Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

Komunikat
Komisji Selekcyjnej ds. priorytetowego programu NFOŚiGW pn. Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych zwanego dalej Programem.


WSTĘP

Członkowie Komisji Selekcyjnej wysoko oceniają inicjatywę NFOŚiGW zmierzającą do wsparcia rozwoju strukturalnego pozarządowych organizacji ekologicznych oraz zapewnienie im niezbędnej bazy dla prowadzenia działalności. Wsparcie to jest szczególnie istotne w obliczu szans i wyzwań jakie stoją przed organizacjami w związku z potrzebą rozwoju działalności pożytku publicznego oraz możliwościami właściwego i pełnego wykorzystania środków Unii Europejskiej. Program NFOŚiGW wyznacza nowe standardy w zakresie uspołecznienia procesu decyzyjnego, poprzez włączenie przedstawicieli organiza-cji ekologicznych w procedurę oceny składanych wniosków. Dostrzegając ten partnerski oraz innowacyjny jak na polskie warunki Program, członkowie Komisji Selekcyjnej widzą jednak potrzebę jego usprawnienia.

PROCES OCENY WNIOSKÓW
PRZEZ KOMISJĘ SELEKCYJNĄ


Komisja Selekcyjna na posiedzeniach w dniach 19.5.2004, 26.5.2004 oraz 3.6.2004 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie dokonała oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

Podstawą pracy Komisji Selekcyjnej były przyjęte przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW Zasady finansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć zgłaszanych do dofinansowania w ramach priorytetowego programu pn. „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych” oraz Regulamin Komisji Selekcyjnej przyjęty na pierwszym spotkaniu Komisji.

W rezultacie prac Komisji Selekcyjnej, po dokonaniu oceny wszystkich wniosków, przyjęto listę rankingową, którą przekazano przedstawicielowi NFOŚiGW. Spośród 31 wniosków Komisja Selekcyjna rekomendowała do dofinansowania w ramach Programu 24 z nich.

UWAGI KOMISJI SELEKCYJNEJ DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA PROGRAMU


Komisja Selekcyjna zwróciła uwagę na:
 1. nieczytelność i niespójność przygotowanego przez NFOŚiGW formularza wniosku o dotację z zasadami i kryteriami Programu – co poskutkowało niezrozumieniem przez część aplikujących organizacji zakresu Programu i w efekcie składanie wniosków, których temat odbiegał od przedmiotu wsparcia;
 2. trudność w zakresie możliwości dokładnego zapoznania się Komisji Selekcyjnej ze składanymi wnioskami – wynikającą z ich znacznej objętości oraz udostępniania wniosków członkom Komisji tylko na posiedzeniach w siedzibie NFOŚiGW;
 3. znaczną rozbieżność pomiędzy listą wniosków rekomendowanych przez Komisję Selekcyjną a listą wniosków przyjętych przez Komisję Konkursową powołaną przez Za-rząd NFOŚiGW – która rekomendowała do dofinansowania 19 wniosków (w tym jeden odrzucony przez Komisję Selekcyjną);
 4. problemy związane z osiągnięciem wymaganego w Zasadach Programu prawnego statusu organizacji pożytku publicznego – do października 2004 r. statusu takiego nie uda-ło się uzyskać 8 organizacjom spośród tych, którym przyznano dotację;
 5. nadmierną długość procedury rozpatrywania wniosków oraz drastyczne ograniczenie długości realizacji zadań – z przewidywanych 12 miesięcy praktycznie do maksymalnie 5; tak znaczne ograniczenie czasu realizacji projektów utrudnia, a niejednokrotnie uniemożliwia, osiągnięcie zakładanych rezultatów.
WNIOSKI KOMISJI SELEKCYJNEJ

Mając na względzie powyższe problemy członkowie Komisji Selekcyjnej proponują:

 1. Zrezygnowanie z zapisu ograniczającego uprawnienie do korzystania z Programu wyłącznie do organizacji pożytku publicznego. Zdaniem członków Komisji należy umożliwić wspieranie wszystkich organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność pożytku publicznego, co nie musi być tożsame ze statusem organizacji pożytku publicznego w myśl Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dopracowanie formularza wniosku o dotację, a w szczególności:
  • opatrzenie formularza we wstępie krótką informacją o celu Programu, jakim jest rozwój instytucjonalny i merytoryczny organizacji ekologicznych, nie zaś prowadzenie bieżącej działalności projektowej, która to może być finansowana z innych programów NFOŚiGW,
  • dostosowanie struktury formularza i używanej terminologii do celów Programu,
  • uwzględnienia w strukturze formularza punktów odpowiadających kryteriom oceny wniosków (pkt. IV. 2 Zasady finansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć zgłaszanych do dofinansowania w ramach priorytetowego programu pn. „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych”),
  • uwzględnienie w strukturze formularza punktów pozwalających na precyzyjną ocenę, czy wnioskodawca spełnia kryteria uprawniające go do korzystania z Programu (pkt. I Zasad Programu),
  • uwzględnienie w formularzu wykazu dołączonych rekomendacji,
  • uzupełnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego wyraźną informacją o możliwości dofinansowania planowanych działań rozwojowych w całości ze środków NFOŚiGW,
 3. Wprowadzenie wymogu dostarczania wniosku przez wnioskodawców w formie elektronicznej (na dyskietce, CD lub innym nośniku) dla potrzeb Komisji Konkursowej i Selekcyjnej w formacie akceptowalnym przez programowanie otwarte (np. *.rtf) – z zachowaniem poufności przedstawianych we wniosku informacji (podobnie jak w procedurach stosowanych przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków w przypadku funduszy strukturalnych).
 4. Ustalenie precyzyjnych terminów:
  • rozpatrzenia wniosków przez NFOŚiGW,
  • ogłoszenia ostatecznych wyników na stronach internetowych NFOŚiGW,
  • raportowania i rozliczenia wniosków w ten sposób, aby umożliwić rzeczywistą realizację wspieranych działań przez okres pełnych 12 miesięcy.
 5. Umożliwienie wnioskującym organizacjom wglądu do karty oceny składanych przez nie wniosków oraz zapoznania się z ich oceną syntetyczną.
 6. Przeprowadzenie przez NFOŚiGW kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej Programu, w tym jego celów, zasad, kryteriów oceny, formy umów oraz trybu rozliczania dotacji.

Komisja Selekcyjna Programu, w składzie:
Radosław Dzięciołowski
Joanna Furmaga
Rafał Górski
Anna Kalinowska
Maciej Kozakiewicz
Danuta Reśko
Krzysztof Smolnicki
Andrzej Żwawa
Przewodniczącym Komisji Selekcyjnej jest Krzysztof Smolnicki
ks@eko.org.pl