Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ZAPOWIEDZI - ZB nr 8(153)/2000, lipiec 2000

II SEMINARIUM WARSZTATOWE
"SZANSE I ZAGROŻENIA
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W TERENIE"

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w "II Seminarium warsztatowym - szanse i zagrożenia edukacji ekologicznej w terenie", która odbędzie się w dniach 6-8.10. br. w Białowieży we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym. Seminarium jest dofinansowane przez Ministerstwo Środowiska. (Czekamy też na dofinansowanie z NFOŚiGW na honoraria).

CEL I UCZESTNICY SEMINARIUM

Edukacja w terenie to najlepszy sposób poznania problemów środowiska. Wiele ośrodków napotyka na trudności organizacyjne i merytoryczne w swojej działalności.

Celem seminarium jest:

Przedmiotem projektu jest organizacja 2,5-dniowego seminarium dla podmiotów i osób, które zajmują się edukacją ekologiczną (przyrodniczą) w terenie. Dotyczy to w szczególności organizacji pozarządowych, ośrodków edukacji przy parkach narodowych i krajobrazowych, centrów edukacji ekologicznej, leśnych kompleksów promocyjnych i innych jednostek działających w tym zakresie.

Obecność różnych grup z całej Polski oraz zaproszonych gości z zagranicy a także przedstawicieli innych środowisk, m.in. z MŚ, NFOŚiGW będzie okazją do wyciągnięcia wniosków i być może ustalenia konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji tego typu placówek oraz sposobu prowadzenia zajęć terenowych na odpowiednim poziomie.

Stowarzyszenie "Zielona Szkoła"
Wycieczkowa 75
91-518 Łódź
tel./fax 0-42/659 87 50, 0-42/659 77 76

Proszę jednak kontaktować się pod adresem:

Teresa Kotynia
Osadnicza 74
91-357 Łódź
tel./fax 0-42/658 55 17
lub 0 601 34 66 85
e-mail: fund@zielsko.most.org.pl

(Terenowy Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 75 został zlikwidowany przez władze gminy, dlatego nastąpiła tymczasowa zmiana adresu).

Koordynatorzy:
Teresa Kotynia (Łódź),
Piotr Galicki (Białowieża)

KONFERENCJA EKOKADRY 2000
ROLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W KSZTAŁCENIU KADR OCHRONY ŚRODOWISKA.
POTRZEBY RYNKU PRACY I STANDARDY UE

Pod patronatem Ministra Środowiska i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

WARSZAWA, 25-26.9.2000

Konferencja EKOKADRY 2000 jest organizowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to trzecie z kolei spotkanie w ramach programu Ekokadry - metodyczna i organizacyjna aktywizacja kadr ochrony środowiska.

Wzorem poprzednich konferencji - będzie forum umożliwiającym przedyskutowanie metod i kierunków kształcenia, które zapewniając wysokie walory merytoryczne, trafiają jednocześnie w potrzeby rynku pracy i pozwalają na pogodzenie polskiego modelu rozwoju zrównoważonego z uwarunkowaniami stowarzyszeniowymi z Unią Europejską.

Intencją wspomnianych poczynań jest stworzenie układu umożliwiającego stosowanie w praktyce sprawdzonych programów i procedur w systemie edukacji oraz gospodarce, sprzyjających optymalizacji wykorzystania potencjału zawodowo czynnych i trafiających na rynek kadr ochrony środowiska. Środkiem służącym osiągnięciu tego celu jest konferencja EKOKADRY 2000.

CELE KONFERENCJI I TARGÓW EKOKADRY 2000

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dalszy rozwój współpracy jednostek organizacyjnych i administracyjnych, oświatowych i naukowo-badawczych, odpowiadających za programowanie celów i kierunków ekorozwoju, ich praktyczną realizację, opracowanie służących temu rozwiązań technicznych, komplementarnych programów dydaktycznych i szkoleniowych, a także kształcenie kadr. Spotkanie przedstawicieli wspomnianych wyżej jednostek i organizacji służy wypracowaniu spójnego programu działania w takich sferach jak:

TEMATYKA KONFERENCJI

Zgodnie z intencjami organizatorów, obrady będą się koncentrowały na ukazaniu najnowszych osiągnięć teoretycznych i praktycznych służących urzeczywistnianiu idei ekorozwoju oraz postępowi w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i racjonalizacji wykorzystania kadr ochrony środowiska.

Główne zagadnienia Konferencji to:

 1. dzień dzisiejszy i perspektywy edukacji ekologicznej,
 2. strategia ekologiczna państwa i stan kadr ochrony środowiska,
 3. procesy stowarzyszeniowe z UE i wynikające stąd potrzeby kadrowe,
 4. rynek pracy a racjonalizacja kształcenia i wykorzystania kadr ochrony środowiska,
 5. możliwości kształtowania karier w ochronie środowiska.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa (EKOKADRY 2000)
tel. 826 89 72 lub 620 03 81 w. 755, fax 826 19 65
e-mail: ekokadry@wgsr.uw.edu.pl
http://ekokadry.uw.edu.pl

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE

TEMATYKA SEMINARIUM:

 1. Możliwości rozwoju i funkcjonowania kolei samorządowych w Polsce.
 2. Szanse i zagrożenia w rozwoju przewozów regionalnych i obsługi bocznic kolejowych.
 3. Dostosowanie polskich przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy do wymogów Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Seminarium Naukowym, poświęconym szeroko rozumianym problemom transportu kolejowego u progu trzeciego tysiąclecia zwłaszcza w kwestii przewozów pasażerskich towarowych, obsługi bocznic, jak również i bezpieczeństwa pracy.

Sympozjum odbędzie się w salach wystawowych, w okresie trwania III Międzynarodowych Targów Kolejnictwa KOLEJ 2000 w Bydgoszczy 4-6.10.2000.

Organizator - Targi Pomorskie "Romex"

Seminarium: 4-6.10.2000

Targi Kolej 2000: 4-6.10.2000

CEL SEMINARIUM

Celem seminarium, jest przedstawienie dorobku naukowego oraz wymiana doświadczeń, koncepcji, opinii i poglądów w dziedzinie szeroko rozumianych przemian w transporcie kolejowym.

Z uwagi na istotę tych problemów dotyczących głównie regionalizacji przewozów pasażerskich, nowych ofert przewozowych, bezpieczeństwa pracy i przewozów, jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spotka się z szerokim zainteresowaniem z Państwa strony. Są to bardzo ważnie i kontrowersyjne tematy zarówno dla lokalnej społeczności, ekologii, bezpieczeństwa jak i przyszłości infrastruktury i polityki transportowej w Polsce. Odbywająca się równocześnie z seminarium już trzecia edycja Międzynarodowych Targów Kolejnictwa KOLEJ 2000 oraz I Targi Hobbystów Kolei KOLEJ MOJE HOBBY, pozwolą z cała pewnością na pełne zapoznanie się tą problematyką.

Umożliwi to z pewnością wymianę myśli technicznej, organizacyjnej z szeroko zgromadzonym na tych targach środowiskiem producentów, usługodawców, spedytorów, operatorów sieci kolejowej oraz przyszłych właścicieli i użytkowników kolei samorządowych. Pozwoli też na zaprezentowanie różnych modeli i koncepcji regionalizacji tego sektora transportu.

Wyrażamy nadzieję na czynny udział Państwa w Seminarium i w Targach, jako autorów referatów, słuchaczy, wystawców oraz uczestników i obserwatorów tych renomowanych Targów.

PROBLEMATYKA SEMINARIUM

Zakres tematyczny niniejszej konferencji obejmuje:

Adres sekretariatu Seminarium

Targi Pomorskie KOLEJ 2000
Hetmanska 38, 85-039 Bydgoszcz
tel. 0-52/581-00-49, 349-37-81 w. 520
fax 0-52/322-67-70; 322-78-45
e-mail: targi-pom@psi.com.pl
www.kolej.com.pl/seminarium

rysunek

SPOTKANIA W RAMACH CYKLU IMPREZ
"KOLEJ NA KOLEJ"

Celem spotkań jest prezentacja mało znanego, zapomnianego lub niedocenianego piękna kolejowych szlaków, zarówno tych normalnotorowych - likwidowanych jak i wąskotorowych oraz kopalnianych (podziemnych). Upowszechnienia mało znanych informacji o kolei i jej zaletach w stosunku do innych środków transportu - ekologia, bezpieczeństwo, ekonomia (koszty zewnętrzne - całkowite)! Prezentacja nowych rozwiązań i koncepcji kolei lokalnych oraz sposoby ich funkcjonowania z pominięciem PKP to tematy równie interesujące co kontrowersyjne!

Istnieje przy tej okazji możliwość przeprowadzenia bardzo ciekawych jak sadzę wywiadów lub reportaży o specyficznej grupie hobbystów jakimi są niewątpliwie miłośnicy stalowych szlaków. Podróżują oni po całym kraju a nawet i świecie w pogoni za unikatowymi fragmentami kolejowego krajobrazu, który uwieczniają poprzez fotografie i film. Są oni również ogromnymi pasjonatami i orędownikami tej formy transportu, a przy okazji wspaniale wypoczywają przemierzając piękne lecz niejednokrotnie zapomniane zakątki naszego kraju. Ich pomysły i koncepcje ratowania lokalnych przewozów pasażerskich, wykorzystania zapomnianych kolejek w ruchu aglomeracyjnym choć mało znane znajdują ogromne uznanie fachowców.

To właśnie oni poprzez swe działania ratują przed bezwzględnym palnikiem najcenniejsze zabytki kolejowej techniki tworząc liczne skanseny i muzea. Są oni niewątpliwie żywą kopalnią wszelkich informacji historycznych. Zabiegani w pracy i swych działaniach pro kolejowych spotykają się właśnie na takich imprezach, gdzie wymieniają się opiniami, wiedzą oraz spostrzeżeniami. Tak wiec jest to jedyna i niebywała okazja spotkać filantropów, którzy pomimo przeciwności losu oraz niejednokrotnie PKP promują kolej.

Spotkania w ramach naszego cyklu pozwalają na ujrzenie innej kolei - niejednokrotnie po raz pierwszy i jedyny dostępnej osoba postronnym. Często jest to spojrzenie od "kuchni" na to czego normalnie nie można dostrzec, oraz możliwość zapoznania się z najnowszą techniką, która jest tam wykorzystywana. Ta niebywała okazja nie zdarza się często.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Hobbystów Transportu Szynowego z Kwidzyna odbędą się następujące spotkania z cyklu "KOLEJ NA KOLEJ", Szczegółowe informacje i wcześniejsze zgłoszenia tel. 0-602/537-618, info@kolej.com.pl

UWAGA - na 2-3 dni przed planowana wizytą, (po uprzednim zgłoszeniu) należy się upewnić czy z przyczyn technicznych impreza nie została odwołana lub przełożona!

SPOTKANIE 4
25-27.9.2000 "TO TEZ JEST KOLEJ" - PLENER FOTOGRAFICZNY I SEMINARIUM
- spotkanie przeniesione na wiosnę 2001 r.

Spotkanie entuzjastów kolei oraz innych osób zainteresowanych tematyką kolei górniczych, przemysłowych, piaskowych i podziemnych kopalnianych.

 1. 25.9.2000 - zwiedzanie wąskotorowych kolei kopalnianych zarówno na powierzchni jak i pod ziemia na jednej ze śląskich kopalń węgla kamiennego (impreza może być odwołana z przyczyn technicznych),
 2. 26.9.2000 - przejazd koleją po torach Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. z Rybnika (kopalnie węgla, lokomotyw S200, T448p, T419p i Ls1000 (obie jako jedyne w Polsce!!!), zwiedzanie zaplecza technicznego, przejazd do Kopalni Piasku KOTLARNIA, zwiedzanie zaplecza, wjazd na pole piaskowe, koniec imprezy w okolicach Pyskowic (impreza może być odwołana z przyczyn technicznych),
 3. 27.9.2000 - oficjalna prezentacja kolei górniczych i piaskowych.
  1. Spotkanie w Zabrzu pod Budynkiem PTKiGK Sp. z o.o. w Zabrzu seminarium i prezentacja firm, ich możliwości, osiągnięć i zaplecza przewozowego i logistycznego
  2. Przejazd pociągu specjalnego na trasie Szyb Michał - Szyb Zygmunt August (Ls1000-01), Zygmunt August - Bór Czerwony (ET22), Bór Czerwony - J C C (rozładunek przygotowanego pociągu z piaskiem na moście podsadzkowym) (ET21), J C C - Sośnica TEM2

SPOTKANIE 5
4-6.10.2000 - TARGI KOLEJOWE "KOLEJ 2000"

 1. Otwarcie targów kolejowych, prezentacja najnowocześniejszego taboru kolejowego (w tym zapowiadana wizyta lok EU11 lub EU43, Ls1000 - zmodernizowana SM42, autobusy szynowe oraz seminaria tematyczne dotyczące kolei regionalnych, bocznic kolejowych, prywatnych przewoźników itp.
 2. Ogłoszenie wyników i pokonkursowa wystawa fotograficzna KOLEJ W FOTOGRAFII.
 3. Wyścigi drezyn ręcznych.

SPOTKANIE 6
PAŹDZIERNIK LUB LISTOPAD 2000R*)

Zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie: (ilość miejsc ograniczono i wymagane odpowiednie zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zjazdu na dół.

 1. Wąskotorowa kolejka na powierzchni (teren kopalni) WLs150
 2. Zjazd do kopalni na poziom 600 i 750 (p. p. z.), zwiedzanie podziemnej zajezdni lokomotyw, przejazd kolejką podziemną, podziemne komory wydobywcze, załadunek urobku, transport, rozładunek na podszybiu oraz niespodzianka dla pasjonatów minerałów.

*) dokładny termin nieustalony lecz na pewno będzie to piątek.

Piotr Kazimierowski
Stowarzyszenie Hobbystów Transportu Szynowego Kwidzyn
ul. J. Korczaka 11/53
82-500 Kwidzyn
tel. 0-602/537-618
e-mail: piotr@kolej.com.pl
http://www.kolej.com.pl/shts/index.html

PRAWO KORANU - PRAWEM RYNKU GLOBALNEGO

Islamska bankowość i finanse coraz częściej postrzegana jest również przez banki zachodnie jako jedyna alternatywa wobec zachodniego pro-spekulayjnego systemy ekonomicznego. W bieżącym i przyszłym miesiącu będziemy świadkami dwóch wydarzeń na skalę światową, na forum międzynarodowym odbywają się bowiem obecnie dwie wielkie konferencje poświęcone ekonomii, finansowości i bankowości państw świata islamskiego.

Pierwsza konferencja, to czwarta już z cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych islamskiej ekonomii i bankowości, organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomii Islamskiej i największe uniwersytety i instytuty badawcze świata. Pierwsza taka konferencja miała miejsce w Arabii Saudyjskiej, w Mekce, już w 1976 r. Odbyła się pod auspicjami Uniwersytetu Króla Abdulaziza z Dżeddy. Ta właśnie konferencja zapoczątkowała rozwój islamskiej ekonomii jako nowoczesnej dyscypliny naukowej. Druga jej edycja odbyła się w Pakistanie, w Islamabadzie, w 1983 r. pod auspicjami Międzynarodowego Uniwersytetu Islamskiego z Islamabadu. Po raz trzeci muzułmańscy ekonomiści spotkali się w 1992 r. na Międzynarodowym Uniwersytecie Islamskim w Kuala Lumpur w Malezji.

Tegoroczna konferencja jest pierwszą o tym charakterze konferencją zorganizowaną w zachodnim ośrodku naukowym - jakkolwiek w przeciągu ostatnich lat odbywały się na Zachodzie spotkania innego typu. Przedsięwzięcie sponsorowane jest przez wiodące w zakresie islamskiej ekonomii i bankowości instytucje. Wzięło w niej udział wielu pionierów islamskiej ekonomii i bankowości, jak również studentów tych dziedzin. Polska była po raz pierwszy reprezentowana przez przedstawiciela Związku Muzułmanów Polskich Farhata Khana. Konferencja stworzyła jedyną w swoim rodzaju okazję do dyskusji, dialogu i współpracy pomiędzy teoretykami tej nowej dyscypliny naukowej i praktykami, wcielającymi jej zasady w życie w dynamicznie rozrastającej się machinie organizacyjnej islamskiej bankowości i finansów. Przede wszystkim jednak była to kolejna okazja do zamanifestowania więzi i jedności religijnej wspólnoty muzułmańskiej. Konferencja trwała w dniach 13 - 15.8.2000. Tym razem odbyła się ona na Uniwersytecie Loughborough w Wielkiej Brytanii. Nosiła tytuł: "Islamska finansowość - wyzwania i możliwości w 21 wieku." Pośród zagadnień poruszanych podczas konferencji znalazły się między innymi:

Więcej informacji możecie uzyskać pod adresem:

http://www.islamic-foundation.org.uk/iefconf/index.html

Druga konferencja, to odbywające się w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harwardzkim "4 Forum Islamskiej Finansowości" zatytułowane: "Islamska finansowość: zagadnienie otwarte", organizowane przez Harwardzki Program Informacji o Islamskiej Finansowości. Forum to odbędzie się w dniach 30.9 i 1.10.2000. Będzie poświęcone teoretycznym współczesnym i przyszłościowym zagadnieniom islamskiej ekonomii i finansów w świetle islamskiego prawa szariackiego. Forum ma na celu skoncentrowanie się na krytycznej ocenie idei i praktyki islamskiej ekonomii i finansów, oprócz tego naświetli kwestię skutecznego zwalczania przeszkód stojących na drodze do rozwoju tych dziedzin. Harwardzki Program pod auspicjami Centrum Nauk Bliskowschodnich Uniwersytetu Harwardzkiego organizuje Forum we współpracy z harwardzkim Towarzystwem Islamskim.

Pierwsze, inauguracyjne Forum odbyło się w maju 1997, drugie w październiku 1998, trzecie natomiast w październiku 1999.

Pośród zagadnień zaplanowanych na tegoroczne Forum znajdziemy:

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Harvard Islamic Finance Information Program (HIFIP)
1350 Massachusetts Avenue
850 Holyoke Center
Cambridge, MA 02138 USA
tel. 617/496-2296, 496-2297
fax: 617/496-2373
http://www.hifip.harvard.edu
hifip@harvard.edu

Osoby chcące poszerzyć wiedzę z zakresy ekonomii i bankowości islamskiej proszone są o udział w seminarium organizowanym przez Islamic Foundation w Markfiled, UK w dniach 20-24 września 2000. Zgłoszenia z Polski przyjmuje:

Farhat Khan
ipdirect@home.pl, tel. 0-606/298631.

Więcej informacji o islamie:

http://www.islamiq.w.pl lub http://www.islam.pl

Eliza Turczyńska

V PRZEGLĄD WYDAWNICTW I FILMÓW
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

odbędzie się podczas VI Ogólnopolskich Targów Ekologicznych EKO-TOR 2000 w dniach 21 - 23.09 br. Targi Ekologiczne mają na celu promowanie technologii i urządzeń zapobiegających degradacji środowiska, upowszechniania produktów i usług spełniających wymogi ekologiczne oraz promowanie zdrowego stylu życia. Cieszą się one popularnością zarówno wśród wydawców, jak i tych, którzy pragną żyć i pracować zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku
Przysiek
87-134 Zławieś Wielka
tel. 0-56/678 92 31 do 34 fax 0-56/678 92 35
e-mail: przysiek@cdr.gov.pl, www.cdr.gov/przysiek

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE,
TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE
W ZAKRESIE ODZYSKU, UNIESZKODLIWIANIA
I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Urzędem Miasta w Oświęcimiu, Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska" organizuje konferencję:

"Najnowsze rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych."

Oświęcim, 25 - 27.10.2000

INFORMACJE OGÓLNE

Od około roku trwają intensywne prace nad stworzeniem krajowego systemu zagospodarowania odpadów. W tym celu Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz o opakowaniach i odpadach z opakowań. W ostatnim czasie zostały one zaakceptowane przez rząd i skierowane do Sejmu. Celem podjętych działań jest z jednej strony dostosowanie polskich norm prawnych z zakresu ochrony środowiska do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej (w szczególności do wymagań określonych w Dyrektywach nr 75/442/EEC w sprawie odpadów; nr 75/439/EEC w sprawie olejów odpadowych; nr 91/157/EEC regulującej usuwanie z gospodarstw domowych zużytych baterii i akumulatorów zawierających określone ilości rtęci, kadmu bądź ołowiu; nr 94/62/EEC dotyczącej odpadów z opakowań, a z drugiej stworzenie podstaw prawnych, finansowych i organizacyjnych dla odzysku i recyklingu odpadów z opakowań, akumulatorów, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, lamp wyładowczych (świetlówek), opon i olejów smarowych. Naczelną zasadą projektowanych ustaw jest nałożenie na przedsiębiorcę wytwarzającego i wprowadzającego na rynek, także importującego, produkty uciążliwe dla środowiska, obowiązku uiszczania opłat przy sprzedaży tych produktów (zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci"). Opłaty te służyłyby następnie do pokrycia kosztów zbiórki i przetwarzania (odzysku, recyklingu) odpadów. Rząd deklaruje, że projekty ustaw w najbliższym czasie trafią do Sejmu i przewiduje, że zaczną one obowiązywać od 1.1.2001.

Z procesem integracji z Unią Europejską wiążą się też nowe możliwości w zakresie finansowania inwestycji związane z ochroną środowiska, wynikające z objęcia naszego kraju programami strukturalnymi UE, a w szczególności programem ISPA. W połączeniu z faktami omówionymi w poprzednim akapicie stwarza to niepowtarzalną okazję stworzenia w naszym kraju nowoczesnego systemu zbiórki i przetwarzania odpadów pokonsumpcyjnych wykorzystującego najlepsze doświadczenia krajów UE, a także najnowsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne. (Na przykład w ubiegłym roku w Niemczech wdrożono na skalę przemysłową technologię pozwalającą rozdzielać na drodze mechanicznej kartony po napojach, tzw. tetrapaki, na 3 czyste frakcje - papier, plastyk i aluminium, co do niedawna wydawało się niemożliwe. Innym przykładem - tym razem z zakresu organizacji zbiórki odpadów - mogą być systemy pozwalające na indywidualizację opłat za wyrzucane śmieci, nawet w przypadku bloków mieszkalnych, co bardzo wzmacnia motywację do segregacji odpadów.) Liczymy, że podjęte przez nas działania zainspirują kręgi gospodarcze i działaczy samorządowych do podjęcia wspólnych, nowatorskich (w skali kraju) przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania odpadów wykraczających poza utarty schemat "zbiórka - kompostownia/spalarnia - wysypisko".

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technicznymi i technologicznymi w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, a także możliwościami (prawnymi, ekonomicznymi) ich zastosowania w warunkach polskich.

W szczególności zostaną zaprezentowane:

UCZESTNICY

Do udziału w konferecji zaprosimy (jako uczestników i wykładowców) przedstawicieli:

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w seminarium (obejmujące materiały seminaryjne, materiały uzupełniające na temat gospodarki odpadami na poziomie gminy i regionu, zakwaterowanie w hotelu, pełne wyżywienie) wynoszą 550 zł (przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą ubiegać się o zniżkę).

Szczegółowych informacji dostarczymy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i przysłaniu blankietu zgłoszeniowego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać do 31.8.2000 na załączonym poniżej formularzu. Firmy zainteresowane prezentacją prosimy o bezpośredni kontakt.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Zgłaszam udział w konferencji "Najnowsze rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych" w Oświęcimiu w dniach 25 - 27.10.2000


Imię i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instytucja:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel/fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[  ] zamawiam miejsce w pokoju jednoosobowym za dopłatą 100 zł

[  ] zamawiam posiłki wegetariańskie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis i pieczęć kierownika instytucji

Towarzystwo na rzecz Ziemi
Zamkowa 1/50, 32- 600 Oświęcim
tel/fax: 0-33/8422120, 8441934
e-mail: office@tnz.most.org.pl
http://free.ngo.pl/tnz
konto: PKO B.P. O/Oświęcim,
nr 10201417-534-270-1ZAPOWIEDZI - ZB nr 8(153)/2000, lipiec 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]