Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KONKURS WFOŚiGW W KRAKOWIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpisuje KONKURS na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

PRZEZ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
• dodatkową edukację prowadzoną w przedszkolach, szkołach podstawowych, zawodowych, średnich oraz szkołach wyższych;
• edukację nieformalną prowadzoną w formie szkoleń, wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych, konkursów;
• opracowywanie i wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej;
• organizowanie (przez dłuższy czas) demonstracji, pikiet, happeningów i widowisk mających na celu propagowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych wśród społeczeństwa;
• wszelkie inne formy rozprzestrzeniania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy, w tym także prowadzenie bibliotek ekologicznych.

Z KONKURSU WYŁĄCZONE SĄ:
• sympozja naukowe,
• finansowanie wcześniej przeprowadzonych i zakończonych zadań,
• wynajem pomieszczeń, budynków, zakup wyposażenia biur dla organizacji – nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,
• przygotowywanie projektów przedsięwzięć (bez fazy realizacji),
• jednorazowe wydarzenia o ograniczonym zasięgu i krótkotrwałych efektach,
• prenumerata czasopism,
• wspieranie publikacji w mass mediach.
Okres realizacji zgłoszonych zadań nie może przekraczać 12 miesięcy.

Najlepsze, wyłonione w drodze konkursu, zadania mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w maksymalnej kwocie 50 tys. zł, jednakże dotacja nie może przekroczyć 60% wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota zadania finansowana jest ze środków własnych lub innych sponsorów.
 
W KONKURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ:
• organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska, a siedzibą zarządu lub oddziału jest województwo małopolskie,
• jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo-badawcze,
• państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
• osoby prawne dysponujące publikatorami (np. książka, prasa, radio, telewizja).
Termin składania wniosków: do 31.8.2001.

Formularze wniosków i szczegółowe zasady można otrzymać pod adresem:
WFOŚiGW
Kanonicza 12 (II p.)
31-002 Kraków
www.wfos-krakow.eco.pl