Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

POLITYKA - ZB nr 10(155)/2000, wrzesień 2000

Z WIEJSKIEJ...

ENERGETYKA

Grupa posłów zgłosiła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk 2155). Wnioskodawcy przewidują m.in. "rozłożenie równomierne na wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne różnicy pomiędzy kosztami zakupu energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, a kosztami obligatoryjnego zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych, odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła tak, by różnica ta nie obciążała wyłącznie nieliczne przedsiębiorstwa energetyczne, które obarczone są obowiązkami zakupu energii elektrycznej z takich źródeł". Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z posłami np.:

Poseł Andrzej Skorulski (SLD)
Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk
tel./fax 0-58/306-40-73
Andrzej.Skorulski@sejm.gov.pl
www.sejm.gov.pl

mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl, szkudlarek.wizytowka.pl
POLITYKA - ZB nr 10(155)/2000, wrzesień 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]