Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

SZKOLENIA TNZ W OSIECZANACH K. MYŚLENIC

19-21.9.2001:„KOMPOSTOWANIE ODPADÓW –DOBRY INTERES CZY UCIĄŻLIWA KONIECZNOŚĆ?”
Zasadniczym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami eksploatującymi kompostownie lub planującymi tego typu działania, ocena sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w świetle zbliżającej się daty przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dokonanie analizy i porównania dotychczasowych inicjatyw w zakresie kompostowania odpadów w Polsce oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Ponadto chcielibyśmy:
• dokonać oceny sytuacji w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w świetle dyrektywy „składowiskowej”,
• poinformować samorządy o nowych obowiązkach związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej (wynikające m.in. z wdrożenia dyrektywy 99/31/EC ws. składowania odpadów),
• zaprezentować nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami wynikające z dostosowania przepisów krajowych do wymogów UE,
• dokonać oceny zgodności nowych regulacji krajowych z przepisami UE dotyczącymi odpadów,
• promować kompostowanie jako najlepszą metodę unieszkodliwiania odpadów organicznych (i alternatywę dla ich spalania),
• ułatwić gminom dokonanie optymalnego wyboru metody zagospodarowania odpadów komunalnych i technologii kompostowania odpadów,
• zachęcać do wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów organicznych gdyż tylko ona daje gwarancję uzyskania odpowiedniej jakości kompostu,
• zaprezentować potencjalne źródła finansowania inwestycji w zakresie zagospodarowania odpadów organicznych.
W programie konferencji, oprócz wykładów i prezentacji, przewidujemy zwiedzanie kompostowni firmy „Ekokonsor¬cjum EFEKT” w Krakowie Płaszowie, uważanej za jedną z najlepszych w Polsce.

17-19.10.2001:„NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ODPADÓWNA TLE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ”
W ostatnim okresie polskie ustawodawstwo w zakresie odpadów podlega ciągłym zmianom. Stosunkowo niedawno weszła w życie nowelizacja obowiązującej obecnie ustawy o odpadach, a 27.4.2001 Sejm przyjął kolejną, zupełnie nową regulację w tym zakresie, dostosowującą nasze ustawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej
Celem konferencji będzie zapoznanie przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i pozarządowych organizacji ekologicznych z najnowszymi krajowymi i unijnymi przepisami w zakresie odpadów – już obowiązującymi lub mającymi wejść w życie w najbliższym czasie. Stworzy im to możliwość wcześniejszego przygotowania na zmiany w przepisach, a w przypadku przedsiębiorców podjęcia odpowiednich decyzji gospodarczych (inwesty¬cyjnych).
Uczestnicy konferencji i osoby do których trafią materiały konferencyjne otrzymają informacje o najnowszych i najlepszych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych w wybranych krajach członkowskich UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec), dzięki czemu będą mogli podjąć działania w celu przeniesienia ich na polski grunt. Zostaną też przedstawione najnowsze informacje nt. finansowania inwestycji w gospodarce odpadami z funduszy ISPA i PHARE, uwzględniające doświadczenia samorządów, które już takie wsparcie otrzymały.
Referaty wygłoszą eksperci ministerstw i komisji sejmowych, uczestnicy prac nad nowymi ustawami (m.in. prof. Marek Górski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Maria Suchy z Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Marek Sobiecki z Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, Bolesław Maksymowicz z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast, Paweł Głuszyński z Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów „3R”) oraz Jacek Warda z firmy Warda&Kłosowski Consulting.

22-24.10.2001:„PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO FUNDUSZU POMOCOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI”

TEMATYKA SZKOLENIA
Określenie celów bezpośrednich i pośrednich (logiczna struktura ramowa projektu). Logiczna struktura ramowa projektu, przykłady autentycznych układów ramowych projektów z pozytywnie rozpatrzonych wniosków do różnych funduszy i fundacji. Wskaźniki osiągnięcia zakładanych celów, źródła weryfikacji.
Techniki obliczania wartości przyszłej i dyskontowania. Techniki obliczania wartości przyszłej środków pieniężnych oraz wartości aktualnych środków pojawiających się w przyszłości.
Mierniki wartości projektu. Niedyskontowe i dyskontowe mierniki wartości projektu: okres zwrotu, stopa zwrotu, NPV, IRR, BCR. Wady i zalety każdego z mierników oraz kryteria jego interpretacji. Metodyka obliczania dwóch podstawowych, pojawiających się w każdym wniosku, mierników wartości projektu, tj. zaktualizowanej wartości netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).
Analiza kosztów i korzyści (AKK). Rodzaje nakładów inwestycyjnych, szacowanie przychodów z inwestycji, rodzaje i rola kosztów operacyjnych oraz znaczenie kapitału obrotowego. Metody kalkulacji dodatkowych korzyści, będących wynikiem realizacji danej inwestycji: polepszenie stanu środowiska w regionie, likwidacja bezrobocia, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wzrost atrakcyjności turystycznej itp.
Analiza finansowa. Sprawozdania finansowe: rachunek wyników (zysków i strat), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow), bilans.
Planowanie realizacji projektu. Planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu projektu, monitoring projektu i kontrola kosztów przy użyciu wykresu rzeczowo-finansowego (wykres Gantta), analizy sieciowej i metody ścieżki krytycznej.

ZASADNICZE ELEMENTY SZKOLENIA:
• Praktyczne zasady wypełniania poszczególnych elementów wniosku do funduszu pomocowego.
• Prosta ale skuteczna metoda obliczania NPV oraz IRR.
• Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu (CBA).
• Realizacja projektu (planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu. monitoring i kontrola kosztów).
• Określenie celów bezpośrednich i pośrednich projektu.

24-26.10.2001:„PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA”
27.4.2001 Sejm uchwalił nowy ekologiczny kodeks, czyli Prawo Ochrony Środowiska. Licząca 442 artykuły ustawa gruntownie zmienia obowiązujące regulacje w zakresie ochrony środowiska.
Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie tytuły ekologicznego Kodeksu, tj.:
1. Przepisy ogólne.
2. Ochrona zasobów środowiska.
3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
4. Poważne awarie.
5. Środki finansowo-prawne.
6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
7. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska.
8. Programy dostosowawcze.
Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli samorządów, organizacji ekologicznych i „korzystających ze środowiska” z nowymi przepisami. Wykładowcami będą osoby, które uczestniczyły w pracach nad nowymi ustawami, w szczególności eksperci Ministerstwa Środowiska i komisji sejmowych (m.in. prof. Marek Górski z Wydziału Prawa i Administracji, Zakład Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łukasz Krzycki – główny specjalista ds. legislacji Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska i Marek Podgórski z Komendy Straży Pożarnej).
KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty uczestnictwa w szkoleniach obejmujące materiały konferencyjne, zakwaterowanie na czas trwania szkolenia, pełne wyżywienie (możliwe wegetariańskie) i przejazd z/do Krakowa wynoszą:
490 zł – „Przygotowanie wniosku…” i „Kompostowanie odpadów…”
590 zł – „Nowe regulacje…” i „Prawo ochrony środowiska”.
Przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą się ubiegać o zwol¬nienie z opłaty.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach:

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
e-mail: office@tnz.most.org.pl, tel./fax 033/8441934, 8422120