Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Leśny kompleks promocyjny " Bory Lubuskie "

LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY „BORY LUBUSKIE”

Leśne kompleksy promocyjne tworzone są w celu wprowadzenia do praktyki zasad kierowania gospodarką leśną w warunkach pełnego rozpoznania wymogów ochrony przyrody, propagowania proekologicznego modelu gospodarki leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa. W woj. lubuskim znajduje się Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie”. Zajmuje on obszar całego nadleśnictwa Lubsko o powierzchni 32 074 ha, podległego Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Są to bory na słabych siedliskach borów świeżych, suchych i mieszanych z domieszką brzozy, a w zagłębieniach, gdzie jest więcej wilgoci – olszy. Zespoły roślinne bardzo zubożałe w skutek oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych na glebę i atmosferę, są bardzo podatne na pożary.

Obszar LKP położony jest w dorzeczu Odry w zlewni Nysy Łużyckiej. Różnica wysokości pomiędzy najniż¬szym punktem (55,6 m n.p.m.) a najwyżej położonym punktem (162,8 m n.p.m.) jest znaczna i wynosi 107,2 m.

Do głównych zagrożeń występują¬cych tutaj ekosystemów leśnych można zaliczyć: emisje pyłów i ga¬zów, głównie transgranicznych, pożary (cały obszar LKP znajduje się w I strefie zagrożenia pożarowego), masowe pojawienie się szkodliwych owadów oraz występowanie grzybów pasożytniczych.

Występują tutaj takie formy ochrony przyrody jak: 34 pomniki przyrody, w tym 1 powierzchniowy o nazwie „Bór Suchy” z sosną w wieku ok. 190 – 195 lat, obszary chronionego krajobrazu, 5 użytków ekologicz¬nych o łącznej powierzchni 72 ha. Stwierdzono tu wystę¬powanie 15 gatunków ro¬ślin chronionych (bluszcz pospolity, barwinek, wawrzynek wilczełyko, pióropusznik strusi, dłu¬gosz królewski i in.), 22 rzadkich gatunków roślin oraz 8 częściowo chronio¬nych. Ze świata zwierząt na uwagę zasługują: bocian czarny, dzięcioł zielony, kowalik, pełzacz, drozd, wydra i bóbr.

Na terenie LKP znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Leśne kompleksy promocyjne mają z założenia przybliżać to wszystko, co kryje się za pozornie zwyczajnym terminem „las”.

Jan Andrukiewicz
Jan Andrukiewicz