Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Szósta międzynarodowa konferencja "Obecne problemy zrównoważonego rozwoju"

organizowana przez Uniwersytet Opolski oraz
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych (oddział polski)
24 - 25 kwietnia 2006 - Opole

Serdecznie zapraszamy na VI międzynarodową konferencję naukową nt. "Obecne problemy zrównoważonego rozwoju" organizowaną przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (oddział polski). Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 25 kwietnia 2005 roku w Opolu.

Obrady będą odbywały się w języku angielskim.

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz wstępny tytuł referatu należy przesłać do dnia 20 lutego 2006. Pełną treść referatu prosimy przesłać najpóźniej do 31 marca 2006 r. pocztą elektroniczną pod adresem: jplatje@uni.opole.pl. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Economic and Environmental Studies” (jesień 2006).

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł od osoby należy wnieść na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. Opole 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 z dopiskiem "Sustainable Development".

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi oraz materiały konferencyjne.

Z poważaniem
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Prof. dr Joost Platje
Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
tel. 0-77 454 58 71
fax 0-77 454 51 22
e-mail: jplatje@uni.opole.pl

Podstawowym celem Unii Europejskiej jest dążenie do rozwoju zrównoważonego. Kwestia ekonomicznego rozwoju, społecznej spójności, równości i ochrony środowiska przybrała na wadze po rozszerzeniu Unii Europejskiej w maju 2004 r. Nowe państwa członkowskie, uprzednio należące do bloku socjalistycznego, nie tylko pozostają ekonomicznie w tylewzględem typowych państw „starej piętnastki”. Muszą one również borykać się różnymi problemami odziedziczonymi po epoce socjalizmu oraz ze społecznymi zmianami osadzonymi w ekonomicznej i politycznej transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. Celem konferencji jest dyskusja oraz analiza osiągnięć w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.
  • Mile widziane będą prace łączące kwestie zrównoważonego rozwoju z różnych dyscyplin naukowych, takich jak ekonomia, geografia, ochrona środowiska, prawo, socjologia. Tematy do dyskusji: Niezrównoważone trendy na różnych poziomach skali (lokalnych, narodowych, Unii Europejskiej, globalnych).
  • Jak sprostać niezrównoważonym trendom, takim jak zmiany klimatu, zdrowie (HIV, SARS, otyłość), ubóstwo, wykluczenie, starzenie się społeczeństwa, zarządzanie zasobami naturalnymi, zagospodarowanie przestrzenne oraz transport.
  • Problemy z „governance” na różnych szczeblach zrównoważonego rozwoju (lokalne, narodowe, Unii Europejskiej, globalne).
  • Polityka zrównoważonego rozwoju: spójność polityki, znaczenie cen oraz bodźców dla zrównoważonego rozwoju, inwestowanie w naukę i technologie, stopień zaangażowania interesantów (obywateli, biznesu, organizacji pozarządowych).
  • Priorytety zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich.
  • Priorytety zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.
  • Priorytety niższego i wyższego rzędu zrównoważonego rozwoju oraz kwestia kompetencji na poziomie lokalnym, narodowym, Unii Europejskiej, globalnym.