Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Światowy Kongres Ochrony Przyrody, Bangkok, Tajlandia, 24 listopada 2004.

Światowy Kongres Ochrony Przyrody, Bangkok, Tajlandia, 24 listopada 2004.

NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE ZJAZD PRZYRODNIKÓW OSTRZEGA PRZED CORAZ WIĘKSZYM WYMIERANIEM GATUNKÓW


Według najnowszego wydania Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatunków IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody) ponad 15 tysięcy gatunków roślin i zwierząt zagrożonych jest wymarciem. Co trzeci gatunek płazów i połowa słodkowodnych żółwi jest w niebezpieczeństwie, tak jak co ósmy gatunek ptaków i co czwarty ssaków. W ostatnich 20 latach wymarło co najmniej 15 gatunków a 12 przeżyło tylko w niewoli.

Od rekinów po żaby, światowe bogactwo gatunków kurczy się w zatrważającym tempie. Powstrzymanie rosnącego kryzysu spowodowanego przez wymieranie gatunków było największym problemem dla ponad 1000 organizacji członkowskich IUCN biorących u-dział w 3. Światowym Kongresie Ochrony Przyrody w Bangkoku.

Ponieważ globalna różnorodność biologiczna dramatycznie się zmniejsza, ponad 4000 delegatów reprezentujących rządy, organizacje pozarządowe i sektor prywatny, dyskutowało jak można zatrzymać ten niepokojący trend. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że utrata gatunków może mieć duży wpływ na środowisko życia człowieka i że ochrona różnorodności biologicznej jest absolutnie niezbędna dla poprawy bytu ludzkości. Rządy zaczynają doceniać wartość przyrody i jej roli dla zachowania środowiska życia człowieka. Gatunki służą jako pożywienie, lekarstwa, opał i materiały budowlane, pomagają w oczysz-czaniu wody, rozkładzie odpadów, odbudowie żyzności gleby i zapylaniu roślin uprawnych. Zrozumienie tego faktu wyraźnie rośnie, jednak rządy powinny przeznaczyć więcej środków finansowych na edukację w tej dziedzinie. Także sektor prywatny powinien aktywniej pro-mować zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych świata – powiedział David Brac-kett, przewodniczący Komisji Ochrony Gatunków IUCN.

Są również dobre wiadomości. Działania na rzecz ochrony przyrody przynoszą już pozytywne efekty przynajmniej dla jednej czwartej światowej populacji ptaków. Jednak konieczne są kolejne kroki, by powstrzymać utratę dalszych gatunków. Szefowie państw w 2002 r. na szczycie ONZ poświęconym zrównoważonemu rozwojowi oraz szefowie państw Unii Europejskich na szczycie w Goeteborgu w 2003 r., a także ministrowie środowiska krajów europejskich zadeklarowali się podjąć niezbędne działania, by powstrzymać utratę różnorodności biologicznej do roku 2010. Od deklaracji do czynów droga zwykle jest dale-ka, toteż organizacje rządowe i pozarządowe rozpoczęły w maju br. kampanię Countdown 2010, czyli „odliczanie do roku 2010”, by zatrzymać utratę różnorodności świata przyrody.

Wszystkie organizacje rządowe i pozarządowe oraz przedstawiciele sektora prywatnego zaproszeni zostali do przyłączenia się do inicjatywy Countdown 2010 popartej przez Radę Europy. Sekretariat kampanii prowadzi Regionalne Biuro IUCN dla Europy.

Na Kongresie poświęcono wiele uwagi organizmom genetycznie zmodyfikowanym (GMO), wzywając do ustanowienia moratorium na uwalnianie GMO do środowiska w związku z ich potencjalnym negatywnym wpływem na biocenozy, a także ludzkie zdrowie. Przedstawiciele rządów 84 krajów członkowskich IUCN głosowali za moratorium, a 48 było przeciw. Oznacza to, że kraje głosujące zobowiązują się do przestrzegania moratorium.

Na nowego Prezydenta IUCN został wybrany Valli Moosa z Republiki Południowej Afryki, który jako ówczesny Minister Środowiska i Turystyki był gospodarzem Szczytu Ziemi ONZ w Johannesburgu w 2002r. Funkcja Prezydenta IUCN jest jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie ochrony przyrody na świecie.
 

Więcej informacji:
Dorota Metera, dorota.metera@iucn.org
http://www.iucn.org
http://www.iucneurope.org
http://www.countdown2010.net
Dorota Metera