Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Program "Pozarządowy Inkubator Kadr"

Towarzystwo na rzecz Ziemi
Kilińskiego 4/107, 32-600 Oświęcim
tel./fax 033 8422120, 8441934
e-mail:biuro@tnz.most.org.pl, tzn.most.org.pl
konto: PKO B.P.o Oświęcim, nr 23 1020 2384 0000 9202 0009 1850


Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia zaprasza do udziału w Programie „Pozarządowy Inkubator Kadr” składającym się z cyklu szkoleń z zakresu ochrony środowiska oraz 5-cio miesięcznego stażu. Program jest innowacyjnym narzędziem przystosowującym osoby wchodzące na rynek zatrudnienia do pracy w organizacjach pozarządowych (poprzez ich szkolenie oraz odbywanie staży w organizacjach pozarządowych) oraz znajdowanie im miejsc pracy w istniejących i nowotworzonych organizacjach społecznych.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce poprzez:

 • organizację szkoleń i warsztatów dla przyszłych i obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych podnoszących ich wiedzę nt. aspektów prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych – sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową np.: procedura rejestracji organizacji, w tym statutu związku stowarzyszeń, opracowanie lub zmiana statutu; zarządzanie finansami organizacji pozarządowej tj. zasady rachunkowości, zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS, zasady przygotowywania budżetów oraz rozliczania projektów itp.; jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego, prawa i obowiązki OPP,
 • przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla małopolskich organizacji pozarządowych,
 • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami przy okazji szkoleń i warsztatów, zainicjowanie wspólnych projektów,
 • wypracowanie nowych wspólnych projektów, zacieśnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi, nawiązanie pozaformalnych kontaktów.

Program składa się z dwóch etapów:

I. Trzymiesięcznego szkolenia (5 pięciodniowych szkoleń, wrzesień – listopad 2006r.) dla początkujących działaczy organizacji pozarządowych, absolwentów szkół wyższych oraz licencjackich, szkół średnich, kierunków, których ukończenie predestynuje do pracy w organizacjach społecznych zajmujących się problematyką ochrony środowiska np. inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, rozwój regionalny a z drugiej posiadają ku temu odpowiednie predyspozycje (np. chociaż niewielkie doświadczenie w działalności społecznej), zainteresowanych pracą w organizacjach pozarządowych.

Szkolenia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic (www.poddebami.pl).

II. Pięciomiesięcznej praktyki/stażu w delegujących / rekomendujących organizacjach lub wybranych przez nas (wspólnie z zainteresowanymi uczestnikami projektu), w których (przy wsparciu naszym i zatrudnionych przez nas ekspertów) będą przygotowywać się do realizacji (lub współrealizacji) swojego pierwszego projektu.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W trakcie szkoleń osoby z poza Krakowa będą miały zapewnione zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie. Osoby z Krakowa będą dojeżdżać do Ośrodka lecz będą miały zapewniony obiad.

W ramach cyklu szkoleń przewidujemy następujące tematy:

 • Warsztaty integracyjne – wzajemnie poznanie się, wprowadzenie do pracy w organizacjach pozarządowych, wstęp do zarządzania projektem.
 • Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych.
 • Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową.
 • Przepisy w zakresie ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdrażania prawa.
 • Zasady działania administracji publicznej.
 • Zasady dostępu do informacji publicznej, źródła i pozyskiwanie informacji nt. ochrony środowiska.
 • Finansowanie działań dotyczących ochrony środowiska, finansowanie działań organizacji pozarządowych, w szczególności działań pozarządowych organizacji ekologicznych.
 • Współpracy z mediami, redagowania informacji prasowych. Wystąpienia publiczne.
 • Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych.
 • Pozyskiwanie środków na działalność organizacji i realizację projektów z różnych źródeł (od państwowych po prywatne).
W ramach programu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy w organizacji pozarządowej, będą spotykali się na spotkaniach grupowych oraz w porozumieniu z opiekunem stażu będą uczestniczyć w wybranych przez siebie szkoleniach specjalistycznych i przygotowywać indywidualne projekty.

Z organizacjami chętnymi do współpracy zawrzemy stosowne porozumienia i przekażemy im przeszkolonych w ramach programu uczestników, którzy rozpoczną praktyki / staż w styczniu 2007 r. Będą one trwały 5 miesięcy.

Podczas stażu uczestnicy będą przygotowywać swój pierwszy projekt, korzystając ze wsparcia specjalnie w tym celu zatrudnionych konsultantów, organizacji, w której będzie odbywał praktykę i realizować swój przyszły projekt, koordynatora projektu i, w razie potrzeby, innych koordynatorów projektów TnZ.

Program zakończy się rozpoczęciem przez osoby uczestniczące w projekcie samodzielnej realizacji własnych zadań. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest „doszkolenie” przyszłych pracowników w taki sposób, aby po ukończeniu stażu byli w stanie samodzielnie prowadzić projekty w organizacjach pozarządowych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu „Pozarządowy Inkubator Kadr” Anna Potaczek (e-mail: anna@potaczek.pl lub tel. 0609 111 933).

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w Programie prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego pod powyższym adresem lub biuro@tnz.most.org.pl do dnia 15 września 2006 r.