Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CZYN ROKU NA RZECZ OCHRONY LASÓW 2002

CZYN ROKU NA RZECZ OCHRONY LASÓW 2002

Stowarzyszenie “Olszówka” w imieniu słowackiej Fundacji “Zelena nadej” zaprasza do udziału w konkursie:
Czyn roku na rzecz ochrony lasów 2002
Fundacja “Zelena nadej” ze Słowacji ogłosiła już 5. edycję konkursu “Czyn roku na rzecz ochrony lasów”. W konkursie będą oceniane działania pojedynczych osób, które przyczyniły się do ochrony lasów. W obecnej edycji konkursu oprócz osób ze Słowacji udział biorą także Polacy, Czesi i Węgrzy. Ocenie będą poddane bezpośrednie działania na rzecz ochrony konkretnych miejsc, jak również te, które służą tworzeniu administracyjnych i prawnych warunków dla tej ochrony. Poza konkretnymi dokonaniami do konkursu będą również nominowane długotrwałe przejawy aktywności, które w sposób jednoznaczny przyczyniają się do ochrony lasów. Kandydatów zgłaszać może każdy. Do nagrody mogą być typowani zwykli obywatele, członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów państwowych, samorządu lokalnego, specjaliści zajmujący się lasem poza zakresem swoich obowiązków służbowych. Nagrody będą przyznawane tylko konkretnym osobom, a nie organizacjom czy instytucjom. Ich wartość będzie następująca: 8000 koron słowackich za I miejsce, 5000 za II, a 3000 za III miejsce. O przyznaniu nagród będzie decydować trzyosobowa rada Fundacji “Zelena nadej” wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Polski, Czech i Węgier, jeżeli z tych krajów będą pochodzić pretendenci nominowani do nagród.
Nominacje można zgłaszać pisemnie – pocztą, faxem albo e-mailem na adres: Nadacia “Zelena nadej”, 082 13 Tulcik 27, tel./fax 00421 51 77 89 138, e-mail: main@gpf.sk
Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładny adres kontaktowy (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 31.10.2003. Wyniki konkursu będą ogłoszone w listopadzie br. na konferencji prasowej w Preszowie (Słowacja).
W latach poprzednich nagrodzono następujące osoby: 2001 I miejsce – Jan Terray, leśnik, za jego konsekwentną, wieloletnią pracę i badania naukowe mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego Wschodnich Karpat (Słowacja) i utworzenie tam Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery i Parku Narodowego “Połoniny”; II miejsce – Iniciativa Zachrante Bratislavsky lesny park – inicjatywa obywateli i organizacji pozarządowych, która przyczyniła się do zaprzestania wycinania parku leśnego w Bratysławie; III miejsce – program “NEDEJ SE” czeskiej telewizji za przyczynienie się do ochrony jodłowo-bukowego lasu na Czergowie (Słowacja). Specjalną nagrodę przyznano Igorowi Michala – leśnikowi, ekologowi, pedagogowi, za olbrzymi, trwający całe życie wkład w ochronę lasów naturalnych w Czechach.
2000 I miejsce – Wojciech Gąsienica-Byrcyn, leśnik, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, za konsekwentne stanie na straży ochrony przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego; II i III miejsca nie przyznano.
1999 I miejsce – Jaromir Blaha z Pragi za zorganizowanie blokady wycinki lasu naturalnego w Parku Narodowym Szumawa w Czechach; II miejsce – Petra Vetecnikova z Brna za aktywne i długotrwałe uczestnictwo w blokadzie wycinki lasu naturalnego w Parku Narodowym Szumawa w Czechach; III miejsca – nie przyznano.
1998 I miejsca – nie przyznano; II miejsce – Miroslav Kasiak z Previdzy (Słowacja) za wyjątkowo ofiarne ratowanie lasu w Polianie przed wycinką. Rastislav Jakus ze Zwolenia (Słowacja) za specjalistyczną ekspertyzę, która uchroniła las w Parku Krajobrazowym Poliana od planowanego całkowitego wycięcia; III miejsce – Marian Halienka z Castkovic (Słowacja) za ochronę przed pożarem rezerwatu przyrody Plesivec.

Jacek Zachara

Stowarzyszenie “Olszówka”
tel. 0-33/81 61 196
http://free.ngo.pl/olszowka
http://www.olszowka.most.org.pl
Jacek Zachara