Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„ZIELONE PIENIĄDZE DLA AGENDY 21” czyli jak współpracować aby sfinansować KONFERENCJA W KLINISKACH 9.11.2001 R.

Federacja Zielonych „Gaja”
ul. Kolumba 6
70-035 Szczecin
tel./fax 91/4894232
tel. 91/4894233
e-mail fzbiuro@eko.org.plPartnerstwo Ekologicznych Organizacji Pozarządowych z Gminnymi Samorządami w pozyskiwaniu funduszy na rzecz ekorozwoju w Woj. Zachodniopomorskim.

Federacja Zielonych „Gaja”, organizując konferencję w Kliniskach „Zielone pieniądze dla Agendy 21” udowadnia, że istnieje aktywność społeczna, chęci, siły i możliwości zmiany naszego otoczenia.

Agenda 21 to Globalny Program na rzecz Ekorozwoju, przyjęty i sygnowany przez 179 państw (w tym również przez Polskę) na konferencji w Rio de Janeiro. Dzisiejsza konferencja jest kolejnym krokiem współpracy sektora administracji samorządowej z ekologami przy wdrażaniu zaleceń Agendy 21.
Wdrażanie ekorozwoju nie może być oparte na „odgórnych” rozporządzeniach władz. Lokalne programy działań muszą być oparte na rzeczywistych potrzebach społeczności, a co więcej realizowane przez członków tych społeczności – mówi Sebastian Kołodziejczak, niezależny ekspert – Istnieje rozwinięta świadomość społeczna i nie możemy jej lekceważyć. Dobrym przykładem współpracy i działań na rzecz ochrony środowiska może być Regionalna Agenda 21 Zalewu Szczecińskiego – region dwóch narodów, realizowana przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski i władze niemieckiego landu Meklemburgia – Pomorze Przednie.

W trakcie konferencji przedstawiono informacje o możliwościach finansowania proekologicznych projektów i przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim. O tym, że można sfinansować takie działania, świadczy realizacja przedakcesyjnego programu pomocowego DANCEE (Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe). Woj. Zachodniopomorskie jest pierwszym, które otrzyma pomoc w ramach Krajowego Programu DANCEE 2001-2003. Program obejmuje projekty dotyczące zagospodarowania odpadów stałych, odprowadzania i oczyszczania ścieków łącznie z gospodarką osadami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Program wspiera działania inwentaryzacyjne i projekty konieczne do osiągnięcia wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

Podczas konferencji ogłoszono konkurs na najlepszą inwestycję gminną prowadzoną w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty opublikujemy w książce pt. "49 inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Jest to publikacja, która – oprócz ogólnych informacji nt Agendy 21 – zawierać będzie opisy kilkudziesięciu przykładowych projektów realizowanych w państwach Unii Europejskiej. Do konkursu zapraszamy również gminy, które nie dotarły na konferencję. Formularze (zgłoszenie i regulamin konkursu) dostępne są w naszym biurze.

Federacja Zielonych „Gaja” serdecznie dziękuje sponsorom konferencji, którymi są:

Koalicja Czystego Bałtyku, Regionalne Centrum Edukacji (REC) i Narodowy Bank Polski.

Dokładne informacje nt konferencji:

Angelika Szyszło
Biuro Informacji Ekologicznej
tel./fax 91/489 4232, tel. 91/489 42 33
e-mail angelika@eko.org.pl