Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 21– 22 WRZEŚNIA 2002

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz FIP mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Warszawie 21 – 22.9.2002.

Fora, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych cyklicznie co trzy lata, są niepowtarzalną okazją do spotkania działających w Polsce fundacji i stowarzyszeń, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy z przedstawicielami administracji publicznej, sektora gospodarczego i mediów. Wydaje nam się, że na obecnym etapie rozwoju sektora pozarządowego w Polsce, tegoroczne Forum może także przyśpieszyć proces budowania jego reprezentacji. Równie ważne, podobnie jak w czasie poprzednich spotkań, które odbyły się w 1996 i 1999 r. i w których wzięło udział ok. 2 tysięcy przedstawicieli organizacji pozarządowych, będzie i tym razem zaprezentowanie dorobku poszczególnych organizacji i całego sektora pozarządowego szerokiej publiczności. Chcielibyśmy, aby tegoroczne spotkanie, tak jak obydwa poprzednie, było także miejscem merytorycznej dyskusji nad przyszłością i perspektywami rozwoju sektora obywatelskiego. Planujemy, że w III Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych weźmie udział około 900 organizacji z terenu całej Polski. Spodziewamy się, że w dużej mierze uczestnikami spotkania będą przedstawiciele sieci, porozumień i federacji, zarówno terytorialnych jak i branżowych.

Tegoroczne spotkanie w Warszawie będzie trwało dwa dni. Patronat nad imprezą objął prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski. Oficjalne otwarcie konferencji nastąpi 21.9., w sobotę. Wiodącym tematem konferencji będzie: Udział organizacji pozarządowych w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Niedzielę – przeznaczamy już tradycyjnie na festyn, adresowany do szerokiej publiczności, w czasie którego organizacje pozarządowe, uczestniczące w III OFIP będą mogły przedstawić efekty swoich działań w formie indywidualnych wystaw i wspólnych prezentacji poszczególnych regionów i branż. Część artystyczną towarzyszącą całemu spotkaniu przygotowują wspólnie organizacje działające na polu kultury. W piątek 20.9. odbędą się spotkania towarzyszące III OFIPowi, poświęcone przede wszystkim kwestii tworzenia i działania porozumień i sieci organizacji pozarządowych.

Ponadto, w tygodniu poprzedzającym spotkanie w Warszawie, w całej Polsce będą miały miejsce różnorodne wydarzenia, związane z aktywnością sektora pozarządowego.

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym – już trzecim – Forum. Mamy nadzieję, że będzie ono miejscem rzeczowej dyskusji, okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych organizacji, ale także świetną zabawą w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Prosimy pamiętać o przysłaniu zgłoszenia udziału w III OFIPie.

Ewa Szymczak
Prezes Stowarzyszenia na rzecz FIP

RAMOWY PROGRAM
21.9.2002
, w sobotę odbędzie się KONFERENCJA poświęcona udziałowi organizacji pozarządowych w sprawnym funkcjonowaniu państwa.
10.00 – oficjalne otwarcie III OFIP – w Teatrze Polskim.
12.00 – Debaty panelowe:
STANDARDY DZIAŁANIA
Sesja poświęcona jakości działań organizacji pozarządowych, ich publicznemu wizerunkowi i relacjom z donatorami. Przedmiotem dyskusji będzie zarówno sytuacja obecna, jak i działania zmierzające do jej poprawy.
PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI
Sesja poświęcona roli, jaką w przeciw- działaniu procesowi marginalizacji społecznej i wyrównywaniu szans odgrywają fundacje i stowarzyszenia (zajmujące się, m.in.: edukacją, rozwojem lokalnym, pomocą społeczną, wspieraniem niepełnosprawnych).

14.00 – 15.00
– PRZERWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA
Sesja poświęcona działaniom polskich organizacji pozarządowych podejmowanym w związku z perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, oraz warunkom działania fundacji i stowarzyszeń w zjednoczonej Europie.
PRAWO
Sesja poświęcona udziałowi organizacji pozarządowych w tworzeniu prawa i dbaniu o jego przestrzeganie, a także roli organizacji pozarządowych jako rzeczników interesów osób i instytucji, na rzecz których działają
17.00 – Sesja końcowa – podsumowanie poszczególnych paneli i całej konferencji.
19.00 – Wieczorne spotkanie uczestników konferencji.

Przez cały dzień w hallu Teatru Polskiego będzie można oglądać wystawę, przygotowaną przez organizacje kulturalne.

22 września br., w niedzielę, między 10.00 a 18.00, odbędzie się FESTYN Organizacji Pozarządowych.

Na Rynku Mariensztackim odbędą się koncerty, przedstawienia uliczne i happeningi, przygotowane przez organizacje pozarządowe. W czasie festynu organizacje pozarządowe będą mogły także zaprezentować swoją działalność zgromadzonej publiczności.

SPOTKANIA TOWARZYSZĄCE III OFIP

20 września br., w piątek, między 15.00 a 19.00, odbędą się SPOTKANIA poświęcone tworzeniu i działaniu porozumień i sieci organizacji pozarządowych. Wszystkie spotkania będą się odbywały jednocześnie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w którymś z nich, prosimy skontaktować się bezpośrednio z jego organizatorami:
• Spotkanie organizacji ekologicznych – organizator: Polska Zielona Sieć, ul. Raszyńska 32/34, 02-026 Warszawa, tel. 0-22/668 97 92 (Szymon Sieniarski).
• Spotkanie organizacji kulturalnych – organizator: Fundacja Galeria na Prowincji, ul. Jezuicka 4/20, Lublin, tel. 0-81/534 55 47 (Waldemar Mirek).
• Spotkanie organizacji edukacyjnych – organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Willowa 9/3, 00-790 Warszawa, tel. 0-22/849 85 13 (Jacek Strzemieczny).
• Spotkanie organizacji zajmujących się pomocą społeczną – organizator: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa, tel. 0-22/622 32 45 (Katarzyna Wiechowska).
• Spotkanie organizacji współpracujących w ramach sieci „Orfeusz”, pt. „Doświadczenia federalizacyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (w języku angielskim) – kontakt: Stowarzyszenie na rzecz FIP, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. 0-22/828 91 28 (Agnieszka Dziarmaga).
• Spotkanie pt. „Tworzenie reprezentacji regionalnych a fundusze strukturalne” – organizator: Przedstawicielstwo Organizacji Pozarządowych w Brukseli, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. 0-22/828 91 28 (Renata Koźlicka).

Powyższa lista spotkań, jak również program III OFIP, mogą ulec zmianie. Aktualne informacje o III OFIP będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej www.fip.ngo.pl/ofip.php.

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 0-22/828 91 28 wew. 155
e-mail: ofip@fip.ngo.pl
www.fip.ngo.pl

Ewa Szymczak