Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 8(153)/2000, lipiec 2000

KRĄG PRZYJACIÓŁ WISŁY

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Premiera Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o niedopuszczenie do realizacji proponowanej inwestycji Kaskady Dolnej Wisły i Drogi Wodnej W - Z oraz o opracowanie koncepcji ochrony i proekologicznego gospodarowania zasobami naturalnymi w zlewni Wisły, w tym objęcia ścisłą ochroną Doliny Wisły w najcenniejszych jej fragmentach, zgodnie z podpisanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi.

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

Petycję prosimy kierować pod adresem:

SEK Klub "Gaja"
skr. 261
43-301 Bielsko-Biała 1
tel. 0-33/812-36-94

Powyższa petycja w formacie Word-a - petycja.doc.


PETYCJA - ZB nr 8(153)/2000, lipiec 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]