Strona główna   Spis treści 

ZB nr 7(133)/99, 16-30.6.99
ENERGIA

RADA DO SPRAW ROZWOJU
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Rada ds. Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii istnieje od kwietnia '98. Zrzesza przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej ze względu na efekty ekonomiczne i ekologiczne przebudowy polskiej energetyki. Członkowie Rady uważają, że bez ograniczenia roli kopalin w bilansie paliwowo-energetycznym Polski nie jest możliwe skuteczne ograniczenie wpływu energetyki tradycyjnej na środowisko, w tym emisji gazów. (Tu należy przypomnieć, że sektor energetyczny odpowiada za gros emisji tlenków węgla i azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów. W 1996 r. energetyka zawodowa wyemitowała 90% CO2, 68% SO2, 42% NOx i 62% pyłów).

Członkowie Rady doceniają także wielowymiarowe korzyści, jakie przyniosłoby Polsce wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w stopniu odpowiadającym ich potencjałowi energetycznemu:

Rada powstała, aby wspomagać proces tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej poprzez działania na forum politycznym, społecznym i administracyjnym. Postawiła sobie za cel sformułowanie założeń strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce wspartej planem działania. Celem starań członków Rady jest wprowadzenie do polityki ekologicznej, energetycznej, rolnej i regionalnej ww. założeń oraz ich inkorporacja do krajowej strategii integracji europejskiej.

Skuteczność działania Rady miały zapewnić:

Rada spotkała się trzykrotnie: w kwietniu '98 (posiedzenie założycielskie), w czerwcu '98 (spotkanie z przedstawicielem Dyrektoriatu Generalnego XVII ds. Energii Komisji Europejskiej, który przedstawił nową politykę Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej oraz zapoznanie się z raportami z prac grup roboczych: ds. wykorzystania energii słonecznej i energii biomasy), w maju '99 (posiedzenie poświęcone: zapoznaniu się z raportem nad przebiegiem prac przygotowujących rezolucję Sejmu wspierającą rozwój energetyki odnawialnej, prezentacji Stanowiska Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, omówieniu źródeł finansowania inwestycji wykorzystujących OZE obecnie dostępnych w Polsce oraz przyjęciu Uchwały w sprawie finansowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce).

W ostatnim posiedzeniu Rady uczestniczyli goście honorowi:

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na której członkowie Rady przedstawili dotychczasowe działania Rady i jej następne zamierzenia. Pytania dziennikarzy dotyczyły zasobów energii odnawialnej w Polsce oraz ekologicznych i społecznych skutków jej pełniejszego wykorzystania, oraz opłacalności ekonomicznej inwestycji wykorzystujących OZE i dostępności technologii ich wykorzystania na polskim rynku.

oprac. Ludmiła Łakomiec
Sekretariat Rady Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej
Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel./fax 0-22/48-48-32, 646-68-50
e-mail: ludlak@ibmer.waw.pl strona: www.ibmer.waw.pl/ecbrec*) Likwidowany monopol państwa może być zastąpiony monopolem przedsiębiorstw produkujących, przesyłających i zaopatrujących w energię. Nie jest możliwa budowa równoległych sieci przesyłania energii elektrycznej i cieplnej - a więc właściciele sieci elektroenergetycznej i cieplnej są "skazani" na pozycję monopolisty. Przedsiębiorstwa produkujące energię i zakłady energetyczne dostarczające ją odbiorcom końcowym mogą także mieć monopol na rynkach lokalnych.

początek strony

UCHWAŁA RADY DS. ROZWOJU WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PRZY EUROPEJSKIM CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ

W SPRAWIE FINANSOWANIA
ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE

Rada ds. Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii przy EC BREC widzi potrzebę zapewnienia rozwojowi energetyki odnawialnej równych szans w porównaniu z sektorem węglowym i gazowym. Bez wprowadzenia niezbędnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych oraz bez konsolidacji polityk sektorowych państwa (ekologicznej energetycznej i rolnej) energetyka odnawialna będzie nadal dyskryminowanym sektorem.

Ze względu na rosnące znaczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii warto oprzeć się o doświadczenia innych państw. Dla Polski, jako państwa starającego się o członkostwo w Unii Europejskiej, wskazane byłoby oparcie się na jej zaleceniach zawartych w Białej Księdze Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii (1997 r.), przewidujących uzyskanie 12% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Unii do r. 2010 oraz wykorzystanie założeń Kampanii Wdrożeniowej (1999 r.). Ostatni dokument określa narzędzia, w tym finansowe (wydatki ze środków publicznych na energetykę odnawialną w ramach Kampanii Wdrożeniowej tylko w okresie do 2003 r. wyniosą 7 mld EURO), wspomagające osiąganie wyznaczonych w Białej Księdze celów energetycznych, ekologicznych i społecznych.

W zakresie stosowanych w Polsce rozwiązań finansowych Rada uważa, że możliwości funduszy ekologicznych są niedostatecznie wykorzystane dla aktywnego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. W dalszym ciągu w priorytetach instytucji finansujących dominują działania na rzecz likwidacji ekologicznych skutków użytkowania konwencjonalnych technologii energetycznych, kosztem działań na rzecz ograniczenia przyczyn powstawania zanieczyszczeń i wprowadzania nowoczesnych i przyszłościowych rozwiązań. Zdaniem Rady, nieuzasadnione jest też wydatkowanie środków publicznych zgromadzonych przez fundusze ekologiczne na dotowanie bogatego sektora gazowego opartego na imporcie i sprzedaży gazu ziemnego po wciąż zaniżonej cenie urzędowej.

Rada uważa za konieczne opracowanie przez krajowe fundusze ekologiczne - z inspiracji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - nowych priorytetów finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej. Priorytety powinny odpowiadać specyfice sektora opierającego się na rozwoju małych, zdecentralizowanych instalacji.

Rada stwierdza jednak, że samo wprowadzenie na listę priorytetów inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii nie zapewni efektywnego wykorzystania środków na realizację dalekosiężnych celów ekologicznych. Potrzebne jest jednoczesne opracowanie klarownej i wiążącej strategii wydatkowania środków. Przy formułowaniu strategii niezbędne jest zatem ilościowe i czasowe określenie wydatkowania środków na energetykę odnawialną, co zmobilizuje instytucje finansowe do aktywnego ich wykorzystania i stanie się wyraźnym sygnałem dla inwestorów. Strategia wydatkowania środków krajowych funduszy ekologicznych na rozwój energetyki odnawialnej powinna także ułatwić pozyskanie środków międzynarodowych, a w szczególności powinna być spójna ze strategią pozyskania i wydatkowania środków przedakcesyjnych, a w przyszłości strukturalnych Unii Europejskiej.

Celowe uruchomienie środków krajowych funduszy ekologicznych na rozwój energetyki odnawialnej uruchomić może mechanizm dźwigni finansowej dla zaangażowania środków prywatnych i w konsekwencji zdynamizować rozwój sektora energetyki odnawialnej jako komplementarnego dla istniejącego sektora energetyki konwencjonalnej. Beneficjentami korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych towarzyszących zmianie strategii finansowej funduszy ekologicznych mogą stać się regiony i społeczności dyskryminowane przez tradycyjne monopole energetyczne, pośrednio małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające polskie technologie energetyki odnawialnej, a bezpośrednio środowisko, w którym żyje obecne i będą żyć następne pokolenia Polaków.

Warszawa, 5.5.99

rysunek

początek strony

POMORSKIE WIADOMOŚCI - CIEKAWOSTKI - KOMENTARZE, 31.5.99

W Jaglinie, gm. Rymań, na rzece Mołstowa istnieje elektrownia wodna. Poprzednio - od 70 lat pracował tu młyn wodny. Elektrownia produkuje 15 kilowatów energii na godzinę. Właścicielem jest pan Onufry Kuchta.

Bernard Konarski


początek strony

POSZUKUJĘ...

...osoby z okolic Jordanowa lub Rabki w celu prowadzenia szeroko pojętej działalności eko.

Grzegorz Kurek
Mickiewicza 57/2
31-120 Kraków
tel. 0-601/49-99-57
ZB nr 7(133)/99, 16-30.6.99

Początek strony