Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ FOTO-EKO 2000

• Tematem konkursu jest przyroda Polski (np. rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo obszary) oraz działania związane z jej ochroną.
• Mogą w nim brać udział zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Technika wykonania prac dowolna. Minimalny format odbitek 15x20 cm (zalecany: od 20x30 cm do 30x40 cm). Zdjęć nie należy podklejać.
• Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno, chyba że autor zaznaczy, iż seria, licząca do pięciu zdjęć, stanowi zestaw (traktowany wtedy jako jedna praca). Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie.
• Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (powinno ono mieć formę hasła, nie rysunku). Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę zawierającą dane autora – imię, nazwisko, dokładny adres i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie oraz zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem. Prace prosimy pakować w sztywne koperty.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz jednorazowej nieodpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac, z zaznaczeniem nazwiska autora. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi!
• W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zdobyła w konkursie.
• W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
• Termin nadsyłania prac – 10 listopada 2000 r.

Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6
60-514 Poznan
tel./fax: 0-61/843-21-60
e-mail: biuro@salamandra.org.pl

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody: sprzęt fotograficzny, albumy przyrodnicze, filmy. Wartość łącznej puli nagród wynosi w chwili obecnej ok. 3000 zł. Czynimy starania w celu jej zwiększenia. Podobnie jak w latach ubiegłych, najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.