Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KONKURS NASZA GMINA CHRONI KLIMAT

Instytut na rzecz Ekorozwoju serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konkursie Nasza gmina chroni klimat.

Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony klimatu, a przez to włączenie społeczności lokalnych do międzynarodowych działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma za zadanie wypromowanie i udzielenie wsparcia najlepszym, lokalnym projektom, których celem jest zmniejszenie emisji tzw. gazów szklarniowych (m.in.: dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu). Laureaci Konkursu uzyskają rekomendację do finansowego wsparcia przedstawionych projektów inwestycyjnych przez Fundację EkoFundusz. Realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projekt Nasza gmina chroni klimat ma charakter pilotażowy, finansowany jest ze środków Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) w ramach programu „Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” (Local Government Partnership Program). Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o warunkach, kryteriach i zasadach udziału w konkursie.

PRZEDMIOT KONKURSU
Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć planowanych lub takich, których realizacja nie przekroczyła 30% zaawansowania finansowego. Uzyskana w wyniku konkursu dotacja nie może być przeznaczone na refinansowanie wcześniej poniesionych kosztów.
Do konkursu zgłaszane powinny być propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych służących trwałemu ograniczeniu emisji gazów szklarniowych zwłaszcza takich jak dwutlenek węgla czy metan.

UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest głównie dla gmin, przedsiębiorstw komunalnych, a także innych instytucji czy osób, które uzyskają wsparcie (np. współfinansowanie, udział kapitałowy lub rekomendacja) ze strony gminnych władz samorządowych.

ZAŁOŻENIA
Zgłoszenia mogą dotyczyć przedsięwzięć w następujących dziedzinach:
• Zamiany paliwa kopalnego na źródła odnawialne przy wytwarzaniu energii.
• Budowa nowych instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej.
• Oszczędzanie energii wytwarzanej z paliwa kopalnego.
• Zagospodarowanie gazów szklarniowych w sposób zmniejszający ich uciążliwość dla środowiska.
Uwaga: nie będą rozpatrywane propozycje dotyczące zamiany jednego paliwa kopalnego na drugie np. zamiana węgla kamiennego na gaz lub olej opałowy.

ETAPY KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch faz: wstępnej i zasadniczej.
Faza pierwsza polega na przesłaniu wstępnego wniosku (formularz dostępny na stronie: www.ine-isd.org.pl/konkurs). Uczestnicy, którzy nadeślą wniosek wstępny mają prawo do uczestniczenia w warsztatach służących pomocą w poprawnym przygotowaniu wniosków ostatecznych. Termin nadsyłania wstępnych wniosków mija 30.9.2000 o godz. 1500. Wnioskodawcy zainteresowani uczestnictwem w warsztatach powinni dołączyć kartę zgłoszenia (formularz dostępny na stronie: www.ine-isd.org.pl/konkurs). Warsztaty odbędą się w następujących terminach: Poznań 12.10.2000 r., Warszawa 13.10.2000, Katowice 17.10.2000 i Gdańsk 19.10.2000. Udział w fazie wstępnej konkursu nie jest obowiązkowy. Wniosek ostateczny można składać bez uczestniczenia w warsztatach. Formularz wniosku ostatecznego będzie można otrzymać na warsztatach lub uzyskać z Instytutu.
Faza druga polega na przesłaniu wniosków ostatecznych, które przyjmowane będą do 30.11.2000 do godziny 1500. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2000. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.1.2001.

PORADNIK I WARSZTATY
Instytut na rzecz Ekorozwoju przygotował dla gmin zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii, ochronę klimatu i oszczędzanie energii, poradnik „Nasza gmina chroni klimat” dotyczący włączania się lokalnego samorządu do globalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Poradnik będzie rozsyłany gminom po wcześniejszym ich zgłoszeniu zapotrzebowania na tę publikację. Zgłoszenia prosimy kierować faksem, e-mailem lub telefonicznie na adres Instytutu. Ilość egzemplarzy ograniczona.
W październiku planowany jest cykl jednodniowych warsztatów, których celem jest pomoc zainteresowanym instytucjom i osobom w wypełnieniu wniosku ostatecznego i takiego przedstawienia projektu, aby spełniał wymogi stawiane przez Fundację EkoFundusz.
Pierwszeństwo uczestniczenia w warsztatach przyznawane będzie osobom z tych instytucji, które nadesłały wniosek wstępny; pozostałe osoby mogą wziąć udział w warsztatach, o ile pozostaną wolne miejsca. Organizatorzy zapewniają wykładowców, sale, materiały szkoleniowe oraz posiłek, jednak nie zwracają kosztów dojazdu.

KRYTERIA
Podstawą do oceny zgłaszanych projektów będą następujące kryteria:
1. Zgodność planowanej inwestycji z planami zaopatrzenia gminy w energię.
2. Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji gazów szklarniowych.
3. Wykonalność i poziom rentowności przedstawionego przedsięwzięcia.
4. Wiarygodność koncepcji finansowania przedsięwzięcia oraz zdolność podmiotu do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych po uruchomieniu inwestycji stanowiącej przedmiot wniosku.
5. Wiarygodność finansowa inwestora w aspekcie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia.
6. Efektywność ekonomiczna inwestycji pod względem redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych.
7. Efekt edukacyjny oraz możliwość powielania proponowanych rozwiązań.
8. Oryginalność przedsięwzięcia z punktu widzenia technicznego lub organizacyjnego.
9. Poprawność koncepcji technicznej oraz zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującym prawem.

LAUREACI

Komisja konkursowa powołana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oceni otrzymane projekty w oparciu o ww. kryteria, dokona wyboru i udzieli laureatom konkursu pisemnej rekomendacji w ich staraniach o uzyskanie pomocy finansowej z Fundacji EkoFundusz przy uwzględnieniu następujących zasad:
• Trzy najlepsze projekty będą zarekomendowane do wsparcia przez EkoFundusz dotacją w wysokości od 30 do 50% kosztów realizacji inwestycji.
• Jeden projekt charakteryzujący się najbardziej oryginalnymi rozwiązaniami otrzyma rekomendację do dofinansowania przez EkoFundusz w formie dotacji w wysokości stanowiącej do 30% kosztów realizacji inwestycji preferencyjnych.
• Pięć wyróżnionych projektów otrzyma rekomendację do dofinansowania z EkoFunduszu w formie dotacji w wysokości stanowiącej do 30% kosztów realizacji inwestycji.
• Komisja konkursowa w zależności od ilości i wartości zgłoszeń może dokonać zmian w sposobie rozdziału rekomendacji dla laureatów.

SKŁAD RADY KONKURSU

Marek Michalik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Rady Konkursu
Przemysław Czajkowski – Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska
Wojciech Galiński – Instytut na rzecz Ekorozwoju
Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju
Milena Łakomska – Instytut na rzecz Ekorozwoju
Józef Łysek – Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego
Sławomir Pasierb – Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Mariusz Popiołek – Fundacja EkoFundusz
Grzegorz Wiśniewski – Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
Wiesław Wójcik – Urząd Regulacji Energetyki

WNIOSKI NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES
Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Łowicka 31
02-502 Warszawa

KONTAKT
Milena Łakomska
Instytut na rzecz Ekorozwoju
tel. 0-22/646 05 11, 646 05 10
fax 0-22/646 01 74
e-mail: ine@ine-isd.org.pl
www.ine-isd.org.pl/konkurs