Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

II EUROPEJSKIE FORUM SPOŁECZNE 12 – 15.11.2003 W SAINT DENIS POD PARYŻEM

II EUROPEJSKIE FORUM SPOŁECZNE 12 – 15.11.2003 W SAINT DENIS POD PARYŻEM

Kilkaset seminariów i konferencji, koncertów, happeningow, przedstawień teatralnych!
PROGRAM ROBOCZY FORUM
1. Przeciw wojnie, za pokojem, sprawiedliwością, solidarnością w Europie, i za Europą otwartą na świat.
Przeciw wojnie – globalizacji, militaryzacji, polityce imperialnej. Rola Stanów Zjednoczonych, rola ropy naftowej, rola NATO, prawa człowieka.
Wprowadzanie pokoju, globalne rozbrojenie a prawo międzynarodowe.
Stosunki Północ-Południe: zadłużenie, dług ekologiczny, finansowanie rozwoju – odszkodowania za niewolnictwo (transatlantycki handel niewolnikami).
Jaka przyszłość dla Europy Wschodniej i Turcji? Jaka wspólna Europa?
Wojna globalna, represje i prawa człowieka.
Europa a liberalna globalizacja. Rola Unii Europejskiej i odpowiedzialność państw będących w Światowej Organizacji Handlu, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych itp.
2. Przeciw neoliberalizmowi, patriarchatowi, za społeczną i demokratyczną Europą praw.
Prawa obywatelskie, prawa demokratyczne, analiza i krytyczna ocena Konwentu. Rola instytucji, demokracja przedstawicielska.
Niepodzielność praw i rozwój praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Karta praw podstawowych, prawa pracownicze (prawo do pracy i prawa pracy). Uniwersalność praw i obywatelstwo.
Przeciw prywatyzacji i deregulacji usług publicznych. Zasada konkurencji.
Ludzie “bez oporu”. Przeciw wykluczaniu biednych i walka o ich prawa.
Mężczyźni i kobiety. Przeciw podziałowi pracy wg płci, równość wobec prawa a równość faktyczna. O niezależność kobiet w społeczeństwie.
Walka lesbijek, gejów i transseksualistów o inny świat, który odrzuca stare moralizowanie i stereotypy.
3. Przeciw logice zysku, za ekologicznym społeczeństwie sprawiedliwości społecznej, za samowystarczalnością żywnościową, GATS.
Za pożytkiem globalnym: kwestia neoliberalnej globalizacji i eksploatowania światowych zasobów, WTO i międzynarodowe korporacje, kontrola demokratyczna, kwestia wody, bioróżnorodności, energii i globalnego opodatkowania.
Zatrudnienie i międzynarodowy podział pracy: przeciw logice zysku. Walka przeciw środowiskowemu i społecznemu dumpingowi, przeciw zmianom miejsca zamieszkania, przeciw niepewności i tymczasowej pracy. Polityka prawa pracy i zatrudnienia w Europie. Popieranie wysokiej jakości warunków zatrudnienia.
Inny sposób wytwarzania i dystrybucji bogactwa: polityka monetarna, budżetowa sprzyjająca zatrudnieniu, przeciw dumpingowi fiskalnemu, złamanie siły rynków finansowych, korporacje międzynarodowe. Odpowiedzialność firm za społeczeństwo i środowisko. O ekologiczny budżet.
Za samowystarczalnym rolnictwem: niezależność żywnościowa, reforma Wspólnej Polityki Rolnej, bezpieczeństwo żywnościowe, regulacje międzynarodowe, GMO.
Rodzaje produkcji i konsumpcji, ekologia i ochrona ekosystemu, środowisko nie jest na sprzedaż, rola gospodarki społecznej i solidarnej, kwestia wzrostu, uczciwy handel.
Polityka ekologiczna w energii i transporcie: polityka energetyczna, walka przeciw zanieczyszczaniu środowiska, efekt cieplarniany, regulacja sposobu transportu, broń nuklearna.
4. Przeciw procesom komercjalizacji, za demokratyczną Europą informacyjną, kulturalną, edukacyjną.
Przeciw prywatyzacji i deregulacji w Europie. W obronie usług publicznych w informacji, kulturze i edukacji.
Przeciw koncentracji własności w mediach i komercjalizacji przekazów informacyjnych, miejsce usług publicznych, prawo do różnorodności informacji, prawo informowania, popieranie rozwoju niezależnych i alternatywnych mediów. Media a wojna.
Za kulturalną i językową różnorodnością w Europie, przeciwko rynkowi i neoliberalizacji kultury, za wolnością tworzenia. Rola sztuki, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w przemianach społecznych. Doświadczenia niezależnych twórców.
Prawo do kształcenia dla wszystkich: system kształcenia i kształcenie powszechne: czy edukacja daje Ci społeczną i demokratyczną pozycję czy tylko możliwość ekonomicznego rozwoju. O edukację jako usługę publiczną od żłobka / przedszkola po uniwersytety, która gwarantuje sukces każdej kobiecie / mężczyźnie.
Nauka, badania: za obywatelską kontrolą rozwoju naukowego, za prawdziwą solidarnością naukową pomiędzy Północą i Południem. Nauka nie na sprzedaż. O równy dostęp do technologii zdrowotnej.
5. Przeciw rasizmowi, ksenofobii i wyłączeniu. Za równością praw, dialogiem międzykulturowym, za Europą otwartą na imigrantów, uchodźców i azylantów.
Przeciw Europie jako fortecy. Obywatelstwo i miejsca zamieszkania dla wszystkich. Wolność obrotu, prawo do osiedlania się, o społeczne, polityczne i kulturowe prawa dla wszystkich. Przeciwko prześladowaniom i o prawa azylantów.
Europejska polityka imigracyjna: zaprzestanie deportacji i zamknięcie ośrodków zatrzymań. Migracja a rozwój. Europa otwarta na imigrantów.
Rasizm, ksenofobia, antysemityzm, islamofobia i dyskryminacja. Piętnowanie imigrantów, ich potomków i ludności cygańskiej. Rola mediów. Za dialogiem kultur.
Imigranci w pracy: równe prawa, równa płaca, dostęp do osłon socjalnych, prawo do poruszania się po Europie.
Imigrujące kobiety, migracja i globalizacja. Prawo do obywatelstwa i polityka osiedlania się kobiet w nowym kraju. Kobiety jako ofiary handlu narkotykami, seksizmu i prześladowań seksualnych.
Ludność bez dokumentów (“without papers” – “sans-papiers”). Przeciw odrębnemu systemowi zarządzania pracą. Legalizacja.
20 SESJI PLENARNYCH:
1. Strategie:

Wojna i jej konsekwencje. Budowanie ruchów antywojennych.
Tworzenie “Innej Europy”.
Światowe Forum Społeczne, od Porto Alegre do Indii: dynamika i ambicje forów społecznych.
Ruch związkowy w tworzeniu globalnego ruchu społecznego.
Jak zwalczać skrajną prawicę i populizm w Europie?
Feminizm i ruch społeczny.
2 . Otwarcie na świat
O prawa narodowe Palestyńczyków, o pokój oparty na prawie międzynarodowym. Odpowiedzialna rola Europy.
Irak: neoliberalna globalizacja, okupacja i nowy kolonializm. O solidarność ze społeczeństwem i demokrację.
Kurdowie.
Europa globalizuje Basen Morza Śródziemnego: budowanie śródziemnomorskiego forum społecznego.
Berberowie.
Czeczenia.
Afryka subsaharyjska i dług kolonializmu.
Zachodnia Sahara.
Ameryka Łacińska.
Indie.
3. Dialogi i konfrontacje
Ruchy społeczne i partie polityczne: Jakiej demokracji chcemy w Europie i jaką odpowiedzialność zajmuje Europa w instytucjach miedzynarodowych?
Ruchy społeczne i partie polityczne: usługi publiczne i państwo opiekuńcze.
4. Focus
Opieka socjalna, zdrowotna a cięcia. Europejski model socjalny.
Niepełnosprawni i ich miejsce w Europie.
Pomiędzy brakiem bezpieczeństwa a autonomią: jakie miejsce dla młodych ludzi?
Kulturowe i narodowe tożsamości w Europie.
Islam w Europie: możliwości i wyzwania.
Wielkomiejski i lokalny: teren do rozszerzania neoliberalizmu i oporu.
SEMINARIA:
1. Miejsce i prawa dzieci.
2. Przeciw wykorzystywaniu Internetu jako laboratorium dla neoliberalizmu i służb bezpieczeństwa.
3. Zatrudnienie i globalizacja, elastyczność, brak bezpieczeństwa i siła robocza.
4. Wartość i ograniczenia sekularyzmu w Europie.
GRUPA “WIOSKA SOLIDARNEJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ”
– INNA GOSPODARKA JEST MOŻLIWA
Grupa VESS (Wioska Solidarnej Gospodarki Społecznej) proponuje wszystkim uczestnikom Europejskiego Forum Społecznego w Paryżu Saint Denis wspólne opracowanie i poprowadzenie seminariów. Jak dotąd grupa francuska przedstawiła 6 propozycji tematów seminaryjnych.
Propozycje seminariów dotyczących solidarnej gospodarki społecznej:
• Co odróżnia stosunki społeczne oparte na współpracy i pomocy od struktury tradycyjnych przedsiębiorstw opartej na kapitale (firm kapitalistycznych)? Podstawowe zasady i wartości, na których można oprzeć rozwój alternatywnego społeczeństwa.
Temat zaproponowany przez CECOP.
• Jak się zaangażować w gospodarkę alternatywną? Doświadczenia związane z solidarną gospodarką społeczną.
Temat zaproponowany przez MES.
• Sprawiedliwy handel i konieczność regulacji w wymianie międzynarodowej. Jak idea sprawiedliwego handlu może przyczynić się do wprowadzenia regulacji w handlu międzynarodowym, który jest obecnie źródłem niesprawiedliwości i marginalizacji?
Temat zaproponowany przez Artisans du Monde.
• Rozwój dialogu między ruchami społecznymi i solidarną gospodarką społeczną. Możliwość spotkań i wymiany poglądów.
Temat zaproponowany przez SSE Village.
• Rozwój sektora finansów uspołecznionych; wprowadzenie światowego systemu solidarnych finansów.
Temat zaproponowany przez INAISE.
• Reforma systemów monetarnych – systemy regionalne.
Temat zaproponowany przez Monneta.
***
Poniżej przedstawiono projekt seminarium dotyczącego solidarnej gospodarki społecznej, ktory został zgłoszony przez Monneta.
Reforma systemów monetarnych – systemy regionalne.
Globalizacja ogranicza samodzielność jednostek, regionów i całych narodów. Wywołuje procesy, których nie można oddolnie kontrolować. Proponowano różne rozwiązania tego problemu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na rozwiązanie, o którym rzadko się mówi, mianowicie na systemy lokalnego pieniądza, które dają nowe możliwości zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
Celem wprowadzenia lokalnej waluty jest względne wyizolowanie lokalnej gospodarki z systemu światowego i zwiększenie popytu na lokalną produkcję i usługi. Zalety lokalnego pieniądza są wielorakie: od wzmocnienia więzi między ludźmi, którzy stracili pracę na konkurencyjnym rynku światowym i wykorzystania ich marnotrawionych umiejętności, do zatrzymania wartości dodanej produkcji w granicach regionu; od częściowego wyeliminowania transportu do zaspokojenia specyficznych potrzeb lokalnej społeczności i uniezależnienia się regionu od kaprysów światowego rynku walutowego. Powstaje nowa tożsamość regionu.
Przedyskutowane zostaną cztery zagadnienia:
1. Wady obecnego systemu.
2. Tworzenie systemów alternatywnych.
3. Gdzie już działają systemy alternatywne – relacje z różnych krajów.
4. Jak stworzyć system lokalnego pieniądza?
Seminarium towarzyszyć będą warsztaty poświęcone lokalnej walucie w Niemczech, systemowi LET we Francji, bankom czasowym w Wielkiej Brytanii i Włoszech oraz internetowym bankom rozliczeniowym (kliringowym) w Austrii. Tematem dyskusji będzie również sposób zainicjowania systemu niezależnego pieniądza.
Przewidywani prelegenci:
1. Margrit Kennedy (Niemcy).
2. Molly Scott Cato (Wielka Brytania), Jonathan Dawson (Wielka Brytania), Mohamed Naseem (banki islamskie w Wielkiej Brytanii) lub David Pitcock (Wielka Brytania).
3. Eva Stenius (Szwecja).
4. Patrick Viveret (Francja).
5. Lepre Viola (Włochy)
SPONSORZY:
FEASTA (Irlandia), FEBEA (Europejska Federacja Banków Etycznych), GEN Europe (Szkocja i Niemcy) JAK (Szwecja), LETS Holandia, Monneta (Niemcy), New Economics Foundation (Wielka Brytania), Solidaire (Francja).
Oficjalne rozpoczęcie EFS odbędzie się 12.11.2003. O godz. 800 rozpocznie się Forum kobiet. O 1800 w czterech miejscach, w których odbywać się będzie Forum – St. Denis, Bobigny, La Villette, Ivry – odbędą się wiece otwarcia wraz z różnymi atrakcjami.

Wyjazd z Polski
10.11 autokarami z różnych miejsc Polski bilet w cenie ok. 300 PLN w obie strony. Na miejscu nastąpi prawdopodobnie częściowy zwrot kosztów podróży z funduszu solidarnościowego EFS (dofinansowanie dojazdu do autokaru). Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w gimnazjach (należy zabrać ze sobą karimatę i śpiwór) i śniadania (poza tym jedzenie we własnym zakresie), akredytację na Forum (być może będzie ona też wejściówką do muzeów i galerii). Komunikacja miejska w Paryżu (cztery lokalizacje forum + miejsce noclegu) – wynegocjowane stawki specjalnych biletów: 3 dni – 9,50 Euro, 5 dni – 15 Euro. Alternatywne kontakty:
• ATTAC: koordynacja@attac.pl
• Koalicja Forum Społeczne efs@wp.pl lub telefonicznie/SMSem: 0504 058 315
• Oddział w Ełku Polskiego Związku Bezrobotnych oraz Nowa Lewica
barbara@elk.mazury.pl
WIĘCEJ INFORMACJI O EFS
• http://www.fse-esf.org
• http://www.efs.w.pl
• http://www.pfs.most.org.pl
• http://www.lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo/pfs