Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

BIEDA I ŚRODOWISKOFundacja Wspomagania Wsi
Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Ogłaszają konkurs grantowy realizowany
we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców


BIEDA I ŚRODOWISKO
czyli
jak wykorzystać środowisko naturalne w działaniach na rzecz ograniczania biedy i wykluczenia społecznego w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim…

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział
• Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego celem będzie racjonalna ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju prowadzącego do ograniczania biedy oraz zwalczania przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia), a także przeciwdziałania pogłębianiu się bierności i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych mieszkańców.
• Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. O dotacje nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla zysku.
• W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią osiągnąć cel konkursu. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
• Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 31.7.2004 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10 tys. złotych, minimalna 3 tys. złotych.

Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności):
1. Tytuł projektu.
2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu; rok założenia; formę prawną.
3. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), faks, e-mail (jeśli istnieje).
4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt.
5. Datę rozpoczęcia projektu, datę jego zakończenia.
6. Wnioskowaną kwotę dotacji.
7. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności (maks. 1 s.).
8. Streszczenie projektu (maks. 3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób.
9. Pełny opis projektu (maks. 2 s.): cel projektu – za jakie potrzeby społeczności odpowiada projekt, kto zostanie nim objęty, jakie działania zostaną podjęte, jaki problem zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne (zmierzalne / policzalne)); sposób oceny skuteczności działań, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu.
10. Plan działań (z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami).
11. Trzy trudności, które mogą wystąpić przy realizacji założonych działań i sposób ich rozwiązania (maks. 1 s.).
12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów).
13. Plany dotyczące kontynuacji projektu po zakończeniu finansowania przez Fundację Wspomagania Wsi.
14. Dane na temat organizacji, z którą zostanie podpisana umowa o dotacji (nazwa organizacji; dokładny adres; imiona i nazwiska oraz funkcje dwóch osób upoważnionych do podpisania umowy; numer konta; nazwa i adres banku; termin złożenia raportu finansowo-merytorycznego).

W przypadku, gdy organizacja wnioskująca nie posiada własnego nr konta, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla realizacji projektu.
Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane.
BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu.

Kryteria stosowane przy ocenie projektu
• Zgodność projektu z celami konkursu (maks. 15 pt.);
• efektywność projektu (wymierne rezultaty np.: zysk w zł) (maks. 15 pt.);
• jakość przygotowania projektu:
zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 5 pt.),
dokładny budżet (maks. 5 pt.),
dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (maks. 5 pt.);
• liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (maks. 10 pt.);
• wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (maks. 5 pt.);
• oryginalność / nowatorstwo sposobu wykorzystania środowiska naturalnego (maks. 5 pt.);
• pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projekt (maks. 5 pt.);
• współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (maks. 5 pt.);
• sposób promocji projektu (maks. 5 pt.);
Wniosek z dopiskiem “Bieda i Środowisko” należy przesłać pocztą do 31.3.2004 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10.6.2004
W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 3 tys. do 10 tys. zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 200 tys. zł. Instytucjami finansującymi są: Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Fundacja Wspomagania Wsi, BISE.
Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem:
0-22/636 25 70 – 75
lub adresem e-mail:
mslotwinska@fww.org.pl

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.
Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:
• Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty, a nie całą działalność statutową organizacji;
• Nie można zgłaszać projektów polegających wyłącznie na szkoleniach;
• Nie można zgłaszać projektów polegających na organizacji imprez masowych;
• Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt;
• W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap;
• Konkurs nie jest organizowany z myślą o wsparciu dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji i instytucji;
• Jeśli budżet projektu przekracza 10 tys. zł, należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana nagroda i jak zostaną sfinansowane pozostałe wydatki;
• Nie można zgłaszać projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursu;
• Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycji konkursów znajdują się na stronach internetowych: www.fww.org.pl oraz www.gef.undp.org.pl
• Proszę numerować strony wniosku, oszczędzać papier, nie zszywać i nie oprawiać wniosków, gdyż będą kopiowane. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Przy opracowywaniu projektu pomocne będą informacje umieszczone na stronie www.gef.undp.org.pl (Program Małych Dotacji GEF/SGP) w opisach programów operacyjnych nr 2, 6, 11, 13, 14 i 15.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu
i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi i GEF/SGP UNDP

*****