Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PRZYRODA NIE NALEŻY DO CZŁOWIEKA. SYLWETKA I EKOFILOZOFIA ARNE NAESSA NA TLE NORWESKIEJ FILOZOFII EKOLOGICZNEJ

PRZYRODA NIE NALEŻY DO CZŁOWIEKA.
SYLWETKA I EKOFILOZOFIA ARNE NAESSA
NA TLE NORWESKIEJ FILOZOFII EKOLOGICZNEJ
Książka Magdaleny Dziubek-Hovland jest jedną z nielicznych w Polsce prezentacji życiorysu i dorobku filozoficznego Arne Naessa – światowej sławy norweskiego profesora filozofii, twórcy koncepcji “głębokiej ekologii” i jednego z twórców podwalin współ-czesnej etyki ekologicznej. Książka ta jest najobszerniejszą i najbardziej wnikliwą spośród wydanych w Polsce pozycji poświęco-nych życiu i poglądom Naessa. Autorka przedstawia koleje losu uczonego, kształtowanie się jego światopoglądu, związki ekofilozo-fii Naessa z innymi tradycjami duchowymi i filozoficznymi, odmienne nurty etyki ekologicznej w Norwegii i ich recepcję poza gra-nicami tego kraju. Przede wszystkim jednak dokonuje prezentacji jego dorobku filozoficznego, którego naczelną zasadą jest poszanowanie wszelkich form życia na Ziemi oraz krytyka ludzkich uzurpacji stawiających człowieka ponad ekosystemem i innymi ga-tunkami w hierarchii ziemskich bytów. Całość uzupełniają dwa apendyksy zawierające zapis rozmów z Arne Naessem.
Praca ta umożliwia zapoznanie się z głównymi założeniami myśli Naessa, które są na świecie bardzo popularne w łonie ruchu ekologicznego, stanowią natchnienie dla wielu rozważań i wymiernych działań w obronie przyrody.
Z recenzji prof. dr hab. Józefa Lipca (UJ): Rozprawa Magdaleny Dziubek-Hovland napisana została nie tylko filozoficznym rozumem, ale i sercem ekofilozofki, pełnym młodzieńczego entuzjazmu, miłości do przyrody i nadziei, że przyszłość wypełni się dobrem symbiozy człowieka z naturą.

Zakup książki: wydawca prowadzi sprzedaż wysyłkową. Aby nabyć tę książkę, należy wpłacić 17 zł (koszt przesyłki wliczony) na konto:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
BS Bystra, nr rachunku
158133 0003 0001 0429 2000 0001.


Na blankiecie wpłaty należy podać swój dokładny i czytelny adres oraz dopisać “Naess”. Więcej szczegółów o wydawnictwach PNRWI na stronie WWW:
 http://www.pracownia.org.pl

Magdalena Dziubek-Hovland, Przyroda nie należy do człowieka. Sylwetka i ekofilozofia Arne Naessa na tle norweskiej filozofii ekologicznej, Pracow-nia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej 2004, 132 s.