Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Ochrona przyrody w Polsce

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE

Ogólnopolska konferencja poświęcona ochronie
przyrody organizowana przez
Polski Komitet Światowej Unii Ochrony Przyrody
(IUCN) pod patronatem
Głównego Konserwatora Przyrody

11.2.2005 (piątek), Warszawa, Ministerstwo
Środowiska


Szanowni Państwo,

W celu wypracowania wysokich standardów ochrony przyrody, integracji środowisk zajmujących się tą problematyką, identyfikacji zagrożeń, zarysowania perspektyw i spopularyzowania odnośnych osiągnięć nauki, Polski Komitet IUCN organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą ochronie przyrody, pod patronatem Głównego Konserwatora Przyrody, prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego.

Konferencja ma charakter otwarty, jednak ze względu na spodziewaną wysoką frekwencję, pierwszeństwo w udziale w konferencji będą mieli uczestnicy uprzednio zareje-strowani. Prosimy zatem zgłaszać chęć udziału w konferencji (imię, nazwisko, reprezento-wana instytucja, adres, telefon, e-mail) na adres organizatorów (poniżej). Od uczestników nie pobiera się opłat.

Osoby pragnące wziąć w konferencji czynny udział proszone są o przesłanie tytułu oraz krótkiego abstraktu wystąpienia w terminie do 31.12.2004. Przewiduje się następujące formy prezentacji:
  1. referaty (do 20 min. + 5 dyskusja min.)
  2. komunikaty (10 min.)
  3. postery.
Ze względu na ograniczenia czasowe organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów, które zostana przedstawione w formie prezentacji ustnych.

Kontakt:
Komitet Organizacyjny Konferencji
„Ochrona Przyrody w Polsce”
IOP PAN
Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
konferencja@iop.krakow.pl
tel. 0-12 632 22 21 w. 122
fax 0-12 632 24 32


Zapraszamy do wzięcia udziału.

Z poważaniem,
dr Tadeusz Zając
Przewodniczący Polskiego Komitetu
Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
dr Tadeusz Zając