Strona główna 

ZB nr 7(13)/90, lipiec '90

CO SIĘ DZIEJE W KRAKOWSKICH REZERWATACH PRZYRODY?

Niewielu mieszkańców Krakowa wie, że na terenie naszego miasta znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Niewiedza ta spowodowana jest zapewne brakiem odpowiedniej literatury oraz bardzo słabym oznakowaniem terenu. Rezerwaty te już w okresie powstania, tj. od 1953 do 1961 r. były narażone na wiele niebezpieczeństw (samo opracowanie dokumentacji przyrodniczej trwa kilka lat). Rozwijający się w niepohamowanym tempie przemysł Krakowa, motoryzacja, zmieniające się środowisko przyrodnicze (ekspansja gatunków mocniejszych na nowe stanowiska i wypieranie z tego miejsca gatunków rodzinnych, wzrost krzewów i drzew), zły reżim ochronny oraz dewastacja terenu przez gospodarkę człowieka spowodowały na przestrzeni lat nieodwracalne straty na tych obszarach. Straty przyrodnicze pogłębiane są również przez niską kulturę społeczną, brak wrażliwości na piękno i losy otaczającego nas środowiska, a przede wszystkim nieodpowiedzialność instytucji państwowych mających na celu ochronę powierzonych im obiektów i obszarów.
W celu naświetlenia problemu przedstawiam krótką charakterystykę i obecny stan naszych rezerwatów przyrody (na koniec marca 1990):

W celu naprawienia szkód jakie zostały wyrządzone naszej przyrodzie, odpowiednie organizacje administracji państwowej powinny niezwłocznie oznakować teren rezerwatów, usunąć wszelkie nieczystości oraz wykonać prace pielęgnacyjne. Natomiast społeczeństwo Krakowa powinno uszanować te tereny i dążyć do zachowania ich w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Jarosław Snopek
Straż Ochrony Przyrody
ul. Koletek 4/7
31-069 Kraków


* W wyniku ustaleń Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i gospodarza obiektu, teren rezerwatu zostanie wysprzątany z pozostałości budowlanych. W dniu 28. 03. 90. w czasie mojej wizji terenowej, miała rozpocząć prace porządkowe ekipa junaków, jednak nie stawiła się do pracy.

(J. S)
ZB nr 7(13)/90, lipiec '90

Początek strony