Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Wydawnictwo ZB oferuje

►Włodzimierz H. Zylbertal, Miejscem człowieka jest ziemia. Wykłady z ekofilozofii, Kraków 2000, ISBN 83-87331-25-2, foliowana okładka, 205 g, (bonus przy zakupach). 35ta publikacja z serii BZB - to wykład kompletnego systemu filozoficznego nadchodzącej przyszłości. Jest to twórcze rozwinięcie idei Henryka Skolimowskiego, twórcy ekofilozofii. Wychodząc od klasycznych problemów filozoficznych - ontologii, epistemologii, antropologii - autor prowadzi swoich czytelników poprzez kwestię funkcjonowania mitu w społeczności, poprzez rozważania o eschatologii i dekadentyzmie końca wieku wprost do wizji przyszłej cywilizacji. Autor głęboko wierzy, że ekologizm pomoże ludziom.
►Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych 98/99, OTZO i TNZ, Kraków – Oświęcim 1999, wyd. drugie (uzupełnione o nowe dane na podstawie ankiet oraz wg nowego podziału administracyjnego kraju), ISBN 83-906973-4-3, 244 s.A4, 644 g, 15 zł w formie książkowej (8 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998 r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.) + 22% VAT. Zawiera informacje o 638 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeks tematyczny, wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw (z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego), w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Powinien znaleźć się w każdym urzędzie, ponieważ według art. 100 znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska do obowiązków organów administracji publicznej należy powiadamianie organizacji społecznych o przygotowywanych inwestycjach. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66).
►Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, ISBN 83-905050-6-1, Kraków 1992, 20 s.A5, ilustracje, 24 g, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: „Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne” (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).
Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, Kraków 1999, ISBN 83-87331-17-1, 80 s.A5, 111 g, 3 zł. Książka zawiera opis propozycji organizacji ekologicznych, zaprezentowany m.in. podczas nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska z krajów nadbałtyckich w Saltsjobaden w Szwecji w październiku ‘96. Propozycje te dotyczą polityki sektorowej w dziedzinie rolnictwa, energii, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu, turystyki i transportu, a także sposobów ochrony przyrody i biorożnorodności, postępowania z ropą naftową czy ekotechnologii oczyszczania ścieków. Znajduje się tu także opis sposobów wspierania lokalnej Agendy 21 i działań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.
►Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy:• informacyjno-teoretyczny – zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację •dydaktyczny – zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.
Powyższy zestaw ma pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.
► Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 6 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane. – prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).
► Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. „Dom”, Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.
►Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, 188 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 243 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: Jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu – będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.
►Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, ISBN 83-85109-85-4, 80 s.B6, 89 g, 7 zł. Jest to zbiór opowiadań – krótkich poetyckich narracji i dłuższych historii, których bohaterem jest Przyroda, obserwowana okiem bacznego i wrażliwego obserwatora. Autorka poprzez spotkania z naturą rozpoznaje zarówno siebie jak i nasz wspólny los. Spotkania te są wędrówką, do podjęcia której nas zaprasza. (zob. ZB nr 1(127)/99, s.50-51).

Z serii Biblioteka „Zielonych Brygad”:
►Nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo – filozofia i działanie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-11-2, 96 s.A5, foliowana okładka, 128 g, 5 zł. Książka podejmuje problematykę specyficznej formy walki politycznej, jaką jest obywatelskie nieposłuszeństwo, w szerokim kontekście teoretycznym i praktycznym. Autor nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji najbardziej znanych przejawów jego stosowania, ale podejmuje także dyskusję na temat roli i miejsca działania w tym duchu w społeczeństwie obywatelskim. Sporo miejsca poświęca również rozważaniom na temat granic stosowania tej formy protestu, w tym takim problemom, jak ponoszenie przez uprawiających obywatelskie nieposłuszeństwo konsekwencji czy ich odpowiedzialność zarówno wobec drugiej strony (bezpośrednich adwersarzy), jak i trzeciej, niezaangażowanej strony konfliktu. Warto podkreślić, że jest to zarazem pierwsza monograficzna praca polskiego autora poświęcona temu tematowi. Pracę można polecić szerokiemu gronu czytelników – teoretyków i praktyków demokracji, od polityków i działaczy trzeciego sektora, przez dziennikarzy czy samorządowców, po studentów nauk społecznych, filozofii czy prawa. Finansowane przez Fundację im. S. Batorego.
►Nr 28 Jadwiga Badowska, Dziwny ogród, Kraków 1998, ISBN 83-87331-09-0, 36 s.A6, foliowana okładka, ilustracje, 29 g, 3 zł. Tomik poezji obejmujący drobne wiersze-szkice, obrazki tworzące pewną całość, w centrum których zawsze stoi Natura. Poetka wiernie oddaje otaczający ją świat, z którym nierozerwalnie jest związana, jego barwę, muzykę, najdrobniejsze szczegóły – stąd znajdziemy tam kwiaty, drzewa, drobne kamyki polne, owady itp. Często zaskakuje czytelnika jakaś oryginalna metafora i pointa o życiu człowieka i jego przemijaniu.
►Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, ISBN 83-87331-00-7, 184 s.A5, foliowana okładka, 239 g, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsens jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor, który przez wiele lat korzystał z obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).

Aby zapewnić sobie stały dostęp do wiadomości o tym, co dzieje się w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), zamów Zielone Brygady. Pismo ekologów– 68-stronicowy dwutygodnik za 2 zł. W prenumeracie kosztuje 3 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOŚ S.A. o/Kraków – przy wpłatach z zagranicy można podać oprócz numeru konta numer swiftu: code swift ebos pl pw. Posiadamy jeszcze wcześniejsze numery ZB: 66, 101, 107-115, 122-126 po 0,5 zł, 127-145 po 1 zł, 148-153 po 2 zł. Waga ZB nr ZB 66 (100 str.) – 94 g; nr 79, 83, 85, 101 (120 str.) – 141 g; nr 107-115, 118, 121-126 (80 str.) – 100 g; nr 127-144 (68 str.) – 87 g; nr 145 (72 str.) – 90 g; nr 146-147 (68 str.) – 87 g.
Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy składać pod adresem: Wydawnictwo „Zielone Brygady”  Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków
tel/fax 48/12/422-21-47 adres internetowy: zb@eco.pl mail; www.eco.pl/zb/ksiegarn (księgarnia wirtualna). Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek – piątek godz. 8-20) i w punktach sprzedaży wymienionych na IV s. okładki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 7 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy zamówieniach od 10 zł jest możliwość otrzymania bonusu w postaci publikacji:
►Alison Costello, Bernadette Vallely, Josa Young, Zawsze pewnie, zawsze sucho... Nie zawsze bezpiecznie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-18-X, 80 s.A5, foliowana okładka, 108 g. 32ga publikacja z serii BZB – ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dotyczącej „bezpośredniego środowiska życia” i skierowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży oraz młodych matek. W przystępny sposób informuje jakich produktów i dlaczego należy unikać w czasie ciąży oraz jakie produkty są niezdrowe lub szkodliwe dla dzieci. Porusza problem zwiększającego się zanieczyszczenia przez związki chloroorganiczne, przede wszystkim furany i dioksyny, a także zagrożeń stwarzanych przez środki higieny osobistej (np. wyprodukowanie 1 tony bielonego gazowym chlorem papieru wiąże się z tworzeniem się od 35 do 65 kilogramów związków chloroorganicznych). Broszura, dostosowana do realiów polskich, jest jedną z niewielu popularnonaukowych pozycji poruszających te wciąż słabo poznane przez większość naszego społeczeństwa problemy. Może się ona okazać interesująca również dla specjalistów z poradni rodzinnych i prozdrowotnych, a także lekarzy i toksykologów.
Zniżka przysługuje też przy łącznym zakupie BZB 29 (5 zł) + BZB 20 (5 zł) – razem tylko 8 a nie 10 zł! Zwolnienie z opłaty za przesyłkę przysługuje przy zakupie od 50 zł. Podane zniżki dla organizacji ekologicznych dotyczą pojedynczych egzemplarzy i są realizowane tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składania wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.