np. stanowisko "odpadowe" nie odnosi się do odpadów przemysłowych), charakterystykę stanu obecnego, zastrzeżenia POE do tego stanu, przewidywane zmiany (pozytywne i negatywne) wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, zalecenia dla polityków (negocjatorów) jakie działania powinni podjąć aby proces integracji korzystnie wpłynął na stan środowiska, wreszcie sugestie dla POE w jaki sposób mogą oddziaływać na proces integracji i przemiany z nim związane.

Poniżej zestawiono zalecenia zawarte w poszczególnych stanowiskach. Pełne teksty są dostępne pod adresem:

Instytut na rzecz Ekorozwoju
łowicka 31
02-502 Warszawa
tel.: 0-22/646-05-10, 646-05-11
fax: 0-22/646-01-74
e-mail: ine@ine-isd.org.pl

Niżej podpisany był odpowiedzialny za opracowanie stanowiska w zakresie odpadów.

Piotr Rymarowicz

 

Zalecenia dla polityków w odniesieniu do transportu

Integracja transportowa Polski z Unią Europejską może się odbywać wyłącznie na zasadzie ustalenia warunków wspólnego dochodzenia do ekorozwoju i odrzuceniu wszystkiego tego, co godzi w ekorozwój. Podstawą tej integracji powinny być omówione w rozdziale 4.1 dokumenty Unii Europejskiej, Agenda 21, konwencje ekologiczne oraz "Polityka ekologiczna państwa". Nie może być podstawą integracji dotychczasowa "Polityka transportowa" w wersji z 1995 roku, ponieważ swoimi zapisami godzi w ekorozwój.

Taką podstawą w dochodzeniu do ekorozwoju może być ustalenie warunków rozwoju transportu kombinowanego.

Przyjęcie takiej bazy oznaczałoby, że integracja z Unią Europejską odbywałaby się poprzez transeuropejską sieć szybkich i lokalnych połączeń kolejowych oraz wielu połączeń drogowych o znaczeniu przede wszystkim lokalnym (nawet przejścia piesze i pieszo-rowerowe), z wykluczeniem autostrad. Transport tranzytowy ładunków wzorem Szwajcarii powinna przejąć kolej i transport kombinowany. Do tego celu powinna być również wykorzystana żegluga bałtycka. Polska, podobnie jak Szwajcaria, jest w Europie krajem tranzytowym, stąd tranzyt ładunków powinien być rozwiązany na podobnych zasadach jak w Szwajcarii. Negocjatorzy zatem powinni dokładnie się zapoznać z efektami negocjacji Szwajcarii z Unią Europejską. Umowa w sprawie ruchu tranzytowego podpisana przez Unię Europejską i Szwajcarię jest już wdrażana od 1993 roku i będzie obowiązywać do 2005 roku. Przewiduje ona stopniowe wprowadzanie opodatkowania ruchu ciężarowego, z uwzględnieniem kosztów ochrony środowiska. Obecne negocjacje pomiędzy Szwajcarią a UE mają za zadanie określić zasady, które będą obowiązywały po 2005 roku. W świetle powyższego za słuszne należy uznać priorytety i zadania krótkookresowe Narodowego Programu Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej (wersja z 29.4.98), dotyczące następujących zagadnień:

Budowa autostrad byłaby jednak powtarzaniem błędów krajów Unii Europejskiej i odchodzeniem od ekorozwoju. Mimo że Unia Europejska dostrzega błędy swojej dotychczasowej polityki transportowej, to jednak nie zrezygnowała z budowy autostrad. Więcej, polityka transportowa Unii Europejskiej pełna jest sprzeczności. Z jednej strony istnieją kierunki polityki mające zmniejszyć negatywne skutki ruchu drogowego (nawet sam wolumen przewozów), z drugiej zaś - są kierunki polityki mające przynieść poprawę płynności po to, aby jeszcze bardziej zwiększyć rozwój gospodarczy. Skoro budowa autostrad byłaby powtarzaniem zachodnich błędów, to również bezcelowe jest zadanie 2.9 (str. 22-21) w postaci opracowania specyfikacji technicznych dla programu budowy autostrad płatnych w Polsce. Wdrożenie systemu informacji przestrzennej (SIP) może być przydatne z wielu różnych powodów i nie trzeba tego przedsięwzięcia uzasadniać koniecznością wsparcia programu budowy autostrad płatnych w Polsce (str. 22-22). A już całkowicie niedopuszczalna jest propozycja wsparcia rządowego dla budowy autostrad (str. 22-43) w sytuacji, gdy kraje UE rozważają wprowadzenie zasady "użytkownik płaci" (patrz rozdział 4.1). Takie rozwiązanie byłoby subsydiowaniem najgorszego ekologicznie i najmniej efektywnego ekonomicznie transportu (patrz "Opcje transportowe" Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998). Nie jest zrozumiałe dlaczego transport kombinowany (str. 22-63), jako najważniejszy element ekorozwoju w transporcie ładunków, został zakwalifikowany dopiero do priorytetów i zadań średniookresowych, zamiast do priorytetów i zadań krótkookresowych. Niekorzystne tendencje opisane wyżej nakazują podjęcie natychmiastowych działań na rzecz transportu kombinowanego.

Zapewnienie dla Polski funduszy strukturalnych wiąże się z wydatkowaniem przez nią na transport co najmniej 1,5% PKB. Wydatki powinny objąć tylko te sfery transportu, które zgodne są z ekorozwojem, a więc: kolej, transport zbiorowy, transport pieszy i rowerowy, remonty dróg.

W obszarach zurbanizowanych Polska powinna wesprzeć inicjatywę Unii Europejskiej w zakresie rozszerzenia o polskie miasta Europejskiego Klubu Miast bez Samochodu (dotychczas tylko Kraków jest członkiem tego klubu); Klub ten wyciągając wnioski z dotychczasowych złych zachodnich doświadczeń, próbuje zaproponować alternatywne rozwiązania.

Rozwój transportu niezmotoryzowanego (ruch pieszy i rowerowy), jako istotny element ekorozwoju, powinien także stać się przedmiotem zobowiązań Polski w dziele integracji z Unią Europejską. Byłoby to jedną z gwarancji bardziej dynamicznego działania polskich władz na tym polu.

Polska powinna się zobowiązać do przyjęcia najbardziej radykalnych przepisów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji skażeń i hałasu z samochodów i innych środków transportowych. Do tego niezbędne jest wprowadzenie monitoringu emisji komunikacyjnych zgodnego z wymogami Unii.

Polska powinna się zobowiązać do przyjęcia najbardziej radykalnych przepisów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia zużycia energii przez samochody i inne środki transportowe. W pełni popieramy szybkie dostosowanie polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej o bezpieczeństwie przewozów i ładunkach niebezpiecznych.

Polska powinna się zobowiązać do wprowadzenia rachunku kosztów zewnętrznych transportu (jako elementu uwzględniania wszystkich kosztów powodowanych przez użytkownika transportu) w rachunku ciągnionym, tak istotnym dla wprowadzenia w transporcie autentycznej, a nie fikcyjnej jak obecnie, gospodarki wolnorynkowej. Budowa nowej infrastruktury, szczególnie autostradowej bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych, mogłaby oznaczać, że tworzy się coś, co jest nieefektywne.

Polska, ale także kraje UE, powinny się zobowiązać do wprowadzenia instrumentów ograniczania popytu na transport osób i ładunków.

 

Zalecenia dla polityków w odniesieniu do ochrony przyrody

Stan zachowania wartości przyrodniczych w Polsce jest jedną z niewielu dziedzin, w której kraj nasz wykazuje dużą przewagę nad Unią Europejską. Związane jest to zarówno z przetrwaniem w naszym kraju takich pereł europejskiej przyrody, jak Puszcza Białowieska, doliny środkowej Wisły, Biebrzy, Bugu, Narwi i wielu innych rzek, lasy Bieszczad i doliny Odry oraz kilka dużych kompleksów leśnych na niżu, jak również z utrzymaniem prawie w całym kraju dużego potencjału przyrodniczego terenów użytkowanych gospodarczo. W wyraźnie większym stopniu niż w większości krajów UE, zachowane są korytarze ekologiczne, podstawowe typy siedlisk, zagrożone gatunki roślin i zwierząt, a także naturalne procesy przyrodnicze. Z całą pewnością przyroda Polski jest w dużo lepszym stanie niż w innych krajach o porównywalnych warunkach klimatycznych. Ta sytuacja stanowi olbrzymią szansę dla uratowania wielu elementów przyrody, często unikatowych na skalę Europy.

Dlatego argumenty przyrodnicze powinny stać się ważną i mocną polską kartą przetargową w negocjacjach.

Zalecenia dla polityków podzielono na dwie części:

 1. "wewnętrzną" dotyczącą rozwiązań, które powinny być wprowadzone w kraju przed wejściem Polski do Unii, ale nie muszą zależeć od procesu integracji, i
 2. zalecenia wymagające kontaktów zewnętrznych, np. proponujące pewne działania ze strony UE.

Zalecenia do realizacji w kraju

Przed wejściem do Unii Europejskiej Polska musi trwale zabezpieczyć swoje zasoby przyrodnicze. Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest rozbudowa systemu obszarów chronionych oraz opracowanie i wdrożenie mechanizmów prawno-ekonomicznych, które zapewnią faktyczną ochronę zasobów przyrodniczych na całym obszarze naszego kraju. Tego rodzaju mechanizmy obowiązujące w UE nie są dostatecznie skuteczne, dlatego muszą zostać opracowane własne rozwiązania, uwzględniające polskie realia. W przyszłości mogą stać się one wzorcem dla innych krajów europejskich.

Należy:

 

Zalecenia do procesu negocjacji

Konieczne jest prawidłowe zorganizowanie samego procesu negocjacji. Aby móc poważnie mówić o zasadzie ekorozwoju, należy uwzględnić ochronę środowiska i przyrody przy wytyczaniu kierunków i zasad rozwoju gospodarczego. Dlatego nie może ona być traktowana jako odrębny temat, w dodatku podejmowany w dalszej kolejności. Ochrona przyrody powinna być jednym z głównych tematów w negocjacjach i w procesie dostosowawczym. Wysokiej klasy przyrodnicy powinni brać udział i wspomagać proces negocjacyjny, co najmniej na etapie przygotowywania kolejnych wersji stanowisk negocjacyjnych. Powinno się ponadto włączyć ochronę środowiska do wszystkich dziedzin, na każdym etapie negocjacji.

Należy:

 

Zalecenia dla polityków w odniesieniu do gospodarki energetycznej

Zaleca się uznanie poprawy efektywności energetycznej i materiałowej jako jednego z nadrzędnych celów w kształtowaniu polityki gospodarczo-społecznej kraju. W szczególności jako priorytetowe należy uznać wszelkie działania podnoszące tę efektywność w najbliższym otoczeniu konsumpcji końcowej. Dotyczy to zarówno struktur konsumpcji, jak i wykorzystywanych technologii.

Efektywność energetyczna stanowi podstawowe źródło efektów ekologicznych, ograniczania kosztów i poprawy konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym i, co za tym idzie, podstawę do tworzenia ekonomicznie uzasadnionych miejsc pracy.

Efektywność energetyczna stanowi również podstawowe źródło poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. W jej wyniku bowiem ograniczeniu ulega bezwzględny poziom zapotrzebowania na energię, co tworzy względną nadwyżkę zdolności podażowych - podstawę bezpieczeństwa energetycznego.

Za równie istotne należy uznać obniżanie materiałochłonności, a w szczególności zamykanie obiegów materiałowychż). Materiałochłonność gospodarki jest strukturalną przyczyną jej energochłonności. Jej redukowanie niesie efekty analogiczne do efektów bezpośredniego redukowania energochłonności.

Za kolejny priorytet należy uznać zwiększanie udziału energii i paliw odnawialnych w bilansie energetycznym. Wynikiem wdrażania takiego priorytetu są bowiem:

Powyższe priorytety można realizować w wyniku wdrażania strategii rozwoju zrównoważonego. Należy pamiętać, że powodować to będzie redukcję ekstensywnego popytu pośredniego i istotne zmiany strukturalne w gospodarce oraz związane z tym napięcia społeczne. Aby więc wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju było możliwe, szczególną uwagę należy poświęcić szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa, kształtując:

Za szczególnie istotny, praktyczny mechanizm edukacji, należy uznać system podatkowy. Dlatego też rekomenduje się wdrożenie ekologicznej reformy podatkowej, kształtującej preferencje dla nakładów pracy i kapitału, w miejsce ekstensywnego użytkowania zasobów naturalnych.

Proces integracji z Unią Europejską powinien służyć wsparciu tej polityki. W związku z tym zaleca się politykom, co następuje:

ż) Zamykanie obiegów materiałowych polega na gospodarczym wykorzystywaniu aktualnych odpadów

 

Proponowane priorytety gospodarcze:

 1. Upodmiotowienie gospodarstw domowych w stosunku do rynku mieszkaniowego. Wykształcanie preferencji jakościowych i oczekiwań wysokiego komfortu w miejsce potrzeb ilościowych.
 2. Konsekwentna i pogłębiona jakościowo - przez rozwijanie rynku usług energetycznych - decentralizacja systemów energetycznych. Unikanie rozbudowy mocy majątku producentów i dostawców energii. Preferowanie rozwoju rozproszonych przedsięwzięć z zakresu energetyki, powodujących małe straty przetwarzania, bez zbędnych strat sieciowych.
 3. Rozwój rynków odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim jednak biomasy, z uwagi na efekty energetyczne, na możliwość restrukturyzacji wsi, efekty na rynku pracy, efekty ekologiczne (np. wychwytywanie gazów szklarniowych).

Zrealizowanie powyższych zaleceń powinno dać możliwość dokonania "SKOKU" rozwojowego, pozwalającego ominąć zbędne - w obecnym stadium rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego - etapy o dużej czynnikochłonności (w tym energochłonności).

 

Zalecenia dla polityków w odniesieniu do gospodarki odpadami

Zadania podzielono na dwie części:

 1. zalecenia dla osób zaangażowanych w proces negocjowania umowy o przystąpieniu do Unii i
 2. zalecenia dla polityków (rządu, parlamentarzystów), których przyjęcie nie musi być związane z procesem integracji, ale z pewnością może osłabić negatywne zjawiska związane z przystąpieniem do Wspólnoty.

Zalecenia dla negocjatorów

 1. Przy dostosowywaniu polskiego prawa w zakresie gospodarki odpadami do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej należy zrezygnować ze starania się o okresy dostosowawcze - w momencie przystąpienia do Unii krajowe ustawodawstwo w zakresie opadów powinno być w pełni zgodne z przepisami unijnymi - z dwoma poniższymi wyjątkami.
 2. Należy utrzymać ograniczenia w imporcie i eksporcie odpadów (w tym surowców wtórnych), do momentu uformowania w Polsce systemu zbiórki i przetwarzania odpadów z opakowań zgodnego z dyrektywą 94/62/EEC.
 3. W przypadku przyjęcia dyrektywy dot. składowania i składowisk odpadów Polska powinna zapewnić sobie okres dostosowania do zakazu składowania odpadów nieprzetworzonych.

Zalecenia dla polityków

 1. Należy niezwłocznie uchwalić ustawę o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów.
 2. Należy wprowadzić moratorium na budowę spalarni odpadów.
 3. Należy wprowadzić, wzorem m.in. Niemiec i Holandii, ostrzejsze od unijnych przepisy ograniczające emisję zanieczyszczeń (w szczególności dioksyn, furanów i metali ciężkich) z istniejących spalarni odpadów.
 4. Należy opracować krajowy, regionalne i lokalne programy zagospodarowania i minimalizacji odpadów w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym wwozem i wywozem odpadów. Polska polityka gospodarki odpadami powinna polegać na unieszkodliwianiu odpadów jak najbliżej miejsca ich powstania. Celem tej polityki powinna być samowystarczalność w zakresie gospodarki odpadami.
 5. Polska musi opracować ramy prawne, które będą obejmować zmniejszenie zużycia surowców i ograniczenie ilości materiałów z jakich wykonany jest dany produkt, eliminację substancji niebezpiecznych i zachęcać do przeprojektowywania wyrobów z uwagi na ich łatwiejszy przerób wtórny i ochronę środowiska.

Wskazówki dla NGOs - propozycje lobbingu

 1. Organizacje pozarządowe powinny wykorzystać fakt dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii do wprowadzania zapisów korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska zarówno poprzez zgłaszanie uwag go projektów rządowych jak i zgłaszanie własnych projektów (np. za pośrednictwem grupy posłów). W szczególności należy zabiegać aby wzorem większości wysokorozwiniętych krajów Wspólnoty wprowadzane normy emisji ze spalarni odpadów były ostrzejsze niż wymagają tego dyrektywy.
 2. Organizacje pozarządowe powinny aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia prawa europejskiego, np. poprzez zgłaszanie uwag i wniosków do projektów dyrektyw.
 3. Należy wykorzystać silną pozycję Zielonych w rządzie RFN i zbliżające się objęcie przez Niemcy przewodnictwa Unii. (Niemieccy Zieloni sami zwrócili się do wybranych organizacji w Polsce z pytaniem o nasze oczekiwania w stosunku do Unii.)
 4. Organizacje pozarządowe powinny zainicjować działania na rzecz powołania w Polsce odpowiednika spółki Duales System Deutschland.
 5. Organizacje pozarządowe powinny włączyć się do działań Europejskiego Biura Ochrony środowiska (European Environment Bureau, EEB), które łączy organizacje ekologiczne zainteresowane działaniami Unii Europejskiej.

 

Zalecenia dla polityków w odniesieniu do rolnictwa i terenów wiejskich

Zrozumiałe, że polscy politycy, a także negocjatorzy, wsłuchują się w głos najsilniejszych, czyli w przypadku rolnictwa w głos lobby rolnictwa konwencjonalnego. Powinni oni jednak także wysłuchać głosu mniejszości, czyli zwolenników rolnictwa ekologicznego i ekologów. Rolnictwo, branża ściśle powiązana z przyrodą i zdrowiem człowieka - nie może być kierowane wyłącznie przez grupę ludzi mających na celu wyłącznie biznes. Wystarczy zacytować Białą Księgę UE (za prof. dr hab. Stanisławem Tyszkiewiczem): Jednolity rynek Wspólnoty nie jest celem samym w sobie, ale raczej jednym z zasadniczych instrumentów służących osiągnięciu całego szeregu celów: zrównoważonego, trwałego wzrostu uwzględniającego potrzeby środowiska, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, wyższych standardów oraz jakości życia, a także spójności rozwoju ekonomicznego i społecznego... Dlatego planowane w rolnictwie i na terenach wiejskich zmiany powinny być bezwzględnie konsultowane z resortem zdrowia i ochrony środowiska.

Negocjatorzy powinni zwrócić uwagę na:

Polski Kodeks żywnościowy mógłby również zajmować się ochroną tradycyjnych produktów spożywczych.

W tych dziedzinach negocjatorzy nie powinni starać się o okresy przejściowe, lecz dążyć do jak najszybszego doprowadzenia polskich przepisów prawnych do stanu obowiązującego w Unii Europejskiej.

Ponieważ niezbyt realne wydaje się odejście z rolnictwa siły roboczej w takim stopniu by osiągnąć poziom zatrudnienia w rolnictwie krajów UE (kilka procent), z uwagi na bezrobocie w miastach i niski poziom wykształcenia ludzi na wsi, ograniczający możliwości znalezienia innej pracy, warto zwrócić uwagę na takie socjalne aspekty rolnictwa, jak: rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego (także przetwórstwa w gospodarstwie rolnym), agroturystyki i turystyki przyrodniczej oraz rolnictwa ekologicznego. Wsparcie rozwoju tych dziedzin pozwoli na zatrzymanie części siły roboczej na wsi i zapewnienie dochodów wielu rodzinom rolniczym.

 

***

 

także: