Strona główna 

ZB nr 5(1)/89, maj '89

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

12.04. kilkunastu zaprzyjaźnionych "zielonych" udało się do Sidziny (między Krakowem a Skawiną), gdzie wycinano las w związku z budową obwodnicy. Na wskutek błędu projektanta (kto wie czy nie celowego) nitka obwodnicy poprowadzona została przez las mimo tego, że biegnąc obok, polami, byłaby krótsza o 300 m. Decyzja o wycięciu lasu została zaskarżona przez LOP do prokuratury. Niestety nie czekając na decyzję prokuratury nadal prowadzono wycinkę. Skutkiem bezpośredniej akcji "zielonych" była decyzja o wstrzymaniu wycinki i konieczności opracowania nowego projektu, którą ogłoszono w dniu następnym. Ale problem nie został rozwiązany: pozostają dwie odsłonięte ściany lasu narażające go na wysuszające działanie wiatru, na wwiewanie w środek lasu tlenków szotu i siarki ze Skawiny oraz spalin samochodowych, jeżeli okaże się że decyzja budowniczych była wybiegiem taktycznym i budowa będzie kontynuowana. Rozcięto na pół las osłaniający Kraków przed zanieczyszczeniami ze strony zachodniej, kto zdoła naprawić te szkody i jak zagoi rany zadane leśnemu organizmowi

*****

21.03.89 w Krakowie odbył się "Dzień antynuklearny" zorganizowany przez kilka różnych grup "zielonych". Na Rynku Gł. odbyło się ekoparty, wiec i manifestacja antyatomowa. Po tych akcjach w KDK odbyło się spotkanie z Wojtkiem Kłosowskim, uczestnikom "stolika ekologicznego". Na całość zezwolenia udzielił Urząd Miasta, do którego organizatorzy zwrócili się jako osoby prywatne.

*****

W listopadzie ub. r. wiceminister przemysłu podpisał zarządzenie w sprawie budowy kopalni siarki jeziorko II Kopalnia ma objąć tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Stalowej Woli i śladem podobnych przedsięwzięć będzie śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska. Nic więc dziwnego, że w Stalowej Woli, od kilku miesięcy, zgodnym chórem protestują "Solidarność", PRON, PZPR i inni.

Nie jest też chyba w stanie zadziwić wypowiedź (na konferencji partyjnej) posła na sejm z tamtych terenów Krzysztofa Korzeńskiego:

"Jednym siarka się kurzy, innym śmierdzi, ale dolary za siarkę nie śmierdzą nikomu".

Podobnie problem widzi dziennikarka PZPR-owskiej "Gazety Krakowskiej" M. Lubas-Harny: "(...) A to będzie oznaczać spisanie na straty tysięcy hektarów uprawnych pól, zniszczenie wiosek, dalsza degradacja środowiska, ludzkie dramaty. Będzie to również utrwalać nasz status kraju surowcowego. (...) To wszystko prawda. (...) Tylko skąd (w przeciwnym razie) rząd weźmie te 250 milionów zielonych? I otóż to właśnie?".

*****

11.03.89. z inicjatywy Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność" odbyło się w Warszawie spotkanie kilkunastu grup i organizacji ekologicznych. W deklaracji miało to być spotkanie grup i osób niezależnych, jednak przybyło niemało osób, delikatnie mówiąc, od niezależności stroniących.

Spotkanie sprowadziło się w zasadzie do krótkich kilkuminutowych autoprezentacji i nie przyniosło wymiernych rezultatów. Jedynym konkretem było ustalenie miejsca i terminu spotkania,

Niemniej trzeba obiektywnie przyznać , że było to pierwsze, tak duże, tego typu spotkanie i stanowiło pierwszy kroczek w kierunku przezwyciężenia atomizacji ruchu ekologicznego w PRL. Mam nadzieję, że następne spotkanie będzie krokiem większym i przyczyni się do "ruszenia" spraw krajowej sieci wymiany informacji merytorycznej i organizacyjnej w dziedzinie ochrony środowiska.

(aw)

*****

Podczas kolejnego spotkania ministrów ochrony środowiska państw skandynawskich w Helsinkach przedstawiciel rządu szwedzkiego złożył propozycje udzielenia długoterminowych niskooprocentowanych kredytów na inwestycje ekologiczne państwom socjalistycznym (głównie Polsce, NRD, ZSRR). Kredyty udzielone byłyby przez Nordycki Bank Inwestycyjny Zdecydowany sprzeciw zgłosił duński minister spraw zagranicznych.

*****

Na zlecenie Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koszalinie zespół naukowców z WSI przeprowadził badania nad możliwością wykorzystania osadów ściekowych do celów energetycznych. Badania wypadły pozytywnie i zostaną wykorzystane w praktyce. Wartość kaloryczna tak uzyskanego paliwa jest co prawda dwa razy mniejsza niż miału węglowego pierwszego gatunku, ale podczas spalania nie będzie wydzielany wysoce toksyczny dwutlenek siarki.

(aw)

*****

10-03.1989 zakończył obrady podzespół "okrągłego mebla " ds. ekologii. Podpisano protokół uzgodnień oraz protokół rozbieżności. Pierwszy z nich dotyczy działań doraźnych, jakie powinny być zrealizowane w latach 1989-90. Są one zapisane w pięciu następnych grupach tematycznych:

  1. proekologiczne działania gospodarcze
  2. regulacje prawne, ekonomiczne i administracyjne
  3. współpraca międzynarodowa
  4. stworzenie społecznego systemu ochrony środowiska
  5. sprawy interwencyjne

Protokół ten równocześnie stanowić ma wytyczne dla Narodowego Planu Ochrony Środowiska, który przedstawiony będzie w Sejmie do końca 1989 roku. Protokół rozbieżności zawiera odmienne stanowiska w sprawie rozwoju energetyki, a w szczególności energetyki jądrowej.

Jeden z uczestników negocjacji powiedział nam: "Uzyskaliśmy i to z łatwością więcej niż wymarzyłem sobie przed rozmowami. Jeśli chodzi o niektóre zobowiązania to trudno jest wyobrazić sobie, że władza je dotrzyma, nawet jeśli będzie bardzo chciała - wydają się one po prostu nierealne. Dlatego niepokoi mnie łatwość z jaką się na nie zgodzili i dotąd nie opuszcza mnie wrażenie wyniesione z negocjacji, że władza zachowuje się jak pan Zagłoba darowujący Szwedom Niderlandy".

(aw)

*****

W Brazylii został zamordowany przywódca chłopskiego ruchu ekologicznego walczącego o uratowanie dżungli Amazonii FRANCESCO MENDESA.

Uważa się, że zbrodnia dokonana została na zlecenie właścicieli latyfundiów. Ludzie ci wypalają wielkie obszary dżungli zakładając nowe plantacje. FRANCESCO MENDESA był organizatorem biernego oporu chłopów którzy zakładając gospodarstwa wokół plantacji uniemożliwiali im ekspansję i dalsze niszczenie dżungli.

(aw)

*****

Między 12 a 19 marca roku odbyły się we Francji wybory municypalne. Ich wyniki były dużą sensacją. Dotychczas nieliczący się na francuskiej scenie politycznej "Zieloni" zdobyli aż 1400 mandatów (o 400 więcej niż np. Front Narodowy). W niektórych miastach ekolodzy otrzymali ponad 20 procent głosów. Obserwatorzy polityczni podkreślają, że na wynikach wyborów zaważyła rosnąca świadomość coraz realniejszej katastrofy ekologicznej.

(aw)

*****

24.03.89 amerykańscy uczeni z uniwersytetu Utah dokonali (prawdopodobnie (!)) kontrolowanej syntezy termojądrowej. akt ten może mieć rewolucyjne znaczenie dla całej naszej cywilizacji, a także Środowiska naturalnego Ziemi, ponieważ daje nadzieję na uzyskanie taniego i czystego źródła energii.

(aw)

*****

Po latach oczekiwań i obietnic przeprofilowano elektrownie atomową w pobliżu Erewania, Paliwo jądrowe zastąpiono gazem ziemnym i mazutem. Elektrownia położona na obszarze aktywnym sejsmicznie była stałym zagrożeniem dla stolicy Armenii. Mimo to, władze godziły się na to "dopuszczalne" ryzyko, wobec ekonomicznych strat jakie miało przynieść zamknięcie elektrowni.

Ciekawe, że instalując olbrzymie reaktory atomowe na ziemi zagrożonej trzęsieniem władze te nie pomyślały o stratach wynikających ze niszczenia elektrowni i sumach jakie trzeba by było wydać na dezaktywacje. Nie należy pytać czy myślały o tragedii ludzkiej

(aw)
ZB nr 5(1)/89, maj '89

Początek strony