Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNE POLEKO 2003


Poznań, 15.10.2003
MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGICZNEPOLEKO 2003

“Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – korzyści i wyzwania dla Polski” – tak brzmi motto tegorocznych Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2003, które odbędą się w od 18 do 21 listopada w Poznaniu. Dla branży ekologicznej będzie to okazja do zdobycia niezbędnej wiedzy, by właściwie przygotować się do integracji. 15. edycja największych targów ekologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej stanowić będzie platformę spotkania organizacji i instytucji wyspecjalizowanych w różnorodnych działaniach na rzecz ochrony środowiska, firm oferujących nowoczesne technologie i urządzenia oraz ich odbiorców.
Zwiedzający będą mogli zapoznać się z kompleksową ofertą około 600 firm z 20 krajów dotyczącą: ochrony wód, gleby i powietrza; pomiaru zanieczyszczeń, hałasu i wibracji; kontroli i zarządzania odpadami przemysłowymi, miejskimi i chemicznymi; budownictwa przemysłowego i energetycznego oraz techniki komunalnej. W ramach targowej prezentacji wydzielone zostaną ekspozycje specjalne: Salon Energii Odnawialnej, Salon Recyklingu oraz ekspozycje Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Naturalnym dopełnieniem oferty wystawców będzie bogaty program targowych wydarzeń: VII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, spotkanie pozarządowych organizacji ekologicznych Zielone Forum, V Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum, Międzynarodowa Giełda Kooperacji organizowana wspólnie z World Trade Center Poznań, liczne konferencje i seminaria dla specjalistów, prestiżowe konkursy i nagrody, wystawy obrazów i fotografii oraz przegląd filmów o tematyce ekologicznej.
Patronat nad targami POLEKO 2003 sprawują:
• Minister Środowiska
• Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
SZCZYT EKOLOGÓW
VII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny
W przeddzień targów rozpocznie się VII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy dyskutować będą m.in. o ochronie środowiska w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w świetle zapisów traktatu akcesyjnego oraz prac nad konstytucją UE. Mowa będzie też o szansach i zagrożeniach środowiska związanych z członkostwem Polski w UE, a także finansowaniu i perspektywach rozwoju ochrony środowiska w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Wśród prelegentów będzie przewodniczący Sejmowej Komisji Europejskiej – Józef Oleksy.
Obradom zjazdu towarzyszyć będą seminaria: “Polski rynek ochrony środowiska – szanse, możliwości oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorstwa zagraniczne”, “Ochrona środowiska w powiecie” oraz “Światowe trendy w gospodarce odpadami – perspektywy dla Polski”. Obrady zakończone zostaną dyskusją panelową z udziałem honorowych gości z kraju i zagranicy, która poświęcona będzie najaktualniejszym problemom ochrony środowiska w jednoczącej się Europie i Polsce.
Patronat honorowy nad zjazdem sprawuje Minister Środowiska.
Zielone Forum
Przy okazji VII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego odbędzie się spotkanie przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych Zielone Forum. Obrady forum poświęcone będą funkcjonowaniu pozarządowych organizacji ekologicznych w przededniu wstąpienia Polski do UE oraz nowym możliwościom finansowania działalności trzeciego sektora po akcesji.

OFERTA WYSTAWCÓW
W targach pojawi się oferta około 600 firm z 20 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Polski, RPA, Senegalu, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Udział wystawców zagranicznych wynosi ok. 31%.
Oficjalne wystąpienia narodowe przygotowały: Austria, Belgia, Francja, Holandia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.
Salon Recyklingu
Zorganizowany w ubiegłym roku po raz pierwszy Salon Recyklingu, spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Dlatego i tym razem postanowiliśmy stworzyć wydzieloną tematycznie i przestrzennie specjalną ekspozycję, w ramach której zaprezentowana zostanie oferta urządzeń, technologii i usług firm związanych z przemysłowym przetwarzaniem odpadów. Tutaj będzie można się także zapoznać z produktami do gromadzenia i wstępnego przetwarzania różnych grup odpadów oraz systemami organizacja odzysku.
Integralną częścią Salonu Recyklingu będzie seminarium pt. “Recykling odpadów – szanse i wyzwania dla Polski w kontekście wejścia do Unii Europejskiej”. Szczegółowy program seminarium znajduje się na stronie http://poleko.mtp.pl. Współorganizatorem seminarium jest ABRYS sp. z o.o.
Patronat medialny nad seminarium sprawują: “Przegląd Komunalny”, “Recykling”, “Opakowanie” oraz portal www.odpady.net.pl.
Salon Czystej Energii
W ramach Salonu Czystej Energii zaprezentowane zostaną najnowsze technologie, urządzenia, wiedza oraz trendy branży odnawialnych źródeł energii. W ramach Salonu w dn. 18 – 20 listopada odbędzie się powtarzalne seminarium “Energia ze źródeł przyjaznych środowisku”, podczas którego poruszona zostanie m.in. następująca tematyka: odnawialne zasoby energii w Polsce, ich rozmieszczenie przestrzenne i procedury lokalizacyjne, mechanizmy wsparcia rynków zielonej energii, polski rynek pelet, wykorzystanie biopaliw stałych oraz produkcja i uwarunkowania wykorzystania biopaliw płynnych. Pełny program seminarium znajduje się na stronie http://poleko.mtp.pl. Współorganizatorem seminarium jest ABRYS sp. z o.o.
Patronat medialny nad seminarium sprawują miesięczniki: “Czysta Energia” i “Przegląd Komunalny”.
MATCHMAKING
Podczas targów POLEKO odbędzie się Międzynarodowa Giełda Kooperacji, koordynowana przez World Trade Center Poznań. Oferta udziału w giełdzie adresowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zawsze mogą sobie pozwolić na udział w targach w charakterze wystawcy. Przedsiębiorstwa te będą miały możliwość znalezienia partnerów do współpracy, nowych rynków zbytu, a także zleceniodawcy lub zleceniobiorcy z branży ekologicznej.
Na podstawie przesyłanych zgłoszeń firmy umawiane są na indywidualne spotkania biznesowe w siedzibie WTC Poznań. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.wtc-poznan.com.pl.

EDUKACJA NA TARGACH
“Ekologia w Unii – My w Unii”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekologicznej “Ekologia w Unii – My w Unii” to wspólna propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich i portalu www.euro.agenda21.pl dla szkół. Jest to konkurs wiedzy o ekologii, związany z integracją Polski z Unią Europejską. 18.11 odbędzie się Turniej A21 – 15 sześcioosobowych zespołów szkolnych z całej Polski będzie walczyć o nagrody główne ufundowane przez Prezesa NFOŚiGW oraz Ambasadora Komisji Europejskiej. Szkoły biorące udział w konkursie zaprezentują także swoje osiągnięcia ekologiczne – każdy z zespołów przygotuje własne stoisko targowe.
W tygodniu poprzedzającym targi przeprowadzony zostanie radiowy konkurs dla słuchaczy Radia Merkury.
EKO MEDIA FORUM
Podczas targów POLEKO odbędzie się V Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM organizowane przez Abrys Sp. z o.o. i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W jego ramach będą miały miejsce liczne wydarzenia związane z edukacją ekologiczną: Salon Edukacji Ekologicznej, Seminarium “Edukacja ekologiczna w szkole i gminie”, przegląd filmów edukacyjnych propagujących postawy proekologiczne “Zielone Kino”, przegląd przedstawień teatralnych dzieci i młodzieży “Zielona Scena”, pokaz mody ekologicznej i in. Honorowy patronat nad V Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Salon Edukacji Ekologicznej to wydzielona ekspozycja regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, pozarządowych organizacji ekologicznych, parków krajobrazowych i narodowych, nadleśnictw prowadzących edukację ekologiczną, szkół i uczelni oraz innych organizacji non-profit zajmujących się edukacją ekologiczną.
Na terenie salonu powstanie też “ogródek zabaw ekologicznych”.
Seminarium “Edukacja ekologiczna w szkole i gminie” przeznaczone jest dla nauczycieli zajmujących się edukacją ekologiczną, regionalnych i gminnych ośrodków edukacji ekologicznej, przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz uczniów zainteresowanych tą problematyką. Tematyka seminarium obejmie m.in. nowoczesne programy edukacji ekologicznej, możliwości dofinansowania działań edukacyjnych ze środków UE, prezentację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej skierowanych do szkół oraz praktyczne instrumenty prowadzenia edukacji ekologicznej. Seminarium odbędzie się w dni. 18 – 20.11.
Puszkowa budowa – jej celem jest popularyzacja zbiórki puszek aluminiowych jako cennego surowca wtórnego. Podczas targów POLEKO w centralnym miejscu pawilonu 14, gdzie odbywać się będzie EKO MEDIA FORUM, dzieci i młodzież wybudują z puszek okazałą budowlę. W tym roku chcemy stworzyć herb Wielkopolski. Po targach puszki trafią do skupu aluminium.
W ramach przeglądu filmów edukacyjnych “Zielone Kino” codziennie prezentowanych będzie ok. 25 filmów o tematyce ekologicznej. Filmy podzielone będą na dwie kategorie: edukacyjną i przyrodniczą. 20.11 zwiedzający targi będą mogli zobaczyć film Makrokosmos – podniebny taniec, po którym odbędą się warsztaty dla nauczycieli.
“Zielona Scena” będzie miejscem prezentacji przedstawień teatralnych przygotowanych przez szkoły i ośrodki edukacji ekologicznej. W przerwach między przedstawieniami na scenie przeprowadzane będą konkursy o tematyce ekologicznej. Ponadto dzieci i młodzież szkolna przedstawią na “Zielonej Scenie” pokazy mody ekologicznej. W programie także warsztaty gry na bębnach ekologicznych (kolorowych beczkach z odzysku) oraz mini koncerty z uczestnikami warsztatów.
Podczas Happeningu “Dzieci Śmieci” kilkunastoosobowa grupa dzieci przebranych za śmieci będzie propagować wśród gości targowych konieczność dbałości o środowisko oraz selekcjonowania odpadów.
Salon prezentacji, gier i konkursów multimedialnych “Komputer z motylkiem” – tutaj będzie można zapoznać się z ekologicznymi grami edukacyjnymi, stronami i portalami internetowymi związanymi z ekologią. Na dużym monitorze wyświetlane będą prezentacje najciekawszych i najważniejszych stron poświęconych ochronie środowiska i edukacji w polskim Internecie.
Warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych – ich celem będzie prezentacja nagłaśniania zagadnień ekologicznych w mediach lokalnych. W ramach warsztatów odbędzie się dyskusja z udziałem Polsko-Niemieckiej Grupy ds. Edukacji.
WYSTAWY
“Dęby Rogalińskie” – wystawa zdjęć artysty fotografika Janusza Korpala. 50 czarno-białych fotografii ukazuje najstarsze polskie dęby w czterech porach roku. Ekspozycja jest fragmentem wydanego w ostatnim czasie albumu o Dębach Rogalińskich – pokazuje tragizm i nieuchronny koniec tego jedynego w Europie wspaniałego krajobrazu, który może przestać istnieć już pod koniec XXI wieku.
Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”.
Ekologiczne obrazy
– wystawa obrazów o tematyce ekologicznej “EKOART 2003 – Kolejna Karta” zorganizowana przez Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART.
“Ekologiczna Wielkopolska” – wystawa konkursowa prac plastycznych wykonanych przez dzieci współorganizowana z Fundacją “Lepsze Jutro” z Poznania opiekującą się utalentowanymi dziećmi z domów dziecka. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród odbędzie się na Zielonej Scenie w czwartek 20.11. Wystawa w dn. 18 – 21.11.2003.
Wystawa edukacyjna “Jak działać dla Ziemi” – przedstawiająca działania proekologiczne Klubu Gaja.

Konkursy i nagrody

• Nagroda w konkursie na najlepszy wyrób lub wdrożone rozwiązanie technologiczne eksponowane na targach (Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
• Nagroda Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepiej prowadzoną akcję edukacyjną w czasie trwania POLEKO 2003.
• Nominacje w V Edycji Konkursu Ekologicznego “Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie – Europa Nasz Dom).
• I edycja Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. “Nasza Gmina w Europie”.
• Polish Green Apple Awards 2003 w Międzynarodowym Konkursie The Green Apple Awards za najbardziej efektywne działania na rzecz ochrony środowiska (brytyjska organizacja pozarządowa The Green Organisation).
• Konkurs o Złoty Medal MTP za najlepszy wyrób eksponowany na targach charakteryzujący się wysoką jakością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi (MTP).
• Konkurs Acanthus Aureus na najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej stoisko targowe (MTP).
• Nagroda “Panteon Polskiej Ekologii”, która stanowi uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-ISO 14001 (Geoland Consulting Intl.)
• Konkurs o Puchar Recyklingu Przeglądu Komunalnego w kategoriach:
Szklana Statuetka – zbiórka stłuczki szklanej
• Srebrna Puszka – zbiórka puszek aluminiowych
• Zbiórka tworzyw sztucznych
• Złota Bela Makulatury – zbiórka makulatury
• Segreguj odpady – zbiórka kartonów po płynnej żywności

• Nagroda w konkursie na najlepszego dyrektora zakładów oczyszczania miast (Abrys, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast)
• Konkurs “Recykling techniki – technika recyklingu” pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (“Przegląd Techniczny”)
• Konkurs o nagrodę publiczności SUPER -EKO (Agrobazar)
ZWIEDZANIE
Targi POLEKO 2003 będzie można zwiedzać w dn. 18 – 21.11.2003, w godz. 900 – 1700. Równolegle z targami POLEKO na terenach wystawowych MTP odbędą się również Targi Inwestycyjne Miast Polskich Salon INVESTCITY – ŚRODOWISKO oraz Litewska Wystawa Gospodarcza.
Ceny biletów wstępu:
18 – 19 listopada: 15 zł
20 – 21 listopada: 10 zł
nadesłał
Tomasz Wojciechowski
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Zespół Promocji
tel. 0-61/869 25 87
fax 0-61/869 29 60
Tomasz.Wojciechowski@mtp.pl
Tomasz Wojciechowski