Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Foto-eko 2004

FOTO-EKO 2004
XIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza trzynastą już (z pewnością nie pechową) edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Tradycyjnie już zachęcamy miłośników naszej rodzimej fauny i flory do uwieczniania jej piękna na kliszy fotograficznej i przesyłania swoich prac do „Salamandry”. Podobnie jak w latach ubiegłych – z ponad stu najciekawszych zdjęć powstanie wystawa, dzięki której setki ludzi będą mogły podziwiać polskie owady, ptaki, płazy, gady, ssaki i rośliny uwiecznione w swoim naturalnym środowisku. Dla niektórych będzie to jedna z niewielu okazji do obcowania, chociażby w taki niebezpośredni sposób, z polską przyrodą.

Jak zwykle – dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody – głównie sprzęt fotograficzny. Tak jak w poprzedniej edycji – zwycięzcy będą mogli sami zadecydować o wyborze nagrody (oczywiście – w ramach określonej przez nas kwoty). Łączna wartość wszystkich nagród – trzy tysiące złotych.

Ostateczny termin napływania prac to 20 października, a więc przyszli uczestnicy konkursu mają całe lato na poszukiwania.

Ewa Olejnik


REGULAMIN
 • Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (np. rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).
 • Można nadsyłać zarówno zdjęcia czarno-białe jak i kolorowe. Technika wykonania prac dowolna, zdjęcia muszą jednak mieć formę odbitek, o rozmiarze co najmniej 15x20 cm (zalecany format: od 20x30 cm do 30x40 cm). Fotografii nie należy podklejać.
 • Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno, chyba że autor zaznaczy, iż seria, licząca do pięciu zdjęć, stanowi zestaw (traktowany wtedy jako jedna praca). Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie.
 • Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa oraz liczby).
 • Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której należy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem.
 • Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2004 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Prace prosimy pakować w sztywne koperty.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora.
 • W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
 • Autor może ponadto wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac w wydawnictwach „Salamandry” niezwiązanych z konkursem, umieszczając odpowiednie oświadczenie w kopercie ze swoimi danymi. Brak takiego oświadczenia oznacza brak zgody autora na publikację zdjęć w materiałach nie dotyczących konkursu.
 • W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
 • Zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, nie będą przez jury rozpatrywane.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.

Termin nadsyłania prac :
20 października 2004 r.
Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
 „Salamandra”, ul. Szamarzewskiego 11/6,
60-514 Poznań.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody:
sprzęt fotograficzny, albumy
przyrodnicze oraz filmy,
o łącznej wartości trzech tysięcy złotych!
Ewa Olejnik