Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Karpaty i inne regiony - postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska

Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Stowarzyszenie „Ekopsychologia”
ZAPRASZAJĄ
na ekologiczno-psychologiczną, międzynarodową
konferencję naukową:

KARPATY I INNE EUROREGIONY –
POSTAWY PSYCHOLOGICZNE WOBEC OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Konferencji:

ŚRODA – 20.10.2004
SESJA ŚRODOWISKOWA 10.15 – 11.50
 • prof. dr hab. Zygmunt Wnuk – „Zielone Karpaty jako obiekt funkcjonalny”
 • prof. dr hab. Stefan Kozłowski – „Karpacki obszar funkcjonalny w świadomości samorządów terytorialnych”
 • dr Zbigniew Hałat – „Jak trujemy siebie trując środowisko – zarys zniszczeń”
 • Doc. PhDr. Milan Rymes, CSc. – „Kultura organizacyjna jako znaczący czynnik środowiska naturalnego”
 • Krakowska Grupa LETS – przedstawienie programu „Local Exchange Trade System” jako proekologicznego instrumentu walki z bezrobociem”
 • Dyrektor Instytutu Ekologii Karpat Akademii Nauk Ukrainy, prof. dr hab. Michał Holubiec – „Transformacje antropiczne szaty roślinnej Karpat Ukraińskich i problem racjonalnego wykorzystania ich potencjału ekologicznego”

SESJA TURYSTYCZNO-KULTUROWA 12.00 – 15.50
 • Polska Agencja Rozwoju Turystyki – „Turystyka przyjazna środowisku – perspektywy rozwoju”
 • prof. dr hab. Zygmunt Wnuk – „Ochrona przyrody a turystyka”
 • Honorowy Konsul Danii, Prezes Nordic House Janusz Kahl – „Aktywna Małopolska – promocja turystyki w krajach nordyckich”

15.30 – 18.00 – Seminaria
 • „Pozyskiwanie funduszy na działania związane z ochroną środowiska z polskich oraz zagranicznych instytucji finansujących” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • „Pozwolenia zintegrowane – ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w przedsiębiorstwach” – dr hab. inż. Janusz Mikuła
 • „Jak trujemy siebie trując środowisko – zarys zniszczeń” – dr Zbigniew Hałat
 • „Trening antystresowy – równowaga umysłu” – dr Anna Trzciniecka-Green; cz. I
 • „Edukacja ekologiczna – standardy europejskie w nauczaniu” – dr Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Zespół Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Psychologiczne podstawy negocjowania zagadnień ekologicznych” – dr Zbigniew Żarczyński, Instytut Psychologii Stosowanej UJ

CZWARTEK – 21.10.2004
SESJA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA 9.30 – 12.30
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Michał du Vall, prof. UJ
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • „Nowe formy współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego” – dyrektor Stowarzyszenia „Eurokarpaty”, Dawid Lasek

SESJA TECHNOLOGICZNO-ENERGETYCZNA 12.30 – 15.25
 • Krótkoterminowi eksperci projektu „Zrównoważona polityka energetyczna w Polsce” realizowanego w ramach programu PHARE:
 • • „Projekty w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii sfinansowane z funduszy strukturalnych”
  • „W jaki sposób fundusze strukturalne powinny wspierać lokalny rozwój ekonomiczny oraz ochronę środowiska?”
  • „Wspólnotowe doświadczenia w dziedzinie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w Danii i Niemczech”
 • Burmistrz Miechowa, Włodzimierz Mielus – „Biomasa w terenach rolniczych”
 • Honorowy Konsul Danii, Janusz Kahl – „Doświadczenia duńskie w dziedzinie zastosowania energii odnawialnych”
 • Lecce PEN Polska
 • Signalko Ltd Sp. z o.o.

15.30 – 18.00 – Seminaria
 • „Zielona Firma – magia ISO 14001 i HACAAP” – Adrian Cierpiał, konsultant w zakresie ISO 9001:2000, ISO 14001, HACCP, TÜV Consulting
 • „Pozyskiwanie funduszy UE na działania związane z ochroną środowiska” – Szymon Tumielewicz, Departament Integracji Europejskiej; Ministerstwo Środowiska
 • „Konwencja karpacka – perspektywy międzynarodowej współpracy?” – Jacek Mizak, z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą; Ministerstwo Środowiska
 • „Trening antystresowy – równowaga umysłu” – dr Anna Trzciniecka-Green; cz. II
 • „Ekoturystyka – kultura ekologiczna turysty” – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • „Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych przez gminy i przedsiębiorstwa – doświadczenia duńskie i niemieckie” – Krótkoterminowi eksperci projektu „Zrównoważona polityka energetyczna w Polsce” realizowanego w ramach programu PHARE

PIĄTEK 22.10.2004
SESJA PSYCHOLOGICZNA 10.00 – 15.25
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – „Transakcje środowiskowe – człowiek w otoczeniu przyrody czy cywilizacji?”
 • Antoni Wontorczyk – „Dostępność poznawcza kategorii ekologicznych u wyborców i polityków lokalnych”
 • dr Zbigniew Golan – „Znaczenie więzi człowieka z naturą – zagadnienia z zakresu ekopsychologii”
 • Doc. dr hab. Tadeusz Rotter – „Postawy rolników indywidualnych wobec przepisów o ochronie środowiska”
 • dr Agnieszka Ogonowska – „Rola telewizyjnych obrazów natury w kształtowaniu reprezentacji poznawczych człowieka”
 • prof. Leszek Pawłowski – „Depresja sezonowa jako przykład oddziaływania środowiska naturalnego na stan psychiczny człowieka”
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – „Formowanie się postaw wobec otoczenia od niewiedzy do nazwy”
 • Doc. PhDr. Jiři Štikar, CSc. – „Adaptacja osób starszych do przepisów środowiska drogowego”
 • prof. PhDr. Pavel Uhlář – „Determinanty decyzji o roboczej i indywidualnej mobilności”
 • PhDr. Josef Straka – „Absurdalność w ekonomice a ochrona środowiska naturalnego”
 • prof. Barbara Pilecka – „Zmiany atmosferyczne i samobójstwa”
 • PhDr. Tamara Hrachovinowá, SC. – „Zadowolenie fizyczne a zachowanie konsumpcyjne u studentów szkół wyższych (prezentacja celów i faz studiów)”
 • Doc. PhDr. Ing. Karel Regiel, CSc. – „Problemy związane z przystosowaniem się do oczekiwań społecznych”
 • prof. PhDr. Oldřich Miksik, DrSc. – „O relacji pomiędzy przepisami środowiskowymi a podstawowymi interakcjami struktury osobowości”
 • prof. dr hab. Augustyn Bańka – „Psychologia środowiskowa”

15.30 – 18.00 – Seminaria
 • „Finansowanie turystyki przyjaznej środowisku z polskich i europejskich funduszy” – Polska Agencja Rozwoju Turystyki
 • „Zmiana postaw psychologicznych w praktyce – przerabianie społeczności” – prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • „Gospodarowanie energią – kształtowanie zwyczajów i postaw konsumentów energii w Polsce i w Europie” – Krótkoterminowi eksperci projektu „Zrównoważona polityka energetyczna w Polsce” realizowanego w ramach programu PHARE
 • „Fundusze Strukturalne – praktyczny przewodnik” – Krzysztof Skompski, z-ca dyrektora Departamentu Projektów Strukturalnych; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • „Banki Czasu – recepta na dolegliwości trapiące społeczeństwo cywilizacji przyspieszenia i wzrostu” – Jadwiga Magnuszewska
 • „Organizacja zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie na przykładzie zbiórki opakowań szklanych. Źródła finansowania systemu” – Stanisław Młynarski, Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych

Informacje dodatkowe

Koszt:
 • Koszt udziału w Konferencji wynosi 350 PLN i pokrywa wyżywienie, materiały konferencyjne oraz bankiet w Hotelu Sheraton.
 • Wpłaty należy przesyłać na konto: 98150011421211400532780000

Zgłoszenia:
Biuro Organizacyjne Konferencji: Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Świętokrzyska 8/1, 30-015 Kraków
tel./fax 0-12 632 69 86
e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl
www.karpaty.ekopsychologia.pl
Instytut Psychologii Stosowanej UJ